• Nie Znaleziono Wyników

Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony zdrowia

KŁ-KPOM – kultura łużycka- kultura pomorska Ha-LAT , okres halsztacki – okres lateński OR – okres rzymski

KP – kultura przeworska

SR - średniowiecze

WSR – wczesne średniowiecze PSR – późne średniowiecze

NOW – czasy nowożytne

Źródło: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

4.4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Gmina Rogowo posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rogowo na lata 2013-2016 przyjęty XXI/160/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2013 r.

Program ma na celu głównie włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań związanych z koncepcją przestrzennego zagospodarowania gminy, uwzględnianie uwarunkowań prawnych ochrony zabytków, zahamowanie procesów degradacji zabytków, ich wyeksponowanie oraz upowszechnienie i promowanie dziedzictwa kulturowego. Ponadto program poprzez działania edukacyjne, ma budzić w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej.

5. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony zdrowia

5.1. Liczba i rozmieszczenie ludności

Gmina Rogowo należy do obszarów mało zaludnionych na tle powiatu żnińskiego. Gęstość zaludnienia kształtuje się poniżej średniej przypadającej na gminy powiatu i w 2013 roku wynosiła 39 osób/km2 (średnia dla powiatu żnińskiego to 72 osób/km2).

Gęstość zaludnienia w gminie Rogowo jest zdecydowanie niższa od średniej dla województwa (116 osób/km2) i średniej krajowej wynoszącej 123 osoby/km2. Analizując gęstość zaludnienia w gminie na przestrzeni ostatnich 10 lat obserwujemy niewielką tendencję wzrostową (tab. 5.1.1).

Tab. 5.1.1. Gęstość zaludnienia

Nazwa 2000 2005 2010 2013

gmina Rogowo 38 39 39 39

powiat żniński 70 71 72 72

woj. kujawsko-pomorskie 112 115 117 116

Polska 122 122 123 123

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.

Gęstość zaludnienia dla poszczególnych wsi w 2009 roku na terenie gminy charakteryzowała się znacznym zróżnicowaniem przestrzennym (tab. 5.1.2). Obszary najmniej zaludnione (poniżej 20 osób/km2) obejmują sołectwa położone w peryferyjnych częściach gminy: Rzym, Cegielnia, Gościeszyn, Zalesie.

Najmniejsza wartość wskaźnika zaludnienia przypada na wieś Rzym i wynosi 12 osób/km2. Do średnio zaludnionych obszarów (w granicach 40 – 60 osób/km2) należą sołectwa położone w sąsiedztwie ośrodka gminnego: Cotoń, Gałęzewo, Grochowiska Księże, Lubcz, Izdebno. Największa gęstość zaludnienia powyżej 150 osób/km2 cechuje sołectwo wsi gminnej Rogowo. Bardzo wysoki wskaźnika dotyczy także wsi Złotniki, przede wszystkim ze względu na niewielką powierzchnię sołectwa.

Gminę Rogowo pod koniec 2013 roku zamieszkiwało 6931 osób, w tym 3493 kobiet (tj. 50,40%

ogółu ludności) i 3438 mężczyzn (odpowiednio 49,60%). Analizując lata 1995-2013 obserwujemy systematyczny, niewielki wzrost liczby ludności na terenie gminy (tab. 5.1.3). Po 2010 roku liczba ludności w gminie przybiera jednak nieznaczne tendencje spadkowe.

Tab. 5.1.2. Liczba ludności według miejscowości (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.)

Sołectwo Miejscowości Rodzaj miejscowości Powierzchnia w

km2 Ludność

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Gminy.

Tab. 5.1.3. Liczba ludności w wybranych latach

Liczba ludności 2000 2005 2010 2013

Ogółem 6837 6907 6946 6931

Kobiety 3461 3492 3491 3493

Mężczyźni 3376 3415 3455 3438

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.

