• Nie Znaleziono Wyników

BIBLIOGRAFIA (opracowania wydane w formie książkowej)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BIBLIOGRAFIA (opracowania wydane w formie książkowej)"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)

BIBLIOGRAFIA (opracowania wydane w formie książkowej)

100 lat edukacji ubezpieczeniowej w SGH, red. T. Michalski, A. Śliwiński, War- szawa 2017, Oficyna Wydawnicza SGH.

150 lat ubezpieczeń w Polsce, red. L. Czerwiński, Warszawa 1958, Polskie Wy- dawnictwa Gospodarcze.

200 lat ubezpieczania 1803-2003, Warszawa 2003, Wydawnictwo Ośrodek KARTA.

Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytal- nych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Warszawa 2016, Wydawnictwo C.H. Beck.

(The) analysis, communication, and perception of risk, eds. B. J. Gavrick, W. C.

Gekler, New York 1991, Plenum.

Antonów K., Prawo do emerytury, Kraków 2003, Kantor Wydawniczy Zaka- mycze.

Arnoldi J., Ryzyko, Warszawa 2011, Wydawnictwo Sic!

Arrow K.J., Individual Choice under Certainty and Uncertainty, Cambridge 1984, The Belknap Press of Harvard University Press.

Arrow K.J., Esej z teorii ryzyka, Warszawa 1979, PWN.

Atkinson A. B., Towards a European Social Safety Net?, London 1992, STI- CERD.

Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, A World Bank Policy Research Report, New York 1994, Oxford University Press.

Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy pu- blicznej, Warszawa 2006, Wydawnictwo C.H. Beck.

Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 1993, Wydawnictwo Poltext.

Banks E., Alternative Risk Transfer. Integrated Risk Management through In- surance, Reinsurance and the Capital Markets, West Sussex 2004, J. Wiley &

Sons.

Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, red. W. Sułkowska, Kra- ków 2000, Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Bednarczyk T. H., Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost go- spodarczy, Lublin 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow- skiej.

(2)

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bera A., Kordela D., Pauch D., Przestępczość ubezpieczeniowa. Uwarunkowa- nia, skala, przeciwdziałanie, Szczecin 2019, „Rozprawy i Studia”, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Bernstein P. L., Przeciw bogom – niezwykłe dzieje ryzyka, Warszawa 1997, WIG-PRESS.

Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Warszawa 2009, Oficyna Wydawnicza SGH.

Błaszczyszyn B., Rolski T., Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, War- szawa 2004, Wydawnictwo WNT.

Borch K. H., Economics of Insurance, Amsterdam, London, New York, Tokyo 1990, North-Holland.

Borda M., Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Bydgoszcz 2006, Oficyna Wydawnicza Branta.

Brodecki Z., Prawo ubezpieczeń morskich, Sopot 1999, Wydawnictwo Prawni- cze LEX.

Brodecki Z., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Kra- ków 2005, Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, red. M. Serwach, Łódź 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bucoń P., Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadków komunikacyjnych, Warszawa 2008, Oficyna a Wolters Kluwer business.

Buczkowski K., Oszustwa asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej, Warszawa 2015, Lex a Wolters Kluwer business.

Byczko Sz., Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne, Warszawa 2013, Difin.

Chłoń-Domińczak A., Kawiński M., Stańko D., System oceny i prezentacji wy- ników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza SGH.

Chybalski F., Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teore- tyczno-empiryczne, Warszawa 2018, Wydawnictwo C.H. Beck.

Cieślik B., System bonus-malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpie- czeń komunikacyjnych, Warszawa 2013, Wydawnictwo Poltext.

Ciuman K., Reasekuracja a rynek ubezpieczeń, Warszawa 1996, Wydawnictwo Poltext.

(3)

Clarke M., Policies and Perception of Insurance. An Introduction to Insurance Law, Oxford, New York 1997, Oxford University Press.

Convention and Recommendation 1919–1966, Geneva 1966, International La- bour Office.

Czepulis-Rutkowska Z., Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia material- nego emerytów, Warszawa 2000, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Czerwińska T. T., Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w Pol- sce, Gdańsk 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Czerwińska T. T., Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych – ujęcie atrybutowe, Gdańsk 2007, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersy- tetu Gdańskiego 2007 nr 3.

Darul K., Reasekuracja, Warszawa 1994, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM.

Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of Insurance, Warszawa 2016, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015, Rada Monitoringu Społecznego.

Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, red. J. Rutecka- Góra, Warszawa 2016, Oficyna Wydawnicza SGH.

Dmochowski S., Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa 1983, PWE.

Doherty N., Integrated Risk Management: Techniques and Strategies, New York 2000, McGraw-Hill.

Dorfman M. S., Introduction to Risk Management and Insurance, Harlow 2007, Prentice Hall.

Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, red. M. Kawiński, Warszawa 2015, Oficyna Wydawnicza SGH.

Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, red. W. Sułkowska, G. Strupczewski, Warszawa 2015, Wydawnictwo Poltext.

Dystrybucja ubezpieczeń w działalności brokerskiej. Instrukcja obsługi, War- szawa 2018, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Rease- kuracyjnych.

Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B.

Gnela, M. Szaraniec, Warszawa 2017, Difin.

Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 1998, Wy- dawnictwo Naukowe PWN.

(4)

Dzienisiuk D., Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016, Difin.

Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, red. B.

Wagner, A. Malak, Bydgoszcz 2011, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego.

Fesnak A, Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń, Warszawa 1998, Wydawnictwo Poltext.

Fihel A., Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna, Warszawa 2011, Wy- dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, red. T. Sangowski, Warszawa 2005, Wydawnictwo Poltext.

Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Warszawa 2015, Lex a Wolters Kluwer business.

Gąsiorkiewicz L., Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń, War- szawa 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Gąsiorkiewicz L., Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i prak- tyka, Warszawa 2009, Wydawnictwo C.H. Beck.

Gąsiorkiewicz L., Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń:

ujęcie procesowe, Warszawa 2014, Wydawnictwo Poltext.

Gorge G., Insurance Risk Management & Reinsurance, 2003, Edited by G.

Gorge.

Góra M., System emerytalny, Warszawa 2003, Polskie Wydawnictwo Ekono- miczne.

Górski W., Ubezpieczenia w transporcie i komunikacji, Zielona Góra 1995, Agencja Rozwoju Regionalnego.

Hadyniak B., Ubezpieczenia prywatne. Kompendium, Warszawa 2014, Wydaw- nictwo Poltext.

Hadyniak B., Hadyniak J., Ubezpieczenia. Słownik i leksykon: polsko-angielski, angielsko-polski, Warszawa 2015, Wydawnictwo Poltext.

Handbook of Insurance, ed. G. Dionne, New York 2013, Springer.

Handschke J., Kaczała M., Łyskawa K., Koncepcja polis indeksowych i możli- wość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, Warszawa 2015, Polska Izba Ubezpieczeń.

(5)

Handschke J., Lisowski J., Systemy wypłacalności zakładów ubezpieczeń, Po- znań 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Harrington S. E., Niehaus G. R., Risk management and insurance, Boston 2003, McGraw Hill.

Holly R., Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2013, Krajowy Instytut Ubezpieczeń.

Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Warszawa 2015, Lex a Wolter Kluwer business.

Inwestycje finansowe i ubezpieczenie w okresie transformacji polskiej gospo- darki – tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielo- wiec, Wrocław 1999, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan- gego we Wrocławiu.

Jajuga K., Feldman Ł., Pietrzyk R., Rokita P., Integrated Risk Model in House- hold Life Cycle, Wrocław 2015, Publishing House of Wrocław University of Economics.

Janowicz-Lomott M., Ubezpieczenia wzajemne w finansowaniu skutków reali- zacji ryzyka w rolnictwie. Doświadczenia unijne – wnioski dla Polski, Warszawa 2018, Oficyna Wydawnicza SGH.

Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Zarzadzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnie- niem ryzyka katastroficznego, Warszawa 2014, Lex a Wolter Kluwer business.

Jaworski W., Rating ubezpieczeniowy, Poznań 2002, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, red. J. Monkiewicz, Bydgoszcz 2005, Oficyna Wydawnicza Branta.

Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018, wyd. 9, Wolters Kluwer.

Jęksa Z., Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Warszawa 1999, Wydawnictwo Poltext.

Jonczyk B., Ogrodnik H., Warunki podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce w aspekcie dostosowania do wymogów Unii Euro- pejskiej, Katowice 2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowi- cach.

Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, Kantor Wydaw- niczy Zakamycze.

(6)

Kaczmarek T. T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2008, Difin.

Kałuszka M., Krzeszowiec M., Okolewski A., Metody matematyki aktuarialnej, Łódź 2012, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela – modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kawiński M., Finanse osobiste. Planowanie ochrony ubezpieczeniowej, War- szawa 2017, Oficyna Wydawnicza SGH.

Kawiński M., Ubezpieczenia publiczne prywatne w polityce społecznej. Skutecz- ność i efektywność, Warszawa 2011, Wydawnictwo C.H. Beck.

Kawiński M., Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, „Wia- domości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 2, numer specjalny.

Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych, red. W. Sułkowska, M.

Cycoń, Warszawa 2017, Wydawnictwo Poltext.

Knight F. H., Risk, Uncertainty and Profit, New York 1964, Augustus M. Kel- ley, Bookseller (Reprints of Economic Classics). Oryginał z 1921 r.

Kolasiński K., Modele i funkcje ubezpieczeń społecznych, Toruń 1990, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwiązania ubezpiecze- niowe, red. K. Ludwichowska, Warszawa 2011, Wydawnictwo Poltext.

Koncepcja rozwoju rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego (projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym), Warszawa 2017, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, red. M. Serwach, Warszawa 2015, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym.

Konert A., Ubezpieczenia lotnicze, Warszawa 2014, Lex a Wolter Kluwer busi- ness.

Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2004, Wolters Kluwer.

Koroluk S., Broker jako pośrednik ubezpieczeniowy, Sopot 1998, Wydawnictwo Prawnicze LEX.

Kowalczyk-Rólczyńska P., Equity release w finansach gospodarstw domowych osób starszych, Wrocław 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

(7)

Kowalewski E. (red., współautorzy Fuchs D., Mogilski W. W., Serwach M.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz – Toruń 2006, Oficyna Wydaw- nicza Branta.

Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki prze- mian, Bydgoszcz 1992, Oficyna Wydawnicza Branta.

Kowalewski E., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcje i prze- miany, Toruń 1981, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kowalewski E., Umowa ubezpieczenia, Bydgoszcz – Toruń 2002, Oficyna Wy- dawnicza Branta.

Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowic W., Metody aktuarialne. Za- stosowanie matematyki w ubezpieczeniach, Warszawa 2012, Wydawnictwo Na- ukowe PWN.

Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cy- wilnego, Warszawa 2011, Lex a Wolters Kluwer business.

Krzeczkowski K., Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1936, Instytut Spraw Społecznych.

Kucharski B., Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Warszawa 2010, Ofi- cyna a Wolters Kluwer business.

Kucharski B., Świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Warszawa – Łódź 2019, Wolters Kluwer.

Kufel-Siemińska A., Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczenio- wych, Poznań 2005, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kufel J., Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym, Bydgoszcz 2002, Oficyna Wydawnicza Branta.

Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe, Bydgoszcz – Warszawa 2003, Oficyna Wydawnicza Branta.

Kurek R., Regulacyjna ocena działalności zakładów ubezpieczeń: elementy zwiększające zakres i dostęp do informacji w ramach Solvency II, Wrocław 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kwiecień I., Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H. Beck.

Kwiecień I., Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, Wrocław 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

(8)

Lisowski J., Ewolucja rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce, Poznań 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Lisowski J., Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupiec- kiego w Polsce, Poznań 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łańcucki J., Ubezpieczenia gospodarcze, Bydgoszcz 1992, Oficyna Wydawni- cza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.

Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach (adaptacja i red. W. W. Mogil- ski), Sopot 1998, Wydawnictwo Prawnicze Lex.

Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1934, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Łyskawa K., Majewski P., Walkowiak D., Ubezpieczenia i finanse – nowe per- spektywy, Toruń 2012, PTE.

Łyskawa K., Majewski P., Walkowiak D., Ubezpieczenia i finanse – nowe per- spektywy, Tom IV, Toruń 2015, PTE.

Łyskawa K., Majewski P., Walkowiak D., Ubezpieczenia i finanse – nowe per- spektywy, Tom V, Toruń 2015, PTE.

Ludwichowska K., Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki sa- mochodowe, Toruń 2008, Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Macroprudential Supervision in Insurance. Theoretical and Practical Aspects, eds. J. Monkiewicz, M. Małecki, Palgrave Macmillan, New York 2014.

Majerska A., Sowa A., Ubezpieczenia w transporcie. Praktyczne uwagi dla przedsiębiorców z branży TSL, Warszawa 2015, Wydawnictwo C.H. Beck.

Mańkowski P., Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura, Warszawa 2013, Wydawnictwo Poltext.

Medycyna ubezpieczeniowa – underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdro- wotne, red. Z. Guzel, D. M. Fal, A. Lipka, Warszawa 2013, Wydawnictwo Pol- text.

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpie- czeniach. Część 2, red. P. Chrzan, Katowice 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

(9)

Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, red. S.

Ostasiewicz, Wrocław 2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.

Oskara Langego we Wrocławiu.

Michalski T., Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej, War- szawa 2001, Difin.

Michalski T., Karmańska A., Śliwiński A., Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck.

Michalski T., Śliwiński A., Pajewska-Kwaśny R., Ilona Tomaszewska, Ryzyko katastroficzne, Warszawa 2016, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., Matematyka w ubezpieczeniach, War- szawa 2005, Wydawnictwo Placet.

Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, Wrocław 2000, Wydawnictwo Aka- demii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpie- czeń, Warszawa 1999, Wydawnictwo Poltext.

Monkiewicz M., Rozwój funduszy gwarancyjnych na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, Warszawa 2007, Fundacja Warty i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”.

Monkiewicz M., Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach świato- wych, Warszawa 2007, Dom Wydawniczy Elipsa.

Montalbetti E., Reasekuracja, Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Eko- nomiczne.

Montalbetti E., Ubezpieczenia morskie, Warszawa 1948, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Myers R. J., Social Security, Homewood 1985, McCaban Foundation.

Nassalski P., Techniki sprzedaży ubezpieczeń, Warszawa 1996, Wydawnictwo Poltext.

Nowakowski L., Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Warszawa 2004, Wydawnictwo Poltext.

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne, red. J. Pokrzyw- niak, Warszawa 2018, Wolters Kluwer.

Nowotarska-Romaniak B., Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce, Katowice 2005, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowi- cach.

(10)

Nowotarska-Romaniak B., Marketing usług ubezpieczeniowych, Warszawa 1996, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Nowotarska-Romaniak B., Zachowania klientów indywidualnych w procesie za- kupu usługi ubezpieczeniowej, Warszawa 2013, Oficyna a Wolters Kluwer bu- siness.

O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, red. E. Kowalewski, Toruń 2009, Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Współczesne wy- zwania, red. J. Monkiewicz, M. Orlicki, Warszawa 2015, Wydawnictwo Poltext.

Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, red. S. Golinowska, Warszawa 2016, Wy- dawnictwo Naukowe PWN.

Orenstein M. A., Privatizing Pensions: The Transnational Campaign for Social Security Reform, Princeton 2008, Princeton University Press.

Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002, Wydawnictwo C.H. Beck.

Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa 2011, Lex a Wolters Klu- wer business.

Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008, Oficyna a Wolters Kluwer business.

Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A., Obowiązkowe ubezpieczenie OC po- siadaczy pojazdów mechanicznych, Poznań – Bydgoszcz 2007, Oficyna Wy- dawnicza Branta.

Ortyński K., Statystyka i matematyka ubezpieczeniowa, Radom 1990, Wyższa Szkoła Inżynierska.

Ostasiewicz S., Elementy aktuariatu, Wrocław 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I. Teoria ryzyka (wydanie drugie), Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Outreville J. F., Theory and Practice of Insurance, Dordrecht – Boston 1998, Kluwer Academic Publishers.

Pacud R., Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Warszawa 2011, Lex a Wolters Kluwer business.

Paszkowska M., System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Warszawa 2015, Difin.

Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966, Książka i Wiedza.

(11)

Podstawy ubezpieczeń, tom I – mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, War- szawa 2000, Wydawnictwo Poltext.

Podstawy ubezpieczeń, tom II – produkty, red. J. Monkiewicz, Warszawa 2001, Wydawnictwo Poltext.

Podstawy ubezpieczeń, tom III – przedsiębiorstwo, red. J. Monkiewicz, War- szawa 2003, Wydawnictwo Poltext.

Pokorzyński L., Warkałło W., Ubezpieczenia gospodarcze w kapitalizmie, War- szawa 1961, PWE.

Pokrzywniak J., Broker ubezpieczeniowy – ubezpieczający – ubezpieczyciel, Bydgoszcz 2005, Oficyna Wydawnicza Branta.

Polityka społeczna i ubezpieczenia, red. H. Worach-Kardas, Łódź 2005, Wy- dawnictwo WSHE.

Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych, red. S. No- wak, A. Z. Nowak, A. Sopoćko, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe Wy- działu Zarządzania UW.

Poradnik ubezpieczeniowy, red. E. Montalbetti, Warszawa 1955, Polskie Wyda- wnictwa Gospodarcze.

Prasznic U., Finansowanie ubezpieczenia społecznego pracowników, Wrocław 1990, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K. W. Baran, wyd. 2, Warszawa 2017, Wolters Kluwer.

Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, tom I, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, wyd. 2, red. Brodecki, M. Ser- wach, M. Glicz, Warszawa 2010, Lex a Wolters Kluwer business.

Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, red. Z. Brodecki, Kraków 2003, Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Problematyka współczesnych ubezpieczeń, red. A. Organiściak-Krzykowska, J.

Bak, Warszawa – Olsztyn 2013, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce, red. K. Ortyński, Ra- dom 2003, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji Politechniki Ra- domskiej im. K. Pułaskiego.

Przybytniowski J. W., Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpiecze- niowego w Polsce, Warszawa 2013, Wydawnictwo Menedżerskie PTM.

(12)

Realność złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością, red. L.

Buliński, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce, red. R. Holly, Łódź – Warszawa 2016, Krajowy Instytut Ubezpieczeń.

Rejcher W. K., Społeczno-historyczne typy ubezpieczeń, Warszawa 1951, Książka i Wiedza.

Rejda G. E., McNamara M. J., Principles of risk management and insurance, Boston 2014, Pearson.

Rejda G. E., Principles of risk management and insurance, Boston 2001, Addi- son-Wesley.

Rating jako narzędzie oceny zakładu pracy, red. T. Sangowski, Poznań 2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Rocha R., Vittas D., Rudolph H. P., Annuities and Other Retirement Products.

Designing the Payout Phase, Washington, D.C. 2011, The World Bank.

Rodek K., Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Warszawa 1996, Wydaw- nictwo Poltext,

Ronka-Chmielowiec W., Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach. Wybrane za- gadnienia, Wrocław 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Ronka-Chmielowiec W., Ryzyko w ubezpieczeniach – metody oceny, Wrocław 1997, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocła- wiu.

Ronka-Chmielowiec W., Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami w zakładach ubezpieczeń, Wrocław 2004, Wydawnic- two Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy środkowej i wschodniej, red.

Wanda Sułkowska, Kraków 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Rutecka J., Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym, Warszawa 2012, Oficyna Wydawnicza SGH.

Rutecka-Góra J., Bielawska K., Hadryan M., Kowalczyk-Rólczyńska P., Pień- kowska-Kamieniecka S., Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidual- nych produktów emerytalnych w Polsce, Warszawa 2020, Oficyna Wydawnicza SGH.

(13)

Rymsza M., Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku. Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, War- szawa 1998, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie, red. M. Serwach, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, red. W. Sułkowska, Warszawa 2013, Difin.

Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, red. J. Gar- czarczyk, Poznań 1997, Katedra Badań Marketingowych Akademii Ekonomicz- nej w Poznaniu.

Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, Poznań 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ryzyko i efektywność funkcjonowania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, red. W. Ronka-Chmielowiec, Wrocław 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko- nomicznego we Wrocławiu.

Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania, red. T. Czer- wińska, K. Jajuga, Warszawa 2016, Wydawnictwo C.H. Beck.

Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Ser- wach, Łódź 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2002, LexisNexis.

Sangowski T., Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń. Zagadnienia wy- brane, Poznań 1995, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Sarapata J. J., Reklama ubezpieczeń, Warszawa 1998, Wydawnictwo Poltext.

Secomski K., Ekonomika ubezpieczeń, Warszawa 1947.

Skałba M., Ubezpieczenia na życie, Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne.

Slovic P., The Feeling of Risk. New Perspectives on Risk Perception, London, Washington DC, Earthscan.

Social Security at the Dawn of the 21st Century: Topical Issues and New Appro- aches, eds. D. D. Hoskins, D. Dobbernack, Ch. Kuptsch, New Brunswick, NJ 2001, Transaction Publishers.

Social theories of risk, eds. S. Krimsky, D. Golding, New York 1992, Praeger.

Sowada Ch., Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych, Warszawa 2013, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

(14)

Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, War- szawa 2010, Oficyna Wydawnicza SGH.

Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Warszawa 2005, Oficyna Wydawnicza SGH.

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce (wykaz z komentarzem), wy- danie II uaktualnione, red. E. Kowalewski, Warszawa 2015, Polska Izba Ubez- pieczeń.

Staniszewski A.,, Aktywna sprzedaż ubezpieczeń, Gliwice 2015, Wydawnictwo Helion.

Status kobiet w ubezpieczeniach. Zagrożenia. przeciwdziałanie i ochrona ubez- pieczeniowa, red. I. Jędrzejczyk, Katowice 2004, Wydawnictwo Akademii Eko- nomicznej w Katowicach.

Status prawny i pozycja ustrojowa Polskiej Izby Ubezpieczeń, red. E. Kowalew- ski, W. W. Mogilski, T. Siemiątkowski, Toruń 2015, Wydawnictwo „Dom Or- ganizatora”.

Stroiński E., Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Warszawa 2003, Wy- dawnictwo Poltext.

Studia ubezpieczeniowe, red. T. Sangowski, Poznań 1998, Akademia Ekono- miczna w Poznaniu.

System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform, red.

E. Kowalewski, W. W. Mogilski, Toruń 2014, Wydawnictwo „Dom Organiza- tora”.

System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 8, red. G.

Szpor, Warszawa 2016, Wolters Kluwer.

Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukow- ski, Warszawa 2004, TWIGGER.

Szaraniec M., Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Stu- dium publicznoprawne, Warszawa 2017, Difin.

Szczepańska M., Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Warszawa 2018, Wolters Kluwer.

Szczepańska M., Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapi- tałowym, Warszawa 2016, Lex a Wolters Kluwer business.

Szczepański M., Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego, Poznań 2006, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

(15)

Szczęśniak M., Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich, Warszawa 2003, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM.

Szkice o ubezpieczeniach, red. M. Kuchlewska, Poznań 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Szkutnik W., Modelowanie oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych, Katowice 2005, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Szmak Sz., Ubezpieczenie ochrony prawnej w Polsce na tle regulacji niemiec- kich, Toruń 2018, Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, PWN.

Szpunar A., Odszkodowanie za szkodę majątkową – szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998, Oficyna Wydawnicza Branta.

Szpunar A., Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej, Bydgoszcz 2000, Oficyna Wydawnicza Branta.

Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, Ofi- cyna Wydawnicza Branta.

Szpunar J., Ubezpieczenia gospodarcze, Poznań 1972, Wydawnictwo Uczel- niane Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, PWN.

Szumlicz T., Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia, Warszawa 2007, GlaxoSmithKline.

Szumlicz T., Społeczna rola ubezpieczeń: podstawy polityki ubezpieczeniowej,

„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009 nr 2, numer specjalny.

Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz – War- szawa 2005, Oficyna Wydawnicza Branta.

Szumlicz T., Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, War- szawa 2015, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym.

Szyburska-Walczak G., Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, wyd. 2, War- szawa 2015, Wolters Kluwer.

Szymańska A., Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ślebzak K., Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009, Wolters Kluwer.

(16)

Śliperski M., Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Warszawa 2002, Difin.

Śliwiński A., Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektyw- ność ubezpieczeń na życie. Ryzyko – popyt – zysk, Warszawa 2012, Oficyna Wy- dawnicza SGH.

Śliwiński A., Rola ubezpieczeń w gospodarce, Warszawa 2019, Oficyna Wy- dawnicza SGH.

Śliwiński A., Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy – budowa i optymalizacja, War- szawa 2002, Wydawnictwo Poltext.

Tadla A., Umowa ubezpieczenia na życie. Zawieranie umowy. Dochodzenie roszczeń. Wzory, Warszawa 2000, Wydawnictwo C.H. Beck.

Thoyts R., Insurance theory and practice, New York 2010, Routledge.

Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, wyd. 2, Warszawa 2017, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ubezpieczenia, red. W. Ronka-Chmielowiec, Warszawa 2016, Wydawnictwo C.H. Beck.

Ubezpieczenia, red. W. Sułkowska, Kraków 2007, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Warszawa 2005, Monografie i opracowania naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie.

Ubezpieczenia – nowoczesność z tradycją, Warszawa 2019, Stowarzyszenie Pol- skich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, red. J. Handschke, J. Monkiewicz, War- szawa 2015, Wydawnictwo Poltext.

Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, Warszawa 2002, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, red. R. Holly, War- szawa 2004, Wydawnictwo Poltext.

Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Warszawa 2001, Wydawnictwo Poltext.

Ubezpieczenia gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. T. Sangowski, War- szawa 1995, Wydawnictwo Poltext.

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, red. E. Kucka, Olsztyn 2009, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

(17)

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. W. Sułkowska, Warszawa 2011, Oficyna Wolters Kluwer Business.

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, red. P. Jamróz, D. Ostrowska, Warszawa 2016, CeDeWu.

Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych, red. E. Kowa- lewski, Toruń 2010 Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, red. A. Szymańska, Łódź 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ubezpieczenia komunikacyjne, red. S. Rogowski, Warszawa 2006, Wydawnic- two Poltext.

Ubezpieczenia majątkowe. Ochrona ubezpieczeniowa mienia społecznego, red.

W. Warkałło, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, red. I. Ję- drzejczyk, Bydgoszcz 2015, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.

Ubezpieczenia na życie. Prawo i ekonomia, (tom I), red. M. P. Ziemiak, Toruń 2014, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.

Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, Warszawa 2010, CeDeWu.

Ubezpieczenia osobowe, red. E. Wierzbicka, Warszawa 2008, Wolters Kluwer.

Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, red. M. Kaczała, K. Rojewski, Warszawa 2015, Wydawnictwo Poltext.

Ubezpieczenia społeczne i na życie. Stan i perspektywy, red. H. Worach-Kardas, Łódź 2004, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. E. Kucka, Olsztyn 2008, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. T. Sangowski, Bydgoszcz – Poznań 2002, Oficyna Wydawnicza Branta.

Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, cz. 1, Bydgoszcz 1994, Oficyna Wydawnicza Branta.

Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, cz. 2, Bydgoszcz 1995, Oficyna Wydawnicza Branta.

Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, cz. 3, Bydgoszcz 1997, Oficyna Wydawnicza Branta.

Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Warszawa 2002, Wy- dawnictwo Poltext.

(18)

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, red. D. Walczak, Toruń 2010, PTE.

Ubezpieczenia we współczesnym świecie. Problemy i tendencje, red. I. Kwie- cień, Wrocław 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła- wiu.

Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Warszawa 2003, Wydawnictwo CeDeWu.

Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań, red. W. P.

Kalbarczyk, K. Łanda, M. Władysiuk, Kraków – Warszawa 2011, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CE- ESTAHC)..

Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej – początek drogi, red. R. Holly, Warszawa 2001, Krajowy Instytut Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia życiowe, red. O. Doan, Warszawa 1995, Wydawnictwo Poltext.

Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych. Aspekty Prawno-ekono- miczne, red. E. Kowalewski, Toruń 2013, Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska- Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015, Lex a Wolters Kluwer business.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, red. J. Ziemba, P. Machulak, Warszawa 2018, Wydawnictwo C.H. Beck.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, red. P.

Wajda, M. Szczepańska, Warszawa 2017, Wolters Kluwer.

Uścińska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach między- narodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Uścińska G., Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do prze- mieszczania się w Unii Europejskiej, Warszawa 2013, Lex a Wolters Kluwer business.

Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, red. T. Sangowski, Poznań 1996, SAGA Printing.

Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), red.

T. Sangowski, Poznań 2000, SAGA Printing.

Vaughan E.J., Vaughan T.M., Fundamentals of Risk and Insurance, Hoboken 2008, Willey.

