• Nie Znaleziono Wyników

Cafe Piano

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cafe Piano"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

wb

Cafe Piano

Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 1, 62

1998

(2)

Cafe Piano

W pejzażu kulturalnym W adowic pojaw ił się nowy, zasługujący na uw agę punkt. Jest nim kaw iarnia przy ul. Zatorskiej i W ąskiej. Jeszcze niedaw no nie cieszyła się najlepszą opinią. Ale teraz zaczyna się bardzo szybko przekształcać. W szystko to za spraw a jednego ale za to poważnego m ebla - fortepianu. Odkąd, w maju ubie­ głego roku stan ął w głów nej sali zm ienił się profil kaw iarni. Zaczęło się od w ie­ czornych biesiad przy utw orach C hop ina i M o zarta przepiękn ie granych przez Roberta Budzynia (zresztą absolw enta w adow ickiej szkoły m uzycznej). Kilka m ie­ sięcy później rozpoczęły się bardzo interesujące spotkania w eekendow e. Od je ­ sieni odbyło się ich ju ż kilkanaście. Początkow o w łaściciele nastaw ili się na przy­

ciągnięcie fan ów jazzu. Później je d n a k gdy okazało się, że w W adowicach jazz

nie je st tak bardzo popularny repertuar koncertów poszerzono.

Do najciekaw szych w ystępów w małej kaw iarni należały koncerty tria ja z zo ­ w ego inicjow ane przez G rzegorza Piętaka. Później zagrali też Adam Mika i G rze­ gorz Mikuła, czyli duet jazzow y „Tim e out’’. Prow adzący kaw iarnię bardzo szybko p rzycią g n ę li do sie b ie n a jn ow szą gw ia z d ę w a d o w ickie j piose nki czyii laureata telew izyjnej „S zansy na sukces” Janusza Pustułę. Koncert ten cieszył się ogrom ­ nym pow odzeniem .

Najgorętszym m iesiącem w „C afe Piano" stał się kwiecień - można było wtedy posłuchać hiszpańskiej muzyki gitarow ej w w ykonaniu zespołu „Q ue passa” , po­ śpiew ać szanty grane przez „S kippera” . U cztą dla blusm enów był w ystęp Pawła S zym ańskiego.

Na koncertach m uzycznych działalność kulturalna kawiarni z fortepianem się nie kończy. Ściany pubu użyczyły trochę m iejsca najpierw grafikom Jerzego Koza­ ka z Andrychow a, a potem m ożna było oglądać niew ielkie prace Jana Zielińskie­ go.

Jak na razie nie trzeba się m artw ić o w cześniejsze w ykupienie biletów wstępu na koncerty w Cafe Piano. N iektórych m elom anów odstrasza konieczność w yku­ pienia biletu w stępu (od 5 do 8 zł). Inni natom iast nie wiedzą, że w sobotni czy niedzielny w ieczór zam iast siedzieć przed telew izorem czy przed blokiem można posłuchać ciekaw ej m uzyki. Niebaw em dow iedzą się w ięcej o planowanych kon­ certach, bo w łaścicielka zapow iada w reszcie lepszą niż dotychczas ich reklamę.

wb W tym m iejscu zam ie rzam y p rezentow ać takie i po dobne działania kulturalne. J e że li chcecie Państw o opisać ciekaw e wydarzenia kulturalne zapraszam y

redakcja

Cytaty

Powiązane dokumenty

"Mrówka" od początku ukazywania się miała aspiracje zaistnienia w świadomości czytelników jako pismo ilustrowa­. ne, co uwidaczniał podtytuł na zbiorczej

Zamawiający udostępnia Dostawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), której treść zawiera informację wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, i jest ona

Chiny z perspektywy XXI wieku, która powstała pod redak- cją Joanny Marszałek-Kawy oraz Krzysztofa Zamasza, stanowi klarowny przegląd polityki wewnętrznej i zagranicznej

Rekomenduję,  abyś swój opis sporządziła w formie wyliczeń (np. od myślników), co będzie składać się na Twoje wymarzone życie, wymarzony dzień - będzie to pomocne

(znak: DOS-II.7222.1.4.2019) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i

„Budowlani” w Warszawie, 03-571 Warszawa ul. Tadeusza Korzona 111. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze, w terminie 14 dni

Zgłoszenie do odprawy celnej nie może nastąpić przed dostawieniem towarów do urzędu celnego. Towary powinny być zgłoszone do odprawy

Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które