W analizowanym okresie występuje liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku feminizacji, określającym liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. W roku 2000 wskaźnik ten wynosił 103 kobiety na 100 mężczyzn (tab. 5.1.4). Odpowiednio dla kraju wskaźnik ten wynosił w 2000 roku 106, dla województwa 107, dla powiatu 102. Na terenie gminy obserwujemy zjawisko niewielkiej nadwyżki kobiet nad mężczyznami, co stanowi odzwierciedlenie historycznie ukształtowanej struktury demograficznej całego regionu. Charakterystycznym zjawiskiem jest zmniejszająca się wartość wskaźnika. Rezultat utrzymania takiej tendencji w dalszej konsekwencji może doprowadzić do powstania problemu braku żon dla rolników. Należy jednak zaznaczyć, iż w odniesieniu do sytuacji ogólnopolskiej, a zwłaszcza terenów wiejskich, struktura demograficzna gminy pod względem płci jest bardzo korzystna.

Tab. 5.1.3. Wskaźnik feminizacji w wybranych latach

Nazwa 2000 2005 2010 2013

gmina Rogowo 102,52 102,25 101,04 101,60

powiat żniński 102,42 102,23 101,70 101,97

woj. kujawsko-pomorskie 106,97 107,10 106,32 106,32

Polska 106,36 106,77 106,56 106,64

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.

Z powyższej tabeli wynika, iż wskaźnik feminizacji jest niższy na terenach wiejskich gminy Rogowo. Natomiast w województwie i w kraju, gdzie brano pod uwagę średnie z terenów wiejskich i miejskich, wskaźnik ten utrzymuje się na wyższym poziomie. Wartości dla powiatu są bardzo zbliżone.

5.2. Ruch naturalny ludności

W gminie Rogowo w latach 2000-2013 obserwujemy stały spadek wartości wskaźnika urodzeń żywych na 1000 ludności (tab. 5.2.1). Wskaźnik ten w 2013 roku wynosił 11,4 i był wyższy od średniej dla powiatu (10,0), województwa (9,5) i średniej krajowej (9,6).

Tab. 5.2.1. Urodzenia żywe na 1000 ludności w wybranych latach

Nazwa 2000 2005 2010 2013

gmina Rogowo 14,2 10,5 9,5 11,4

powiat żniński 11,4 10,6 11,0 10,0

woj. kujawsko-pomorskie 10,4 9,9 10,8 9,5

Polska 9,9 9,5 10,7 9,6

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.

Analiza powyższej tabeli nasuwa wniosek, iż wskaźnik urodzeń żywych w gminie Rogowo jest wyższy do średnich wskaźników dla powiatu, województwa i kraju. Za korzystne należy uznać odwrócenie tendencji spadkowej wartości wskaźnika urodzeń po 2010 roku, kiedy to liczba urodzeń żywych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców była znacznie niższa nawet od średniej ogólnopolskiej.

Lata 2000-2013 charakteryzowały się zmiennością wartości wskaźnika zgonów na 1000 ludności (tab. 5.2.2). Po 2000 roku obserwujemy nieznaczny spadek liczby zgonów na terenie gminy, natomiast po 2005 roku dość istotny wzrost. W odniesieniu do wartości obliczonych dla powiatu, województwa i kraju, wartość wskaźnika zgonów dla gminy Rogowo jest znacznie wyższa.

Tab. 5.2.2. Zgony na 1000 ludności w wybranych latach

Nazwa 2000 2005 2010 2013

gmina Rogowo 9,65 8,18 8,49 10,24

powiat żniński 9,12 8,99 8,86 9,76

woj. kujawsko-pomorskie 9,54 9,38 9,75 9,78

Polska 9,62 9,65 9,83 10,06

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.

W latach 2000-2013 w gminie, powiecie, województwie i w całym kraju odnotowano spadek wskaźnika przyrostu naturalnego (ujemna wartość ogólnopolskiego i wojewódzkiego wskaźnika przyrostu naturalnego, tab. 5.2.3). Spowodowane to było z jednej strony zmniejszającą się liczbą urodzeń, a z drugiej strony narastaniem liczby zgonów. Po 2010 roku na terenie gminy Rogowo wartość wskaźnika przyrostu naturalnego nieznacznie wzrosła, wbrew tendencjom obserwowanym w pozostałych jednostkach terytorialnych (powiat, województwo, kraj). Spowodowane to było przede wszystkim wzrostem wartości wskaźnika liczby urodzeń.

