Służba wojskowa oficerów : dodatek nr 1

76  Download (0)

Full text

(1)

S Ł U Ż B A W O J S K O W A O F I C E R Ó W

„ROZKAZ WEWNĘTRZNY

BISK UPA P O L O W E G O W O J S K P O L S K I C H "

ROK 1937.

D O D A T E K N r 1

(2)

T R E Ś Ć.

D ekret P rezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 m arca 1937 r. o służbie w ojskow ej oficerów . ... 5 R ozporządzenie M inistra Spraw W ojskow ych z dnia 9 w rześnia 1937 r.

w spraw ie w ykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 m arca 1937 r. o służbie w ojskowej o f i c e r ó w ... 39

O dbitka z Nr 7/37 i Nr 9/37

„Rozkazu W ew nętrznego B iskupa Polow ego W ojsk P olskich"

G łów na D ru k a rn ia W o jsk o w a. 1938 r. — N r 4.958 — 500.

(3)

D E K R E T

P R E Z Y D E N T A R Z E C Z Y P O S P O L I T E J z d n i a 1 2 m a r c a 1 9 3 7 r.

o s ł u ż b i e w o j s k o w e j o f i c e r ó w .

(4)

T R E Ś Ć .

S t r

Cz. I. Przepisy wspólne dla oficerów w ojska i m a ryn a rki wojennej.

I. (Art. 1 — 5). Przepisy ogólne . . 5

II. (Art. 6 —21). Stosunek do służby wojskowej, ty tu ły i stopnie oficerów 7 III. (Art. 22—34). Oficerowie służby s t a ł e j ... 12 IV. (Art. 35—41). Oficerowie stan u spoczynku, rezerw y i pospolitego ru ­

szenia ... 18 V. (Art. 42—47). Uposażenie i zaopatrzenie em erytalne oficerów . . . 20 VI. (Art. 48—63). Szczególne obow iązki i u p raw n ien ia służbow e oficerów 21

Cz. II. Przepisy szczegółowe dla oficerów w ojska.

I. (Art. 64—65). Korpusy osobow e ... 25 II. (Art. 66—70). Z asady m ian o w an ia o f i c e r ó w ... 26

Cz. III. Przepisy szczegółowe dla oficerów m a ryn a rki wojennej.

I. (Art. 71— 72). K orpusy o s o b o w e ... 30 II. (Art. 73— 77). Zasady m ianow ania o f i c e r ó w . . 31

Cz. IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

I. (Art. 78—79). Przepisy p r z e j ś c i o w e ... 34 II. (Art. 80—81). Przepisy k o ń c o w e ... 34

(5)

D E K R E T

P R E Z Y D E N T A R Z E C Z Y P O S P O L I T E J

z dnia 12 marca 1937 r.

O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ OFICERÓW

( D z . U . R. P. N r 2 0 z d n . 1 8 m a r c a 1 9 3 7 r. p o z . 1 2 8 ; D z . R o z k . N r 1 3 / 3 7 p o z . 1 6 3 ) .

N a po dstaw ie art. 63 ust. (1) ustaw y konstytucyjnej i de*

krętu P rezyd enta R zeczypospolitej z dnia 9 m aja 1936 r.

o spraw ow aniu zw ierzchnictw a n ad siłami zbrojnym i i organi*

zacji naczelnych w ładz w o jsk o w y ch w czasie p o k o ju (D z.

U . R. P. N r 38 poz. 286) postanaw iam co następuje:

C Z Ę S C I.

P R Z E P I S Y W S P Ó L N E D L A O F I C E R Ó W W O J S K A I M A R Y N A R K I W O J E N N E J .

R o z d z i a ł I.

Przepisy ogólne.

A rt. 1. Siły zbrojne sto ją na straży bezpieczeństw a i praw zwierzchniczych R zeczypospolitej Polskiej. W sk rzeszo n e nie*

złom ną w olą W o d z a N a ro d u , Pierw szego M arszałka Polski Józefa P iłsudskiego, oraz w ysiłkiem i ofiarą najlepszych synów O jczyzny m ają wcielać w życie Jego w skazania i cnoty rycerskie.

(6)

A rt. 2. § 1. O ficerow ie tw o rzą k o rp u s oficerski sił zbrojnych.

§ 2. K o rpus oficerski sił zbrojnych składa się z ko rp u só w o sobow ych w ojska i m ary n ark i w ojennej.

§ 3. W sk ład k o rp u só w o so b ow y ch w chodzą:

a) w w o jsk u : k o rp u s o so b o w y generałów , poszczególne k o rp u sy osobow e oficerów broni, ko rp u s o so b o w y ofi*

cerów taborow ych, k o rp u s o so b o w y oficerów żandar*

m erii oraz poszczególne k o rp u sy osobow e oficerów służb;

b ) w m arynarce w ojennej: poszczególne k o rp u sy osobow e oficerów bron i i k o rp u s o sob o w y oficerów służb.

§ 4. W skład k o rp u su oficerskiego w o jsk a i m arynarki w ojennej w chodzi rów nież duchow ieństw o w o jskow e, którego praw a i obow iązki określi o so b n y d ekret P rezydenta Rzeczy*

pospolitej.

A rt. 3. O ficer jest żołnierzem*obywatelem, na którym spo*

czyw a szczególny obow iązek bronienia O jczyzny i gotow ości o d d a n ia każdej chwili życia w jej służbie. P ow inien on służyć za w zór m iłości O jczyzny i hono ru , pełnić zawsze wiernie, ideow o i sum iennie służbę dla państw a, być spraw iedliw ym i dbałym dow ódcą, opiekunem i w ychow aw cą, posłusznym i odd any m p o dw ład nym , szczerym i d o bry m kolegą.

A rt. 4. § 1. Oficerem może być n ieposzlakow any obywa*

teł państw a polskiego, któ reg o w ierność dla R zeczypospolitej Polskiej nie ulega w ątpliw ości, a k tó ry p o siada odpow iednie kw alifikacje m oralne i fachow e oraz o d p o w iad a w arunkom określonym w niniejszym dekrecie.

§ 2. O so b y nie będące obyw atelam i p ań stw a polskiego m ożna w y jątk o w o m ianow ać oficeram i w stopniach honoro*

w ych b ąd ź też przyjm ow ać do służby w w o jsk u i m arynarce w ojennej w charakterze oficerów ko n trak to w y ch .

§ 3. O so b y , k tó re uzyskały stopnie oficerskie w sposób o k reślo n y w § 2, nie n ab y w ają przez to obyw atelstw a poi*

skiego.

(7)

A rt. 5. Z do lno ść fizyczną i psychiczną oficerów do peł*

nienia służby oceniają w o jsk o w o d ek arsk ie kom isje rew izyjne 2’,asady badania i oceny stopnia zdolności oraz try b postępo*

w ania w o jsk o w o d ek arsk ich kom isji rew izyjnych określa Mi*

nister Spraw W o jsk o w y ch .

R o z d z i a ł II.

Stosunek do służby wojskowej, tytuły i stopnie oficerów.

A rt. 6. Ze w zględu na sto su n ek do służby w ojskow ej usta*

naw ia się n astępujący podział oficerów : a) oficerowie służby stałej,

b) oficerowie stanu spoczynku, c) oficerowie rezerwy,

d ) oficerowie pospolitego ruszenia, e) oficerowie na czas w ojny,

f) oficerowie w stopniach honorow ych, g) oficerowie kontrakto w i.

A rt. 7. § 1. T y tu łem oficera jest jego stopień, przy czym oficerow ie d o sto p n ia p u łk o w n ik a włącznie, k tó rz y uzyskali dyplo m ukończenia W yższej Szkoły W o je n n e j, używ ają w ty*

tule w yrazu „dyplo m ow any ".

§ 2. Sposób używ ania przez oficerów p osiadanych sto pn i n aukow ych lub szczególnych ty tu łó w zw iązanych z w ykony*

w aniem służby w ojskow ej, ja k rów nież określania w tytule przynależności do k o rp u su osobow ego, ustali M in ister Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 8. U stan aw ia się następujące stopnie oficerskie oraz kolejność w ich nadaw aniu:

w w o jsk u : w m arynarce w ojen nej:

oficerow ie m łodsi:

p o d p o ru czn ik p o d p o ru czn ik m arynarki poru czn ik poruczn ik m arynarki

oficerowie s ta rs i:

kapitan, rotm istrz kapitan m arynarki

(8)

oficerow ie sztabow i:

m ajor

p o d p u łk o w n ik p u łk ow n ik

ko m andor-podporucznik kom andor-p oruczn ik k o m an d o r

g en erałow ie:

generał b ry g ad y generał dyw izji generał broni

adm irało w ie:

k ontr-adm irał w ice-adm iral adm irał

m arszałek P olsk i —

A rt. 9. § 1. Stopnie oficerskie nadaje się przez m ianow anie z w yjątk iem sto p n i oficerów k o n trak to w y ch .

§ 2. M ianow anie oficera nastąpić m oże ty lk o na stopień b ezpo śred nio w yższy o d sto p n ia posiadanego, z w yjątkiem m ianow ania na stopień m arszałka Polski.

