Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

11  Download (0)

Full text

(1)

Elbląg, dnia 14 listopada 2016 r.

DTE.2621.33.2016.AW

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1

82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10

e-mail: mosir@mosir.elblag.eu REGON: 000662959

NIP: 578-31-19-776

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju

napędowego dla pojazdów i urządzeń silnikowych użytkowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku.

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne dostawy paliwa do pojazdów i urządzeń silnikowych eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu, w następujących ilościach:

1) benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości 3 000 litrów;

2) olej napędowy w ilości 2 700 litrów.

2. Wielkość zakupu paliwa jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

3. W chwili obecnej Zamawiający posiada:

- jeden samochód służbowy - dostawczy;

- maszyny Zamboni /rolba do czyszczenia lodu/

- sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych ( kosiarki samojezdne, pchane, ręczne), - trzy ciągniki ( + jeden planowany do zakupu w grudniu 2016).

4. Oferowane paliwa muszą być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych jakim powinny odpowiadać paliwa ciekłe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych do paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz.1441).

IV. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie na zasadzie tankowań:

1) bezpośrednio do zbiorników w pojazdach służbowych,

2) do kanistrów z przeznaczeniem do użytkowanych urządzeń silnikowych,

stosownie do potrzeb, na stacjach paliw należących do Wykonawcy i funkcjonujących w promieniu 4 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Karowej 1 w Elblągu - przez uprawnionych pracowników MOSiR w Elblągu, we wszystkie dni tygodnia.

(2)

2. Sprzedaż paliw będzie następowała po aktualnej cenie jednostkowej w dniu zakupu na danej stacji benzynowej pomniejszonej o udzielony rabat.

3. Zamawiający przewiduje dwie możliwości rozliczania płatności:

1) bezgotówkowo przelewem - 2 razy w miesiącu na podstawie zbiorczego zestawienia ilości zatankowanego paliwa, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do 15. dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia miesiąca. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni.

lub;

2) za pomocą kart paliwowych wystawionych na okaziciela (firmę) – w ilości min. 2 kart zabezpieczonych kodem PIN.

a) W przypadku wyboru płatności dokonywanych na podstawie kart paliwowych rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie 2 razy w miesiącu na podstawie wystawionych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do 15. dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia miesiąca. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni.

b) Nowe karty będą wydane Zamawiającemu bezpłatnie, nie później niż w dniu obowiązywania umowy a w razie ich utraty Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne.

c) W przypadku zgłoszenia utraty karty Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy każdy przypadek kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia karty paliwowej. Zgłoszenie takie będzie dokonywane pisemnie, faxem lub e-mailem i będzie zawierało: numer utraconej lub zniszczonej karty, typ karty, numer rejestracyjny pojazdu, nazwę Zamawiającego.

d) Wykonawca jest zobowiązany do zablokowania utraconej lub zniszczonej karty paliwowej w sieci punktów sprzedaży w ciągu max. 24 h od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

e) Wykonawca bezpłatnie wyda duplikat lub dokona wymiany zniszczonej karty paliwowej na nową, nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

f) Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu bezgotówkowe płatnicze karty paliwowe do nowo zakupionych pojazdów służbowych Zamawiającego

w terminie do 15 dni od daty złożenia stosownego wniosku.

g) Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.

h) Pozostałe zasady przydziału i korzystania z kart zostaną ustalone przez Wykonawcę i Zamawiającego po zawarciu umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pełen monitoring transakcji, uwzględniając:

1) datę tankowania, 2) miejsce tankowania, 3) ilość tankowanego paliwa, 4) cenę 1 litra paliwa przed rabatem,

5) cenę 1 litra paliwa po zastosowaniu rabatu

6) wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, 7) numer rejestracyjny samochodu ( jeśli dotyczy),

8) stan licznika pojazdu ( stan licznika podaje kierowa na stacji paliw) 9) osobę (pracownika Zamawiającego) odbierającą paliwo.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z dołożeniem należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Data rozpoczęcia: 01.01.2017 r.

Data zakończenia: 31.12.2017 r.

(3)

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);.

4. Do oferty należy dołączyć wykaz co najmniej 1 stacji paliw w promieniu 4 km od siedziby Zamawiającego w Elblągu, przy ulicy Karowej 1, na której Zamawiający będzie tankował pojazdy oraz pobierał paliwa do sprzętów - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4, przesłać pocztą w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg

tel.: 55 625 63 00 fax: 55 625 63 10

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, przy ul. Karowej 1 w pok. nr 4.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p.