(19)

Walczak D., Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce, Toruń 2019, Wy- dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wałachowska M., Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośred- nio poszkodowanych na skutek śmierci albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej, Warszawa 2014, LexisNexis.

Warkałło W., Marek W., Mogilski W., Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1983, PWN.

Warkałło W., Prawo ubezpieczeniowe. Zarys wykładu i materiały normatywne, Warszawa 1974, PWN.

Wąsiewicz A., Wpływ ubezpieczeń majątkowych i osobowych na zabezpieczenie materialnych potrzeb rodziny, Poznań 1981, Wydawnictwo Naukowe Uniwer- sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wierzbicka E., Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, Warszawa 2014, Oficyna Wydawnicza SGH.

Wieteska S., Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń ma- jątkowo-osobowych. Teoria i praktyka, Bydgoszcz 2004, Oficyna Wydawnicza Branta.

Więcko-Tułowiecka M., Ochrona konsumentów w umowach ubezpieczenia, Warszawa 2014, LexisNexis.

Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Warszawa 2008, Oficyna Wy- dawnicza SGH.

Williams C. A. i in., Principles of risk management and insurance, t. 1, Malvern 1981.

Williams C. A. Jr., Michael L., Smith M. L., Young P. C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Włodarczyk W. C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdro- wotnej, Kraków 1998, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

Włodarczyk W. C., Reformy zdrowotne – uniwersalny kłopot, Kraków 2003.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego, A. Organiściak-Krzykowska, S. Pieńkowska-Kamieniecka, Olsztyn 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu War- mińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowska, Kraków 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

(20)

Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finan- sowe i demograficzne, red. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Łódź 2013, Wydaw- nictwo Politechniki Łódzkiej.

Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, red. J. Handschke, Po- znań 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach fi- nansowych, red. T. Michalski, R. Pajewska-Kwaśny, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza SGH.

Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka, red. J. Dębicka, Wrocław 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka, red. W. Ostasiewicz, Wrocław 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, red.

M. Szczepańska, Warszawa 2017, Wolters Kluwer.

Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012, red. S. Golinowska, Warszawa 2012, Narodowy Fundusz Zdrowia, European Observatory on Health Systems and Policies.

Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, red. W. Ronka-Chmielowiec, Wro- cław 2000, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, red. W. Ronka-Chmielowiec, Bydgoszcz 2004, Oficyna Wydawnicza Branta.

Zarządzanie w warunkach ryzyka, red. A. Śliwiński, Warszawa 2019, Oficyna Wydawnicza SGH.

Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, red. S. Forlicz, Warszawa 2012, CeDeWu.

Ziemiak M. P., Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia.

Studium Cywilnoprawne, Toruń 2017, Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Zweifel P., Eisen R., Insurance Economics, Berlin 2012, Springer.

Żukowski M., Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Eu- ropejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem, Poznań 1997, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Poznań 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Somatosensory evoked potentials and fields (SEPs and SEFs, respectively) induced by electrical or mechani- cal stimulation on the median nerve is a well-established approach

Zygmunt był przede wszystkim czczony jako pokutnik (za namo- wą drugiej żony kazał udusić syna Sigeryka), męczennik (wydał go Frankom na śmierć Burgund- arianin imieniem

Samo pojęcie umowy brokerskiej używane jest jednak nieco intuicyjnie, brak bowiem precyzyj­ nych i jednoznacznych wyróżników tej umowy Celem niniejszego artykułu

Dowodem na to była niewielka aktywność samych nośników NbMCF i TaMCF (praca [II]). W katalizatorach bimetalicznych oddziaływanie srebra i platyny z niobem/tantalem

Dopóki jest spełniony warunek (5), nie wystąpi żadna forma niestateczności materiałowej. Kryterium to może być stosowane, gdy opis ośrodka gruntowego odbywa się za pomocą

Wśród nich znajdziemy następujące terminale kontenerowe: w Gdańsku - Deepwater Container Terminal (DCT) i Gdański Terminal Kontenerowy (GTK) oraz w Gdyni -

Hensel uznał prace teoretyczne na te­ mat historii kultury materialnej, jej stosun­ ku do innych dyscyplin, postulując k on ­ tynuację tych prac szczególnie w dziedzinie

W ojewódzki­ mi funduszami odnow y zabytków dyspo­ now ać będą terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, nato­ miast miejskimi funduszami