Tab. 5.2.3. Przyrost naturalny ludności w wybranych latach

Nazwa 2000 2005 2010 2013

gmina Rogowo 4,5 2,3 1,0 1,2

powiat żniński 2,2 1,6 2,1 0,3

woj. kujawsko-pomorskie 0,9 0,5 1,0 -0,3

Polska 0,3 -0,1 0,9 -0,5

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.

5.3. Migracje ludności

Wskaźnik migracji uznawany jest często za wskaźnik atrakcyjności miasta lub gminy. Analiza tego wskaźnika może także określić zakres wpływu migracji na dynamikę ludności oraz obszar problemów związanych z procesem asymilacji ludności napływowej. W całym województwie kujawskopomorskim istnieje tendencja migracji ludności z gmin wiejskich do miast. Są to przeważnie migracje wewnętrzne.

Analizując proces migracji w powiecie żnińskim po 2010 roku zauważalny jest wzrost ujemnej wartość salda migracji. Odwrotna tendencja występuje na terenie gminy Rogowo, gdzie w ostatnich latach liczba emigrantów uległa znacznemu zmniejszeniu (tab. 5.3.1).

Generalnie przedstawione dane mogą być dowodem, iż w gminie Rogowo występuje zjawisko

„wyludniania” wsi związane przede wszystkim z odpływem ludności do dużych ośrodków miejskich.

Tab. 5.3.1. Migracje ludności w wybranych latach

Nazwa 2000 2005 2010 2013

gmina Rogowo 17 -16 -30 -1

powiat żniński -150 -143 -56 -189

woj. kujawsko-pomorskie -1068 -2080 -1683 -1645

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.

5.4. Uwarunkowania społeczne w zakresie rynku pracy

Analizując ludność w wieku przedprodukcyjny, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 1995-2013 na terenie gminy Rogowo, dostrzega się charakterystyczną tendencję. Maleje udział ludności w wieku

przedprodukcyjnym, rośnie natomiast udział ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym (tab.

5.4.1).

Tab. 5.4.1. Ludność według grup ekonomicznych Lata

Ludność w wieku

przedprodukcyjnym % produkcyjnym % poprodukcyjnym %

2000 1890 27,64 3993 58,40 954 13,95

2005 1634 23,66 4304 62,31 969 14,03

2010 1477 21,26 4432 63,81 1037 14,93

2013 1410 20,34 4371 63,60 1150 16,59

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2014.

Struktura ludności gminy w podziale wiekowym w 2013 roku przedstawiała się następująco (K – kobiety, M – mężczyźni):

− grupa przedprodukcyjna (0-17 lat) – 2034% ogółu ludności,

− grupa produkcyjna (K 17-59 lat, M 17-64 lat) – 63,60% ogółu ludności,

− grupa poprodukcyjna (powyżej K 60 lat, M 65 lat) – 16,59% ogółu ludności.

Osoby w wieku produkcyjnym stanowią ponad 63% ogółu ludności gminy. Wskaźnik starzenia się ludności (udział ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności ogółem) wynosi dla gminy 19,9%.

Starość demograficzna w gminie powodowana jest głównie malejącym przyrostem naturalnym.

Analizując zatrudnienie ogółem w latach 2000-2012 obserwujemy dwa okresy o przeciwstawnych tendencjach. W konsekwencji przemian społeczno-gospodarczych kraju po 1989 roku do końca 2005 roku obserwowano stały spadek zatrudnienia, zwłaszcza w sektorze pozarolniczym na skutek restrukturyzacji zakładów przemysłowych w okolicznych miastach. W kolejnych latach obserwujemy ponowny wzrost zatrudnienia. W 2012 roku poziom zatrudnienia osiągnął wartość znacznie wyższą niż w 2000 roku (tab. 5.4.2).

Tab. 5.4.2. Pracujący w latach 2000-2012

Pracujący wg płci 2000 2005 2010 2012

ogółem 571 544 622 691

mężczyźni 301 273 338 375

kobiety 270 271 284 316

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.

Analizując rynek pracy można stwierdzić, iż po okresie wzrostu bezrobocia przypadającym na pierwsze lata obecnego stulecia, od 2005 roku obserwowano coraz większy jego spadek zarówno w kraju, jak i w województwie. Po 2010 roku stopa bezrobocia ponownie zaczęła wzrastać. Podobnie przedstawia się sytuacja w gminie Rogowo. Jeszcze w 2010 roku zarejestrowanych było 488 bezrobotnych, natomiast w 2013 r. liczba ludności pozostających bez pracy wynosiła już 568, z czego większość stanowiły kobiety (351). Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,0%. Wartość ta jest zbliżona dla średniej obserwowanej na terenie powiatu (13,0%) i województwa (11,2%).

Gmina Rogowo nie posiada bezpośredniego wpływu oddziaływania dużych miast, co może w konsekwencji spowodować wzrost bezrobocia na terenie gminy. Obecnie wzrostowa tendencja bezrobocia jest wynikiem niekorzystnych zmian zachodzących w gospodarce ogólnokrajowej.

5.5. Warunki życia mieszkańców

Zasoby mieszkaniowe i ich wyposażenie to jeden z podstawowych warunków poziomu i jakości życia mieszkańców. W 2012 roku w gminie Rogowo zlokalizowanych było 2 021 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 161 991 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 74,7 m2, a na 1 osobę 23,3 m2. Charakterystycznym zjawiskiem jest stały wzrost liczby mieszkań (tab. 5.5.1).

Tab. 5.5.1. Zasoby mieszkaniowe w latach 2000-2012

Zasoby mieszkaniowe 2000 2005 2010 2012

mieszkania 1909 1924 2001 2021

izby 7022 7600 8134 8231

powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 131 966 148 763 159 691 161 991

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.

Analizując stopień wyposażenia mieszkań w gminie Rogowo w 2010 roku w podstawowe instalacje (wodociąg, ustęp spłukiwany, łazienka, centralne ogrzewanie) sytuacja przedstawia się poniżej średnich notowań ogólnokrajowych. Stan zwodociągowania obejmuje 97,7% mieszkań (w kraju 91,7%). Mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie stanowią 69,8% ogółu mieszkań w gminie (w kraju 70,0%), natomiast 88,3% mieszkań wyposażona jest w łazienkę (w kraju 81,8%).

5.6. Administracja

Wieś Rogowo wyposażona jest w większość usług charakterystycznych dla ośrodka gminnego, do których w zakresie administracji należą:

− Urząd Gminy,

− Bank Spółdzielczy w Rogowie,

− Ochotnicza Straż Pożarna, − Urząd

Pocztowy.

Strażnice przeciwpożarowe znajdują się niemal w każdej wsi. Obszar gminy należy do właściwości terytorialnej Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim. W zakresie administracji wieś gminna zapewnia mieszkańcom prawidłowy poziom usług.

5.7. Opieka medyczna i socjalna

Podstawową opiekę medyczną mieszkańcom gminy Rogowo świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarska” w Rogowie. W zakresie opieki szpitalnej mieszkańcy korzystają natomiast z obiektów zlokalizowanych głównie w Żninie i Gnieźnie. Jedynie w mniejszych ośrodkach wiejskich stan opieki medycznej można uznać za utrudniony. Ponadto na terenie gminy znajduje się dwie apteki – obie we wsi Rogowo.

Opieką socjalną zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.

5.8. Oświata i wychowanie

System oświaty na terenie gminy funkcjonuje w oparciu o Samorządową Administrację Placówek Oświatowo-Kulturalnych (SAPOK) w Rogowie, która jako jednostka organizacyjna gminy została utworzona 8 grudnia 1995 r. Podstawowym zadaniem SAPOK jest zarząd organizacyjny, administracyjno-gospodarczy i finansowo-księgowy gminnych placówek oświatowych.

