PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2007 ROK. Treść Dochody 2007

Pełen tekst

(1)

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Pabianicach Z dnia 28 lutego 2007 r

PLAN DOCHODÓW

MIASTA PABIANIC NA 2007 ROK

§ Treść Dochody 2007

DOCHODY OGÓŁEM 87 295 482

Wydział Budżetu i Finansów 87 295 482

600 Transport i łączność 125 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 115 000

2320 115 000

60016 Drogi publiczne gminne 10 000

O690 Wpływy z różnych opłat 10 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 826 440

Dz. Rozdz.

Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jedn. sam. Terytorialnego

(2)

2910 26 440 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 800 000

O470 790 000

O490 50 000

O750 178 000

O760 35 000

O870 2 744 000

O910 3 000

750 Administracja publiczna 516 150

75011 Urzędy wojewódzkie 14 400

2360 14 400

75023 499 000

O570 490 000

O970 Wpływy z różnych dochodów 9 000

75095 Pozostała działalność 2 750

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. Przysługującego osobom fizycz. w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

(3)

O590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 750

756 57 243 408

75601 162 000

O350 160 000

O910 2 000

75615 12 919 400

O310 Podatek od nieruchomości 12 500 000

O320 Podatek rolny 1 000

O330 Podatek leśny 2 400

O340 Podatek od środków transportowych 160 000

O490 11 000

O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000

O910 15 000

2680 180 000

75616 7 754 700

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

(4)

O310 Podatek od nieruchomości 4 820 000

O320 Podatek rolny 90 000

O330 Podatek leśny 1 100

O340 Podatek od środków transportowych 550 000

O360 Podatek od spadków i darowizn 100 000

O370 Podatek od posiadania psów 80 000

O430 Wpływy z opłaty targowej 470 000

O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000

O490 16 000

O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400 000

O910 95 600

2680 120 000

75618 1 150 000

O410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 150 000

75621 35 257 308

OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 32 957 308 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 300 000

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam.terytorialnego na podstawie ustaw

Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa

(5)

758 Różne rozliczenia 21 276 736

75801 21 276 736

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 276 736

801 Oświata i wychowanie 1 333 005

80101 Szkoły podstawowe 39 500

O690 Wpływy z różnych opłat 200

O750 28 400

O920 Pozostałe odsetki 10 900

80104 Przedszkola 1 265 855

O750 14 610

O830 Wpływy z usług 1 203 545

O920 Pozostałe odsetki 9 300

2310 38 400

80110 Gimnazja 27 650

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.

sam. terytorialnego

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(6)

O690 Wpływy z różnych opłat 50

O750 20 400

O920 Pozostałe odsetki 7 200

851 Ochrona zdrowia 948 000

85111 Szpitale ogólne 3 000

2710 3 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 945 000

O480 945 000

852 Pomoc społeczna 1 795 293

85212 7 000

2360 7 000

85214 295 458

O830 Wpływy z usług 50 000

2030 245 458

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )

(7)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 336 271

O920 Pozostałe odsetki 10 000

2030 1 326 271

85228 40 500

O830 Wpływy z usług 40 000

2360 500

85295 Pozostała działalność 116 064

2320 116 064

853 112 000

85305 Żłobki 112 000

O750 25 500

O830 Wpływy z usług 85 000

O920 Pozostałe odsetki 1 500

900 69 450

90013 Schroniska dla zwierząt 64 450

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związkow gmin ) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podst.porozumień ( umów) między jedn.

sam.terytor.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(8)

O570 800

O830 Wpływy z usług 9 200

O840 8 200

O920 Pozostałe odsetki 500

O960 750

2310 45 000

90020 5 000

O400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000

921 50 000

92116 Biblioteki 50 000

2320 50 000

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od losób fizycznych

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Dot. celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżace realizowane na podst. porozumień

(umów)między jedn. sam. terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :