• Nie Znaleziono Wyników

Nazwa przedmiotu:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nazwa przedmiotu:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nazwa przedmiotu: Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej Angielski: X-ray diffraction in phase analysis

Niemiecki:

Francuski:

Hiszpański:

Kierownik przedmiotu: Dr inŜ. Magdalena Rokita Rodzaj przedmiotu: blok magisterski

Wymagania wstępne: ogólne wiadomości o budowie sieciowej kryształów Kierunek studiów/specjalność: Technologia chemiczna + InŜynieria materiałowa Semestr, typ zajęć, ilość godzin: semestr VIII, wykład 30, seminarium 30 Punkty ECTS:

Forma zaliczenia: kolokwium częściowe, egzamin

Słowa kluczowe

Dyfrakcja rentgenowska, metoda DSH, rentgenowska analiza fazowa jakościowa i ilościowa

Keywords

X-ray diffraction, DSH method, X-ray qualitative and quantitative analysis

Streszczenie

Przedmiot zapoznaje z podstawami rentgenografii, metodami rentgenowskimi i technikami pomiarowymi.

Studenci zapoznają się szczegółowo z aparaturą do badań metodą DSH oraz z oprogramowaniem do rentgenowskiej analizy fazowej. Prezentowane są metody obliczeniowe towarzyszące analizie fazowej.

Omawiane są róŜnorodne zastosowania metod rentgenowskich.

Abstract

Students are introduced to basics of X-ray diffraction, X-ray methods and measurements techniques. The apparatus to the DSH method is detailed described and the X-ray phase analysis software is presented. Students are introduced to different analytical methods based on the X-ray measurements results. The different applications of X-ray diffraction are discussed.

Umiejętności:

Posługiwanie się aparaturą rentgenowską do badań metodą DSH oraz oprogramowaniem do rentgenowskiej analizy fazowej. Zastosowanie metod rentgenowskich w inŜynierii materiałowej.

Skills:

X-ray diffractometer (DSH method) and X-ray phase analysis software using. The application of X-ray analysis in material science.

Program wykładów:

Ogólna teoria dyfrakcji rentgenowskiej. RównowaŜność teorii Lauego i Bragga. Zasada działania dyfraktometrów. Metoda Lauego, metoda obracanego monokryształu, metoda proszkowa. Aparatura w metodzie DSH. Porównanie techniki filmowej i licznikowej. Analiza fazowa jakościowa. Bazy danych. Wpływ tekstury i uziarnienia na wyniki pomiarów rentgenowskich. Wykrywalność róŜnych faz w mieszaninie. Błąd pomiaru.

Czynniki wpływające na intensywność refleksów. Wskaźnikowanie rentgenogramów; metoda róŜnic, metoda ilorazów, metody graficzne. Wyznaczanie parametrów sieciowych. Wygaszenia systematyczne. Problematyka roztworów stałych. Gęstość rentgenowska. Analiza fazowa ilościowa – metody. Analiza napręŜeń. Analiza Rytfielda.

Program ćwiczeń:

Program seminarium:

(2)

Płaszczyzny sieciowe (hkl); obsadzenie płaszczyzn węzłami. Odległości międzypłaszczyznowe w róŜnych układach krystalograficznych. Wyprowadzenie wzoru Braggów – Wulfa. Wykorzystanie wzoru Braggów – Wulfa i wzorów na odległości międzypłaszczyznowe w rentgenografii. Intensywność bezwzględna i względna refleksów. Powtarzalność płaszczyzn sieciowych. Analiza wygaszeń systematycznych. Zapoznanie się z aparaturą rentgenowską firmy Seifert i Philips. Przygotowanie próbek do pomiaru. Parametry pomiarowe – wpływ na dokładność pomiaru. Zapoznanie się z oprogramowaniem. Wykorzystanie baz danych w rentgenowskiej analizie fazowej jakościowej. Analiza rentgenogramów mieszanin kilku faz nieorganicznych.

Rentgenowska analiza ilościowa, pomiary z wzorcem, przygotowanie krzywej wzorcowej, określanie zawartości faz krystalicznych w mieszaninie. Zastosowanie rentgenografii w identyfikacji roztworów stałych. Inne zastosowania metod rentgenograficznych.

Program laboratorium:

Literatura zalecana:

1. Chojnacki J.: Rentgenografia metali. PWN, Kraków 1958

2. Bojarski Z., Łągiewka E.: Rentgenowska analiza strukturalna. PWN, Warszawa 1988

3. Trzaska Durski Z., Trzaska Durska H.: Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej. PWN, Warszawa 1994

4. Bolewski A., śabiński W.(red): Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1988

Cytaty

Powiązane dokumenty

13. Student nabywa podstawową wiedzę na temat źródeł prawa japońskiego i chińskiego 2. Student potrafi porównać i wskazać różnice pomiędzy kulturą prawną Japonii i Chin

Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne).

Przyjmuje się również, że student potrafi posługiwać się systemem Linux w stopniu podstawowym3.

POGODA – „Wstęp do systemów komputerowych”, Materiały dydaktyczne Instytutu Elektroniki nr 6, Gliwice 2003.. POGODA – „Arytmetyka komputerów”, Materiały dydaktyczne

a) Przedstawienie podstaw teorii funkcji holomorficznych, transformacji Laplace'a i dystrybucji Delta Diraca. b) Przedstawienie metod rozwiązywania równań różnicowych i

C4 - Nabycie umiejętności posługiwania się specyficznym słownictwem biologii molekularnej C5 - Zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami życiowymi wszystkich form organizmów

 Nabycie umiejętności obsługi wybranego programu do analizy danych do celów związanych z eksploracją danych (np. RapidMiner, Orange, Statistica, MS Excel, R). 

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w