• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Spis tre • ci

Wstęp 3

Tabula gratulatoria 5

Wykaz częściej używanych skrótów i symboli dokumentacyjnych 7 Bibliografia prac Profesora Feliksa Kiryka za lata 1993-2003 11

WłADCY, URZ• DY

Gerard Labuda

Czy książęta gdańscy dynastii Subisławiców byli w XII i w początkach XIII wieku

namiestnikami krakowskich książąt-pryncepsów? 19

Krzysztof Bączkowski

Dwie tradycje rządów andegaweńskich 1370-1386

w piśmiennictwie staropolskim 33

Jan Tęgowski

Stosunki wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowica

z książętami mazowieckimi (1432-1440) 45

Jacek Laberschek

Zamek Czorsztyn i jego królewscy zarządcy w czasach jagiellońskich 59

Janusz Kurtyka

Nadanie starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza w 1442 roku

(2)

502

Waldemar Bukowski

Objęcie w dzierżawę żup krakowskich i ruskich przez Mikołaja Serafina w latach 1434-1437. Przyczynek do dziejów gospodarczych Polski

w XV wieku 103

MIASTA, INSTYTUCJE I MIESZKA• CY

Jerzy Wyrozumski

O potrzebie badań nad historią miast w Polsce 127

Henryk Samsonowicz

Krajobraz z miastem w tle 133

Stanisław Grzybowski

Stolice Kastylii 147

Błażej Śliwiński

Nowa hipoteza o początkach godła Krakowa 155

Rościsław Żerelik

W sprawie genezy herbu Wrocławia z 1530 roku 165

Agnieszka Samsonowicz

Rola łowiectwa w życiu ludności miejskiej w Polsce XII-XV wieku 171

Jerzy Rajman

Żywoty i cuda świętych jako źródła do dziejów Krakowa w XIII wieku 177

Stanisław A. Sroka

Bardiowskie ciekawostki z XV wieku 187

Ryszard Szczygieł

Proces lokacji na prawie niemieckim miasta Szczebrzeszyna 195

Franciszek Sikora

Wójtostwo wielickie w średniowieczu 203

Janusz Bieniak

Mieszczaństwo średniowiecznego Lipna 223

Edward Potkowski

Produkcja ksiąg - nowe rzemiosło w miastach późnego średniowiecza 233

Krzysztof Mikulski

Historia rodziny Wachschlagerów (XIV-XVIII w.).

Awans społeczny i trwanie w kręgu elity miejskiej nowożytnego Torunia 247

Janusz Małłek

Stany pruskie a kwestia tolerancji religijnej w XVI i XVII wieku 279

Antoni Barciak

Uwagi o funkcjonowaniu rady miasta Mysłowic w świetle

„Czerwonej Księgi” (od końca XVI wieku do drugiej połowy wieku XVIII) 287

Franciszek Leśniak

(3)

503

Henryk Gmiterek

Życie społeczno-gospodarcze mieszkańców Hrubieszowa

w XVI-XVIII stuleciu 303

Maria Bogucka

Mieszkanie gdańskiego kupca zbożowego w XVII wieku 315

Jan M. Małecki

Przemiany mentalności mieszczan krakowskich (Nieudane próby

ożywienia handlu Krakowa w drugiej połowie XVIII wieku) 321

Zdzisław Noga

Instruktarz krakowskiej wagi wielkiej z 1602 roku 331

Józef Półćwiartek

Drogi, ulice i mosty w nowożytnym mieście Leżajsku 337

Jadwiga Muszyńska

Spory miasta Sandomierza z chłopami ze wsi miejskich

w XVII i XVIII wieku 355

Renata Król

Przestępstwa kryminalne popełniane w Kamieńcu Podolskim i jego okolicach w świetle materiałów zawartych w kamienieckiej

księdze sądowej z lat 1730-1760 361

Jerzy Motylewicz

Kupcy z krajów imperium tureckiego w handlu naddniestrzańskim

w połowie XVIII wieku 375

Władysław Masiarz

Początki miast na Syberii XVI-XVII wieku 387

Kazimierz Karolczak

Ziemianin w mieście. Lwowskie siedziby arystokracji galicyjskiej 395

Edward Różycki

O bibliotekach na Podolu w pierwszej połowie XIX wieku (na podstawie materiałów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego

w Sankt Petersburgu) 405

Andrzej Jureczko

Kilka uwag o historii miast małopolskich w Internecie 413

KO• CIOŁY

Alicja i Jan Szymczakowie

Legaty testamentowe kanonika krakowskiego Adama z Będkowa

z 1451 roku dla rodziny 421

Waldemar Kowalski

Duszpasterstwo parafialne w Sandomierzu

(4)

504

Jan Krukowski

Z pozadiecezjalnej działalności biskupów sufraganów krakowskich

w drugiej połowie XVII wieku 441

Stanisław Litak

Kościoły w miastach i na wsi 447

Jan Ryś

Z dziejów szkoły parafialnej w Myślenicach 453

Zdzisław Budzyński

Spisy unickie eparchii kamienieckiej z lat 1758-1765

jako źródło do dziejów społecznych Podola 459

SZLACHTA I CHłDPI

Ewa Wac

Kilka uwag o działalności gospodarczej panów z Pilicy w XIV-XVI wieku 475

Marian Wolski

„Zamek, którego i gruzów już nie ma”? Zamek w Pruchniku.

Lokalizacja i zmiany własnościowe do pocz. XVII wieku 485

Grzegorz Jawor

Służba najemna w gospodarstwach chłopskich w Polsce

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przez takie zjednoczenie, cierpienie nie jest ju ż je d y n ie złem, które należy zwalczać, lecz staje się wartością oczyszczającą lub ekspiacyjną.. Sakram ent

Autorka odżegnuje się od koncepcji determinizmu technologicznego, który zakłada, że nowe technologie narzucają sposoby komunikowania się, myślenia i działania, a opowiada się

The authors, who represent 10 of the national academic institutions, have emphasised, among other things, an essential role of the educational family envi- ronment and its

Odbywał się w pomieszczeniach Uniwersytetu War- szawskiego, został zorganizowany przez Komitet Nauk o Literaturze Pol- skiej PAN, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

rocznicy urodzin Ada- ma Mickiewicza, 1995 (organizator — Katedra Języków Słowiańskich); kon- ferencja poświęcona życiu i twórczości pisarzy polskich, urodzonych na

The most common approaches to the determination of the co-ownership shares are based on equality, relative size or relative value of each condominium unit, or a combination of such

W dotychczasowych rozważaniach instrumenty strukturyzowane analizo­ wane są zwykle z perspektywy inwestora, który może zdecydować się na wybór takiego rodzaju

N iezabitow ską-W

Praca zawiera opis ogniska epidemicznego odry, które wystąpiło w Kielcach w czerwcu 2001 roku. Objęło łącznie 12 osób, w tym 8 na­ rodowości romskiej. Słowa kluczowe:

2 In the 2019 Global Go To Think Tank Index Report ranking compiled by the University of Pennsylvania, the three aforementioned entities are ranked in the following positions among

O Szpitalu w Cichiniczach Melchiora Wańkowicza i Wrotach Europy Jerzego Wójcika 129 Andrzej Dębski, Kina na Dolnym Śląsku:

Учитывая экстенсивный характер восстановления хозяйства страны вторую половину XVII века следует признать скорее всего продолжением перемен присущих

На основании описей ярмарок и торговых трактов, опубликованных в „Дзеннику Хандлевым” и календаре 1776 г., составлена приложенная карта ярмарок на

cznej, Toruń 2001 (komputeropis pracy doktorskiej), s. 35–40; Cz. Łapicz, Chrześcijańsko-muzułmańska interfer- encja religijna w rękopisach Tatarów Wielkiego

Być może odpowiedź na to pytanie daje profesor Mikołaj Melanowicz, wyjaśnia- jąc, że charakterystyczne cechy japońskiej kultury (a więc tego, co stanowi o jej duchowej

Drugie miejsce oraz Puchar ufundowany przez ORA w Krakowie zdobyła drużyna Izby katowickiej, na której czele stała adw.. Dalsze miejsca zajęły w kolej­ ności

Realizację umocnień Noyau rozpoczęto na najbardziej zagrożonym odcinku północnym 27. Bastiony od II do V usytuowane na pozbawionym większych przeszkód naturalnych terenie

Motyw Norwidowego gladiatora, jawicego si niekiedy jako gladiator- -chrzecijanin, kieruje zatem nasz uwag ku dwom najwaniejszym dla Norwida tradycjom, antykowi i

Być może w takich okolicznościach jedyną drogą dostępu do tej wyższej formy bytu – zastanawia się ciągle w trybie pytającym Cohen – jest właśnie owo inne słowo (une

The results of the study examined the relationship between “emotional burnout” and the subjective and psychological well-being as the level of volunteers’

zwłaszcza pani, przybierały w dop. zdarzała się Szym onowicowi forma z koń­ ców ką -i, właściwa pierwotnym żeńskim tematom na -i- lub spółgłoskowym ;

Dzięki zderzeniu kultur zdobywamy wiedzę o odmiennościach i dy- stansach kulturowych oraz barierach tkwiących w procesach komunikacji między poszczególnymi grupami kulturowymi,