I.LU,ST,R W R ; D.I_N"IK "51., 5.KI. POLSKi ZACHODtilA

Pełen tekst

(1)

Rok X. YlJd. A. B. Katowice. 24-10..25",0 I 24S..0grudnl.I 935 . ... . ,'r , , . 0 : tlr;S53 fIlaleiytoic pocztowa .iszczoaa ryczakem. .' . -- , ' " , Ccaa cp;emp1arza groszy

I.LU,ST,R W R ; D.I_N"IK "51., 5.KI

POLSKi ZACHODtilA

Rcdaktor aacz.1 B d" I rd It . Do '(teL '350-83). Drak: Drlikanda'.ltska,'Sp. I ori. adP '&I "Ice: Batorelt Z .' K06c1W1Z1d'15. Tel 08' 8 1304-26. KeeL adpo".: W ilb lm Cb I ew

a.dakeja: I ' , " A'dminl.r.raejal I ' .. Repre eotulje: I Abooament & odnoszeniem do domu I

TelJ;, ,,:&C: ,, .u.8 :::f _:;,z:e:50-8i ,Katowtce. aL Kuei:1U!1zkU6. otic. D p. : :N dmntf.:;re a i 1 T:T.1. 3: 7i'8. _I..I ".I. 2 at '50 lir po "udz. 18-tej 804-26 I 808-78 TelefoD . 304-26, - p, K. 0: Katow1ee 303.551. Lublinlec: RYl!ek 3., Przyjmuj,: AdmlDistracja. Rep1'e ntacje, R.;koPIHOW ole zwraca .10. I'rzYJmuwanle .bonameoW a ogloszeiL przyjmowan:e abonameotu logloszeA. Poczta (hstowi), Agenci i Kioski..

'EnniH 06tOSlfft: 80' / . ..':::. -;, .I=' t';:&: I': ;ID" :t w:/.:t :iuu,..:. k::I :':.:, :;:ru1 :IJ::. U:.'': :D;; . " I ; :ze-:IC:, . 18 1 :::0 JI :":: p a :O JI\:;: pr:'7 mo. : m :t :.

LeCl. Ty najwi ksza Dobroc:i - Ty naszej oadmiar znasz kI skI kiedy nadzieje wskrzeszone w mogily uklada trzeba ­ Ty pr ecje:i wi sz , O.,to .ZP czy, diwiga krzyz iy.:ia zbyt

" , , ,cl iki

wi c rozgrzcsz.... przebacz ­

Naucz as kocha i ' 'wzajem - chaej w oas t4 task i uderzy .

niech ni przeliiknie groda twardej, powszechn.:j pracy

i oie chde; Two M-ilo d - tit oaszlt milo'dlt mierzy ! Wszak my - 6ac.d cy,- '

" W alce 0 byt :sw6j , od,lel1ny pych, nad ci Jalow,

&lady gubimy Twoje j. p stk nosimy w piersi ­ , Ty 'wi tem Twojego,:przyj'cia. krzepisz w ,nas Wiar

, , ' ",':. , aa nowo

- - - Glorla,in "Icelsis - - ­

' ywa" .naigl! ""\, , n . ,. . o wiek?w. srconych smutldem '11/ ,\\ clemhfJ. gru ,o 1 - SwtatMca zakl ta - I: :\

Oto si trwot in\1' przcd Twoim ubogim il6bkIem, (. (o) Dziecino, , ­

W Waw d£i ( \ , ,. . ""'. I. . ., , .

­

lie ej

d: \llV!IP

:: ) .. .­

,>. file ria iD

Ty dzii nadziej przynosisz ludzkiej str pionej rzeszy.

gdy martwy swiat, zakrzeply, Ty Sam przytulisz do piersi

i ulitujesz si N dzy - zbl:t\ane, biedne podeszysz ­

- Gloria in excelsis...

Cot my Ci damy w o.fierze - my, raby poslu,szne - boic,

posrod tej ocy zimnc.ii, kiedy Cud wielki si isci'­

Chyba to n'asze oddanie - ktore si rodzi w p,okorze, '

bez nienawisd., '

Chyba t uEnosc gl bokq (co to jest irodl m podechy.

tajonem .,pomoz" "wesprzyj") - gdy ludzka moino5 , , ' ustanie ­

Zbyt wielka nasza obluda i wielkie s nasze grzechy

i zaklamanie - '

:::::;:r' ==- .i;g... ==.. ' w - ,

excelsis. . .

,,'

it

+

I

..

'"

i

I [

\

I

,

(2)

....1 Wtorek Z4... D I czwartet 2tt to eradnla '''18 I.

Hr 351.

Beg .i rcdzi..

1I.,UUllllllUllllllllllllllllllllllllllllllunlllllllllllllllllllJlIIlIIllllllIIllIIlIllIll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UIIIIIII

. . \ ;'.

DIII.,IIII

Nie mam pretensii, ze odkrywam pra.

vdt: nieznan , gdy powiem. ze Boze Na.

rodzenic - to najmilsze w Polsce wi ta.

Co wit:ccj, obawiam si . ze ktos juz

dawno przedemn:t to sarno powiedzial, co

lorna, :ic nawet tytul dzisiejszego felje­

tonu nasunie si pod pi6ro nieiednemu z

koleg6w.dzien n ikarzy, kt6rego redaktor casadzi do artykulu !wi:ttecznego.

Ale c6z robic? My, dziennikarze, odda.

wna juz powymieralibysmy z glodu. gdy.

by nam placono od kazdej wiezo odkrytej.

a nikomu dotvchczas nieznanej prawdy,

Pozostawiai'lc to niewdzl czne zal cie filo­

ofom, glrtbokim myslicielom. u.:z.onym i inNym astrol1omom, my dziennik.rze ogra nicza.my si do zadania 0 wiele skrommej.

.zego - ilustrowania.. oswietlania i komen, owania hwili biez:teel.

2e zas ..chwila biez'lca" jest wla nie ..najmilszem" - bezspornie i bezapela­

yinie - swi w Polsce, przetO zado,

'" 0101 jmy sit: skromn'l rot'l komc:ntator6w tego fakm,

Lud pobki. przetwarz.aF1c .woj od.

wieczny obycza; swieocenia najdluzszcj w zimie nocy. jako swi ta. zwiastui'1cego zwy' cieo stwo wiada nad ciemnoki1. .:al'1 sil'1 Iwego cieplego i szlachetnego uczucla przy­

19n do BoZej Dziccmy.

Do uboglego zt6bka, w kt6rym. t oz,\ Dziecin zlo:iono. od wiekow JUZ

biegn'1 rzesze ludu polskieg..,. darz'1 c J'1 carem, na jaki go stac bylo - p;esniO}, ko.

t"d'1' Nie S'1 to PleSni na ,'zeSc potl(i.nego groznego b6stwa. S'1 to wylewy uobrego, .;zlachetnego serca, zwracaHcego Sll( cle. I

plem swej miioSci ku CzeJ?us, C.:l, jest je' l s?cze slabe. bezbronne, co Jest dOPlero za­

lO}zkiem, zapowiedzi pr7.vszle; Wielkoki, W swe szorstkie, spracuwat1e. ale pie.

kiwe dlonic bierze Iud polski teo Boz'1 Dzie.

cineo, tuli J i do snu kolysze plI',knO} k,o.

Ic;d,\, jakby piersi" wlasn'1 ochronlc chclal ,d przysziej meoki,

Niezgodi1ie z geografiO}, Iud nasz Be.

tieem lok\&je w Polsce. Pa tuszkowle. kt6.

r7Y z poklonem do stajenki Sll( zb,egaj'1 ­ to nasi pasterze z hal, polonin j 1'6wnm

Dary, kt6re Mu ofiarujO} - to skromne

riody naszej .;ospodarki. Z BozO} DziecinOj cl-cuj'1 koleodnicy nasi bez st. achu, bez

zbytniej unizonoki. Nawet na rubasz,

ny koncept pozwalaj" sobie,

I dlatego, ze Boze Narodzenie jest w Polsce tak kisle zWIO}zane Z kult m Bozej Dzieciny, ze szczeg6lne:n cieplem zwraca.

; si rodzicielskie oczy ku jasnvm j plo­

""ym gf6wk0m, otacza;O}cym st61 przy w'cczerzy wi2i1iinei

liPiD WBHPZ8SIIIZOuhe

Kto Z DU widzlal sZGpk . taka prawdz, wa sZOIJke. 0 kt6reJ plsle Kllowlez, 01(}ger m6\\- ,:1 slare roezDik! pism f!u,slrowan)'ch? N kt. 11:'0 bardzo malo ktD Op;Jw',<ldali nam 0 Dlej rodl': , te za Icb dZleclllstwa chJopcy z SZGPkll ch() H.

ii po domaeh, Dz!t Jeszeze na prowlo<:l. pooOI1".' chndzq - ale iakte zniekszta/<:one 511 Clt:.t Aj)lewki 1 postae,e k:asyczne. A mleszkancy Wd:

SZ8wy wldul" Iy,lko szopke politycznq. &w:e , ale ole w p61nell:o z klasvci'-nll 5ZDpk/i me mol!'..

CII

ry zlSem luo w,e, czy wskrzeszenle da...

DegO twyczaJiI nle by/oby POptostu - dobrp.

IotIteresem Zamiast chndz' PO pGdworzach t If,.

larll. harmanJ., albo zespo/em ch6ralnym ! NV­

'piewywa .Tllngo!ite". "OCZy czarne" I Inne ar.

c zle/a, op'a::lloby s:e mote chndzi Z $lOP::"

stWGrzonq wedklg dawnych wlor6w klasV;

1Iyeh. Odgrzebaf z py'u zapolUllienia dawne me.

todle, dawne s/o a. zrob kukiel,ki w"dlug s ryeh zabvtk6w. kt6re przeclet s idzle PO mo.

zeach r\Julane. OczyW klo!. muslalaby bY nad tem lakd kontrola hlstDn'ezna I artystyczna. te toy nle wypa zy tekSl6w, melndll i kukielek <\,e ezy tile bylobY to dobrelO zaleclem dla wleht Ot dolnlonrcb bezrobotnych?

Wobeo aawrow lalnteresowa/! zerolrielO l'.

.6111 110 folkloru, motna przypuszeza6. te uopt."

_zJ'6b, mtIIla .. IIOwod..ellle. Warlo II' lIad

«em ."tllloWI6. AI.

NaJmilsze ! z Abi

,wieie 01olle Oral.'J ablsydLONm ,.najnnlsze", 80 CZYlez dziecinstwo ni 'oj o UI

byte nalmilszym iycla okresemr ,: elq U

wieota Bo:iego Narodzenia dlJ.tego j ! ] a 1 tlcze s "najmilsze". :ie s to SWll(ta r toskle m'

c!ziny. aty petn

Odwieczny obyczaj kaze przy wiecz ycc<fa ! fZY wigili;uej gromadzic sieo wszystki Gdnlecan

c.ztonkom rodziny wraz z domownika 'e spocz

Wspominamy w6wczas tych, kt6rz bronnq p :uz nigdy do stolu wigilijnego wraz z n . Wtosl mi nie asi'ld'l' i tyc . ktorych los od gr ::. mati

r,a rOdZlOI1ego oddahl; . ... Mil!stec

Byl czas, gdy nasI na)drozsI meobec IkowiciE ' peodzali wiecz6r wigilijriy W wil(zlennyc Hee te I kazamatach, w dalekich tajgach Sybir dzialy.

potem - w okopach, wsr6d knii i mie reie do 1

ci. M kalh

Dzis rodzina Polski gromadzi sieo prz kitomet wigilijnym stole w wolnej juz O;czyznie, leciq tl czasach pokojowych, choc trudnych. Al :.11czQce

gromad i si nie sa a. Wsp?minai'\c ni e; I;

checnycn. poblegOlJmy mrs1't ku ty z zach

kt6rzy za dalekim Oceanem na.luchiwa b"d't g!os6w swiO}tecznych, ::lkie z daleki h . , .

Ojczyzny przyniosO} im fale eteru, i ku ty ,.

h6rzy w puszczy brazylijskiej obchodzi bedO} swil(to Bozego Narodzenia tak sam

j k obchodzili Olegdys u siebie, wsr.o

r6wnin mazowie kich i podlaski.:h. My nasza zwr6ci sieo ku tym, kt6rych lcosy sk ..a!y. na puzostawanie poza granicami 0

rodzonej Rzeaypospolitej - ku bracio

naszym za OdrO} i Olz't, u ujScia Niemna, graniq, wschodni'1 i zachodni'l'

..Najmilsze" swittta niech i;n dodadz mocy wytrwania w walee 0 dusz(( w!asn : duszl( 3ziatwy swoJej.

Boze Narodzenie jest swi tem uczu

c1obrych, radosnych. Nawet wowczas, gd t cz si or.e <. u.:zuciem nosta.lgji, z Uc!

I c;em tl(sknoty, gdy je sp dzamy na ob I 7.vznie, jest w tem uczuciu slodycz mil PARYz

set mentuj-l!C

I Ze slowami cobrych zyczen 7.WraCam a wyrat l. przy lamaniu sil( oplatkiem do swy.: iCl ei i' I Lliskich, posyl.lmy go na znak pamil(ci I Z Cm){! H

'l'zIiwoki tym! kt6r y od n s .s oddalen r : 11 I Lud polski w wlecz6r wIglhJ:1Y otael "k b"

,e.eplem uczuc zyczliwych nawet zwierz ,:\ O;ol;;

ta domowe, nawet - drzewa w saazie. ' 5kO\T8;

I Swil(ta Bozego Narodzenia budz:t w n ,ne t o lIczucia dobre, doda.nie. I dlatego S,\ t ,s :Ii.

hajmiIsze W P;>Isce swieota. LOND'\'

I n 5t1'a s

zei p1'8 ,mes", 'ews Ch1'

zentnjl!(

)'sli polH bardzo

iwieta

, W rodzinaeh zamozniejszyeh wyrab I z tonOw zasadniczych swillt Bozego Naro.

Sl to w podarunkach, ktore znajduj" <!zenia w Polsce.

zieci pod choink , Srebrne, dzieci ce Dlatego tak ci le l cz sieo one ze

r,losy, rOZdL.WOl1ione radoscill - to jeden wbPomniemami dziecinstwa i dlatego s:t

L YGMUNT LUBER TOWICZ. PARYz

m:nacjv graniczn;

e.ej pl'ZY

w 'l'atl

\\a dopa j na. dow al1:cr,nej iach L:g

,Hejnal ilniel.ski

Rozteccie ze si dzi z hejr-alem - anioly z zlotej zorzy, niech smutnym sercom i wesela - promienny raj otworzy!...

Rozpalie nam si Gwiazdo dota - mUoki ld,'ojem trysnij ­

i wiedi nas w pola Galilei - kwitn,cych rez i wisni...

Rozpry'nij :ie si zarem sz.:zerym - natchnienia skry najczystsze, bysmy z gromad:t tit rybacz:t - szli za Chrystusem - Mislrzen Ulituj :ie si Boie Dzieci - nad cal ludzk:t n dz ,

niech nas niedole po bezdrohch - jak burze chmur nie p dzltl U miechnij.:ie si nam mil"'nie - z kotyski Twej w Betlejem, radosn'l iyda wskrzc5 o.;:h'Jt - i task i nadziej ...

Ludzltosd swi te wroc przymierze - de moce w p ta okuj, daj bezrobotnym rzeszom pt ac - .1 ludom swiata pok6i1 Niech czlowiek d:umo si nie traci - w cierpilmiu i t slmocie utul b zdomnych naszych brad - eroty, wdowy pocicsz!...

Blogoslaw wszetkim naszym trudom - sfonecznym, polskim niwom, a jesli nie nam - dZlcciom chocia:i - pomyslnosc daj szczc:Sliw 1 Bialy ITa oplatkiem Ojcow na zych - 'przywitaj nas milosme,

niech dom n z cichy - i Ojczyzna - jak zlotc ktosy rosnie!...

Nieeh dziecko igra 'pod jodc:lk, - i niech r c7."'ami klaska.

a nadewszystko niech nas wspiera '1 wa milui'lca laskal Niech wspiera nam Rzeczpospolit, I krzepi Jei prz)'ciesie ­

i .ilf tw6rcz" wiarf iyw, - Diech .. ytej, wyzej wznie.iel I gw.arnc miasta..clche chat)' - niccb do6ccm swcm ozl('C

Zaplach t,k kwidnych Gililei - i btal)'cb jej .to!uocil ­

RYB. Gramatyka.Gstro W ANtOl.

("Lw...,.. JeaunllA" - A. Szel'burg-Ostro wsk '

(3)

Wt!lt'tkt4. Ar,g'._. zSJ',ezwattek ' 6'C(J '-'triJdftl.ltJ3iS 'r

, .,.'" ".

ht,opi przeciw po'wrotowi Callesa'

J,lEKSYK. PoehOd' 80.000 wloselan i robot- Cardenasa, Tlumy zebra,n'e przed palacem 'pre.

6w udal s; ppd palac prezydenta Card l1asa, zyde-nta domagaly s: wydalenla z l\leksyku CaI­

zaprotestowac przeeiwko powrotowi do Me- leaa'i Moronesa. Prez)'dent tardenas',wyg,,'sll yllu Callesa. Dom Callesa i m:eszkan:e jego ,. b lk?nu swego palaeu, l' zel)1ou:ienje, d ,, '<u.. ,

olcnn;k6w byly' strzetone pi-zez' poI!ejt:. ;qc mBn:festa-ntom za"dowody wiernosci. rrczy­

MEKSYK. Wielka man;festacja w)'m:erzq- <tent dodal, ::1; ,M ksy\l wsze!il w ,okres 'posz,no­

przee:wko Callesow: odbyla s;t: w najzupel. wania instytucyj PBlhtwowych, .Rzl)d btdzie ejsz)'-ID porzQdku, Man:festanc: pruz ezas I dbat przedewszystk:em, by.,klasy, robotn:cze za­

uiszy wznosili okrzykL na czese prezydenta je:1y stanowisko, jakie im sit: naldy,' ; ,

adz ,.

tasn Mi8nOWanie Edena jest zwyciQstwem"

zwolennill6W.sankcyj

m6wiq w Londynie. Paryzu i Berlinie

nil PARYz. orespl)\Jdent londynski Hava ' 1 BERLIN. Oczekiwana z napu;c;em,nom!na­

mentuj,,!e nominacjt:,Ij1''I1, Edc1Ra,plsze, ii jest eja jJrytyjskiego nkret-llrza stanu do apraw ,a- Am.,nesl. - a W M , o , raws " , . e) Oslr " a ' w,le

;am a wyrazt'1I1 zft:ycit:stwa tej cz,hl opinil p i'. gran; znyeh wywarla w Berl:nj nletwytde' iil. A

wyc irz ej i ""arll, e tarnej, ,kt ra. wYll10gla n ne w ie :!I': .' " i' MORAWSKA OSTRAWA, Z wi zienia w przesttpstwa ustawy 0 oehronie republ!",­

I i m}e!ze Bald I'lIe odstQpienle od pr?pozye y ] Juz n,edH,lny "Berhner T ,geb1att z yty- Morawskiej Ostraw:e WYPuslczono na w01nose I wsrOd zwoln:onych przewaiaj,ey pr__t...

lIen rysklch. ' oresp nde'llt !iavasa prz pus,zcza, wal, <:zy Angl a przy nom:nacJI wego :DI tra liaskutek all1neBtji 130 wil1znuiw skazanych za nowl, Polacy Ie SIQska I.ad 01... '

dyp10mBcJa ang1elska w spraw:e konfJ:.ktu spraw zsgran:eznych trzymaC .11 brdzle ugo, .

tac iosko-abisynskiego'be:dzie sto80wala 8WQ p:er- dowej linjl, kt6rej wyrazic:elem stat s; sir I?a- . '

rz "tnl) j'Jolityke:. Jfdnak nie powl.nno sit: z tego mue-l Hoare, czy tez prowBdz:c bt dzie dalej kon- Zm . lana usta 0 podatku od rent . 1 kap Italo P W

:Ie. ,Qskowac, ie zasi.dy tei politykl be:dl) stoso- sekwetn;e genewskl) polityke: sa.nkeyj, Nomina, I ' , -, W y ,

v n ,ne Z ostatecznl), czy tci nadmiernl) sun:. cja lorda Edena stanowl 11' pojt:eiu tatejszych

5'1 t ukl!, ' k61 politycznych dow6d. ze gablnet brytyjskl W ARSZA WA. (tel. wI.) W n8jbI:tsz 'eh st c dekret Prezydenta Rzeczypospo1itej, ...

LONDYN. Nomi'llacja Edena na stBnow'sko zdecy o sit: krO?,zyc nadal po "przeraiajllco dniach, a ,w ,kaidym razie j .;zcze w e:ljgu b;e- niajllcy postanowienia uBtawy 0 dodatku do ...

'n stra . S p rtJ:w za g ran:ezn"ch uwatana J 'est jasneJ I1n]1 sankeyJ . I zQCego m.es:l/ca podp:sa,ny I ogloszony nla zo- datku od kapital6w i rent. ProJekt dekretu 0­

zeZ praf3.\' Bng:clskl! Z8 najodpowied'l1:ejszl) nistr6w przewiduje podwyisll:!nie atopy podat­ 'ews Chron:cle" - Wsz).stkie te dz:enniki, re- n .ch 11' kontraktaeh wydobywania clat ... ezentnj,!cc najr6zn:ejsze C'dc:enie brytyjsk:ej palnyeh z eudzego gruntu. Naakutek dekuta :mes", "Daily Telegraf", "Da:ly Herald", kowej od prlyehod6w I tytutu 'wiadeze6 umow­ J pracow<;ny na ostatniem posie'dzen;u Redy J41­

PIli politycznej, 51) z nominacjj ministra Ede- zOBtanie wiee sllnieJ oMiQzona reaEta wldclcleU bal'dzo zado>wolone. kop:ln. Wobec zw: kszenia obc!l)ienia tycba.o­

PARYZ. Prasa bardzC' obsurnje komentuie chod6w dekret umozEwi uproszczen:e formy cipo m:nacje: Edena na stanowjsko mm:etra spraw datkcwania pl"Zn znies:enie 15.proeen towe ro grBnicznych, Nominacja ta zostala jaknBj. podatku, pob:erBne'go od podatku w dotychcla.

p,ej przyje: ta prze-z call! prase:. Zadowolen:e sowcj wysokosel. Dochody z tych' Bw:.dC1te6 e wyraza jednak w szezeg61noki prasa lewi. podlegaly dot .ehczas niezalezn od pode.t iI

a dopatrujl)ea sit: 10 m:antwa,n:u ministra Kto zaw.nl' kalastro' - okr - tow . W GdynJ 'i' <to hodo\Vego p-odatkowi od kapital6w i' nlit.

dena, dowodu zwyc: slwa \t:erunku polity : za- ' " :' " .,,'..' '. .' .. Projektow::ne obeen:e silniejaze obci,ien:e p

an:c nej W:elkiej Brytanji, (lpartego na za- GDYNIA, W zwi!jzku z katastr{)fQ przy. kt6rej nalety statek "Otto' Alfred Mueller", rodzaju prz)' hod6w uzasadn:one jest'lt Oko­

dach L:gi NarQd6w, byli do Gdyni p, Reder, wlasciciel linji, 'dD pr'zedsta\v;c';ele, t{)\varzrS tw aseklll'acyju)'ch l'cznosc:Q, it stanow!, one .renty kopalfli 'I"

i inspektorzy Enij, celem pl'uprowadzeuia kt6re plynl) bez tadnycb r..akla'd6w lub, pr.C1 Bled twa. Akcja ratunkowa U'w,s nadal pod z strony w!!u c:c:eli groot6w, uprawni(\nycb ,do kierDwnictwem biura ho.lownic o-J'atuukowe' poboru t. zw. p,rocent6w brutto. Projektowan, gi teghigi Polskiej, kt6re sprowadzilo do dekret podw 'Zsza stawki podatkow!! na 80"

pomocy 8 holDwniki z Guanska., Wezwane jednOnE&n:e zn:es:ony lostanie 15-proeenU<wr IIA r6wniet do potltOCY 2 specjalne lichtugi dodat... pob:erany do podatku od kapital.w t

... rent w poshci podatku od procent6w brvtto

pontanowe z Hamburga, Nadejdq 011,2 we praz podatku od rachl!n,k6w on'call'owych,wl..

srodv rano. Nurkr>w;e u :;czelnili, uszkodzo- czajQ w n:e podatek od, sta,"k podatkowyc1!, ne i zalane wod,!. c71 8ci statkU, zllbezp;ecza- kl6re 'wskulek tego wyn),i4! bedz!e 'lira,. podato j,c w ten sposob mieJBca auche. Obecnie La- ku od 'w:adczen I tytulu kontrakt6w wydobr­

dl\ne a, uukDdzenia stat u na\\:p61 zatop; - wan:a c:al kopalnych 11,5% lamiast dot,.che.a.

nego, °pO m pr> odpowiednkh prz 'gvto\\'a- d h k6

niach na6tQpi w)'pompow 'wanle wody i w).. sowycb 10% i puy podatku C' rac un VI dobycie 8tatku. Cala :.kcja ratownH:za Jest on'call'owyeh 0,612% zamlast 0,64%.

uzaletnlona catkowicie od pogody, kt6l'a jak dotychczaB. dDpieuje. Pada t)'lko sn,eg.

W B,dzie grodzkim w Gd)'DJ odb 'lo sit pr>Biedzenie Izby Morsk:ej w sprawle awarji, Jakiej ulegl niemlecki Btatek ..Otto Alfred 'Mueller". 'Izba pod' przewodnietwem Bvdzie.

go'Speicherta orzekla,' te awarja naat,plla

naskutek: 1) niedbalstwa ze strony obser. A kl

wUjQcego na atatku '"Karsten Milles", 2) ze Budtet mery. ,

r.b).t ,wczesnego Z\\'olnlema pilota z WychO- I NQWV JORK. ..New York' Ttibune"

dzqcegQ z po\'tu statIm, II) z bra ku komenC!y wlaea. It trzec;ego st '(;znla Prezydent ROO , It'"

a"itana, statku ;,Kal'sten MiHes" p, \Va- velt przedstawl or.lrnowl, projekt hdWtIt

Inera: " ' " " . kt6ry slela 7 m::lol\l)w dolar6w. , : :

I.zar:tefw.lkl

n.' 'rori't':'c,h< ebil,ilskiCh' ,

LONPYN. Koresponde 1 wojenni dOn,," , A1(sum, ,oEla!(nefY' w' dnlu wezoralsiEym po­

a z Abi$Ysli. It dwa wielkle eele olen..y, wainy sukceli. (»0 ueletycb walkaeb ud.1'<1 'y ablsyJtliklel Da lroncle p61nocnym a m.a, 'm sle zala mlasteczko Mariam Debr m: t).

wieje .ratenle arml" wloskleJ pod Ma. dleate nd AwleteKo m!asta n 25 kllonuitr6,v.

aile oraz,'zd.oi;tycle Aksum zbllzala sle PO. Przednle straze te, ,armll do hdza 'Iut aa

, '0:1 do urzectywlstnlenia., od:ep.foAe 10 IJUometr6w od Aksum.

nl W ciagu ostatniej niedziil'lI doszlo do clet . Na froneie p61oocoym ,Doja",'iaj sle 0, '-h walk w okul;cach Abbl Addl. Kllkak..v. becnie coraz liczniei Dulki I1:wardii cesu­

'; atakl wolsk' ablsynsklcb aapozyc; skiej. laczltee' w s!ible bltnoA dzlklelo 'w('..

loskle mlmo wlelklcb IItrat uwlenezone !6' IOwalka z dOEkonalem wyszkOlenlem aason ply pefuem powodzenlem. Wlosl'mosMI !>6b, europelskl. Szczeg6lnle nlebezpleCl:"

:z ycoiae sle w klerunku mlaliteezka Melfa. okazala sle kawalerJa award II. ,DosluJttlj ::a , ki Gdn1ec:l)ne' POwodzealem wolska 'aegU sil: nie mulami. lecz koftmi.!Zaslug ,od<Il; a- , 1 e sPOezely. leez z1ltakowaly I' te drultlt 16w k.awa,leryjsk'.eh" jest, w.la nie ,zdoQyc:e Irz ronall pozyeie wloska. Wyczerpanl wal, m:asta Mariain D lrra przez sia'leftcz szar

Wlosl nle: wytrzyniaU aapc}ru." tra'::ilC 1;e na' nkopy w'loskie" , , " '

n lele materlalu woJenaelO opuAelU swe. po- Po stronie, wI6skiej'l>Odj to szereasoc­

r eie. ctalllvcb' zar'zadzeti 'malaeveh 'na celu'zla.

Miasteczko Mella zna)du)e, !! ' POdobno manle olensywy' abls"ns1del.' Glown,,', ro!e ec Ikowicle w rekaeh AblsynczYk6w. W t:r v.' sDeltt;eniu tl:11:0 zadin:a Dowie'rzono \(,t' IYc Uee te ras Seyum wysyta'curaz 'to' aowc l1ikom, W Asmarze odbvla sie'specjalnaod .ir 'dzlaly. a alOWDym lel(o planem lest do Drawa dow6dcow eskad-r w celu om6wieni.t lie reie do wlelklel drol(l prowadzaeel z Ar.ui phcii bombarod»wan'a oddzia f6 w' 'I1iepr!. '­

Makalle a odda!onel nd Mella o'zaledwle jacielskich, Eskadry wloskle' alemal w a').

kilometr6w. Jegn Ablsynezykom uda s4C (f7;...nnv.eh odsteo!\,ch, startulll' z IOtnlsk \11' e zeciae te drol(e. w6wczas wolska wlos ! Asm1\rze; Adill'! Adl Ult:rl I NJdelmuia ral(h, Al Iezaee pod Mabile pozbawlone zostill,;1 nlld !JOZycle nieprzvlaelelskle..Eskadry star:

, xnego dogodneao po1a(:zenla z tylaml, tl1l3 t1\k kllb1l'r"'nle, zablerailic z soba,wl,}1­

m R6wnlei CJoddzhilv xen. Dorro napler3 1 a kie zp.pasy bomb. ' ,

z zachodu w klerunku Awletego ml;bt8

ill

czu gd ICIU ob

'. '

e * *-y. ** . *

LrG'"

Kiedy na IJwiecie kryzya aht p'anoazy.

Jedria iest prawda w6rQd ,t.orvi wi.lu:

Moiesz apokojnie ivc. Obywatelu -, Skoro P. K. O. Bineze Twolch groszy'

'1f '

'o",.kJ

POWSZICHNY

ZAKLADU8EZ'IECZE . WzAJEMNYCH . ",' ,

, ZAtO%ONY W, ROI\U 1-803

HAJSTARSZY. HAJWII;KSZV I NAJZASC):

INIEJSZY ZAKtAD POLSKI UIlUCHOMIt.

W II, 1935 NOWE'DZ'AlYUBEZPIEC UMOWNYCH (DOBROWOlNYCH)

00 KRADZtEZY Z WtAM.

NIEM I RAIUNKO.ODi'O.

WIEDZIALNO CICYWII1.

NEJ. NASTI;PSTW Nil..;.

SZC ZI; LlWYCH, WYPAO!"

KOW . USZKODZEN, S :. . MOCHODOW' (AUTO;",

CASCO) [

'I' I

I'

POZATEM Z KlAD PIIOWADZI DziAt., .)

B '" UMOWNYCH 00, OGHI, ,

,t!Z,.UWZAPEWNIA -'. ..- : , na]nlz,Sz,lJ

kalkulacjfJ skladek; solidnq likwidacj ; sz!c6d,- .szybkq wyplatiJ odszkodowan.; GDY! JAKO INSTYTUCJA

PRAWtII O .PUBLlCZHA MA HI. CELU DOBRO NAJSZER.

SZYtH,W RSTW lUDNO.

SCI, - ,A HIE OSI A GANIE ZYSKOW,

,cen'trala '

" ZUW.

m;esci si(} w Ifarszawie I(operrzika 36 40g(R w

I

I I

.:

-< '::h\ !'

IN5,PiKTO.RATY'WE WSl.YSTIOCH MIASTACH WOJEW:I' 9 w 1 t. 't

' J

-,_:C'

(4)

-- SIr., ..

. 'tmUtaIIltU 1'. ' '

lfil_lchu..bo"'bOWYIII

.; n. __ocIIiIIDwieckl'lsiinelo 130 ol'6b

LpNDYN. '!l MaadtIl-KlIOdokOllatiO ka 'I z raaamL Wtr6d' Zl!lIltyeli za.ldow, e I "alYellmlast atoczeale 'ordoaem wols' st"

t . a .. s .. .t ,. ro falnexo .,. w ... . . ' . Ga .. s tOPstwach .. Z ... .. 8011." sum: WYW , . , .' l' CII , . , ' .. ,u' . r. " , .z ., ' e . ., 4I , nlk6W soWlec , kI.Jb 0' P .. OII' aalozaaJa I okallo i DrzeDrowachl

iJom,oowelO na IIOCIU IOwledL Nledale'o I zar6wnn wo'skuwycb, 'ak I c1'wlln1'ch. wi. obIawe w posiciklwaalu sprawc6w

III a POlra alaeP Ie_eel IJd na W olskowe wladze ,sowleckle zarzlldzll)' katastrofy. ,

\WYtorJum 50*'__. w clawm praelazd.. .' '. . , . '. ., . ­

*,011 wylec"la W pOwle- , ., ... .

(nO- zaacalna _ alSYJlG. ZaaJd 510' ...., .... '. , ' . .

:f!{ $-=I==O: f: £IPIIOn)I_'oiIOla IlloB MIPllllaa P:IBldaBIIIO w trumnle z bronzu

KRAK6W. W ub. niedziele popoludniu w krypcie sw. Le,<!nlit:'d odbyla sie ceremo-.

nja zaslon:vcia trumnr. krysztalowej ze &wlo­

Kami Marszalka Pilsuqskiego.

o godz. 18-tej nt. 15 prz.ybyla dD Krako­

wa p. Marszalkowa Aleksandra Pilaudska z c6rkami i p: Kazimierzem Pilsud,skim. Na dworcu p. Marszalkc w:t powitali wojewoda krakowski, dr. K. switalski; dowooca O. K. 5, gen. Narbut-Luczyitski, gen. Rouppert i gen.

W ienia wa- Dlugosz:owski.

Z dworca p. Marualkowa wraz z otocze­

niem udala sie na Wawel.

Przed katedrQ ustawila sie kompa.nja ho­

norowa ze sztandare-m i orkiestr:t. W kryprie 8W. Leonarda 'pelni1i ostatnlQ wartv przy trumnie kry.sztalowej tolnierze 1 dywlzji Legjonow.

