Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach. Program Profilaktyki Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 15 w Gliwicach

Pełen tekst

(1)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach

Program Profilaktyki

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 15

w Gliwicach

(2)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, z późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

9. Statut ZSO Nr 11 w Gliwicach.

(3)

Ogólne założenia Programu Profilaktyki.

Szkolny Program Profilaktyczny jest dokumentem opracowanym wspólnie przez grono pedagogiczne oraz w porozumieniu z Radą Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. Działalność profilaktyczna w szkole realizowana jest poprzez działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w oparciu o coroczną diagnozę w zakresie występujących w szeroko rozumianym środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka. W ramach działań profilaktycznych wskazywane są pożądane wzorce zachowań, postawy prozdrowotne i prospołeczne, konstruktywne sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i hobby oraz uwrażliwienie na krzywdę i wdrażanie do niesienia pomocy innym.

Cele Programu Profilaktyki

- wzmacnianie poczucia własnej wartości, - budowanie właściwej samooceny,

- doskonalenie umiejętności komunikowania się, - budowanie zaufania,

- rozwijanie empatii, - zapobieganie przemocy

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa - nauka i ćwiczenia zachowań asertywnych,

- poznawanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, wyrażania własnych emocji , - zapobieganie próbom samobójczym i samobójstwom wśród młodzieży,

- znajomość szkodliwości używek, kształtowanie i wzmacnianie postaw przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych,

- rozwijanie świadomości prozdrowotnej, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje decyzje, w tym decyzje dotyczące własnego zdrowia, - propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

- utrwalanie zasad prawidłowej komunikacji między dziećmi a dorosłymi,

- podniesienie świadomości dotyczącej roli nauczycieli i rodziców w profilaktyce.

Zadania Programu Profilaktyki.

Działania profilaktyczne obejmują realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych szeroko rozumianej społeczności szkolnej; przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, które pozwalają zaspakajać potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i poczucia satysfakcji życiowej. Kształtowane i wzmacniane są normy przeciwne używaniu środków psychoaktywnych i podejmowaniu zachowań ryzykownych.

(4)

Prowadzone są działania w kierunku kształcenia umiejętności radzenia sobie ze stresem, z presją otoczenia, zapobiegające problemom psychicznym i próbom autodestrukcyjnym wśród młodzieży. W razie potrzeby tworzone są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne i działania z zakresu przeciwdziałania używaniu środków psychoaktywnych. Szkoła prowadzi działalność informacyjną na temat zagrożeń i sposobów rozwiązywania problemów z nimi związanych. Działalność ta jest skierowana zarówno do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Udostępniane są informacje o ofercie pomocy specjalistycznej, konsekwencjach prawnych podejmowania zachowań ryzykownych oraz informuje o obowiązujących procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia narkomanią. Dla rodziców organizowane są warsztaty służące podnoszeniu kompetencji wychowawczych. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej. Szkoła współpracuje ze specjalistami oraz instytucjami edukującymi i niosącymi pomoc w zakresie uzależnień.

Metody i formy realizacji.

Działalność profilaktyczna realizowana jest w ramach: zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą, zajęć profilaktycznych, zajęć dodatkowych, imprez klasowych, wycieczek edukacyjno-turystycznych, wyjazdów do kina i teatru, konkursów, wystaw, debat, koncertów.

Sposoby ewaluacji:

 ankiety

 obserwacja

 ocena zachowań

 ocena prac uczniów

 analiza dokumentów

 wywiady

 sondaże wśród uczniów nauczycieli, rodziców.

W oparciu o diagnozę nauczyciel w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybiera formę, w jakiej realizuje działalność profilaktyczną uwzględniając aktywne metody pracy.

(5)

Program działań profilaktycznych dla klas I gimnazjum.

Cel Tematyka Metody Formy Realizatorzy Ewaluacja

Kształtowanie poczucia

przynależności do grupy -poznanie się wzajemne, -zasady dobrej komunikacji, -umiejętność pracy

w grupie,

-tworzenie więzi wewnątrzklasowych

Praca

w grupach, drama, burza mózgów

Zajęcia integracyjne, imprezy klasowe

Wychowawcy, pedagog szkolny

Obserwacja podczas trwania zajęć – wnioski do pracy

Przeciwdziałanie

zachowaniom agresywnym i uwrażliwienie na krzywdę innych.

-rodzaje zachowań agresywnych, -sposoby wyrażania

i radzenia sobie z emocjami, -sposoby reagowania

na zjawiska przemocy i agresji, -prezentacja osób

i instytucji mogących udzielić pomocy i wsparcia

-zasady wolontariatu

Mini ankieta,

Burza mózgów, kula śniegowa, praca w grupach, pogadanka.