Aleksandra Wyżkiewicz tel. 55 625 63 12;

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującym znaczeniu:

1) cena (brutto) - 20 % 2) wysokość rabatu - 80 %

2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.

o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

IX. SPOSÓB OCENY OFERT

1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert:

Ilość punktów = XC x 20% + Xr x 80 %

gdzie:

Xc- liczba punktów przyznawana dla oferty w przyjętym kryterium: cena (brutto) Xr – liczba punktów przyznana dla oferty w przyjętym kryterium: wysokość rabatu.

1) Sposób obliczenia XC:

XC = cena (brutto) najniższa x 100 pkt cena (brutto) badanej oferty

(4)

2) Sposób obliczenia Xr:

Xr =

Wysokość proponowanego rabatu w badanej ofercie x 100 pkt Najwyższa wartość proponowanego rabatu brutto spośród

badanych ofert

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.mosir.elblag.eu .

V. ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 – formularz ofertowy Zał. nr 2 - wykaz stacji Zał. Nr 3 - wzór umowy

/-/ Marek Wnuk Dyrektor MOSiR

(5)

Załącznik 1

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ELBLĄGU

Adres: 82-300 Elbląg, ul. Karowa 1

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA *

1.

Nazwa:

Województwo:

Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):

E-mail: Tel.:

Adres internetowy (URL): Faks:

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ADRES DO KORESPONDENCJI

Nazwa:

Województwo:

Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):

Tel: Faks:

Składając ofertę w postępowaniu:

„Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń silnikowych eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu na okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku.”

(6)

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na kwotę:

Lp. Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa brutto na

dystrybutorze w dniu publikacji zapytania

ofertowego)*

/w zł./

Łączna ilość paliwa

/ w litrach/

Łączna wartość brutto /w zł./

a b c = a x b

1. 1 litr

benzyny bezołowiowej 95 3 000

2. oleju napędowego ON 1 litr 2 700

SUMA

* należy podać cenę jednostkową brutto paliwa na dystrybutorze stacji paliw przewidzianej do realizacji zamówienia w dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej BIP Zamawiającego ( 14.11.2016 r.)Jeżeli cena w ciągu dnia uległa zmianie należy poda jej średnią wartość.

Łączna cena oferty (brutto) w okresie trwania umowy wynosi: ………..zł tj.:

za cenę bez VAT ... zł + VAT... % tj. ... zł (stawka)

2. W okresie realizacji zamówienia udzielamy Zamawiającemu stałego rabatu w wysokości .………%

(procent) od każdego litra zamówionego paliwa 3. Zobowiązujemy się do:

1) sukcesywnego wykonania przedmiotu zamówienia w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego w terminie: 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

2) przedkładania aktualnego świadectwa jakości określonej partii danego rodzaju paliw - każdorazowo, na życzenie ustne lub pisemne Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że:

na terenie Elbląga posiada/dysponuje sieć/siecią …………/podać ilość/stacji benzynowych, funkcjonujących przy ulicach:

………

……….………

na których możliwe będzie dokonywanie transakcji.

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności w formie *:

- bezgotówkowych przelewów 2 razy w miesiącu na podstawie wystawianych faktur zbiorczych, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do 15. dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia każdego miesiąca, obejmujące ilość i cene zatankowanego paliw

- za pomocą kart paliwowych wystawianych na okaziciela ( firmę) *.

* niepotrzebne skreślić

(7)

6. Oświadczamy, że wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

PODPISANO

...

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia

..., dnia ...

(8)

Załącznik nr 2

………...

(pieczęć Wykonawcy/ów)

Wykaz stacji paliw przewidzianych do realizacji zamówienia

„Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń silnikowych eksploatowanych

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu na okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku.”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących stacjach benzynowych znajdujących się w promieniu 4 km * od siedziby Zamawiającego w Elblągu przy ul. Karowej 1:

Lp. Nr stacji/nazwa stacji Adres stacji

*Należy wpisać stacje paliw na których Zamawiający będzie mógł dokonywać tankowań, przy czy co najmniej jedna musi znajdować się w promieniu 4 km od siedziby Zamawiającego.

... ...

/miejscowość i data/ /czytelny(e) podpis(y) osób(y) upoważnionych(ej) do reprezentowania

Wykonawcy/

(9)

Załącznik Nr 3 - wzór umowy

Umowa Nr DTE- /2016

zawarta w dniu ……… 2016 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1, NIP: 578-31-19-776, REGON: 000662959, reprezentowanym przez:

Marka Wnuka - dyrektora MOSiR zwanym dalej „ Zamawiającym”

a

………

………zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, strony zawierają umowę, o następującej treści:

Umowa została zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliwa na terenie Elbląga do pojazdów i urządzeń silnikowych eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu,

w następujących ilościach:

1) benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości maksymalnie 3 000 litrów, 2) olej napędowy w ilości maksymalnie 2 700 litrów.

2. Wielkość paliwa przedstawiona w ust. 1 jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia.

3. Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej będzie dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przez cały czas trwania umowy.