P. Marsza}Jmwa Pilsud.ska z corkami. p.

Kazimierz Pilsudski, minister spraw woj5ko.

wych gen. Kasprz.ycki, wojewoda dr. Swital­

, ' MIano..aate.

'WARSZAW.\ (del. wU W tuto!szych ko.

ladl, pQ1i,IYCznyeh ulflymUie sic pOglD$ka, ot b.

podsekrelarz sta1t1l \II Prezy >m Rady Mini' 5 r6w P. I(rzysztof SIedlecki. m:annwany Dli IOSla' '; nacz Inym d 'reoktorOO1 Po-wszechne,,:o Zakladu Ube pieczd Wza1e-nmych. W.lSZCZO_

1001 po Konle prot Wladyslawa Str:eeleckiego

. Robotnlcy polscy odznaczenl we francJl.

STRASBURO. W wielk,-=h zaktadach mela.

IUrglcznych w N:Jvange (dep. MDSellel odbylo

>..Awi1:to pracy". 11' czasle lIt6reco okolo 50 ,obotnl1l6w oolsklcb otrzymato odlnaczen!a i aaKrDdY rzad3we ZI dlg.oIetnl. w'zore"a pra, ce zawodow.. W uro.-:zystvAci te>i \\'zilll UdZidl konslIl R. P. w'Snasblnltu. J. lechowskl, pre­

lekl departame-ntu. Draz Inm wybitnl IIrzediSta.

WicieIe mielscowych wladz francllskich

Rzqd praskl zakupll Jaworzyn-:.

MORAWSKA OSTRAWA, Po dlugolem'<:n rokowani.ach rzad czechoslowacki zakupil usta.

tecz.nie od ks. Hohenlcbego obszar Jaworz:yny za lB,? ml(jona korc.n czeSlkich. Obszar len o.

be)muje IOJ60 ha i przeznaczony lest na park fla-rodowy,

sid, pperalowie: Narbut-l.uczyl\ski, Roup.

pert, Wieniawa-Dlugoszowski, Mond i Mali.

nQw8ki, oraz Idlku, WYZszych ofjcer6w ze5zJi do. kryptx sw. Leonarda. gdzie stanQI talae poc t chor'tswiany 20 p. p.

Wsr6d glebokiej ciuy nastQpila ceremo­

nja zlotenia trumny krYllztalowej ze zwloka­

mi Marnalka Pilsudskiego do trumny z

bronzu. W tej chwili WSl.YSCY obecnl pochy­

lili glowy, ofi«rowie salutowaJi, warta spre­

zentGwala broit.

Na dz.iedz.hicu katedratn)'J;t1 pada komen­

da ..prezentuj broil", o-rkiestra gra bymn na­

rodowy.

PD zasloni ciu trumny ceremGnja ZGstala zakonczona.

Trumna bronzowa ze mvlokami Marslal­

Ita Pil8UdskiegG pozostanie w krypcie 8W.

Leonarda do czaeU odrpstaurowania krypty pod Wiez srebrnych dzwonow.

Czlonkowie Rz du na ferjacb sw1Cltecznych

W ARSZA W A. W 'yeln politycznem rozpo" WJ WYPoclrne1c. P. wieepremjer i m:nistu cz ly SI<: juz fe.rjesw;lIteczne. Pan Prez:ydent skarbu Kwiatkowski r6wn: t opu8ci na kilka dni

Lav I konferule Rzeezypospolitej swirta 8prdza w Spale, dO-klld I stoJie". Wyjad, r6W'11:d i inni czlonkowJe rZIl­

. \\yjeehal w sobotV. P. Premjer Kosdalkowski duo W zW:llzku z tem pued swirtami nie na­

PARY1:. PremJer Laval ,Odb)'! ro m('wr Z rownJez uda s:v prawdopodobnie na parodnlo- lezy oczekiwac bdnych juz wydaueti.

ambasadorem Wloeh Cerruttlm, o-raz poslem I

groo_k!m _ Palitisem: . ' Urlop wiqteczny Minlstra S. \V,

Ustawa ° zwalnlaniu urz-:dnikliw V{ARSZAWA. P.:'Mmls{er, :SPtaw,W WitQ' J 9MdZI ria W:leti zoCzyznie. 'Podczas nleol)ec!tQ­

bd6w trznych Wladystaw RaczK'ewlcz w\ je-cbal' ,z !ci I P M,nisLra. z;;stevu,je g(, podsekre-'arz sta.

BERLIN. Mid1ster'" sp;aw wewn'rtrznreb. WarsZll;;w ' na kYkujin;OIllii' c.$..Ynck. t " , W ',M $, oW. P. W!ad 'slaw KorS,ak,

WJ'dal na podstawie ustawy 0 obywatelstw:e .

Rzeszy zarzlldzen:e. ktore ok.rdla, Jakie osoby jydowskiego pochodz:enia. btdllee urzVdnikami

paiistwowymi. na podstaw:e paragrafu 41 UZU- I peln:en:a II'st3WY 0 obywatelst\\':e, pOlnegaj, ..olnienia. Zarz,d eln:e ustala d1a urz-vd,n:kow tydowsk!ego p hodze-n'a, ktorzy pozostanll bez iirodk6w do z)'c:a, mozliwosc uzyskania zapo.

mug. (' ile dany urz dn:k na to zas]uguje. Poza­

tem.urzf;dn:kom ty,m d:na jest mc r;wos przed­

term:riowego W)'pow:edz.en:a m:eszkan, Zaczl!­

dzen:e 1)3tala wre3z :e, it iydzi nie ma;, praYi<!l :zajmowac atanow:'!oka w szp:taia h panstwcwyeh

; prywalZlycb i muszQ z n!ch ustQP:c do 31 mar­

ca 1936 T,

Protest lapod5kl w ,,"oskwie.

TOKIO. Age-neja Sh:mbun-Rengo komunj­

kuje. ie minisle.r apraw zagraniez,nycb H;rota, telegraf:ezn:e poleei-l ambaudcorOWI Japonj: w Moskwie zloty6 protest, przec,wko wrogiej po­

ataw;e agitatorow anlyjaponsk:ch. wobee per­

soneia konsalatu japo!tsk:e,go w Harabosku.

ora:z pr:zeclwko rozpow8zechnionym antyjapoii' allijia t:r.nsmlsjo radjo"ym.

"oJny dar.

BOSTON. Milloner tutejszy Natan !.Ilauer.

wla .:lcJel oIbrnmich fabr:vk rek w,czek. olia' rowa! un,wersYl1{OWi Harvarda l ml! d()lar6w, na utwr>rzenle 5Declalnych katcdr. l> w,eCOnyc!1 wledzv 0 idmlals,racB lIad&twoweL

Sensacje i obawy na tie upadlu Sir Hoare'a

,PARYZ. W zw lizk ze zr.anylll i szerokG ko.

11 enlo\\'an)'m naglJ:m \\'yludem kr6:a belg,jsk e.

&0 do Londynu, co lII.alo mlelsce przed k,,;'ku >­

&odnlami' - zamidcit'tygodn,k . Cho<:" c:C'kaw:

inlormac1e. W)'u.i..tlo!;Y z n.ch. te kr61 bel.g".k, (bta t..I\Y 'wlosktiO nast i>'Y trllnu, ksl c:a P,e.

qi ntll).,.otrz¥mal - lako.oy - od \tah:c!a p'e 'PO"II pro4b, 0 laterweacle w LGudynl. w SI1 jI.

whl t,tuaell, Jah powlta , mGI. we WI05U:'I fI '&.;lIzllu & iallMowaaiem sankcll naUowy \J.

"'.Z, 'ored.zlem' tem' kr6: BelgH. p,mlmo ct t:C'4J aloby':udal s;e o ob:'c;e do Londynu. Wr4ie .:

! I,i!lie, wencJ. w:: Angl)' dopruwoIdzllD do po j','.

.,nla..przez Huar:'a IIro:xJlycl. parnk:ch. L.\'.' hlo wuystk:em d kladn,e PGlnfGrmowa"y. 0,)­

wodem. &II rewellcle QGwyhze n'e 'II pozbaw;o.

oe podstaw mil bye Dlerwsza w ubron e uk/a!u parysk:ego deklaracla 8ald,,';na, kt6ry o \\')d ,;zyl,w Itb:e l'I,nlli: "Odfb, utt. molu nle b)')' ...al,t. I IlSrlifm 1111.1 powllldzlee wSZYs:' 10 wi... IIIIIWIII.. w... te all ,aal.,lby ! '4) .".I,1I1t 11I"'ldenllOlll, IItll"odllllwllby 'lfll ,'II6IOI.18ao.ltl&" ..:,lIlIa ,r", r'.d "' ," I

11111. Brft.nJI".

Rekonstrukc)a rzqdu )ugosrowlati.

. skiego.

BIAt..OQR6D. Mln.slcr rl>b6t publ'cznj'

MotoryzacJa armJI angielskleJ. Iz II:' t I t: i1 :ek l)sPk :: c. \ 111 t l

LONDYN. MI. Ierstwo wO UY zatlOw'adol z premierem. mln;slrem. I>pie.ki &poleCZ!1e,j nl, w)'danlc pc,watnveh IIIrzQd.e w celu l1todtl-r. l1oW3no Cwe-lk{Jw,eza. przewooni.::z cc o ;\TI1 It!za.:)! armJl ladllwel Zar.lldzcr.!,a Ie przed\!- pailal1llNltarl1eJ .u.g()slowiali k:ej unH rad.d\ liI wszysI'kle-rn bN11\ zm:erzaly dv I1lOtorYtaCjl, . W I mi-nlslrNtI rob.lt pUbl1cznydt lI1:au , owat1Y ZO , S!

nalblliszcJ przYszloA 1 przew;d:V\\'&lIa cst mo. Kozul. przcwodlliez l l C Y ,n'u'pv nic'1. lcil1ych., ton'zac!1I brvltad ' kolwaierJI. obec.me zna.tlla;a. lda'l1lcm kOi polltycz.nych, Z lI:al1a la plZYczY

ceJ s:o W eg,Ii>'le. '$,e do wzmoel1lc-l1:a rzlld." ,

U genera'inego sekretarza L:gl Narod6w od'byla 8ir w t)'('h d.niaell konferene m;,n:'str6w spI'aw ug:'a-n,cZinych. W po6rodku na zdjve:u wi(iz:my min. Lavala, naprtec:w zas n;ego siedzi tylem

dco wldaa pOlski minister 8praw lair. p. Beck. ,

UJUlUlJIZIZIOII .llbruBaBIE-lqda w 1:11[111h

BERLIN. Jedna z naJw:e!<szycb nlemi:!C" centu 1m tych bezprawnych zysk6w. na PO' ki-cb fabryk broni w mlejsco",o cl turYl1t1. I czet ceny zakladu oraz pn ulszczenlu pr.., skieJ Subl, bedaca dotyehcz " prywat.,.,.ulch dodatkowo IdlkumU!onowel sumy.

wlasnoAcla tydows le' rodzlny kapltallstb I' "Voel,kisaher Beobacliter" ,twierdz!. (:

Simson6w, zostala amlenlona fta na odowQ ., rzad narodowt).SQcJaHstYcZCIY da' tern '1 sDclallst1'cznq lundaclQ, kt6rei orowlzory z mem orzyklad. na kt6ry sPoKlada bedq w nym zarzadclI.Jo t, 1J ,,'estnik Turyaall -O zYs lo cl robotnlcy cateRo 'wlata. POJO

Sauckel. 4 " l ' :r' : ' "lCle 'aln6nimowel i!DOdl\. apat\stwMV;e-j'lJot i{

Wed!ur T<omunlkatu urzocloweKO dawlI' 'kapitalu przesta!o dia N emlec miel1,'.sehs, w'a ci'ciele. kt6rym rzi\dowa kotUlsJa staJ. Sub! - oswiadczyl namle:,tllik Sau.:' . cza udowodnlla bezprawne wzoo.aeenle s: przemawiala'c na uraczystosci l okazji P I w zwlazku z zam6wlenlaml,Iakie otrzynl)'. Jecia fabryki - stal sie dla Niemiec W h wall 011 rzad6 republlkl welma 8klel. 10 rem I wyratnym sy ltalem. skierowan\ iii stall z przedslQblorltwa usunlQc' oo,oott". pr.zecw:ko szaietistwnm Mos,kwy.

