• Nie Znaleziono Wyników

"Wojna w twórczości Mirona Białoszewskiego i Tymoteusza Karpowicza", Katarzyna Krasoń, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1988) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Wojna w twórczości Mirona Białoszewskiego i Tymoteusza Karpowicza", Katarzyna Krasoń, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1988) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Piotr Łuszczykiewicz

"Wojna w twórczości Mirona

Białoszewskiego i Tymoteusza

Karpowicza", Katarzyna Krasoń,

"Przegląd Humanistyczny" nr 6

(1988) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 32/3-4 (114-115), 298

(2)

KOWALCZYKOWA Alina: Wileńskie fascynacje, czyli o barokowej młodości Ouliusza Słowackiego. "Ruch Literacki" 1988 nr 6 s. 401-414.

Autorka dowodzi, że późnobarokowa architektura Wilna wpłynę­ ła w istotny sposób na ukształtowanie wyobraźni poetyckiej Sło­ wackiego. Rozwija szczegółowo hipotezę Stanisława Cywińskiego,

który wskazał styl barokowy jako wspólny rys wileńskiej architek­ tury i poetyki Słowackiego.

BP/114-115/59 P.Ł

KRASOfi Katarzyna: Wojna w twórczości Mirona Białoszewskiego i Tymoteusza Karpowicza."Przeględ Humanistyczny" 1988 nr 6 s. 161-171.#

Na przykładzie tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycz­ nych autorka obserwuje stosunek twórców do przeszłości wojennej.* Interesuję ję niestereotypowe sposoby mówienia o wojnie, kształt odwołań do tradycji*okupacyjnej i perspektywa oględu. Stwierdza, że dla Karpowicza i Białoszewskiego wojna nie jest obsesję, lecz przeżyciem, do którego należy powracać, przy jednoczesnym unika­ niu schematyczności, deformujęcej obraz wydarzeń historycznych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czynił to także dalej za swojej prezydentury, choć oficjalnie się tego wypierał, jak na przykład na przygotowanym przez Nigerię oraz ECOWAS spotkaniu w Abudży z lipca

[r]

Thus, we can say that electronic business covers trade, marketing, logistics, produc- tion, services and financial operations, i.e., the  entirety of electronic

Wówczas w kraju rozpoczęły się narady specjalistów z Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego (MHiPM), nadzorującego również łącz­ ność, oraz z

Б ж озовского, стараю щ ихся созд ать основы идеологии, ко- торая была бы принята всем общ еством; далее, на интегрирующ ее значение

Istotnym elementem działalności Muzeum „Górnośląski Park Etnograficz- ny w Chorzowie” są różnego rodzaju imprezy i wydarzenia organizowane w celu popularyzacji

w DPTA w Grzegorzewicach odbyło się po­ siedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, w którym uczestniczył Minister Sprawiedliwości Zbigniew Dyka oraz Wiceminister

Strona powodowa, pomimo milcz ˛ acego zrzeczenia sie˛ instancji, zawsze moz˙e wzi ˛ ac´ udział w procesie, jes´li na wniosek strony pozwanej proces toczy sie˛ dalej.. Zachowuje