§ 3. U stan aw ia się w czasie p o k o ju jaiko datę ogłoszenia m ianow ania na w yższe stopnie oficerów słu żby stałej, z w y ją t­

kiem oficerów m ianow anych w zw iązku z przeniesieniem w stan spoczynku, dzień 19 m arca danego rok u.

§ 4. Z arządzenie o m ianow aniu oficerów służby stałej za­

wiera datę m ianow ania.

A rt. 10. § 1. K ażdy oficer m a w sw ym stop niu i korpusie osobo w y m starszeństw o określone datą i kolejnością.

§ 2. D a ta starszeństw a może być wcześniejsza o d daty m ianow ania.

§ 3. D atę starszeństw a m ożna zmienić na późniejszą jedynie w p rzy p ad k u m ianow ania oficera rezerw y oficerem służby stałej.

§ 4. Przy m ianow aniu na k a żd y stopień w ydaje się ofice­

row i d o k u m en t zaw ierający stopień, na k tó ry m ianow anie nastąpiło, datę starszeństw a oraz kolejność w starszeństw ie.

A rt. 11. § 1. O ficerów służby stałej, stanu spoczynku, rezerw y, p ospolitego ruszenia oraz oficerów w stopniach h o n o ­ row ych m ianuje na poszczególne stopnie do stopnia generała bro ni (a d m ira ła ):

a) w czasie p o k o ju — P rezyd en t R zeczypospolitej, na w n io ­ sek M in istra Spraw W o jsk o w y c h ,

b ) w czasie w o jn y — N aczelny W ó d z .

(9)

§ 2. O ficera na stopień m arszałka P olski m ianuje P re zy d e n t R zeczypospolitej za w y jątk o w e zasługi w obronie O jczyzny.

§ 3. O ficerów na czas w o jn y m ianuje N aczelny W ó d z .

§ 4. G eneralnem u In sp ek to ro w i Sił Z b ro jn y c h służy praw o staw iania M inistrow i Spraw W o jsk o w y c h wiążących postula*

tów co d o:

a) określania zasad w zakresie m ianow ań na poszczególne stopnie;

b) m ianow ania poszczególnych oficerów na stopień puł*

kow nika (k o m an d o ra) i stopnie wyższe.

A rt. 12. § 1. M ianow anie oficerów na wyższe stopnie w czasie p o k o ju następuje z w y b o ru na p o d staw ie posiad an y ch kw alifikacji i w m iarę w olnych stanow isk, jeżeli dekret niniej*

szy nie stanow i inaczej, oraz na podstaw ie w arunków określo*

nych niniejszym dekretem .

§ 2. Sposób i zakres oraz w aru nk i m ianow ania oficerów na poszczególne stopnie w czasie w ojn y , z w yjątkiem m ianow ania na stopień m arszałka Polski, określi N aczelny W ó d z .

§ 3. K w alifikacje w ym agane do m ianow ania na w yższe stopnie określają:

a) w czasie p o k o ju — M in ister Spraw W o jsk o w y ch , b ) w czasie w o jn y — N aczelny W ó d z .

A rt. 13. § 1. O ficerow ie służby stałej k o rp u só w o so bo w ych broni, z w yjątkiem grup technicznych, do stopnia m ajora (kom andora*podporucznika) włącznie, jeżeli przez dw a lata zajm ow ali stanow isko, dla któreg o składam i osobow ym i prze*

w idziany jest stopień w yższy niż p o siad an y ostatnio przez danego oficera, oraz o d p o w iad ają w aru n k o m w ym aganym do m ianow ania, zostają b ezpośrednio przed przeniesieniem w stan spoczynku m ianow ani na w yższy stopień.

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy p o ruczn ikó w i kapitanów (ro tm istrzów ) służby stałej przechodzących w stan spoczynku z pow ołaniem d o państw ow ej służby cywilnej, służby samo*

rządow ej lub w przedsiębiorstw ach państw ow ych.

§ 3. O ficerow ie słu żby stałej nie objęci m ianow aniem okre*

śłonym w § 1 a przechodzący w stan spoczynku m ogą być w yjątk o w o m ianow ani na w yższy stopień, jeżeli prócz warun*

(10)

ków w ym aganych do m ianow ania na podstaw ie niniejszego d e k re tu o d p o w iad ają w aru nk o m d o d atk o w ym , które określa M inister Spraw W o jsk o w y ch .

§ 4. M ianow anie oficerów w ym ienionych w § 1 i 3 nastę­

puje niezależnie od istnienia w olnych stanow isk.

A rt. 14. § 1. M ianow anie p o d p o ru czn ik ó w służby stałej porucznikam i o d b y w a się w edłu g starszeństw a po trzech latach służby, jeżeli d ek ret niniejszy nie stanow i inaczej.

§ 2. P rzy m ianow aniu określonym w § 1 m ogą być po m i­

nięci podporucznicy, k tó rzy nie o d p o w iad ają w ym aganym kw alifikacjom albo byli karani w p o stępow an iu sądow ym , h o n o ro w y m lub dyscyplinarnym , przy czym p o w ó d pom inięcia w inien im być p o d a n y do w iadom ości.

§ 3. Porucznicy służby stałej, k tó rz y ukończyli w yższą szkołę w o jsk o w ą, zostają m ianow ani kapitanam i (rotm istrzam i) przy najbliższych m ianow aniach.

§ 4. Porucznicy służby stałej, k tó rzy przesłużyli w stopniu oficerskim co najm niej dziesięć lat na stanow iskach liniow ych, k tóre określa M in ister Spraw W o jsk o w y c h , a po siad ają stopień p oruczn ika o d lat p iętnastu oraz d o d atn ie opinie, zostają m ia­

now ani kapitanam i (rotm istrzam i) przy najbliższych m iano­

w aniach.

A rt. 15. Oficera, k tó ry zmarł lub utracił zdolność do służby w ojskow ej w śró d okoliczności św iadczących o jego w y ją tk o ­ w ych zasługach, m ożna m ianow ać na w yższy stopień niezależ nie od istnienia innych w arun k ó w , w ym aganych do m ianow a­

nia na w yższy stopień.

A rt. 16. § 1. Oficerem w sto p n iu p o d p o ru czn ik a m ożna m ianow ać podoficera lub szeregowca zm arłego w sk u te k p rzy ­ czyn zw iązanych ze służbą w o jsk o w ą w śró d okoliczności św iadczących o jego w y jątk o w y ch zasługach.

§ 2. O ficerem w sto p n iu p o d p o ru czn ik a jak o oficera na czas w o jn y m ożna m ianow ać podoficera lub szeregow ca p o sia­

dającego odpow iednie kw alifikacje m oralne za czyn w y ją tk o ­ w ego m ęstw a na p o lu bitw y.

A rt. 17. § 1. M ianow anie oficerem na czas w o jn y może nastąpić na jeden ze sto p n i w ym ienionych w niniejszym dekre-

(11)

cie niezależnie od sto su n k u do służby w ojskow ej, przy czym w arunki m ianow ania określa N aczelny W ó d z .

§ 2. O ficera na czas w o jn y , po zarządzeniu częściowej lub ogólnej dem obilizacji, P rezy den t Rzeczypospolitej na w niosek M in istra Spraw W o jsk o w y c h m ianuje oficerem służby stałej, przenosi do rezerw y lub po spolitego ruszenia albo zw alnia od pow szechnego obow iązku w ojskow ego, zależnie od przydat*

ności służbow ej, albo też przenosi go w stan spoczynku, jeżeli n abył praw o do zaopatrzenia em erytalnego.

§ 3. M ianow anie oficera na czas w o jn y oficerem służby stałej następuje za jego zgodą.

A rt. 18. § 1. W a ru n k i m ianow ania oficerów w stopniach honoro w y ch ustali P rezyd en t R zeczypospolitej.

§ 2. W a ru n k i przyjm ow ania oficerów k o n trak to w y ch oraz ich obow iązki i praw a ustali M inister Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 19. § 1. Oficera, przeciw ko k tórem u w dro żon o postę*

pow anie karno*sądow e lub h o norow e, nie m ożna zasadniczo m ianow ać na w yższy stopień do czasu praw om ocnego ukoń*

czenia postępow ania.

§ 2. W p rzy p adkach jed n a k o m niejszym znaczeniu Mini*

ster Spraw W o js k o w y c h w czasie p o k o ju a N aczelny W ó d z w czasie w o jn y może uznać, że w drożenie postępo w ania karno*

sądow ego bądź h ono ro w eg o nie stanow i p rzeszk o d y do mia*

ro w a n ia oficera.

A rt. 20. § 1. O ficera pozbaw ia się stopnia i skreśla z ewi*

dencji oficerów z m ocy sam ego praw a w p rzy pad kach :

a) skazania praw om ocnym w yrokiem sąd u w o jskow ego na karę d o d a tk o w ą na czci: w ydalenia z w o jsk a lub mary*

narki w ojennej albo w ydalenia z k o rp u su oficerskiego;

b) skazania praw om ocnym w yrokiem sądu karnego po*

wszechnego na karę pociągającą za sobą, w m yśl przepi*

sów k o d e k su karnego w ojskow ego, w ydalenie z w ojska lub m arynarki w ojennej albo z k o rp u su oficerskiego;

c) sam ow olnego opuszczenia swej jed n o stk i bądź stanowi*

ska służbow ego lub pozostaw ania poza nimi, albo nieu*

czynienia zadość pow o łan iu do służby w ojskow ej w ter*

minie oznaczonym , jeżeli w drożone z tego p o w o d u postę*

(12)

pow am e karno*sądow e zostało w m yśl obow iązujących przepisów w sk u te k nieobecności oficera zaw ieszone:

d ) zatw ierdzenia przez P rezydenta R zeczypospolitej prawo*

m ocnego orzeczenia oficerskiego sąd u honorow ego, orze*

kającego karę w ykluczenia z k o rp u su oficerskiego;

e) u tra ty obyw atelstw a polskiego.

§ 2. W razie ustania przyczyny, k tó ra w m yśl § 1 p k t a), b ) , c) i d) spow od o w ała pozbaw ienie stopnia i skreślenie z ewidencji, oficer od zysku je u traco n y stopień z m ocy samego praw a i zostaje w p isany do ew idencji oficerów , przy czym w p rzy pad kach w ym ienionych w § 1 p k t a ), b) i c) odzyskanie stopn ia następuje po uprzednim p rzeprow adzeniu p o stę p o w a ­ nia honorow ego, jeżeli spraw a w chodzi w zakres działania sądów honorow ych.

§ 3. W razie ponow n eg o nabycia obyw atelstw a polskiego odzyskanie utraconego stopnia i w pisanie do ewidencji ofice*

ró w zależy od decyzji M in istra Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 21. § 1. O ficera skreśla się z ew idencji oficerów w przyp adk ach:

a) zw olnienia o d pow szechnego obow iązku w ojskow ego;

b ) uznania za zm arłego albo zaginionego na podstaw ie obo*

w iązujących przepisów ; c) śmierci.

§ 2. W razie u stania przyczyny, k tó ra w m yśl § 1 lit. a) i b) sp o w o do w ała skreślenie, oficera w pisuje się do ew idencji oficerów .

R o z d z i a ł III.

Oficerowie służby stałej.

A rt. 22. O ficera służby stałej, k tó ry o d p o w ia d a w arunkom , u stalonym w niniejszym dekrecie, m ożna m ianow ać aż do naj*

w yższego stopnia.

A rt. 23. Oficer służby stałej znajduje się:

a) w stanie czynnym albo b ) w stanie nieczynnym .

(13)

A rt. 24. § 1. O ficer służby stałej w stanie czynnym otrzy*

m uje przydział służbow y w w o jsk u lub m arynarce w ojennej jeżeli niniejszy dekret nie stanow i inaczej.

§ 2. O ficerów m ianuje na stanow iska służbow e i zwalnia z nich:

a) w czasie p o k oju — M in ister Spraw W o jsk o w y ch z wyjąt*

kiem p rzy p ad k ó w , w k tó ry ch osobne przepisy zastrzegają to praw o P rezydentow i R zeczy p o sp o litej;

b) w czasie w o jn y — N aczelny W ó d z albo upow ażnione przez nich organa i przełożeni w ojskow i.

§ 3. G eneralnem u Insp ek to ro w i Sił Z b ro jn y c h przysługuje praw o staw iania p o stu lató w w spraw ie o b sa d y stanow isk zastrzeżonych dekretem o spraw ow aniu zw ierzchnictw a nad siłam i zbrojnym i.

A rt. 25. O ficer służby stałej w stanie czynnym jest corocz*

nie op iniow any w sp osób i na zasadach określonych przez M in istra Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 26. § 1. W razie w ydania opinii stw ierdzającej nie*

przy datn ość oficera do służby stałej przełożony w y d ający tę opinię p o d aje jej treść do w iadom ości opiniow anem u oficerowi, któ rem u służy w term inie siedm iu dni od dnia zaw iadom ienia praw o w niesienia w drodze służbow ej do M in istra Spraw W oj*

skow ych pisem nej p ro śb y o zbadanie słuszności w ydanej opinii.

§ 2. O ficera służby stałej, k tó ry w ciągu czterech następu*

iących p o sobie lat otrzym ał d w u k rotn ie o d dw óch jednocześnie opiniujących przełożonych opinię stw ierdzającą jego nieprzy*

datność d o służby, zwalnia się ze służby stałej.

A rt. 27. § 1. W zg lęd em oficera służby stałej M inister Spraw W o js k o w y c h może zarządzić na jego p ro śbę lub z urzędu po*

stępow anie rew izyjnodekarskie w celu zbadania zdolności do służby w stanie czynnym w p rzy p ad kach :

a) uszkodzenia zdrow ia p o w odującego trw ałą niezdolność do służby stałej;

b ) niem ożności pełnienia służby z p o w o d u złego stanu zdro*

w ia przez więcej niż sześć m iesięcy w ciągu dw u nastu m iesięcy następujących po sobie albo przez więcej niż

(14)

dziesięć m iesięcy w ciągu dw óch lat następujących po sobie;

c) stw ierdzenia nieprzydatności do służby stałej z p o w o d u obniżenia zdolności psychicznych lu b fizycznych.

§ 2. Z w iązek p rzyczynow y m iędzy uszkodzeniem zdrow ia lub obniżeniem zdolności psychicznych bądź fizycznych a służbą w o jsko w ą stw ierdza M inister Spraw W o jsk o w y c h na podsta*

wie orzeczenia w ojsk o w o d ek arsk iej kom isji rew izyjnej i prze*

biegu służby oficera.

A rt. 28. § 1. O ficera służby stałej w stanie czynnym prze*

nosi M in ister Spraw W o jsk o w y c h albo upow ażnione przez niego o rgana w stan nieczynny w p rzy p ad k ach:

a) przyjęcia m and atu do izb ustaw odaw czych — na czas piastow ania m andatu;

b) przyjęcia u rzędu m inistra lub po d sek retarza stanu (rów*

norzędnego) z w yjątkiem u rzędu m inistra lub wicemini*

stra spraw w ojsk o w y ch — na czas d o trzech lat;

c) pow ołan ia na stanow isk o w państw ow ej służbie cywilnej, służbie sam orządow ej lub w przedsiębiorstw ach pań*

stw ow ych — na czas do trzech lat;

d) do stania się do niew oli lub zaginięcia na terenie działań w ojennych.

§ 2. O ficera służby stałej w stanie czynnym może M inister Spraw W o js k o w y c h albo upow ażnione przez niego organa i w ładze przenieść na p rośbę oficera w stan nieczynny do lat trzech z przyczyn osobistych oraz z p o w o d u czasowej niezdol*

ności do służb y w stanie czynnym , stw ierdzonej przez woj*

sk o w o d e k a rsk ą kom isję rew izyjną.

§ 3. U posażenie oficerów przeniesionych w stan nieczynny oraz zaliczanie czasu przebyw ania w stanie nieczynnym do wy*

sługi em erytalnej o kreślają osobne przepisy.

§ 4. Czas po zostaw ania w stanie nieczynnym z przyczyn oso bisty ch M inister Spraw W o jsk o w y c h może w w y jątkow ych p rzy p ad k ach zaliczyć d o służby czynnej.

A rt. 29. § 1. O ficer służby stałej w stanie nieczynnym w raca do służby w stanie czynnym bez osobnego pow o łania:

(15)

a) po upływ ie czasu, na jaki został przeniesiony w stan nie­

czynny, z w yjątkiem p rzy p a d k u pozostaw ania w niew oli lub zaginięcia na terenie działań w ojennych;

b ) po zarządzeniu m obilizacji, z w yjątkiem p rzy p ad k ó w :

—- piastow ania m and atu do izb ustaw odaw czych,

•— pełnienia u rzędu m inistra lub pod sekretarza stanu (ró w n o rz ę d n e g o ),

— przeniesienia w stan nieczynny w sk u tek czasowej nie­

zdolności do służby.

§ 2. W p rzy p ad k ach przeniesienia oficera w stan nieczynny na w łasną p rośbę pow ołanie do służby w stanie czynnym może nastąpić z u rzędu lub na p rośbę przed upływ em okresu czasu, na jaki nastąpiło1 przeniesienie.