§ 2

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 3

1. Zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy Strony ustalają ……….% rabatu na zamówione paliwo o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu.

2. Rabat, o którym mowa w ust.1, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.

3. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

4. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy – wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę wynosi:

kwota netto: ……….zł kwota podatku VAT (……..%):……….……….zł kwot brutto: ………..zł.

słownie złotych brutto: ………..zł.

5. Podane ilości paliwa są ilościami maksymalnymi i Zamawiający zastrzega sobie, że ilości te mogą ulec zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

6. Zamawiający dokona płatności wyłącznie za zakupione paliwo.

(10)

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada/dysponuje …… stacje benzynowe zlokalizowane w promieniu 4 km oddalone od siedziby Zamawiającego, na których możliwe będzie dokonywanie zakupu paliwa przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

2. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie na zasadzie tankowań:

1) bezpośrednio do zbiorników w pojazdach służbowych,

2) do kanistrów z przeznaczeniem do użytkowanych urządzeń silnikowych,

przez uprawnionych pracowników Zamawiającego, posiadających upoważnienia stałe na czas obowiązywania umowy lub jednorazowe okazywane w miejscu zakupu, w uzgodnionych z nimi indywidualnie ilościach, we wszystkie dni tygodnia.

3. Wykaz adresów poszczególnych stacji benzynowych stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 5

1* Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie przelewem 2 razy w miesiącu na podstawie wystawianych faktur zbiorczych, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do 15. dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia każdego miesiąca, obejmujące ilość i cenę zatankowanego paliwa.

lub

1* Rozliczenia dokonywane będą na podstawie kart paliwowych. Należność z tytułu niniejszej umowy będzie wypłacana Wykonawcy na podstawie wystawianych 2 razy w miesiącu faktur zbiorczych, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do 15. dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia każdego miesiąca, obejmujące ilość i cenę zatankowanego paliwa.

1) Nowe karty będą wydane Zamawiającemu bezpłatnie, nie później niż w dniu obowiązywania umowy a w razie ich utraty Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne.

2) W przypadku zgłoszenia utraty karty Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy każdy przypadek kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia karty paliwowej. Zgłoszenie takie będzie dokonywane pisemnie, faxem lub e-mailem i będzie zawierało: numer utraconej lub zniszczonej karty, typ karty, numer rejestracyjny pojazdu, nazwę Zamawiającego.

3) Wykonawca jest zobowiązany do zablokowania utraconej lub zniszczonej karty paliwowej w sieci punktów sprzedaży w ciągu max. 24 h od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

4) Wykonawca bezpłatnie wyda duplikat lub dokona wymiany zniszczonej karty paliwowej na nową, nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych i od dnia zgłoszenia.

5) Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu bezgotówkowe płatnicze karty paliwowe do nowo zakupionych pojazdów służbowych Zamawiającego w terminie do 15 dni od daty złożenia stosownego wniosku.

6) Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.

7) Pozostałe zasady przydziału i korzystania z kart zostaną ustalone przez Zamawaijącego i Wykonawcę po zawarciu umowy.

2. Należność będzie opłacana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury Vat.

3. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca winien uwzględnić:

1) datę tankowania, 2) miejsce tankowania, 3) ilość tankowanego paliwa, 4) cenę 1 litra paliwa przed rabatem,

5) cenę 1 litra paliwa po zastosowaniu rabatu,

6) wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, 7) numer rejestracyjny samochodu ( jeśli dotyczy),

8) stan licznika pojazdu ( stan licznika podaje kierowa na stacji paliw) 9) osobę (pracownika Zamawiającego) odbierającą paliwo.

4. Wykonawca wystawi fakturę na: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-31-19-776.

*wariantowo

(11)

§ 6

1. Oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych jakim powinny odpowiadać paliwa ciekłe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych do paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz.1441).

2. Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu prawnego firmy, a w szczególności o wszczęciu postępowania upadłościowego czy układowego.

§ 7

1. Niewykonywanie albo nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niej ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków umownych, odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę stanowiącą 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 4.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ustaloną ryczałtowo na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdorazową, wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niemożność zakupu paliwa wskazanego w umowie.

4. Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potrącenia z kwot za zakupione paliwo wskazanych w otrzymanych przez Zamawiającego fakturach, sum pieniężnych wynikających z naliczonych zgodnie z umową kar umownych.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z przepisów ustawy Kodeks cywilny, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość kary umownej.

§ 8

1. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży już w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

2. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Strony umowy dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory na tle wykonywania umowy w pierwszej kolejności były rozstrzygane polubownie. W przypadku braku uzyskania porozumienia, wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporu jest właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

... ...

.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Figure

Updating...

References

Related subjects :