W 2012 roku na terenie gminy Rogowo funkcjonowały dwa zespoły szkół: Zespół Publicznych Szkół w Rogowie oraz Zespół Publicznych Szkół w Gościeszynie. W ramach Zespołu Publicznych Szkół w Rogowie funkcjonuje Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. W Gościeszynie działa natomiast Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Szkoła

Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich zlokalizowane są także w Miecięrzynie. Wychowanie przedszkolne na terenie gminy zapewnia Gminne Przedszkole w Rogowie.

Do 3 szkół podstawowych w gminie Rogowo uczęszczało łącznie 474 uczniów. Szkoły te dysponują łącznie 33 pomieszczeniami do nauki. Oznacza to, iż zagęszczenie, czyli liczba uczniów przypadająca na jedno pomieszczenie do nauki, wynosi 14,36. Gminne gimnazja dysponują łącznie 15 salami lekcyjnymi, w którym w 2012 roku uczyło się 247 osób.

Na terenie gminy nie znajdują się obiekty szkolnictwa średniego i wyższego. Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej młodzież uczęszcza do szkół średnich w pobliskich miastach: głównie w Żninie, Janowcu Wielkopolskim, Gąsawie, Piechcinie, Łabiszynie i Gnieźnie.

5.9. Zróżnicowanie i dostępność usług

Gmina Rogowo nie dysponuje zbyt dużą ofertą usług, są to głównie usługi podstawowe.

Zróżnicowana jest także dostępność do usług. Najwyższy stopień dostępności do usług istnieje na terenie miejscowości gminnej, w pozostałych ośrodkach osadniczych ogranicza się do możliwości zaspokojenia usług podstawowych.

5.10. Kultura, sport, turystyka i rekreacja

W zakresie działalności kulturalnej główną rolę na terenie gminy pełni Gminny Dom Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie i jej filia w Gościeszynie.

Gminny Dom Kultury w Rogowie rozpoczął swą działalność w 1987 roku. Do podstawowych zadań należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, dokumentowanie zdarzeń z życia kulturalnego i społecznego w gminie, kultywowanie miejscowych obyczajów, organizowanie wystaw artystycznych, organizowanie imprez rekreacyjno-wypoczynkowych oraz umożliwianie zrzeszania się mieszkańców przy Gminnym Domu Kultury w celu zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych.

Usługi oferowane przez biblioteki obejmują wypożyczanie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu, udzielanie odpowiedzi na zapytania czytelnicze, prowadzenie lekcji bibliotecznych dla szkół podstawowych i gimnazjów, zajęcia z grupami przedszkolnymi. Biblioteka publiczna dostosowuje swoją działalność do potrzeb społeczności lokalnej.

Na terenie gminy funkcjonuje Rogowski Klub Seniora „Aster” oraz Zespół Wokalny Rogowskie

„Astry”.

W zakresie promowania kultury fizycznej na terenie gminy Rogowo działają dwa kluby sportowe:

LKS Rogowo i LZS Grochowiska Księże. Wśród obiektów sportowych należy wskazać 1 stadion, 2 boiska do gier wielkich i pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową w Rogowie.

Turystyka i rekreacja stanowią dynamicznie rozwijają się funkcję w gminie. Funkcja ta winna stać się jedną z priorytetowych nie tylko dla władz jako źródła rozwoju gminy, ale przede wszystkim dla mieszkańców, jako ich źródła utrzymania.

Warunki przyrodnicze gminy, a mianowicie liczne jeziora, urozmaicona rzeźba terenu i duże kompleksy leśne i zadawalający stan środowiska naturalnego sprawiają, że gmina stanowi atrakcyjny rejon dla pełnienia funkcji turystyczno-wypoczynkowej. Kolejną mocną stroną będącą jednocześnie wyróżniającym się elementem obszaru jest folklor pałucki. Zaliczyć do niego należy gwarę, rzeźbę, stroje i haft pałucki. Dzięki silnemu poczuciu tożsamości kulturowej oraz zaangażowaniu lokalnych twórców i zespołów artystycznych, folklor jest ciągle żywy, wzbudza zainteresowanie młodych pokoleń i przyciąga rzesze turystów.