A rt. 30. § 1. O ficera służby stałej, k tó ry nab ył praw o do zaopatrzenia em erytalnego, przenosi M inister Spraw W o js k o ­ w ych w stan spo czynk u w przy pad k ach :

1) osiągnięcia przez oficera w ieku:

a) w korpusie generałów :

— generała b ry g ad y ( k o n t r - a d m i r a ł a ) 58 lat

— generała dywizji ( w iic e -a d im ira ła ) 60 „

— generała b ro n i ( a d m i r a ł a ) 62 „ b) w k o rpu sach osob ow y ch oficerów broni, z, w yjątkiem grup

technicznych tych k o rp u só w :

— porucznika (poru czn ika m a r y n a r k i ) 36 lat

— kap itan a (ro tm istrza, kapitan a m ary narki) . 42 „

— m ajora (k o m an d o ra-p o d p o ru czn ik a) . . . . 48 ,,

—- p o d p u łk o w n ik a (k o m an d o ra-po ruczn ika) . . . 50 „

— p u łk o w n ik a (k o m an d o ra) ... 52 „ c) w k o rp u sach o so bow y ch oficerów tab o ro w y ch i ż a n d a r­

m erii oraz w k orpu sach o sobow ych oficerów służb i w g ru ­ pach technicznych k o rp u só w o sobow ych oficerów b ro n i:

— p orucznika i k ap itan a (p orucznika m arynarki,

k ap itan a m ary nark i) 48 lat

— m ajora (k o m a n d o ra-p o d p o ru czn ik a) . . . . 52 ,,

— p o d p u łk o w n ik a (k o m an d o ra-p o ru czn ik a) . . . 54 „

— p u łk o w n ik a (k o m an d o ra) . . . 56 „

(16)

2) otrzym ania dw uk ro tnie o d dw óch jednocześnie opiniują*

■cych przełożonych w ciągu czterech następujących po sobie lat

■opinii stw ierdzającej nieprzydatność oficera do służby s ta łe j;

3) ponow nego przyjęcia m an d atu do now ow y brany ch izb ustaw odaw czych p o co najm niej dziesięcioletnim piastow aniu tego m an datu w następujących po sobie kadencjach;

4) pełnienia nadal po upływ ie trzech lat, na które nastąpiło przeniesienie w stan nieczynny, u rzędu m inistra lub podsekre*

tarza stanu (rów no rzędneg o ) albo pozostaw ania nadal w cy*

wilnej służbie państw ow ej, służbie sam orządow ej lub w przed*

s i ęb i a rs w a c h pań stwo w y eh.

§ 2. O ficera służby stałej, k tó ry nabył praw o do zaopatrzę*

nia em erytalnego, może M inister Spraw W o jsk o w y c h przenieść w stan spoczyn k u:

a) w razie uzyskania pełnego w ym iaru zaopatrzenia emery*

talnego,

b) w razie w ydania przez wojskow o*lekarską kom isję rewi*

zyjną orzeczenia stw ierdzającego niezdolność do służby stałej,

c) na p rośbę oficera — z chwilą nabycia praw a do zaopa*

trzenia em erytalnego.

A rt. 31. § 1. O ficera służby stałej, k tó ry nie nabył praw a do zaopatrzenia em erytalnego, przenosi P rezydent Rzeczypo*

spolitej na w niosek M in istra Spraw W o jsk o w y c h do rezer*

w y lub posp oliteg o ruszenia w przyp ad kach określonych w art. 30 § 1.

§ 2. O ficera służby stałej, k tó ry nie nabył praw a do zaopa*

trzenia em erytalnego, może P rezy d en t R zeczypospolitej, na w niosek M in istra Spraw W o jsk o w y ch , przenieść do rezerw y .lub p ospolitego ruszenia:

a) w razie w y d an ia przez w o jsk o w o d e k a rsk ą kom isję rewi*

zyjną orzeczenia stw ierdzającego niezdolność do służby stałej, przy czym w razie stw ierdzenia trw ałej niezdol*

ności do służby w ojskow ej następuje zwolnienie od pow szechnego obow iązk u w ojskow ego,

b) na p rośb ę oficera.

(17)

A rt. 32. P rezyd ent Rzeczypospolitej może na w niosek M i­

n istra Spraw W o jsk o w y c h zatrzym ać oficera w służbie stałej po osiągnięciu przez niego granicy w ieku.

A rt. 33. W sto su n k u do oficerów zajm ujących stanow iska, k tó ry ch o bsada jest zastrzeżona dekretem o spraw ow aniu zw ierzchnictw a nad siłami zbrojnym i G eneralnem u In sp e k to ­ ro w i Sił Z b rojn ych, obow iązuje M in istra Spraw W o jsk o w y c h poprzednie uzgadnianie z G eneralnym Insp ektorem Sił Z b ro j­

nych w przyp adk ach:

a) przeniesienia w stan spoczynku, do rezerw y i pospoliteg o ruszenia na p o d staw ie art. 30 i 31,

b) zatrzym ania w służbie stałej na po d staw ie art. 32.

A rt. 34. § 1. P oru czn ikó w i k ap itan ó w (ro tm istrzó w ) p o d ­ legających zw olnieniu z p o w o d u osiągnięcia granicy w ieku, określonej w art. 30 § 1 p k t 1 lit. b ) , pow ołuje się za ich zgodą z chwilą zw olnienia ze służby stałej do państw ow ej służby cy­

w ilnej, służby sam orządow ej lub w przedsiębiorstw ach p a ń ­ stw ow y ch na stałe stanow iska, do k tó ry ch przyw iązane jest uposażenie nie niższe od uposażenia zasadniczego tej grupy, k tó ra jest najbliższą uposażenia zasadniczego w m iejscow o­

ściach poza stolicą, pobieranego ostatnio w służbie w ojskow ej.

§ 2. W celu przygotow ania do objęcia stanow isk ok reślo ­ nych w § 1 oficerów tych przydziela się w ostatnim ro k u ich służb y na p rak ty k ę w odpow iednich działach państw ow ej służb y cywilnej, służby sam orządow ej lub w p rzedsiębior­

stw ach p aństw ow ych na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 3. W p rzy p a d k u określonym w § 1 oficer zostaje przenie­

siony w stan spoczynku, do rezerw y lub pospo litego ruszenia, zależnie o d n abytych praw , zachow ując praw a dotyczące zali- czalności lat służby w ojskow ej d o w ysługi em erytalnej.

§ 4. W razie nienadaw ania się do danego działu p a ń stw o ­ wej służby cywilnej, służby sam orządow ej lub w przedsiębior­

stw ach państw ow ych zostaje oficer p rzed staw ion y na w niosek instytucji, w której o d b y w a prak ty k ę, kom isji wyznaczonej przez Prezesa R ad y M in istró w a złożonej z przedstaw icieli:

Prezesa R ad y M in istró w jak o przew odniczącego, M inistra Spraw W o jsk o w y c h oraz instytucji, w której oficer odby w a p rak tyk ę, jak o członków w celu stw ierdzenia, czy oficer

(18)

w ogóle nie nadaje się do służby, czy też nie nadaje się do służby ty lk o w danej instytucji. W zależności od orzeczenia kom isji przenosi się oficera na p rak ty k ę do innego działu służby państw ow ej, sam orządow ej lub w przedsiębiorstw ach państwo*

w ych albo w stan spoczynku, do rezerw y łub pospolitego ru*

szenia, zależnie o d nabyty ch praw em erytalnych.

§ 5. Prezes R a d y M in istró w na w n io sek M in istra Spraw W o jsk o w y c h określa corocznie w poszczególnych działach cy*

wilnej służby państw ow ej, służby sam orządow ej oraz w przed»

siębiorstw ach państw ow ych ilość o d pow iednich stanow isk, na k tóre m ają być pow ołani oficerow ie w ogólnej ilości około 1%, nie mniej jed n a k niż 0,75% stanu liczebnego w szystkich ofice*

ró w ustalonego składam i osobow ym i.

R o z d z i a ł IV .

Oficerowie stanu spoczynku, rezerwy i pospolitego ruszenia.

A rt. 35. § 1. O ficera stanu spo czyn k u może M inister Spraw W o jsk o w y c h pow oływ ać na ćwiczenia w ojskow e.

§ 2. Pow ołanie na ćwiczenia może nastąpić do czasu osią*

gnięcia w ieku:

a) przez oficerów m łodszych i starszych . . . . 50 lat, b ) przez oficerów s z t a b o w y c h ...56 lat, c) przez generałów ( a d m i r a ł ó w ) ... 62 lat.

§ 3. R odzaj i czas trw ania ćwiczeń ustali M inister Spraw W o jsk o w y ch , p rzy czym jed n a k czas trw an ia ćwiczeń nie m oże przekraczać w ciągu dw óch następujących p o sobie lat czterech ty g odn i.

§ 4. Po o d b y ciu ćwiczeń oficer jest każdorazow o opinio*

w any.

A rt. 36. O ficera stan u spo czyn k u m ożna m ianow ać na wyż*

szy stopień, p rzy czym w aru n k i m ianow ania tych oficerów określa M in iste r Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 37. O ficera stanu spo czyn k u może M in ister Spraw W o js k o w y c h pow ołać do służby czynnej jak o oficera służby

sta łe j:

(19)

1) na p ro śb ę oficera — jeżeli oficer nie przekroczył granicy w ieku ustalonej w art. 30 i w m iarę w olnych stano w isk w skła*

dach osobow ych oraz został uznany przez w ojskow o*lekarską kom isję rew izyjną za zdolnego do służby stałej;

2) z u rz ę d u :

a) w p rzy p a d k u po trzeb y zwiększenia stan ów liczebnych w korp usach osobow ych oficerów oraz

b) w razie zarządzenia m obilizacji.

A rt. 38. § 1. O ficera rezerw y, k tó ry od p o w iad a w arunkom o kreślonym w niniejszym dekrecie, m ożna m ianow ać w czasie p o k o ju zasadniczo do stop n ia k ap itan a (ro tm istrza).

§ 2. K apitana rezerw y (ro tm istrza), k tó ry w czasie minio*

nych działań w ojennych w ykazał odpow iednie przygotow anie i zdolności dow odzenia lub kierow nicze, m ożna m ianow ać w czasie p o k o ju do stop n ia m ajora (kom andora*podporucz*

n ik a ) .