Zgon przYJactela Polsk' we francll.

LYoN, W d.nlu 1-4 bm. zmarl W 1,)'OIIie p'J dk!giel chGroble Oabriel Sarraz..al. znanv a4l10r Slore-gu dZlol 1II:)zol czn 'ch I w ,clkl prz 8::0, PI'I!skl, Sarrazin, odznRczony by! krzytc-111 1'0.­

IGnia Rest.:tuta Do. 0518t'n:1I1 chw,1I S\\'UG ty.

e a ulrz 'mwal krmtakt I PJlska, tvwo klh re.

IIIIJlle sic rozwoJem Polski Odwdzonc.l.

Nisk' e, 5 a.g: czer idace i pognIt 'y, z.mo 'u-dn,ow"

Jest 011 rnych sz, '[l'OPUSC ,,:11 mr6z NY nege.) e (() n e' e pomag,

. ku. nit I

Zyczenia swi teczne :d: I

IY ch PfJ

Z ok_III awlqt Botego Nuodzeob I Sowego Roh nall1jOI

;:(kl: : _ ' : ::Ym z ' ,: mPK{Jf.r _ \V :zb.e

kow I BympatykvlU , Ch, Z. P. serdecwo t)'c«ola We. 1\\ onil gt eol ;o I:OBk: U lkkU'j . Ie bluro sekretarJalu:!\a lI1,nu GroHalne o N. Ch Z, P. Z pcwotl twull b d"B Ille. p! - ws

cunn6 Qd 24 do 2.1 bro. Wl:f'IIWle. '.Jtt1y Iat

Nas emu Ne.JdcstojutejlUemu Protektorcwi J. E \\O, Sp : ::w 18k; iet b j ew : w : S \ 5:.uP ;g ' 'chow. at nym CztoDkom tt.edakcjl. oraz SympaUkLW czynnej stu. D,a P05 : :blUl; 1 :ll e:o Od aJU:a Ptl e lUtr : rii M .1 _ maszy Zarazem . rozw. lamy soble. doty-t,l tlt c1rogq: z- okazj 110'\\ ane :;wll1t Bo2ego Narodzenla 81czere-. serdecz.ne _t)CLent ta prze.

blogo&lu.wlcu twa Bvtego I :;;; w: .:; .:::c trzeba je

* r S. dal

Na : .lc : c : e r f:de:J Z::i Z r;: w aatopo ;:Q,. a.e ja wlat;. katowlclil sic 'Zal'zt do;l] 1\01 I v'PL)stkltn cztQl)hO :pler\\' P jak \ 6)'D;lP, tykom nuszej N'ganizacJi serdecz.ue 1)'czent Za okn!

. \\"eHol>cb Swii\t H i DOSleg RokU. \ e.:: II

Z okazH Swt1\t Do ego r\arndtenta Zarzqd Powtatow lcd prOg :i Zkd o \\ r: CUZ;lC$lAs:: :a \ :5 -: : C s rtt} SZ klm [JP, cztan._o } -s 'l11pat)-l\Om Zw. PowstancGwSl. n lewa me ter : ; : :: : :O h . te blUro Zarzqdu Po Jm. A n wJattt,,'ego Jest Dleczynne w czasie od 24 do :.. grudnl ls.te, absc

..I czo:e. ISII: . j,

Z okaJI UadGhOdZ OYCh. awl l Botego Norodlen! \V t 1I0i skt 'da Zar/fld powlatGwy Z:w'-lzku pu.wstaf. uw Slqsktc ;adl na powiatu wh:tvch!o"tc:k ego wSlyslUm zarz.1dom gru Jch Pas eG : : a olw: Z 6 Gt Oit:o c ? : : :; )l: r dotyk pl'"staI"lcnch naJbenlec"nteJsle tyczellia Wc oh.ch $wi l.Clny PC

1 1).810go 1101£0.. . cien.e

Z8rzqd GMwDY TOWIITZ)'slwa Przyjocl61 Mlod.I.! ; rne n,e n e+O}i i ' ' !I; l l\:a \i t 1 az C I(iu A\Hknier

.. ' . "> clja i ta

Z8UI\d "Powlttowy 0, ,' P, W PB7.czyole,. .ktBd Z szerol :t Wkl;dw ott f' ;g:4 ; y ::;:tYk \'; 1 ';;sk",wl1

Wesol)'M aWlql." :.':.:" ce..." OP. \VYS(

ZarZl\a Orupy Weloo\\ I.:' Zwll\zek po t. e6w at zewow"

Rklch &1\lada Bwym cllon.1wU\ oraz-.,Ozuslnl)'(U po pol o hon.-z ) th : o .l:: ' . Jn: d I \; :\ o ; .:zyna 51

$1&-skich, t)'czeuta \Veaol)'ch Switt,& i Dosiego Itoku. JTZa, obn I Zarzl\d Oddzlnlu Z S, M rJsk\ JanOw pur5"1,, 10511 \Vslale

stkar. tzlontt31l1 I 8ympat)'lmtn ZWh\zku. oli8zjl 'wi .e-bn.eu'­

Dotego Nnrodzel)la t NOWC:O RoltU scrdec.lue ty zcnl edmf, a I Og6ll1Y Zwll\zek PodoTic.rOw R..erwy - Z,'ul\d allatO\V 1 : i n \ n I \ \rO o va6Y I , . :. a h\81. : d J s a6 sn.e tlcnla Wesotych Swh\t t l'om)'l;!nego Nowego Hoku. gur . staJ t Ogulny' Zwlqzek pOdortc rt'I\" Rt'zerwy _ !(omend i l takitn

t'owintowa nn powtnt t\uto"\\ tee znsyb wS'zystldm eW) I snem 0 Z O: :n: :'I l.t:w : O li O t)Ql.cula Wcsol 'cb \\I Ai w g I Z 'oknzJI wlql noteso orodz'lIl , Znraqd Grod :; ;;' i w,;=::. k Z .I, o:ZI O ;U\ i:';h.:' I):i/klQ OII a. i,\1 n:e n, enorS8ollDcjl .erdeczoe &)'czool.. Wc.ul)'ch 6w!t\l 1 Do.1 ianach K

go Roku e l n ' plo

TaJemlllcza mler dyplomnty

anglclsklego.

SZANOtIAJ Na P<'-kladz,e pa.rf1wc:t ..Pr 1., dent Me, Kinley" zaokmi.:zyt i:V le IV ta,jCt1Ii1 ezyeh r>kolkznl> ci8Ch radea ambasad v bn'!)' sk e'j \\. T(}kio Wi-;t;(,l1, Kiedy par0W,C': pl7.ylJ.

do Szau.;\ha) .1 z Hongko,n.w. zna;ClOII,) na :J ku \\ k,ki "Vi hl . kt6ry jak siwiur.dz ' )IIl>. z, nql o kllii rewolwerowaj,

SiANO . HAJ. Dochoozrn.\a, Pfo\\'a11\) W s.plaw,e l1l.e'rci Wi:;:1\i,na, ra.dcy ambl1s.l d a'n.y.le' kjei W TC'k:u, stIV,crdli.tv. Z,C z\Jslal I zl1$trze'!?I1Y \\'kr611;C po' wyr;tlsz .h; i pal (1\1' ,.Mc': K;"'I " z'lioll;<: . K(I II \;, Kons.ubl IHY' ' ski w SzalllC _ Ha;u bi Ize CZYIIIIY Udl.ial

doch:Klze,liach .

R6WnD \ oslcm wi .1 U dn:a ewc ' Ft,,,, a w p;.nac

$w6j 'ur c POCzuC,' () Zl1l.el rlelecZ N d Item .

Padll1 DD KrotkleJ. I kon.:zy's r n::, piul

"aJu;I\Cel WilY Inur Nd..Z III :z ze pu:e ,l s...l1od.

loa i wieH snie u ,.

( PO\\ I:

k Wczora!

tiu "',

foki, SPI , ei o:cz,1\1

! :a lema) T.'1I1\;la,

<. B,cda:1 Oa Jasnc.s I wi;;.t \\

, k zl..I' aili '(h, .p;

kli';"'" J' Ws.:rt&tr kosa Wi

(5)

, ,

is 'e.' spora ' drzew sloke, :. ailZI.: 09Stat".e wg: czerWODtgO tw.aUa na- sm:\l I'(Jrzez. n : , idace ,wierzcbf" Sprzed KI1JOJ,liska, dawn>

iPoa:rqioDegO w.cleniu. pauzymy-na szjL M.­

Y. uoo.wy Awlat; zapadaj,, y w'naldlu.t.. ,'i

IidD,OW" nLC. ."

Jest nnoz. a :schroDisko na uboczu ad pOIYJ, roych szlakow narciarsk,ch. Totd iei:o gO ",J' 'IZ 'opukil je W pDplocttu - W ili&b.w wt.t:

I I mr6z, such)'m 'n,eg,em dz:gr<yplal KO., dyneg(;) p;e,;:a VIi schronisku. Rozpalam)' 0& .:r., e t{) n,ew.ele pomaga. aby rze rawde: n', e pDl11aga. Mr6z: pewn.ei gospodauf w scbr J.

sku, Diz my.

ldz,einf w.;zdnie spaf. przed ocrekul"c" dIu i p<Jwazn" wy'prawq, Kladz1emy, s,e na Z:RlJ.';' el)'chprycza.cD mwtr)'wamy ai kruehym Z:Z::'I.

ok nam1Dlem. Powoll cieplo. Powoli. sen.

;)1 W ;zb.e jest czarno 1 rnrGeno, gdy budzlk w\'.

w ' wonil godz:,n czwan". WstaC jui? Jesz,;' to .ka m:nul przC1:i;u:amy s.t: w eiepJe nam.(w. ' IIQ p! _ wska.kujeniy w klimat podbiegunowy, Z:.

lamy lalarki 1 sw,e.::e. Poru"zamy sie gor'i '"

. B woo sp.esznie - mnoHwo nlepotrlel>n)o "

Suo ch6w. a,by Iyl,ko nie dopu jf uczu';.a ehlL'I1u, :. Dla pD p,eehu rel)'gnujemy pieea. W)T : ,Ii masz)'nk. splr)'tusowe. Wkladamy bUI\

f 06\\ane na DOC do "c,eplegO" zabasnika. f'o, = eol ta przezornosf n.e pomogla: zmarzly na "J ':

Ire Ilzeba ie podgrzewaf na painlku spirY\usu\\ Yll.

y s;e daly w.;:iagn"f na in"g. 5mai)'my iall:. ­ cc. a,e iala kru;;zq sit: JaK p a l'k, I m.:rs.my '11,

jplerw pozwoiif rozm.eKD'If nad ogniem.

Za oknam, lest las. Dieruehomy I czaruy, I ,ee'l limne, manwe gwiazdy, WYChl>J7 zed pr6g. Czarna, r.s:epla noc o zalam a sm.e . :0" C SZ'l, W umarlen;, zaslyglem pow.et L.:r zewa mal 'I ta;emn,cZ)'. lantasl}'czny ,"'ZO;

.am. A nad niemi rOlplna sie n eho n erzeClV, iste, absoiumle czarne. spCSr6d kt6rego gW.4 . , ISII:'I, lak o<:zy ziaw na seans.e,

.enl W tt: noc WchDdz:my - z szepiem 0 nlediw:e sklo iach na ustach z odpornem! iatarkami w :11...

