• Nie Znaleziono Wyników

Do Pana Dziekana Wydziału ..……………………………… Politechniki Warszawskiej Prosz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Do Pana Dziekana Wydziału ..……………………………… Politechniki Warszawskiej Prosz"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

-

Warszawa, dnia ...

...

Nazwisko i imię

...

Adres

...

Nr albumu

...

Nr telefonu / email

Do Pana Dziekana Wydziału ..………

Politechniki Warszawskiej

Proszę o zgodę na wznowienie przeze mnie studiów na semestrze... kierunku ... i specjalności ... studiów stacjonarnych/niestacjonarnych*.

Ostatnio posiadałem rejestrację na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych* na sem. ... w roku akademickim...

Do zaliczenia tego semestru brakowało mi następujących zaliczeń:

l. ………... ………

2. ………

3. ………...

4. ……….………..

5. ………..……….

6. .………..…...

7. .………..…...

8. ………..……….

Uzasadnienie prośby: ...

...

...

...

...

...

…...………

* niepotrzebne skreślić Podpis

(2)

Decyzja wstępna: Wznowienie studiów na semestrze ... specjalności...

studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* uzaleŜniam od zdania wymienionych poniŜej egzaminów i uzyskania zaliczeń w terminie do dnia 15 lutego/15 września*... roku.

* niepotrzebne skreślić

Egzamin wznawiający:

Przedmiot Egzaminator Zakres semestru ocena data i podpis

Egzaminy i zaliczenia uzupełniające (wykaz uzupełnień moŜe być podany w niezaleŜnym dokumencie) Zaliczenia do uzyskania w wymaganym terminie:

Przedmiot Egzaminator Zakres uzupełnień ocena data i podpis

Zaliczenia do uzyskania po wznowieniu studiów:

Przedmiot Egzaminator Zakres uzupełnień Termin zaliczenia

... ...

Data Podpis Dziekana

Decyzja: Wobec spełnienia wyŜej wymienionych warunków wyraŜam zgodę na wznowienie studiów z początkiem semestru ... roku akademickiego ...

... ...

Data Podpis Dziekana

Decyzja: Wobec nie spełnienia wyŜej wymienionych warunków wyraŜam nie wyraŜam zgody na wznowienie studiów.

... ...

Data Podpis Dziekana

Wobec spełnienia warunków formalnych nie zgłaszam zastrzeŜeń

………... ………...

Data Podpis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć i innych zapisów wizualnych.. Identyfikacja

Autor: Brunon Hołyst Rok wydania: 2017 Wydanie: XIII.

w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych

Decyzja: Wobec spełnienia wyŜej wymienionych warunków wyraŜam zgodę na przeniesienie z początkiem semestru ... roku

Podsumowując model relacyjny lepiej sprawdza się w przypadku prostych danych, łatwych do umieszczenia w tablicy oraz w przypadku kiedy trzeba będzie wyszukiwać z niej dane

Przebadaj wpływ współczynnika dyfuzji turbulencyjnej wody oraz współczynnika wrażliwości na zmiany klimatyczne (climate sensitivity) na temperaturę warstwy mieszania

w znacznikach typu h:inputText (atrybut value) – jak definiować te wartości w obiektach typu Managed Bean i jak stosować je przy definiowaniu wartości atrybutów znaczników stron

Jeśli student nie był obecny na zajęciach i nieobecność ta była usprawiedliwiona wówczas nie jest on oceniany za wyniki uzyskane na tych zajęciach (nie li- czy się przy