A rt. 39. § 1. O ficer rezerw y p o w ołany w m yśl obowiązu*

jących p rzepisów na ćwiczenia jest k ażdorazow o opiniow any.

§ 2. W razie w y d an ia opinii stw ierdzającej n ieprzydatność oficera rezerw y do służby w ojskow ej przełożony w y d ający tę opinię p o d aje jej treść do w iadom ości opiniow anem u oficerowi, k tórem u służy w term inie siedm iu dni o d dnia zaw iadom ienia praw o w niesienia w drodze służbow ej do M inistra Spraw W oj*

skow ych pisem nej p ro śb y o zbadanie słuszności w ydanej opinii.

§ 3. W razie otrzym ania przez oficera rezerw y dw ukrotnej opinii stw ierdzającej jego n ieprzydatność do służby w ojskow ej na stan o w isk u oficerskim P rezy d en t R zeczypospolitej może, na w niosek M in istra Spraw W o jsk o w y c h , pozbaw ić go stopnia oficerskiego z jednoczesnym zaliczeniem do stanu szeregow ców lub zw olnieniem od pow szechnego obow iązku w ojskow ego w zależności o d przyczyny, k tó ra spo w od o w ała w ydanie opinii niedostatecznej.

A rt. 40. Szczególne obow iązki i praw a oficerów rezerw y i pospolitego ruszenia w zakresie pełnienia służby w rezerwie lub p o sp olitym ruszeniu, pow o łan ia do służby czynnej i jej pełnienia określają osobne przepisy.

(20)

A rt. 41. § 1. O ficera rezerw y może M in ister Spraw W oj*

skow ych m ianow ać oficerem służby stałej na jego prośbę, jeżeli oficer m a odpow iednie kw alifikacje oraz o dp ow iad a warun*

kom określonym w niniejszym dekrecie.

§ 2. O ficera rezerw y, k tó ry przed przeniesieniem do rezerwy b y ł oficerem służby stałej, M in ister Spraw W o jsk o w y c h może na jego prośbę m ianow ać z pow rotem oficerem służby stałej, jeżeli oficer:

a) nie przekroczył w ieku określonego w art. 30 § 1 p k t 1);

b ) został u znany przez w ojskow o*lekarską kom isję rewi*

zyjną za zdolnego do służby stałej i

c) w ykazał odpow iednie kw alifikacje po o d b y ciu próbnej służby określonej przez M in istra Spraw W o jsk o w y ch .

R o z d z i a ł V.

Uposażenie i zaopatrzenie emerytalne oficerów.

A rt. 42. U posażenie i zaopatrzenie em erytalne oficerów służby stałej norm ują, zgodnie z zasadam i określonym i w ni*

niejszym dekrecie, osobne przepisy.

A rt. 43. § 1. O ficer służby stałej ma być tak uposażony, ab y m ógł sum iennie pełnić pow ierzone m u obow iązki, wyłącz*

me się im pośw ięcając.

§ 2. N a uposażenie oficera służby stałej w stanie czynnym sk ładają się:

1) uposażenie zasadnicze w w ysokości zależnej o d posiada*

nego stopnia, stan u rodzinnego i w aru n k ó w m iejscow ych;

2) d o d a te k słu żbo w y w w ysokości zależnej od zakresu pracy i ponoszonej odpow iedzialności;

3) inne d o d a tk i, uzasadnione szczególnym i właściwościam i służby;

4) um undurow anie i oporządzenie albo o d p o w iedni d o d atek pieniężny, k tó ry o kreślają przepisy o uposażeniu;

5) św iadczenia obejm ujące:

a) usługi o rd y n ansa osobistego lub o d p ow iedn i ekwiwa*

lent pieniężny,

b) przydział k w atery, w ram ach określonych przez Mini*

stra Spraw W o jsk o w y ch ,

(21)

c) pomoc lekarską w postaci bezpłatnego leczenia ofice*

rów i ich rodzin, w ram ach określonych przez Mini*

stra Spraw W o jsk o w y ch ,

d) ulgi przy przejazdach państw ow ym i lub zarządza*

nym i przez państw o środkam i kom unikacyjnym i dla oficera i jego rodziny, w ram ach określonych przez M in istra K om unikacji w porozulm ieniu z M inistrem Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 44. § 1. O ficer służby stałej n abyw a praw o do pełnego uposażenia em erytalnego po trzydziestu latach służby zaliczał*

nej do w ysługi em erytalnej.

§ 2. W a ru n k i zaliczania czasu służby do w ysługi emerytal*

nej ja k rów nież inne przepisy dotyczące zaopatrzenia emery*

talnego oficerów służby stałej i ich rodzin określi ustaw a o za*

opatrzeniu em erytalnym w o jsk a i m arynarki w ojennej.

A rt. 45. O ficer służby stałej przeniesiony do rezerw y lub po*

spolitego ruszenia otrzym uje o dpraw ę na zasadach określonych w osob ny ch przepisach.

A rt. 46. O ficer stanu sp oczynku ma p raw o:

a) d o pom ocy lekarskiej obejm ującej bezpłatne leczenie w w o jsko w ych zakładach leczniczych, w ram ach okre*

ślonych przez M in istra Spraw W o jsk o w y c h ; p o n ad to on i jego rodzina:

b) do ulg przy przejazdach państw ow ym i lub zarządzany*

mi przez p ań stw o środkam i kom unikacyjnym i w ramach określonych przez M in istra K om unikacji w porozum ieniu z M inistrem Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 47. U posażenie oficerów stan u spoczynku, rezerw y i po*

spolitego ruszenia w p rz y p a d k u pełnienia czynnej służby woj*

skow ej oraz oficerów na czas w o jn y — norm ują osobne prze*

pisy.

R o z d z i a ł V I.

Szczególne obowiązki i uprawnienia służbowe oficerów.

A rt. 48. § 1. O ficer obow iązany jest zachow ać w tajem nicy w szystkie spraw y, o któ ry ch pow ziął w iadom ość p ośrednio lub bezpośred nio w zw iązku z w y k o n y w an ą służbą, jeżeli spraw y

(22)

te uznano za tajne albo g dy utrzym ania ich w tajem nicy w ym a­

ga d o b ro publiczne lub inne w zględy służbow e.

§ 2. O bow iązek zachow ania tajem nicy trw a zarów no w czasie pełnienia służby czynnej, jak i po przeniesieniu w stan nie­

czynny bądź w stan spoczynku albo do rezerw y lub p o sp o lite­

go ruszenia oraz po rozw iązaniu sto su n k u służbow ego.

§ 3. O d obow iązku zachow ania tajem nicy może oficera zw ol­

nić przełożony o upraw nieniach co najm niej do w ó d cy okręgu korpu su .

A rt. 49. § 1. O ficer pełniący służbę czynną jest obow iązany do noszenia w służbie przepisow ego m u n d u ru w ojskow ego oraz uzbrojenia.

§ 2. P rzepisy o u m u n d u ro w an iu i uzb ro jeniu oraz o noszeniu m u n d u ru określa M inister Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 50. O ficerow ie p onoszą odpow iedzialność dyscyplinarną na zasadach, któ re określa o so b n y d ekret Prezydenta R zeczy­

pospolitej .

A rt. 51. O ficerow ie p odlegają w łaściw ości oficerskich sądów h o norow y ch z p o w o d u czynów naruszających h o n o r lub g o d ­ ność oficera niezależnie o d czasu i okoliczności, w jakich te czy­

n y popełnili, na zasadach, które określa o so b n y dek ret P re­

zydenta R zeczypospolitej.

A rt. 52. § 1. N a zawarcie zw iązku m ałżeńskiego oficer służby stałej oraz oficer rezerw y p o w ołan y do służby czynnej w celu m ianow ania oficerem służby stałej obow iązani są otrzym ać ze­

zwolenie w łaściw ego przełożonego.

§ 2. W a ru n k i otrzym ania zezwolenia na zawarcie m ałżeństw a określa M inister Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 53. W razie zaw arcia m ałżeństw a bez zezw olenia m ożna przenieść oficera w stan spoczynku, d o rezerw y lub po spolitego ruszenia, zależnie od nab ytych praw em erytalnych, przy czym zwolnienie w inno nastąpić w term inie d o sześciu miesięcy o d dnia:

— upraw om ocnienia się w y ro k u albo

— postanow ienia przez sąd w ojsk o w y lub p ro k u ra to ra w o j­

skow ego o um orzeniu dochodzeń karnych, albo

(23)

— odm ów ienia ścigania karnego przez p ro k u rato ra, albo

— u k aran ia dyscyplinarnego.

A rt. 54. W y ja z d oficera zagranicę w spraw ach osobistych m oże nastąpić za zezwoleniem M in istra Spraw W o jsk o w y c h lub u pow ażnionych przez niego w ładz i organów .

A rt. 55. § 1. O ficerom pełniącym służbę czynną nie w olno na*

leżeć do stow arzyszeń politycznych ani brać udziału w życiu politycznym .

§ 2. N ależenie tych oficerów do zw iązków i stow arzyszeń nie m ających charakteru politycznego reguluje M inister Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 56. § 1. O ficer pełniący służbę czynną nie m oże brać udziału w h an d lu i przem yśle, ani w yk on y w ać zaw odu cywil*

nego, ani podejm ow ać się pracy za w ynagrodzeniem .

§ 2. M in ister Spraw W o jsk o w y c h m oże w y jątk o w o zezwolić oficerow i na w y konyw anie czynności w ym ienionych w § 1 w p rzy p ad k ach:

a) konieczności n ad zo ru albo zarządzania przedsiębiorstw em h andlow ym lub przem ysłow ym stanow iącym w łasność ofi*

cera lub jego rodziny,

b ) konieczności w yk o nyw an ia zaw odu cyw ilnego lub podej*

m ow ania się prac o charakterze przejściow ym dla pogłę*

hienia w iedzy fachow ej oficera albo z w ażnych w zględów p aństw ow ych lub społecznych,

c) przeniesienia oficera służby stałej w stan nieczynny.

§ 3. M in ister Spraw W o js k o w y c h jmoże wyznaczyć oficera do ra d y nadzorczej, adm inistracyjnej lub rew izyjnej przedsiębior*

stw a, w celu w yk o n y w an ia czynności związanych z potrzebam i w o jsk a albo użycia oficera ze w zględu na interes o b ro n y pań*

stw a, p rzy czym oficer nie może otrzym yw ać w ynagrodzenia o d przedsiębiorstw a.

§ 4. D ziałalność oficerów w dziedzinie nauki, sztuki i litera*

tu ry tudzież w prasie określa M in ister Spraw W ojskow ych.

§ 5. M in ister Spraw W o jsk o w y c h m oże przelać przysługujące m u u praw nienia co d o udzielania zezwoleń na podległe m u o rgan a i w ładze.

(24)

A rt. 57. O ficer służby stałej w stanie czynnym może w czasie p o k o ju otrzym ać u rlo p:

a) w ypoczynkow y, , b) leczniczy,

c) ze w zględów służbow ych, d) okolicznościow y.

A rt. 58. § 1. O ficerow i służy praw o do ko rzystania corocznie z u rlo p u w ypoczynkow ego. Czas trw an ia u rlo p u w ypoczynko*

w ego w granicach do sześciu ty g o d n i w ciągu ro k u kalendarzo*

w ego ustali M in ister Spraw W o jsk o w y c h w zależności o d czasu służby, stopnia lub stanow iska zajm owanego przez oficera.

§ 2. W w y jątko w ych przypadkach, jeżeli tego w ym agają waż*

ne w zględy służbow e, może przełożony nie udzielić oficerowi urlo p u bądź w ydane zarządzenie o udzieleniu urlo p u cofnąć. Mi*

nister Spraw ^W ojskowych określi upraw nienia przełożonych w spraw ie w strzym yw ania u rlo p ó w w ypoczynkow ych.

§ 3. O ficer może otrzym ać raz w ciągu swej służby urlop wy*

poczy n k o w y w p o d w ó jn y m w ym iarze. W a ru n k i udzielenia te*

go u rlo p u określa M inister Spraw W o jsk o w y ch .

§ 4. Czas trw ania urlo p u leczniczego nie może przekraczać sześciu m iesięcy w ciągu ro k u kalendarzow ego. Oficer, k tó ry po upływ ie tego czasu nie może ze w zględu na stan zdrow ia po*

wrócić do służby, zostaje przed staw io n y w ojskow o*lekarskiej kom isji rew izyjnej.

§ 5. Czas trw ania u rlop ó w ze w zględów służbow ych i oko*

licznościow ego ustali M in ister Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 59. U praw nienia poszczególnych przełożonych w za»

kresie udzielania u rlo p ó w określa M inister Spraw W o jsk o * w ych.

A rt. 60. P rzepisy o u rlopach w czasie w o jn y określa N aczelny W ó d z .

A rt. 61. O ficer może otrzym yw ać ordery, odznaczenia i od*

znaki polskie. W a ru n k i otrzym yw ania ich jak rów nież upraw*

nienia oficera stąd w ynikające o kreślają osobne przepisy.

A rt. 62. O ficer m oże przyjąć obcy stopień oficerski oraz od*

znaczenia cudzoziem skie za zezw oleniem P rezydenta Rzeczy*

pospo litej, a zagraniczne od znaki w ojskow e za zezwoleniem Mi*

(25)

nistra Spraw W o jsk o w y c h lub u p raw nionych przez niego- organów .

A rt. 63. O bow iązki i upraw nienia służbow e oficerów nieure*^

gulow ane ustaw ow o określają rozkazy, regulam iny i instrukcje w ydaw ane przez M in istra Spraw W o jsk o w y ch .

C Z Ę S C II.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA OFICERÓW WOJSKA.

R o z d z i a ł I.

K o rp u sy osobow e.

A rt. 64. § 1. W skład k o rp u só w osobow ych w o jsk a w chodząc a) k o rp u s o so b o w y generałów ,

b) k o rp u sy osobow e oficerów b ro n i:

1) k o rp u s oficerów piechoty, 2) k o rp u s oficerów kaw alerii, 3) k o rp u s oficerów artylerii, 4) k o rp u s oficerów lotnictw a,

5) k o rp u s oficerów b ro n i pancernych, 6) k o rp us oficerów saperów ,

7) k o rp u s oficerów łączności;

c) k o rp u sy osobow e oficerów : 8) k o rp u s oficerów taborow ych, 9) ko rp u s oficerów żandarm erii;

d ) k o rp u sy osobow e oficerów służb:

10) k o rp u s oficerów adm inistracji, 11) k o rp u s oficerów aud y toró w , 12) k o rp u s oficerów geografów , 13) k o rp u s oficerów intendentów , 14) k o rp u s oficerów kontro lerów , 15) k o rp u s oficerów uzbrojenia, 16) k o rp u s oficerów w eterynarii, 17) k o rp u s oficerów zdrow ia.

(26)

§ 2. K o rp u sy osobow e m ogą się dzielić na grupy. K orp usy osob ow e oficerów bron i m ożna dzielić na g rup y: liniow ą, tech­

niczną i inne, zależnie od potrzeb tych korpusów .

§ 3. Z a sa d y organizacji korpu só w osobow ych i ich podział na g ru p y określa M inister Spraw W o jsk o w y ch .

§ 4. Prezy den t R zeczypospolitej może w razie p o trzeb y za­

rządzić, na w niosek M in istra Spraw W o jsk o w y c h , utw orzenie n o w ych k o rp u só w o sobow ych albo zniesienie istniejących.

A rt. 65. § 1. O ficer m ianow any generałem przechodzi a u to ­ m atycznie do k o rp u su osobow ego generałów .

§ 2. M in ister Spraw W o jsk o w y c h może przenieść oficera na jego pro śbę z jednego k o rp u su osobow ego do drugiego lub z je d ­ nej g ru p y do drugiej albo z w o jsk a do m arynarki w ojennej, je­

żeli oficer ma o dpow iednie kw alifikacje, oraz z urzędu w p rzy ­ p adk ach :

a) zniesienia lub zm niejszenia sk ład ó w osobow ych k o rp u su osobow ego bądź grupy, do k tó ry ch oficer należy albo b) utw orzenia now ego k o rp u su osobow ego lub g ru py bądź

p o trzeby uzupełnienia istniejących.

§ 3. Przeniesienie oficera wym ienione w § 2 może nastąpić nie­

zależnie od w aru n k ó w określonych w pkt. a) i b ) , jeżeli oficer m a szczególne kw alifikacje w ym agane do pełnienia służby w d a ­ nym k orpusie oso b ow y m lub grupie.

§ 4. T ry b i zasady postępow ania w p rzy p adk ach przeniesienia ok reśla M inister Spraw W o jsk o w y ch .

R o z d z i a ł II.

Z a sa d y m ianow ania oficerów .

A rt. 66. § 1. P od porucznikiem służby stałej w poszczegól­

ny ch k o rpu sach osobow ych m ożna m ianow ać w czasie p o k o ju żołnierza, k tó ry :

a) p o siad a w ykształcenie w zakresie szkoły średniej o g ólno ­ kształcącej lub innej upraw niającej do stu d ió w w szkołach w yższych i ukończył szkołę kształcącą na oficerów służby stałej albo

(27)

b ) przesłużył co najm niej dw a lata p o n ad okres służby obo*

w iązkow ej jako podoficer w form acjach broni lub form acji żandarm erii, nie przekroczył 29 lat życia, m a w ykształcenie, k tó re określa M inister Spraw W o jsk o w y c h oraz ukończył szkołę kształcącą na oficerów służby stałej.

§ 2. Podporucznikiem służby stałej w korpusach osobow ych lub grupach w ym agających specjalnej w iedzy fachowej m ożna m ianow ać żołnierza, k tó ry :

a) ukończył szkołę kształcącą na oficerów służby stałej i uzy*

skał dyplom ukończenia o d pow iedniego działu szkoły aka*

demickiej albo

b ) jest podchorążym rezerw y i uzyskał dyplom ukończenia szkoły akadem ickiej w ym aganej do pełnienia służby w da*

nym korpusie osobow ym lub grupie oraz o d b y ł p rak tyk ę i odpow iada innym w arunkom określonym przez Mini*

stra Spraw W o jsk o w y ch .

§ 3. O ficerem służby stałej m ożna m ianow ać oficera rezer*

w y, k tó ry :

1) nie przekroczył w ieku oraz posiada stopień, które określa M inister Spraw W o jsk o w y c h ;

2) p o siad a odpow iednie kw alifikacje służbow e;

3) ma zdolności fizyczne i psychiczne do służby stałej;

4) o d p o w iad a innym w aru nk o m o kreślonym przez M inistra Spraw W o jsk o w y ch , a p o n ad to

5) posiada jeden z niżej w ym ienionych w arunków :

a) uzyskał dyplom szk o ły akadem ickiej, której ukończenie jest w ym agane do pełnienia służby w danym k orpusie oso bow y m lub grupie i o d b y ł prak ty kę, której w arunki o kreślą osobne p rzepisy albo

b) został m ianow any po dporucznikiem rezerw y po pierw*

szym ćwiczeniu w rezerwie, a następnie ukończył szkołę kształcącą na oficerów służby stałej, albo

c) w ykazał w czasie działań w ojennych odpow iednie przygo*

tow anie i zdolności dow odzenia lub kierownicze.

§ 4. M in ister Spraw W o jsk o w y c h określa szkoły średnie i akadem ickie dające podstaw ę do m ianow ania podporucznika*

(28)

mi służby stałej w poszczególnych ko rp usach osobow ych lub grupach oraz szkoły w ojskow e kształcące na oficerów służby stałej i czas trw ania nauki w tych szkołach.

§ 5. P rzepisów a rty k u łu niniejszego nie stosuje się w przy*

padkach o kreślonych w art. 41 § 2.

A rt. 67. § 1. M ianow anie oficera służby stałej w czasie po*

k o ju na w yższy stopień nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w s to p n iu :

a) w korpusie generałów :

generała b ry g ad y —- 3 lat.

generała dyw izji — 3 lat,

b) w ko rp u sach osobo w y ch oficerów b ro ni z w yjątkiem gru p technicznych tych k o rp u só w :

p o d p o ru czn ik a — 3 lat,

porucznika — 4 lat,

kapitana (rotm istrza) — 4 lat,

m ajora — 3 lat,

p o d p u łk o w n ik a —- 3 lat,

p u łko w nika ■— 3 lat.

c) w korpusach osobo w ych oficerów tab o ro w y ch i żandar*

m erii oraz w k o rpusach osobow ych oficerów służb i w grupach technicznych k o rp u só w o sobow ych oficerów b ro n i:

po dp o ru czn ik a — 3 lat,

porucznika — 5 lat,

kapitana — 6 lat,

m ajora — 5 lat,

p o d p u łk o w n ik a — 5 lat

p u łko w nika — 5 lat.

§ 2. M ianow anie na stopień m arszałka P o lsk i m oże nastąpić niezależnie od czasu służby w po p rzedn io posiad any m stopniu.

§ 3. O ficerów, k tórzy ukończyli wyższą szkołę w ojskow ą oraz tych, z w y jątkiem poruczników , k tó rz y p osiadają dyplom ukoń*

czenia szkoły akadem ickiej w ym aganej do pełnienia służby w danym ko rpu sie o sobow ym lub grupie, m ożna m ianow ać po przesłużeniu w każdym stop n iu czasu o jeden ro k krótszego od podanego w § 1.

(29)

§ 4. Poruczników , którzy posiadają dyplom ukończenia szko­

ły akadem ickiej, m ożna m ianow ać na w yższy stopień po prze­

służeniu w tym sto p n iu czasu o dw a łata krótszego od p o d a ­ nego w § 1, jeżeli ukończenie tej szkoły jest w ym agane do p e ł­

nienia służby w danym korpusie osobow ym lub grupie.

§ 5. W a ru n k i zaliczania czasu służby na poczet okresów w y ­ m ienionych w § 1 jak rów nież w aru n k i uznania ukończenia szkoły akadem ickiej za uzasadniające skrócenie tych okresów (§ 3 i 4) określa M inister Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 68. § 1. M ianow anie na stopień porucznika i następne może nastąpić, jeżeli oficer pełnił co najm niej przez dw a lata służbę na jednym ze stanow isk, k tó re określi M in ister Spraw

^W ojskowych.

§ 2. D la oficerów dyp lom ow anych czas ustalony w § 1 może być sk ró co n y do jednego ro k u na stanow iskach, które określi M inister Spraw W o jsk o w y ch .

§ 3. D o m ianow ania na stopień m ajora w korpu sach o so b o ­ w ych, określonych przez M in istra Spraw W o jsk o w y ch , z w y ją t­

kiem oficerów , k tó rzy ukończyli w yższą szkołę w ojskow ą, w y ­ magane jest ponadto ukończenie przeszkolenia w zakresie, k tó ­ ry ustala M in ister Spraw W o jsk o w y ch .

A rt. 69. § 1. Podporucznikiem rezerw y m ożna m ianow ać w poszczególnych k o rp u sach osob ow y ch w czasie p o k o ju ż o ł­

nierza, k tó ry p osiad a w ykształcenie w zakresie upraw niającym do skróconej czynnej służby w ojskow ej w edług obow iązu ją­

cych w tej mierze przepisów oraz ukończył szkołę (k u rs) kształcącą na oficerów rezerw y i o d b y ł u staloną przez M inistra Spraw W o jsk o w y c h ilość ćwiczeń w ojskow ych.

§ 2. P od porucznikiem rezerw y w k o rpusach osobow ych lub w grupach w ym agających specjalnej w iedzy fachowej m ożna m ianow ać w czasie p o k o ju żołnierza, k tó ry uzyskał d y ­ plom ukończenia o dpow iedniego działu szkoły akadem ickiej oraz ukończył szkołę (k u rs) kształcącą na oficerów rezerw y i o d b y ł u staloną przez M inistra Spraw W o js k o w y c h ilość ćwiczeń w ojskow ych.

§ 3. M ianow anie porucznikiem rezerw y i kapitanem re­

zerw y (rotm istrzem ) nie może nastąpić wcześniej niż po o d b y ­ ciu przez oficera w posiadanym stop n iu dw óch ćwiczeń w oj-

(30)

skow ych, w czasie k tó rych oficer uzyskał odpow iednie kwali*

fikacje. P oruczn ik ów rezerw y k o rp u só w osobow ych lub grup, w któ ry ch do pełnienia służby w ym agane jest po siadanie dy*

plom u ukończenia szkoły akadem ickiej, m ożna m ianow ać na stopień k ap itan a p o odb y ciu jednego ćwiczenia w ojskow ego.

D o m ianow ania na stopień k ap itan a rezerw y (rotm istrza) wy*

m agane jest p o n a d to odbycie k u rsu lub złożenie egzam inu, które określa M inister Spraw W o jsk o w y ch .

§ 4. M inister Spraw W o jsk o w y c h określa szkoły (k u rsy ) kształcące na oficerów rezerw y i czas trw an ia nauk i w tych szkołach (k u rsach ).

A rt. 70. W a ru n k i m ianow ania na stopień p o d p oru cznik a służby stałej i rezerw y w czasie w o jn y określi N aczelny W ó d z .

C Z Ę S C III.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ.

R o z d z i a ł I.

K o rp u sy osobow e.

A rt. 71. § 1. W skład k o rp u só w osobow ych m arynarki w ojennej w chodzą:

a) k o rp u sy osobow e oficerów b ro n i:

1) ko rp u s oficerów m orskich,

2) k o rp u s m orskich oficerów technicznych;

b) k o rp u s o so b o w y oficerów służb m arynarki.

§ 2. K o rp u sy osobow e m ogą się dzielić na grupy.

§ 3. Z asad y organizacji k o rp u só w o sobow ych i ich podział na g ru p y określa M inister Spraw W o jsk o w y ch .

§ 4. P rezy den t R zeczypospolitej może w razie potrzeb y za*

rządzić, na w niosek M in istra Spraw W o jsk o w y ch , utw orzenie now ych k o rp u só w o sobow ych albo zniesienie istniejących.

A rt. 72. § 1. M inister Spraw W o jsk o w y ch może prze*

nieść oficera na jego p ro śb ę z jednego k o rp u su osobow ego m ary nark i w ojennej do drugiego lub z jednej g ru p y do drugiej

(31)

albo z m arynarki wojennej do w ojska, jeżeli oficer m a odpo*

w iednie kw alifikacje, oraz z urzędu w przy padkach:

a) zniesienia lub zm niejszenia sk ładó w o sobow ych k o rp u su osobow ego bądź grupy, do k tó rych oficer należy albo b) utw orzenia now ego k o rp u su osobow ego bądź g ru p y lub

p o trzeb y uzupełnienia istniejących.

§ 2. Przeniesienie oficera, w ym ienione w § 1, może nastąpić niezależnie od w aru n k ó w określonych w p k t a) i b ) , jeżeli ofi*

cer m a szczególne kw alifikacje w ym agane do pełnienia służby w danym korpusie o sobow ym lub grupie.

§ 3. T ry b i zasady postępow ania w p rzy p adk ach przenie*

sienią określa M in ister Spraw W o jsk o w y ch .

R o z d z i a ł II.

Z asad y m ianow ania oficerów .

A rt. 73. § 1. P od porucznikiem m arynarki służby stałej m ożna m ianow ać w czasie p o k o ju żołnierza, k tó ry :

1) p o siad a w ykształcenie w zakresie szkoły średniej ogólno*

kształcącej lub innej upraw niającej do stu d ió w w szkołach w yższych i ukończył szkolę kształcącą na oficerów służby sta*

lej m arynarki wojennej albo

2) jest oficerem lub podchorążym rezerwy, nie przekroczył w ieku i odbył prakty k ę, które określa M in ister Spraw W ojsko*

wych, ma zdolności fizyczne i psychiczne do służby stałej, a po*

n a d to :

a) uzyskał dyplom szkoły akadem ickiej, której ukończenie jest w ym agane do pełnienia służby w danym korpusie oso*

bow ym albo

b) jako oficer rezerw y w ykazał w czasie działań 'wojennych odpow iednie przygotow anie i zdolności dow odzenia lub kierownicze.

§ 2. M inister Spraw W o jsk o w y ch określa szkoły średnie i akadem ickie dające podstaw ę do m ianow ania podporucznikam i m arynarki służby stałej w poszczególnych korpusach osobo*

w ych lub grupach oraz szkoły w ojskow e kształcące na oficerów służby stałej i czas trw ania nauki w tych szkołach.

(32)

A rt. 74. § 1. M ianow anie oficera służby stałej w czasie po*

Ł o ju na w yższy stopień nie może nastąpić wcześniej niż po prze*

służeniu w sto pn iu:

a) w korpusach osobow ych broni:

podporucznika m arynarki — 3 lat,

porucznika m arynarki — 4 łat,

k apitana m arynarki — 4 lat.

kom andora*podporucznika —- 3 lat,

kom andora*porucznika - 3 lat,

kom andora — 3 lat,

kontr*adm irała i w iceadm irała — 3 lat, b ) w korpusie osobow ym służb m ary nark i:

podporucznika m arynarki — 3 lat,

porucznika m arynarki — 5 lat,

kapitana m arynarki -— 6 lat,

kom andora*podporucznika — 5 lat,

kom andora*porucznika — 5 lat,

kom andora — 5 lat,

k o n tra d m ira ła i w iceadm irała — 3 lat.

§ 2. O ficerów, k tó rzy ukończyli w yższą szkołę w ojskow ą lub w ydział adm inistracyjny szkoły kształcącej na oficerów służby stałej m arynarki wojennej, oraz iych z w yjątkiem poruczników m aryn arki, k tórzy uzyskali dyplom ukończenia szkoły akademie*

kiej w ym aganej do pełnienia służby w danym korpusie osobo*

w ym lub grupie, m ożna m ianować na w yższy stopień po prze*

służeniu w każdym stopniu czasu o rok krótszego od określo*

nego w § 1.

§ 3. Poruczników m arynarki, k tórzy posiadają dyplom ukoń*

czenia szkoły akadem ickiej, m ożna m ianować na w yższy sto*

pień po przesłużeniu w tym stopniu czasu o dw a lata krótszego o d określonego w § 1, jeżeli ukończenie tej szkoły jest wyma*

gane do pełnienia służby w danym korpusie osobow ym lub grupie.

§ 4. W a ru n k i zaliczania czasu służby na poczet okresów wy*

m ienionych w § 1 jak również w arunki uznania ukończenia szko*

ły akadem ickiej za uzasadniające skrócenie tych okresów (§ 2 i 3) określa M in ister Spraw W o jsko w y ch .

(33)

A rt. 75. § 1. M ianow anie na stopień porucznika m ary n ar­

k i i następne może nastąpić, jeżeli w okresie czasu w ym ienio­

n y m w art. 74 § 1:

a) oficer k o rp u su m orskiego i m orskiego korpusu technicz­

nego przeznaczony do służby na okrętach m orskich pełnił służbę na okręcie m orskim lu b w m orskim sztabie pływ ają­

cym przez czas i n a w arunkach, któ re określi M inister Spraw W ojsk o w y ch ;

b ) oficer k o rp u su m orskiego i m orskiego k o rp usu technicz­

nego nie przeznaczony do służby na okrętach m orskich oraz oficer innych k o rp u só w o so b ow y ch pełnił służbę co n aj­

m niej przez dw a lata na jed n y m ze stanow isk, które określi M in ister Spraw W o jsk o w y ch .

§ 2. D o m ianow ania na stopień kom andora-podporucznika w korpusie oficerów m orskich w ym agane jest ponadto ukończe­

nie przeszkolenia, którego zakres ustala M in ister Spraw W o j­

skow ych.

A rt. 76. § 1. Podporucznikiem m arynarki rezerw y m ożna m ianow ać w czasie p o k o ju żołnierza, k tó ry :

1) w korpusie oficerów m orskich ukończył państw ow ą szkołę m o rsk ą w dziale naw igacyjnym oraz szkołę kształcącą na ofice­

rów rezerw y m arynarki wojennej, a p o n ad to odbył ustaloną przez M in istra Spraw W o jsk o w y c h ilość ćwiczeń w o jskow ych;

2) w korpusie m orskich oficerów technicznych:

a) ukończył państw ow ą szkołę m orską w dziale m echanicznym oraz szkołę kształcącą na oficerów rezerw y m arynarki w o­

jennej albo

b ) uzyskał dyplom szkoły akadem ickiej, której ukończenie M i­

nister Spraw W o jsk o w y ch uzna za potrzebne do pełnienia służby w tym korpusie osobow ym , ukończył szkołę k ształ­

cącą na oficerów rezerw y m arynarki wojennej i odbył u sta ­ loną przez M inistra Spraw W o jsk o w y ch ilość ćwiczeń w oj­

skow ych.

§ 2. M ianow anie porucznikiem m arynarki rezerwy i k a p ita ­ n em m arynarki rezerw y nie może nastąpić wcześniej niż po o d ­ byciu przez oficera w p osiadanym stopniu dw óch ćwiczeń w oj­

skow ych, w czasie których oficer uzyskał odpow iednie kw alifi­

kacje. D o m ianow ania na stopień kapitana m arynarki rezerwy

(34)

wymagane, jest ponadto odbycie k u rsu lub złożenie egzam inu, które określi M inister Spraw W ojsko w y ch .

§ 3. M in ister Spraw W o jsk o w y ch określa szkoły (k u rsy ) kształcące na oficerów rezerw y m arynarki wojennej oraz czas trw ania nauki w tych szkołach (k u rsa c h ).

A rt. 77. W a ru n k i m ianow ania na stopień podporucznika m arynarki służby stałej i rezerw y w czasie w ojny określi Na*

czelny W ó d z .

C Z Ę Ś Ć IV.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

R o z d z i a ł I.

P rzep isy przejściow e.

A rt. 78. D o czasu w ydania dekretów P rezyd enta Rzeczyipo*

spolitej przew idzianych w art. 50 i 51 obow iązują:

1) rozporządzenie Prezydenta R zeczypospolitej z dnia 22 sier*

pnia 1925 r. w sprawie w ojskow ych przepisów dyscyplinarnych (D z. U . R. P. N r 91, poz. 638);

2) rozporządzenie P rezyd en ta Rzeczypospolitej z dnia 8 sier*

pnia 1927 r. w sprawie sta tu tu oficerskich sądów honorow ych (D z. U . R. P. N r 93, poz. 834).

A rt. 79. Jeżeli w dotychczasow ych przepisach są użyte wy*

razy: a) „żołnierze zaw odow i", b ) - „oficerowie zaw odow i", c)

„oficerowie zaw odow i stanu czynnego", d ) „oficerowie zawodowi stanu nieczynnego", e) „oficerowie zaw odow i w stanie spoczyn*

k u ", to w yrazy te dotyczą: a) i b) oficerów służby stałej i ofi*

cerów stan u spoczynku, c) oficerów służby stałej w stanie czyn*

hym , d ) oficerów służby stałej w stanie nieczynnym , e) oficerów stanu spoczynku.

R o z d z i a ł II.

P rzep isy k oń cow e.

A rt. 80. W y k o n a n ie niniejszego d ek retu osobno dla w ojska a osobno dla m arynarki wojennej porucza się M inistrow i Spraw W ojsk o w y ch .

(35)

A rt. 81. § 1. D e k re t niniejszy w chodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu traci moc obow iązującą:

1) ustaw a z dnia 23 m arca 1922 r. o po d staw o w y ch obowiąz*

kach i praw ach oficerów w ojska polskiego (D z. U . R. P. N r 32, poz. 256);

2) ustaw a z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstaw ow ych obowiąz*

kach i praw ach oficerów polskiej m arynarki wojennej (D z. U . R. P. N r 64, poz. 626) z pozostaw ieniem korpu su rzeczno*brze*

gowego do czasu stopniow ego zlikw idow ania go;

3) wszelkie przepisy dotyczące przedm iotów unorm ow anych dekretem niniejszym .

P R E Z Y D E N T R Z E C Z Y P O S P O L IT E J:

I. M O Ś C I C K I

M IN IS T E R S P R A W W O J S K O W Y C H : K A S P R Z Y C K I

(36)

Figure

Updating...

References

Related subjects :