IIru ach, Pas drogi lesnel w.daf wyratn,e Jl(}mi . ) : y dotykainemi kanami iasu. Wsr6d = 1..1

$wl z,emy p,owoll, jak korYlarzem lasK:n., chwl"!, cien.e drzew zaskakul" uas, lak iakies iJ'1.

.'et ,;.rne n,eloperze

' Ilin MiJkniemy, To' jest gOdz.ua nocy. najbardz' o;Ij :,' uct)a I talemnicza.

kind Z sze ok.ego lasu doliny - wehDdzimy. W 'a.

I, 'rski,:,w;jS'kt i stromy. n'eg c,cho ',aDlie si i­

oP. Wysoko II.' g6rze: pas kosowkl.l'!t'.n "

,at ztw6w. zarysy g6r z: obu stron zar}'syzW A.., pol gO horyzontu, szarzeJ . uplastycznlal" Sie, no.:

;a'i czyna sie ruzpierzehaf. coiae, iak odph II.' u w Drza, obroaiac wcid nr>we zarysy rai I skal W8Z' Wstale sw.t i pr>woH przywt:druwule dZle!'.

"'-:1 :ebn.ety szary przechodzeft. Nlebo 'laAnie " . .zenJ edRie, at wreszcle przybiera barwe c.emn'\.

d anatowego b' kjlu, Pod lIogami po.;:zYlla l1'i d:J , af sn.e,g, zwyc:eo;ki zczeg6' za afn,a wido ku. gory stal" s;e wreszcle rzeczywistym Sle / 1.

111 takim t lak ,m, a nie lak:jA bez'ksztaltn'l bo:v i sllem 0 g6rach.

At w g6rnel dollnie, jut ponad strel'l kos . zewu, panad larem s:klawy I pas em blalycb "­

al6w - wita nas pelny dz;et\, I'nil\cem ukr10 1 ln:en;em nlegu. Na olbrzymlch, wschod-m..h ianach Krywania zapala s'odee swol krl) id.

dny plomiet\.

. . .

R6wno 0 zachodz,e slot\ea stanel!'my na "y 051elll wlerzchot,ku Kr6lkleJ, 3370 m. wyS W q U dn:a po.kLualiMny lei klane pr>nad DolI'.a ewcnkii. przez n.""ogo jeszcze n:e zdoby'., a w.p:,nael'ka. II.' pelnym zimowym mrozle, '11::\

,w6rumk nlezastllpiony. I dala na,m szcz '1.

e poCzuc.e n emalego sukeesu sportowello 0, zm,errchu .zerok" IIrau'", zl:"zll'my ., rzetQCz Ntewe)'r.kq. ZZ70 m. wys. 0 ZlIIr')"J odnem zboczem opu cl1i'my s:e II.' ustronnl4 I padt:j Dollnll Handlowq, ulet'l' II.' granle 0,,1.«:1 kr6tkleJ. tallodue tbo<:za .Oltrel dopr,)wadu "

koft;;zystego wlerrhu SIOIIel1la - PO prawe l IIZY ron!e plo.10we urw ska Kr6tldtl' wzblJaj'l $!' w a s P J"jl\cel eje1l1nc el w ledeu wysoki Die u 1(" pny mur skalny;

Nd.;Z) 111 ce.1:11I lest' Jezloro Szcz)'rblkle, nl iZsze puez Pueleez pod S:odelklem. Noc utrll, ,ia si:hOdzen:c dolifli&, zm enia proporele 'od;1:t, I,a I wieliloicl, In!deutalca zar)'.y c>dwia.ny , Aniegu, w.ej'k.eh mailnlak6w, klore tr&eba :r . e. Powol! znliamy 1\1-: ku do.lowl, II.' nocy ­ k wezoral - c.eOlnel i uieruchomel.

litz W ,f;Ik,>t ',"0 uudu natralauny lednak r.1 'iul :Ioki. sPoldzlslY IIok. kt6ry wyprowadza n 'ei cz. Mi i.kl sn:o;Ig IIIQcty I zmusza do Z\ll,) , ta:a leln a. A\,laJIj godz,ny. '

'cznY '1' "ln, asIHlI c.ClRno znr,enla tic lak dek() 1\, :'1: i, B.cd:l;c I 1Ii.l:riele. Jak" p61nocna, ar4t", e,1 111. n !aslloic IIr.syca . puesyca zanuue-uy II.' nil ) lint 'wiat W Ie! dz,wl'el. przelrz)'blel W,dOC(1).

I),kal n ;. kszlr.I'y skal' sjiod Aulego, arzQd I teb I &Osl il1yt h, pocU'lIajq wY$It:powa \\'y atnle, l.r'.

Iyeh. 1."".1 t1e'lt..el1oW k.eJ. Noc c.zuwa I pati i'.

:;y.:tY W",:",m:/ lIiQ wqskq. litromll grahlll.rna:,I:

UkolB wldok ha blls le, uer ejq\1e dOjb ',

Oad,z; , Z3.;c!a till , emy na 'wl,eroJCJlo.tku Sll!deIII , ; I monu ',koso",'kl .1. I!ialem ,monu , DI,egu ,do &'> '.t.

2u70 m. W) Sf W,'Ilok Dagle rOlSzerza Sl!LI Sill; J.el nad ranem. A-wlaSc:wle m,el smy UCZU':;'I:, u' dlu.glemip(X:hnnam. ku liptQ- 'skim,i Sf.: jakbYMlly,sle z ostalD,m Wysilkil:lnprzedz.e-.., skim' do!:uom.Dajek e ws:ei f!1iilSJa;s'm.got '. przez,blota, ,wkt6rycb katdf ruch n:esie n(t e emi gwiazdaml, a prze;etdhh..:y pocl"g plYil;c api!dniQC;e ,Ie po pas-:Pfzez: hlKd dtungle : ,) przez 10 z,emskien.ebo. lak 'kometaz ...ar'.}. p..kalnq" w kt6rei katdy krok naprz6d, trzeba . ,"zelll rGz;skri: ,i1egodYnll1. ',. , trudem w.H'Ibaf Ale "bagno" oylo skute 1Jl:!)­

W,dok lest wFatny 1 przen''kllwy" eleD SZ tl: eJI; a ;.diung1 '" .za:egal $n.eg ,,6110rametro Ai:;.

g610w. O tro' o naczonyna 'bOrYz.oni:iedMe ; I' \' Tak, to bylo poprostu przedz:eranle s: p:t.:

pasmemNltplcb .Tatr.' Jestwldn'e caMtlem '. i,szez' kQstidrzewiny, talrza1\skiel. I do legll ta­

no w tel uocy; klora /lolo1.yla' nn nas'b'lko z :.. walouel glebok,m.j sWk,m , n:"g:tm. Kto I!li wna, 'przelrzyst" zaslone. Jest na tr6j . noc:1;,:,. przety.v;a.1 te podw6jn" przylemnr>sf, westdt.."

dnla. inany fak dobrze' podr6tn:kom po OIet',I: 'nanntencle naszych sll.< . ,

k,el PolnOey. . , U P!erwszych drzew Do1!ny furkQtnel \>.'

GrobiaJezlora Szczerbsklego wyznaeza w'." szukaUAmy mlelsca po!1 nam:ot. Zgrab,alem: '" ' lI.slY ce!:'W dr>godnem. lak s dzlmy. 'nt'ejs;u cami rozp:naJ:Amy posluszlie "anteny": Jesz:l,e zbaczamy 'z porudni'.)wego ram:en:a Slodelllar;:. ;!!'kaA ostalnla herbata" 1 'krlltek ioltego og.r'ka stok ku DoUnle furkotDeL Siok lest porosni-:!} !la ,clemuy,m 'n:egu, ale jut spa..:, spaf... W '11.

g.;st" kOSDdrzew:n".Wkrotce zapadamy w, 10:1. mlo<:;e b)'lo clasno I z:mno. An.eg buehal prl spl:jtai1y wykrot i wpli\th:emy Ii,If wed, te SF. pc>dloge; Ale dzieft I tak jut grtal e,epIem, (.

lutku garze w)'dllslaf ni"pndoh1a. W dOdatku iudnlowem sloftcl:m" gdysmy 1.11 ,m o;kn'l V '"

sn:eg zm,euil raptenl sWR twardcsf, stal sle I(J: sniegu pr>plyneli oSlale.::zn:e ku SzezyrbskllilmJ pr)'An)' i gn<\sk:. BI"kaiismy sie w tem zlelo=\e,1I Jezlora.

Bat'a, a. 5. w Zlinle podwyfszak....tij' akcyjny.

Nadzwyczaine Wa:ne' Zgroma'dzen1e' Sp6iki Ak,::}'jnej fiat a w Z;:ri.e, Czechoslowacl.. a.i w, kszei fabn-ki obuw,a 1.11 sw:ecile. IiWi&"O podn e en:e kap.talu akc)'jnega le 175.4 mlli.Kc:

ra 5\}') ID,li. K.::. '. " ,

Tak zna.::zne podw}'hzenie kapilalu akeYlne.o w,ad.::zy 0 olbrnmich zasobacb flrmy. In6!

m,lnO kryzvsu : oguniczeil eks!lort(, -ycb dZlt!ti swo;e! genialne! org II,zacli i wytdouel pr =Y k:lku zies, c'u tJ-'s: }' wsp6lpraeownik6w, lest ,..

stadjL.m stalego roz\\oju, Podwyt5zen:e ka/lita:;t tanowl r6wnoczeAn:e .,dementi>' wszelklch pj­

g!csek 0 j.,k ch,ko:v{ek trudnoAc:ach flnansGwy.;tJ i hand:ow 'ch te'ie f.rmy, ZalRaczy prz)'tem 113' ez\", ie kr>nlLkt firm ' Bata w Zlinie IIOwsta \' na tie nowY>:11 rozpofza.1zed padatkowyeh I a.l­

min'srracvlnyeb z wladzam: cze,K emi, Z05III. . lupeln) c wyr6wnan}' i poglosk! 0 redukcll pra­

Cy W ZI:nie s"' pGzbaw:r> ne wste1k:el podstawv.

.. \ 1la ,

.lrallalo .i. w .prz"daQ iemile pfwo duIJei,cwe (80. Slq.lli)

Z Brcwara Ksiqz cegc 'lyclly

!Wa'"","... .'a.. pi.., meDaela"..iela

Czy

ie wiele zegark6w prz.z .amo .bll.

ten Ie do tarczy telefOnlcaneJ ul.g.

n emagnetyaowenlu. .kulklam casgo przestal one ct\oa.16 r.gu­

larnle. a nawet ata)".

To .amo groat Twol.mu ...

kOWl, gdy zblliy.. go dO ,",otoru. .

kontaktu elektrYcanego tub raclJ.­

(6)

I ".."

:

> >. ...,.. ..' ..., '.. ....>. .'. ... ..,... ....,.11.

.... .y>.,...< .PM'IIII' .

... .c .... .. II... ... ... .I...I...J .. . .,.... .'...

w' ... .'. ... 'cO...,...o. . 1'01,10. ,,,oIUwii:JIfi. ..t...11 iaJlun.,...nt- itrfl'O'hI 'oi,lep podenv_ie. I't . .e6it, ' __r...fa..."I.likl...r.k.ee o woa. . ." .. '. . .,.. .'. '....'.. . '. re ,roll atratttr6wD owa e i . .Dilllld ..ala.krlJ' .... 1f-...,.JnctJ ,.... . ,II:.. '. .NI pol'PII..dalcoo. akdl "pcb""! .10. "pclala' op...k....oebrOllooeladaJ'e ... ...n...lI.r....,. i... ..0 ' ..., tII!! l,C.J _ ... ...J p.. be. uw" .. JakIeJai pol..