Lekcje wychowawcze, zajęcia wychowania do życia w rodzinie, Warsztaty, prelekcje

Wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni goście

Analiza sytuacji wychowawczej w zespołach klasowych.

Wyrabianie umiejętności właściwej

i adekwatnej samooceny

-poznanie siebie; swoich mocnych i słabych stron,

-akceptacja własnej osoby, -poczucie własnej wartości jako czynnik chroniący

i umożliwiający właściwe funkcjonowanie.

Asertywność

Mini testy,

psychozabawy, praca w grupach,

Lekcje wychowawcze, zajęcia wychowania do życia

w rodzinie.

Nauczyciele, wychowawcy

Obserwacja

Zapobieganie problemom -sposoby efektywnego uczenia się Dyskusja, burza Moduły lekcyjne, lekcje Nauczyciele Semestralne

(6)

w nauce z zachowaniem zasad higieny psychicznej,

-efektywne gospodarowanie czasem,

-analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,

-sposoby radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi, -znaczenie pomocy koleżeńskiej (formy)

mózgów, ekspresja plastyczna

wychowawcze, zajęcia wychowania

do życia w rodzinie

wychowawcy i końcowo- roczne zestawienie

wyników nauczania Wnioski z ich analizy

Doskonalenie umiejętności otwartego wyrażania własnych opinii i radzenia sobie

z presją otoczenia.

Umiejętność dbania o własną kondycję psychofizyczną.

Zaburzenia somatyczne jako efekt zaburzeń sfery psychicznej- poszukiwanie przyczyn

- presja otoczenia jako przyczyna sięgania po środki zmieniające świadomość i aktów samobójczych -rodzaje środków uzależniających i zmieniających świadomość i ich wpływ na funkcjonowanie

człowieka.

-umiejętność odmawiania w sytuacji nacisku otoczenia - asertywność

Pogadanka, dyskusja, ćwiczenia, drama.

Projekcja filmu, lekcje wychowawcze,

Moduły lekcyjne, zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Nauczyciele, wychowawcy

Obserwacja funkcjonowania uczniów w sytuacjach konfliktowych

(7)

Przeciwdziałanie

uzależnieniom - rodzaje środków zmieniających świadomość

- zapobieganie alkoholizmowi i nikotynizmowi

- dopalacze - substancje zagrażające zdrowiu i życiu

- zapobieganie uzależnieniom związanym z korzystaniem z nowoczesnych technologii (np, Internet, telefon)

Pogadanka Wykład Dyskusja

Prace plastyczne

Lekcje wychowawcze

Zajęcia warsztatowe Nauczyciele, Pedagog szkolny, Specjaliści spoza szkoły

Analiza tematów lekcji wychowaw- czych,

Rozmowy z uczniami

Bezpieczne i świadome użytkowanie z

nowoczesnych technologii

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń

telekomunikacyjnych, Internetu itp.

Zagrożenia płynące z

niewłaściwego posługiwania się w/w

Pogadanka , filmy edukacyjne, dyskusja, ekspresja plastyczna, prezentacje

Lekcje wychowawcze, zajęcia warsztatowe

Nauczyciele, pedagog,

specjaliści spoza szkoły

Rozmowy z uczniami, analiza sytuacji szkolnej

Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji

różne oblicza przemocy

- cyberprzemoc i jej konsekwencje dla ofiar

-inny nie znaczy gorszy - zapobieganie dyskryminacji z powodu odmienności i inności

Dyskusje, rozmowy, pogadanki, filmy,

Lekcje wychowawcze, wdż,

Wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni prelegenci

Okresowa analiza sytuacji, rozmowy z uczniami, rodzicami

(8)

Program działań profilaktycznych dla klas II gimnazjum

Cel Tematyka Metody Formy Realizatorzy Ewaluacja

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

-rodzaje komunikatów;

komunikat Ja,

-przyczyny powstawania konfliktów,

-fazy rozwiązywania konfliktów, -warunki powodzenia

w rozwiązywaniu konfliktów, -kompromis

Burza mózgów, ćwiczenia, drama, praca

w grupach, metody podające.

Lekcje wychowawcze, zajęcia wychowania do życia w rodzinie,

Nauczyciele, wychowawcy

Obserwacja

funkcjonowania ucznia w szkole

i poza nią

Przeciwdziałanie uzależnieniom

-rodzaje środków zmieniających świadomość i ich działanie,

- wielkie oszustwo: dopalacze–środki niebezpieczne dla życia

-umiejętność dokonywania właściwych wyborów, -asertywność

-prezentacja instytucji udzielających pomocy

Ćwiczenia, drama, dyskusja,

pogadanka, mini testy, program profilakty- czny „Znajdź właściwe rozwiązanie ‘

Lekcje wychowawcze, zajęcia wychowania do życia w rodzinie,

Wychowawcy, nauczyciele

Ankiety

przeprowadzane podczas programów profilaktycznych oraz ankiety zalecane przez instytucje oświatowe

(9)

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

-pojęcie stresu, depresji, zaburzeń emocjonalnych, -czynniki stresogenne, -wpływ poziomu stresu na funkcjonowanie organizmu, -sposoby radzenia sobie ze stresem i rozładowywaniem napięć.