Podstawą istnienia funkcji turystyczno-wypoczynkowej jest zespół Jezior Rogowskich. Wody powierzchniowe stanowią najbardziej atrakcyjny komponent środowiska naturalnego na terenie gminy.

Drugim w hierarchii atrakcyjności komponentem środowiska przyrodniczego jest szata roślinna, a konkretniej lasy, mające relatywnie mniejszą gamę oddziaływań na człowieka od wód powierzchniowych.

Trzecim wysoko punktowanym walorem jest zróżnicowanie rzeźby terenu. Ponadto Rogowo położone jest na jednej z najciekawszych i najliczniej odwiedzanych tras turystycznych, jaką jest Szlak Piastowski.

Najważniejszą atrakcją turystyczną gminy Rogowo jest Park Dinozaurów – „Zaurolandia”. Park został otwarty 28 kwietnia 2007 roku. Park jest jednym z największych tego typów obiektów w Polsce.

Leży pomiędzy drogą krajową numer 5 a jeziorem Rogowskim. Na obszarze blisko 20 hektarów, wzdłuż dwukilometrowej ścieżki, znajduje się ponad 80 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Liczne tablice dydaktyczne przybliżają turystom informacje o okresach geologicznych, układzie kontynentów, miejscach odkryć najciekawszych skamieniałości, trybie życia, sposobach odżywiania poszczególnych okazów, a także o wielkich kataklizmach i hipotezach dotyczących przyczyn wyginięcia gatunku.

Według danych za rok 2013 w gminie funkcjonują 3 obiekty prowadzące działalność noclegową z 80 miejscami noclegowymi. W tym samym roku z noclegów korzystało 2 102 osób, w tym 150 turystów zagranicznych. Baza noclegowa gminy obejmuje 1 hotel z 20 miejscami i 2 ośrodki z 60 miejscami noclegowymi oraz 5 gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w Izdebnie, Czewujewie, Rogowie i Miecięrzynie.

Przez gminę Rogowo przebiega również rowerowy szlak turystyczny „Pałucki Szlak Rowerowy (Szlak Czterech Gmin)” prowadzący przez Żnin – Słabowo – Tonowo – Żerniki – Janowiec Wlkp. – Kołdrąb – Recz – Rogowo – Wenecję – Żnin o łącznej długości 75 km. Drugim szlakiem turystycznym jest motorowy

„Szlak Pałuckich Kościołów” przebiegający przez Żnin – Brzyskorzystew – Szubin – Jaktorowo – Chojną – Żoń – Tarnowo Pałuckie – Potulice k/Wągrowca – Popowo Kościelne – Podlesie Kościelne – Świątkowo – Skórki – Byszewko – Niestronno – Parlin – Gąsawę o łącznej długości 231 km. Wyznaczono także szlak kajakowy rzeki Wełny o łączonej długości 115 km. Szlak prowadzi przez powiaty: gnieźnieński, żniński, wągrowiecki i obornicki). W górnym i środkowym biegu Wełna jest ma charakter rzeki nizinnej, wijącej się wśród łąk, lasów i pól. W dolnym biegu ma charakter górski.

6. Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia

6.1. Zagrożenie powodziowe

W granicach gminy Rogowo nie wyznaczono obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ani obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Nie wyznaczono także maksymalnych zasięgów podtopień w sąsiedztwie dolin rzecznych.

6.2. Zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych

W województwie kujawsko-pomorskim obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych ustalono na podstawie rejestrów starostw powiatowych dotyczących terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Starostwo Powiatowe w Żninie nie posiada „Rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi”. Na obszarze gminy nie powinny zatem występować zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia wynikające z możliwości osuwania się mas ziemnych.

6.3. Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego

Za bezpieczeństwo publiczne w gminie Rogowo odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Żninie. Obszar gminy należy do właściwości terytorialnej Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim.

W gminie funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP Rogowo jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG). Zabezpiecza cały obszar gminy Rogowo. Pozostałe strażnice przeciwpożarowe zlokalizowanie są Złotnikach, Grochowiskach Księżych, Gościeszynie, Cegielni, Skórkach i Miecięrzynie.