.. ,.' .,peIIt ..tti. ...Nit (6...' ,...i.. It '.e ..,. 1Wb1-,.1PI!... ... 'III.

.., l._.'d.. aie...dli..:DI. Jo...,.I. .al.II..'...- ...eJ i ..tl. ed ...,,)011',.1. 'J..,.t,on, ".n .pl....Z.'r.I... .a., Iter pio"".

PO.. . , . .rH..,O..O.1. ..pri1"1I'II1I)..:.e...lto.I..tenlPo._,o.1 ... II, rOo eta. wN..." 4O.,._.lIalit... rorowl. **I....'II: ...010...

NaIbt "1...0. ....cbodaMl")D..O.;,'>. .w ".IIIOI !e aura.ln1m. m.m, dWlorga.

_...,....n....,..Ie.. ...1a II' itel'OWP\lltJedell, .praWIID' rocb OCII.

'...1...,.' poo..w...,I""...II.I...wl..I'lot. ..t.iI I.II' prill kable 11& ter. ploao" cele

. ... . W . . ... . ' . ... .. ' . .. . . ' . . . .... . . .. . . ... . . .. . p .. . . I! . WaJI . . .... . .. . . . ' . . . 1 . . .. . ., p . r ..I .ad . a .. 'a .pa . .I . o,W .. I Od . ,pl).ledlt:.e, . . 0 . . k er . lIDku.

,...III..I..e1ll11l0'''' Iblld"' ...bie.' .... , r,eM'. dllall 01 ruebome brHeI.lkrl)'­

m.IftIl. "."'faell( do l.t.nl..: POd..;'.' . de. t .terp'0llOm,. b,atrz,ma r6wllowa.. ..­

lIie )Ik * oama or "udltje ao lo Ipo-molota.", < . .

IICII,6InJ'cit Rilel .parat\ radjQw}',taku- , Sterow.ale..pellll, Jest o teJ tlut. DI.lJDler.

Dlo..tO'r.lotalk, mote Iko.ltruowd lotii'.. .prOlIRIOO.. 11010'1 ale maJ' Jui DIC do CI)"

taDil1lkoutt.. ..j".pcblt ',WI.tum," ilI-IIlIeDI., tJaleJe ." t,lko 1..rteID,.. W,atarel1 Wallaiejbe...dIuC:'IO, i"kolll,townelt' IlkoJ.. pllecbyh Ira lID lewo, I .par t Iwraca INt 111. i.. praldJ cc bel niebezpiecze6etwa. lewo libo IDOW . pra.wo, IrJY II' Iter pr blh

.' ...' ..'. '. .. . . lIa prawo. Jdh .pocl"ole Iter ku IOb:e, to

W o1clJ'.iale W!nt.1aKl we, Pr.ncjl, I'dlM! "pcbl." W=SOSllq wg6!t.jesli natomiast ode.

..pehl. pOW1!trm.. . oplillfYllije II' I °lrom. pchn.e od.i.bi.. aparat znita alt.

U, I.,bltoie:,.. ItmleJe jut bhako tl': e lare. Podobne upfoszcze-n.:e moglob)' wzbudzl 1m.

:i!ltN IIIJcblparat6.te tJlPII.I kllka t)'. szny UiSmieeb poJitt>wani. u ortodoll:syjnych IlfIIJ IDII)'cb, CMlo CI.,c p Q ad na r6iDe konstruktorow, I pHot6w, . a!ezliczone..pchlr' Ju:lj, EQropr 1 Amerr kl , lr.aJ.duJ lit w bl\d(l. prowadzi do katllltrof bea liku. Irdyby nie wle. Pn,. .e,?lciabaeb po'RI aJ', Jak . rzYby po aadzwyuajny "7nalSlek rucholllego, 08cyluj,.

d llCla, IlkcJl' ..pebet powlltr,.ych, mnot, eego akrzJdlL . Osadaone na poprzeeznej .ua1 81t. atlepr. kt;6". IPrzedaJ p szcze 6Ine cze6cI come .kfl7c1le aoie. IIi" nagind . I poddlWIIC . konstrnke)l. . lIa et pDJawlt IIVJut konstru. uderzeniom wiatru. jlll'liltkie lotkl ptaka. 0cI.

ktor. kt6rJ Iprl(daJ e arantow,lII' ap&rat, rr)wa one rollaten rowno"agl. bed,c jedllo.

\ego tJpa fit' ceDie DlilzeJ od tanlch. ..mocha. ezeinie czemi.'w rodzaja It.bilizatora. Pilnadto

c16w. . oba Ikrzydt. .,'Iekko ,,:vg:r;:te II' form:.. V. Co

Prtaeo .,..a"I',. dlleRl'o oebflcll'Iw6j im zapew-niadolfatkowy ..Zi11ysl rown-owagi.

.p.rat tak barb,flynsk. Dal., (Henry. MI. W praktyce akrzydla ,pehly ' moin. nazwac gnet nazwal "Ideiwie Bw6j wynalazek ..11'510 ..iyweml IIkrzydlaml. poniewd IIIme "Jkonuj, pow trzn,"; co jednlk.e II' jtzyku polsk,ftj ponaHDi., ktOre ellowlek zmulIloA,lest ulln.

brzmi okropnie) na 00 konltruktor odrzeld. ie terzniac na pokl.dzie zwyklego aamolotu. U.

uezynil to dlaug<'. poniewd jego aparat czepia nleest.l.j, oaetol podwojoe niebezpieCle6It,,0.

III, ...letrA. J." pra.dliw .," Ik6r, luda. croioe uroWD". dla uU'" jak i debJutabt6w.

kleJ ,...akl; DII Ip." al lIeml, * ale rOlblj. mianowici korkoci,g I .tratl ezybkoicl. kt6re ai,.. .Itaatrefle. jail ."ykl, .a.olot. Jego a. oajczricie koncZQ Bil im:'.rci,.

parat 'poliada rZlCzywiicie nadz"yczajD' zale- W r.zie nj fortul1nego pHotatu lub hWlldze­

t,.. jak to Dleblwom IObacz,my. n: 0 df'Z'!w') "pcbta po-vietrzna", zamiaat' na.

tycbmja.to.e) atrat, 16ln1o.ali' I p:orllJla)tce.

go upadku. l.duje'lZez liwie p" mft:ej Iu.b bl,r.

dzlej Iilnych ,.'ratnt.a . .' ,Ie. be.zumieilialli.&

lit -aa kape Iru 6w;POilo JlleWri.z.ieIbJt '.

-<­

Tanlo8 apanatn.

-Ta,odliwu . cOlIna pewno 'lotO' I bezp.

eleilltwo to Jednl I 1.let "pcbl, powietI'ZGej". W " I ' It.. . .... . , .. ..a P "D .... clz1tkikt6re)alwet mlod, cilloplee. koblet.. e cl Z cael ..0.51\

alba OIoha pOln.lon. wlIMlkleJ filfeZDeJ kul"

turl. o le. el"a ale.iela pllia nauellc .11 NanoWy rok zostanqzwolnlenlamne

olIehDdI8.nl. I .. ar.tea .1.lataal. UDlm !J.ez I '..st l onowani. wi iniowie. .

uudn... Istn:eJe wszakze jeszczt! druga. n.e-. ..

mniej, doniosla zaleta,' kt6ra przyczfD!a IIV de> Ustaw 0 amnc ji. neh'wa!!}na. \\ p:lltek . pn '

""",... ,..."'...'m;. .... .,m". Sm". '" ,.,," , "" pOO,"'" ,"', :".

lIIiaftOwieie DielwJkl. .t08unko"o jeeo tanioiCo Prezyden. a z,phteJ. . Przed Wl..taml', Boze

pr.y .lunor' I!teJ kolllltrDkejl. . ::: a t: 1 w I ! :0' no 1i

Wlela, bld : W FraneJI zbndo"a!o lIob!e juz PrzesvkodQsa lU w pierwszvm. rzedzi row .woJI ..,ehl, , .klenj,e 8 1 1 wakazowkaml, po. nei, wzltled}' lechnicz.ne Dwa d.ni. dziela.:e na daneml II' bllzce Mlgaeta. WArM tycb kon. oil w;at.. toz,byt krotki . okres fia pmmWWa.

. ruktor6w znajdttje lie 13-1etni chlop;ec, a pea dzellie wieklfc,rmaln(}Sci. siprawdzen.e dokume WDI matka zbudowala apant dla swego syna. tow.us.lalel1':e .lisl. . Z dobrodzk'.istwa amucsl' Najk08ltowDlejszlczesei,jest oczywiscle mo. lowiem 'kQrzystac bl)dzie 3O,OW wlei-n'ow. Bra tor. W)"Itarclf motor 0 sile 11 kOlll, kt6ry wy. my w,t:z.iili otwarzQ S.1: wi{eprawdo-p:.oC'!}bnl

pad. a. Ii tyaiecJ frank6w. d(}pler wo-kr sie miedz,Y Cwielam; Bvie.go Na

Jakie II cechy i oheene moil'woAci "pebly rodze-IDa a Nowym Roklem.

pow:etrmej"! Apant mierlY . metro" azero­

kNell trzl i pM metra dlaeCliei. Waiy 130 kilo be. pilota i 0111". m.ke,maln, IIz7bkasc lIO km aa godzin" spotrzebo\Yul,e . .. 9 litrow beDZY.

ny aa godllnt. NajwfillU wholro6c dotychcza.s cS:lIgn: ta wJ'Iloli 1.800 metr6w. Aparat IItartu.

je n. prlestrzenl 100 metr6w. l,duJe .a prze.

Itrl8l1l a polow, mnlelazei I pOlwala a.pOOro.

ie powletflDf: do 250 km. '

ROwnie. i w 1'0lBce 1I'srod lIaszyeb mlodych adeptow lotnlctwa aparat Mhrnet. obudzll iy.

we laiotereaowanle I naleiy ale apodziewac, ie

nleb."em szeroko rozpowazeehnl alt I a na8, Przed otwarclem nowe) rad)nstacj1 przyezy llIJ,e Ii, ..lnie . Go Wlk8ltaleenl. ge.

aM_el! pllotOw. Inez.

Uroczysto przekazanla 13 samoln t6w aeroklubom.

W ub nit!dziele na lotnl ku przy ul. Topol wei O!i'byla sle uroczystos przekazan..a p ie LOPP 13 sa.molotowRWD 8 i RWD. 1.1 aet' 1c:'Uib()m warszawsk.emu. p"znalhki lT1Il1. krakow ski emu. wilethk:eoffi<I i slas.kiemu. Aktu przc.ka zania samo'IOiow przedsta wic.el()m aeroklubow dokonal prezes zarzad.u gl6wuego LOPP ge

dyw' BerbeckI. K:ed

v nal\re 'ialym:

aell mie

po!skle). I k.a

Jalt w!aduno. w Sosnawcu pows!aie rozgIo ;rog wi, snia Polsklego' Rad-ia. B dz;e too subst3cia rOl k.uiejs glom; katowic,kieJ 0 olbrzymelsile 100 KW z<lcych antenie. Defj.n:,t 'wny. termin otwarc:a radjoota hiale,lt(

cii sosuowleckie i . zc.slal w}'zna.czony nadr-.e Boze 15 styczn;a 1936 rc,ku Powsta,nie rad'os ac;i so 'de pra' snowie.::k, mieis.:owe s.pole.:zelislwr> oraz p a stalo szczeitolne orll;an.zacie i zwillzki PTZyjely z Ju 'c'ie.nem t}',",CfttuzJazmeml oa rzucony przcz d}'r l::Ie d 'r reszke wri: se'k zorgan!zowaU It'kalny kc.mile i} 1'tJ ,

prop andy' radla ze staroSIQ Box. naczele. ' I

Zmarl od krzykuiony. : c

w Bv<J,go zezy w niezw}'klych olmliezno J\vych . kiach zmart unedn:ik skarbo-wy 3S.!etni Zn: ',em \V munt Modnews!\i' Zona Modrzew,skieg" weszl ,crwszl do tadenkl w eel'll w 'ka.panIa sle.. W pew'll 'lodzie chwili Modrzewskl usl}'szal z lazien,ki prz.rdz 'Iadal liwy krzyk.' io-ny KrzY'k.em I}'m ta przeraz .\, . sie Modrzewski. i dostat atalru ser a i w k'i ft:. pr.

kaseokun<! z.ma.rt Powodem :UZy'k,u iony. b)'1 epiel1ie

uszk.odzona rura wodoclQgQwil. it;) szys

.\.. L W loment HOl.ajka );\ polsl

! k, !Jar tnl',\tkiel

:.dldro

_.. . '_,' ___-f':. '.-- ':' ,.;.: . .... .