- znaczenie aktywności fizycznej i właściwego odżywiania

- instytucje służące pomocą osobom z zaburzeniami emocjonalnymi

Pogadanka, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach

Lekcje wychowawcze, moduły lekcyjne

Nauczyciele, wychowawcy,

Okresowa analiza sytuacji

wychowawczej w szkole.

Przeciwdziałanie ryzykownym

działaniom seksualnym

-Związek między zażywaniem narkotyków, kontaktami seksualnymi

a AIDS

-Wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie postaw młodzieży

-Odpowiedzialność za siebie i bliską sobie osobę

-Profilaktyka AIDS

-Rozwijania poczucia własnej wartości i akceptacja własnego dojrzewania i rozwoju

Dyskusja, burza mózgów, rozmowa, pogadanka

Projekcja filmów, lekcje wychowawcze, moduły lekcyjne, wychowanie do życia w rodzinie, spotkanie z ginekologiem i seksuologiem

Nauczyciele, wychowawcy, zaproszeni goście

Ankieta dot. wiedzy o AIDS- po

przeprowadzo- ich zajęciach,

(10)

Przeciwdziałanie wagarom i porzuceniu szkoły

-Korzyści płynące

z systematycznego uczęszczania do szkoły

-wspólne poszukiwanie celów w życiu

- sposoby rozwiązywania problemów z nauką, - skuteczne uczenie - prawne skutki absencji.

Praca indywidualna i w grupach,

dyskusja, mim testu, drama

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, lekcje wychowawcze,

wychowanie do życia w rodzinie, spotkania z pedagogiem,

warsztaty, współpraca z rodzicami

Pedagog, wychowawca, nauczyciele

Systematyczny

monitoring frekwencji, analiza związku osiągnięć szkolnych z częstotliwością uczęszczania do szkoły

Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży

poznanie mechanizmów stresu- pojęcie progu odporności na stres,

- depresja- choroba która zabija, - przemoc domowa i rówieśnicza ( w tym cyberprzemoc) jako przyczyna samobójstw wśród młodzieży,

- osoby i instytucje niosące pomoc w sytuacjach trudnych

Do wyboru przez prowadzących w zależności od danego zespołu klasowego

Lekcje wychowawcze, WDŻ;

Warsztaty, programy profilaktyczne realizowane przez wykwalifikowanych trenerów

Nauczyciele , pedagog, specjaliści i trenerzy

(11)

Program działań profilaktycznych dla klas III gimnazjum

Cel Tematyka Metody Formy Realizatorzy Ewaluacja

Doskonalenie umiejętności konstruktywnych sposobów

rozwiązywania konfliktów

Przypomnienie zasad dobrej komunikacji,

-etapy rozwiązywania konfliktów

(analiza

i nazwanie przeżywanych uczuć)

-konstruktywne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

-negocjacje, -mediacja

Metody podające, drama, burza mózgów, praca w grupach, ćwiczenia, drama.

Lekcje wychowawcze, warsztat

Nauczyciele,

wychowawcy, pedagog szkolny.

Obserwacja funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych

Kształtowanie dojrzałej osobowości

-cechy dojrzałej osobowości, samowychowanie,

-poczucie odpowiedzialności za swoje wybory,

-proces decyzyjny

Praca w grupach, dyskusja, drama, metody podające.

Lekcje wychowawcze, moduły lekcyjne, zajęcia wychowania do życia

w rodzinie

Wychowawcy, nauczyciele

Obserwacja zachowań

(12)

Propagowanie

zdrowego stylu życia

-organizacja czasu wolnego, - Wypoczynek-czynny i bierny,

- Życie wolne od uzależnień (narkotyki, dopalacze, ,nikotyna, alkohol, gry komputerowe)

- bezpieczny Internet -dbałość o prawidłowe odżywianie ( zapobieganie otyłości, diety, anoreksja, bulimia,

- krytyczny odbiorca

mediów (opiniotwórcza rola mediów-nieuleganie

opiniom szkodliwym )

Metody podające, burza mózgów, praca w grupach, dyskusja.

Lekcje wychowawcze, moduły lekcyjne.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Warsztat „bezpieczny internet”, program

„Znajdź właściwe rozwiązanie’ – profilaktyka palenia tytoniu

Nauczyciele, wychowawcy, higienistka, dietetyk

Analiza tematów z dzienników lekcyjnych

Ilościowe zestawienie pogadanek

i spotkań ze specjalistami

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :