• Nie Znaleziono Wyników

sjonalizm nie zdołał jednak umniejszyć radości z obcowania z lekturą. Tym samym „zmysłowe doświadczanie lektury” stało się z jednej rodzaju domknięcie bardzo owocnego w zakresie badań nad literaturą Wprowadzenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "sjonalizm nie zdołał jednak umniejszyć radości z obcowania z lekturą. Tym samym „zmysłowe doświadczanie lektury” stało się z jednej rodzaju domknięcie bardzo owocnego w zakresie badań nad literaturą Wprowadzenie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wprowadzenie

Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży to szósta publikacja składa- jąca się na cykl poświęcony literaturze osobnej, którego tomy ukazywały się w ostatniej dekadzie. Pierwsza książka z tego cyklu była nie tylko pokło- siem konferencji Dziecko — język — tekst, która zainaugurowała organizo- wane co dwa lata na Uniwersytecie Śląskim spotkania badaczy z całego kraju zajmujących się literaturą czwartą, ale również skromnym zwieńcze- niem pięćdziesięciu lat istnienia Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Pol- skiej. Publikację, którą mają Państwo w rękach, można uznać za pewnego rodzaju domknięcie bardzo owocnego w zakresie badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży okresu w historii aktywności katowickiego ośrodka.

W ciągu dziesięciu lat miałyśmy wszak szczęście i zaszczyt uczestniczyć w naukowej przygodzie, stanowiącej okazję nie tylko do wspólnej refleksji nad zagadnieniami badawczymi, ale przede wszystkim do spotkań, wza- jemnych inspiracji, a czasem po prostu — przyjaźni.

Tym samym „zmysłowe doświadczanie lektury” stało się z jednej strony spotkaniem z refleksją reprezentowaną przez konkretnych bada- czy, szkoły metodologiczne czy tradycje ośrodków naukowych, z drugiej

— zetknięciem z wrażliwością nieprzeciętnego czytelnika, którego profe- sjonalizm nie zdołał jednak umniejszyć radości z obcowania z lekturą.

Uczucie to można porównać jedynie z entuzjazmem dziecka, który towa- rzyszy mu podczas lektury. Podejrzane są te powody dziecięcej radości…

Nie wynikają one wszak z szerokiego, pogłębionego kontekstu, którego niedoświadczony czytelnik nie może przecież przywołać, ale biorą się być może ze zmysłowej bliskości czytelnika i książki. Smak magdalenki ma różne odsłony…

Dlatego też najnowszy tom katowickiego cyklu jest poświęcony przede

wszystkim dwóm obszarom badawczym: rozpoznaniu i opisowi roli zmy-

(2)

8

Wprowadzenie

słów w kontakcie małego/młodego czytelnika z książką, a także ich obec- ności w tekstach dla dzieci. Reprezentacje zmysłów ludzkich w słowie wiodą ku nasyceniu muzycznością, wizualnością, sensualnością, układają się w funkcje pełnione w literaturze czwartej oraz wobec odbiorcy. Dzię- kując Autorom za inspirujące teksty i zaufanie, jakim po raz kolejny zosta- łyśmy obdarzone podczas pracy nad wspólną publikacją, zapraszamy do jej „zmysłowej” lektury.

Jeśli literatura jest pięknym zmyśleniem, to poddajmy się jej omamom i przyzwyczajajmy do nich zmysły. Ćwiczmy się w tym od najmłodszych lat.

Bernadeta Niesporek-Szamburska

Małgorzata Wójcik--Dudek

Cytaty

Powiązane dokumenty

Integracja regionu nie jest zakończona, niemniej uwidocznia się już pewna wspólnota zachowań w wyborach prezydenckich i europejskich.. Główne pojęcia: socjologia polityki,

 integralność na poziomie relacji oznacza poprawność definiowania relacji oraz pełną synchronizację połączonych danych. W literaturze spotyka

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:.. 

Kompozytor nowator i odkrywca z początków naszego wieku świadom jest wyczerpania się możliwości formotwórczych dotychczas stosowanych technik i systemów uniwersalnych: harmonii

Natomiast nie zgadzam się z opinią, że rzeczy trzeba ocalać za wszelką cenę – cała idea tej architektury jest taka, że powinna być ona organiczna – jeśli coś się nie

Osoba pisząca reportaż wybiera autentyczne zdarzenie i udaje się na miejsce aby zebrać materiał.. Rozmawia się ze świadkami, którzy widzieli

Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży to szósta publikacja składa- jąca się na cykl poświęcony literaturze osobnej, którego tomy ukazywały się w ostatniej

Kalafior tworzą różyczki, które wyglądają podobnie jak cały owoc: każda różyczka składa się z mniejszych, te z jeszcze