,,1.ywe skrzydla".

Henryk IIolilnetpraeol'(a. na(l ,.0im,\VYJ\a­

Jalkiem od szerega lat. wykazlljOC Qd'wuea­

aycb lat mlt'dosc: . n.dz \'Yca!", I. ilowanie iUzdolaienit! do teehnikl. .Narenere po dtlJjtlcb wysilkaeh I wielkiej iloici lepsut,eho. materjii l6w udalo mu lit pokonl wuy.tkie truaolei.

W r. 1S138 w 1.18cb Szampanji POjaWlt Ii, po rlz pierwn; dliwnYltw6r, majlCY II' lObi. e. I

..ellli i eoi I ..illi.

Tt p:er..., "pc hi," IkonltrlJ('wal Benryk M:gnet " ci.ru 2'1 ani pracy, przyc em koszt materj.t6w w,DOlil zaledwle 1,200 fl'anilow, nie liezte motora. We WrZe&R1U 11134 aparat, jut ealkowleie ...yregulowan)..., mial za SObO 40 go­

dzin lot6., 80 IlIiIuwlJi i jedL'll wzlot Da w)'so.

'c06C 1,800 metr6w.

8fttto IIUkeea nielada. Wkr6tee potem wy.

IlllliaKa .,dal It.i,ik,. II' kt&rej wyjdn,.l ,

w21ystkie ,zcMr61, konltrakcJi Iwojej "pchly". I

WiillllaDII.mo[II 1 W"hllt. llilBluiRr

Admln/SlrIlC;8 ..'01.111 Zacbo..leJ" zawi8dam/a P. T. Przemvslow.

co"', Kupcow ural R£emleSlniKOW. te klo w \.zasle od I.godo 31. o 8tvcznia IYJ6 roklJ UUCI zgOrv abunllment rOl:101 .POISld Za hod.

Pleja w kwucle zaotvch 30.- b;dtie mOgt

...nl.

W cI gu roku 1931i umiddf w dziale og'o reniowym ri"lIz'gG pisrna jedllo ug/o.tC:Rle o. wym'arte 5U mID. na tamy ogtos£eOlow 19b

dWIl ogio:lzenia ° wymlar e 25 mm. na.2 'amv oglos£eolowe.

--'.. . .. ,.

_ Bv1ebyw tejdrodze c:zlowieka znalezc i c:zl wiekiem zost.c.

_ Wlede' pani, ze naitrudniei w 50biec::rlowiek spotkac. Kiedy P.ltrzc: lIa dzisle . 5ze dzie.:i, to hlysl" " i Jal z nich wytosn, inni ludtie. z meh bc:dzie pocic.:ha.

, '. _ Dla ehiopa w'::t(,r..jszego Polska to wCI i j "

szeze iego zagon, jtgo izb.. lego wid. Pmz)' prze e &0

brudne szyby na zg"ojoll".: podworze. My u<:zymy te go, aDY ze s'.VOlel wsi. swiat zobaczy!. Idziemy loe szk . He ,.

budowac. ta!q Polsk;;,kt6raby byla raduki,Jia WSl}' , . J

stkich. Gdyby wyrosl.. na krzywJzie, ntoL ,. dzy, n : "IZYk . clcmnocie i ak, mi.lla pozostac, to nadchodz.}ce pok ",1,). pa' 'Ienia musiah''3Y j, zni\\oe.:,yc rc:kami nc: d ;:.I,z)i wy hci:h I

dziedziczonych. .' ijnb6 .!

_ Mo:.e n:hze dzieci zobacz, inn II Pohkc:, inn A by

'wiat i nie c:d, go mszczyli. - Tomala WSt.1I. skrzy Sleuz I-ii\c e:i\gnaml I miC: I1:amt sprc:zyn, - Ju.i pozno,za sie ta sledzia.em 511(, pani ell) :r.abteram. Dzislal wielkie zgl' ' : : . m.1dzenie. ,Ch;c: m p.c, ,)osluc ac. opmzec. tytlod le z wykrzvkuJ:h ze rZlldv sraryeh SIC: konez,. Bi Jzlc aZ I 'zc7y!'oz.

sia; gor'l':o. Do bitki. ",nyjdzie, - spojl"zal na polk.e a 1,1 pelnctom.ow - Zawstc: Wstydzc: sic: przyjsc po ksi ' ,yii na' ki.Bojakie to bez m.::zego poiy.::r.ac, ;.1kbym przyd ;'zepl'o\\

uzil do .:udzej st(\doly .'0 snopki. .'. pow.e

_ Aid mo,a. bib!;ott"ka - nieeh br;dzie stodol ;;kach g

wasz'l - StGI totworem dla .:hc:tnych. tylko rzaJk::, doby

ktochce kouyuac. '.' . '. j;z; n ; d

. .'- Ludzl w':l.=!z uwaiaj.. ie c:zytanie to pr6Znia c Szum two. . J>I? r' bocie. 5/'156 tJod ptecem, kurzyc talk", kl :6I1e ,t0 na strapienle, .na biedc:. na pan6w. po ulicl hJla;ow a 'adZ,lh za dziewuc:tami latac. ..Ibo po pijanemu do b.tllI k1!,yg,a kac, to co innego, to doplero ucic:cha. Mlodzi IU1. in !<o (ll1i<

ezel zaezynalll Inyslec. Juz SI , bior:j do iMej robo Cho!

wledz.. ze trzcb., rozwij..e ducha. podnosic gounO S A ki<

Mnie h 'loby trudno'N/iyc bez ksi,i.ki. To lIajkpSlz\: :'k 1

,bleb. kilC po

(Ci4g dalszy na:t:jpi). himl me mlal co do garnktoL wtuiyc.niema teZ i u:r.i'.Lu.

dZlom innc trzeba dae mallltki: ehlcba w gark. rozu­

mu do glowy, swiatla w o..zy. mito$ci do setca,to mo.

ze wtedy o'idzie lOaCt:j.

- Nie dZlwota. ie dzis:ejszy chlop jest taki, to

"..ina panszczy ny.

- Panm;zYlna - Tomala zcrwal sit; porywczo.

- Wit.:znle to aRl\): p"mt,:zYl.na, Oiewo..I. laal11o, bat ekonomski straszelllC: tem, co bylo.

- Wspomnienia 0 niej Sit zbyt iywe i tak do

tkliwe.

- Poco przypomi..aC? Nic nie robie, wdlli pa .

trzee za siebl.:, zgrzytac zl(baml, tu"a.: n0/51.n, W ,IO.

low.:e : kl'lc: "wlsz,chlop.e, co c.l(czeka/ pan. z.;.zy.

z.ta!!! Trzvmajk.or.icc:, t:zymaj o .en". Kog(, chce z

bl'? - bratat KO,O h.:esz pO.1paltcl. - do.u s slada.

zobys si teZ spalll? Anoto bij, ,ano to podpal. PrawJa. . byla panszcLyzna, pr.lwd.&,ojc6w zamyk.lll ... dr:bowc:

k!odyi bilt harapami, to my mamy tei slc:bie zam)': a' i krzyczec: 'nle uamy sil( umkn,c. nle br:Jzi my nad.

SfaWlac ple ow. Smle.:bstacw m.ej>.:u.wygraiac ibac sit; pan'zczyzny, latwu narzekac 1 przeklina;. WolaH:

tys, chlopie, zawsze popycnaulem. PSlakrew, a to me

b'lui, buknij ta.uego W pysk i honor sw6, m.ej. Bat

ekonomski IUZ uie ma .no.:y Panowie? to tez uz,ado.

winy. Jak 'lCdzle potr;.eba.' to z prolenqatcm pOldll krzy"zec 0 swo;cj krzywdzie, 1m latwo. k,edy bida len przyskrzyni. '3(1 klcszeni" ..052' sercc.Pansz.:zyzna, to no.:. Odnocy trzebtoL odeise w nowy .dzlen. Chlop' nle w5pomina. j.& t przespal n..c. lak prl.epra owal wezo.

raiszy dzien, bo ..hlop r.ie zyje wczoralszym '-I.iem, J&;­

go cltszy dzisiejsza' praCa. jego deuy ,uno. Mu)imy naprz6d j".bo my scali II dlugo w miejscu Zaczniemy

dopiero j' . Dalcka na za droga Od plt,ga w tWlat.­

slowa kr6tkie. zwarte roztesaly si w Izbl . lalt odg!o.)' "

ruo.:nycb krCJk6w. Id....y.:b w cialek, prl)'szlo", ,

JAN Wlk TOI\­

Irklll al.rze

POWI,H.

109) (Ci18 Jatszy).

_ Chcialbym dOlY ta iego p05t pu. zebym

zgasil kasanck . zdwleci' clektrycznc sw;atlo 11' mO,ln do:nu, zeby - zato;:zy' .zeroki kr'lg - SWiat byl iedn., W5111. gdzieby kaidypracowal w zgodzie.tobv nie mial c:z.su bie Ii, 0 miedzt;. W zt;dzie i zawsze bitka (t chleb.

Ch.op z ch'opem, nar6d z narodem. Natury ludzklci

niktnie zmieni. .

- Ech, nie moina uk m6wic. po wojnie nastllpily tmian)', ludzie poszti naprzod. Widac pOitt;p na kai.

dym kroku.

- llo1maic:ic, ;edni poszU, inni stoj,. Prawda, we mnie duio 'I odmienilo. Wtedy w szkole owledzie.

likicmi, i, Polsk. zaplaeil. mi prOtez,. Niety!ko pro.

ccz...Wic I' j, zc:ze. .:zena? W woin .cI.nmy chlop

przclrzal I Pollk, zoba.:zyt. Zgubllem nogt; .1.1 froncie.

kiedym szedldo Polski. a 110;: dzieeko moil! tei straCI ao,.. ki.dy pQjdzie zobaczycpojednany swiat.. Teraz­

:ai.j,,;udzi, :e.zc:zc nicgCl;{ni tego. Pazuraml nit- moz.

; 1I.lIprowldzic ,.dnoSl.i i milos.:i.Trzeba w sobie taki o,icft ,11J!I:ic, teb, Jrullm nieprzynosil nie.zczc:'cia.

,a1" 'wlecul.

-, To rt.lelcodo telol

- Hoh"bolbardlod.ll.lco. Kto wi., kiedy sit; do.

.... CZ' 'Ih)' .c'"o,'b!) .tcr ...;&szezt:. k 4' . ldonic:j przyka­. l1li11 '.ltOlI... ,bOeer.. '," Ieze uk., chlopska sprawledli.

,, :odrn. d&l,dQmledl)' tomoJ','I&: ta,mo tcib)'

011111 p,.,.&I..o.. Jlkby ml.dlY nil bylo. tub)', I' chlop It" ",:":,,)'cIart. bO,DDChGl m .odc,dpot,d. B.eJny

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :