• Nie Znaleziono Wyników

Felieton przedświąteczny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Felieton przedświąteczny"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Biuletyn EBIB, nr 7 (177)/2017,

Surowe dane badawcze

Felieton

Bożena Bednarek-Michalska Stowarzyszenie EBIB

Felieton przedświąteczny

Numer grudniowy „Biuletynu EBIB” dotyczy danych badawczych. Wracam uparcie do tego tematu, bo uważam, że jest to nowe wyzwanie dla bibliotek akademickich i należy się do niego przygotować. Nie udało mi się pozyskać większej liczby tekstów pochodzących od polskich autorów do tego wydania biuletynu z dwóch powodów. Pierwszy jest bardzo waż-ny, a dotyczy małej liczby fachowców, którzy zajmują się problematyką związaną z danymi badawczymi gromadzonymi przez uczonych1. Znacznie więcej jest tych, którzy piszą

o masowym przetwarzaniu danych – to jednak nieco inne zagadnienie, choć częściowo łączące się z obszarem, którym się zajmujemy. Drugi, z którym w naszej redakcji mamy dość często do czynienia, jest banalny: niektórzy autorzy nie zdążyli ze swoimi opracowaniami i pojawią się one w innych numerach.

Mamy zatem trzy główne teksty. Jeden z nich, bardzo ważny, autorstwa Amerykanki Carol Tenopir z Universytetu w Tennessee (i zespołu), przedstawia wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w Europie w grupie bibliotek uczelnianych, dotyczącego gotowości bi-bliotek europejskich do podjęcia jakichkolwiek działań związanych z gromadzeniem, archi-wizacją i upowszechnianiem danych badawczych swoich badaczy. Jest to przegląd aktyw-ności bibliotekarzy w tym kierunku, który dla nas może być wskazówką, jakimi ścieżkami wędrują koledzy z innych bibliotek.

Drugi tekst, autorstwa Anny Kamińskiej, dotyczy dobrych praktyk upowszechniania da-nych badawczych oraz ich dostępności, spójności, identyfikowalności, integralności, nieza-przeczalności, wiarygodności oraz wersjonowania. Dla bibliotekarzy, którzy będą kiedyś musieli się zająć danymi, może to być nowa wiedza, przydatna w praktyce zawodowej. Trzeci tekst to komunikat Marty Hoffman-Sommer z ICM o tym, jak rozwija się polskie re-pozytorium danych badawczych stworzone na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to jedyna tak poważna inicjatywa w Polsce, która daje nam szansę budowania pierwszych zasobów i wskazuje drogę innym uczelniom, by w zgodzie z zaleceniami Unii Europejskiej rozpo-częły gromadzenie i przetwarzanie danych badawczych.

Dodatkowo przygotowałam dla naszych czytelników dwa teksty: raport Jana Strycharza zatytułowany Ekonomika eksploracji tekstu i danych – analiza aktualnych trendów i przy-szłych zastosowań, a opracowany w Centrum Cyfrowym, oraz komunikat z międzynarodo-wej kampanii „Science International 2016 Campaign” pt. „Otwarte dane w świecie wielkich danych”. Pokazuje to, że świat, wraz z Europą, bardzo intensywnie zajmuje się masową eksploracją danych (TDM text and data mining) i jest to trend nieodwracalny.

Życzę uważnej lektury naszego czasopisma i mam nadzieję, że będzie ona pożyteczna dla bibliotekarzy.

1 Bardzo interesująca jest praca Otwarte dane badawcze. Casus polskich instytutów badawczych, A. Jachimczyka - Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 4 2015. PL ISSN 0044 – 1619.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Koncern Dräger jest jednym z niewielu producentów wszechstronnych rozwiązań dla neonatologii, inwestu- jącym w badania i rozwój innowacyjnych produktów do terapii noworodków

Przeczytajcie uważnie tekst o naszym znajomym profesorze Planetce i na podstawie podręcznika, Atlasu geograficznego, przewodników, folderów oraz map

- dopóki nie mamy właściwej skali trudno jest usunać obserwacje odstające - może we właściwej skali te dane się symetryzują. - do chunka można dodać opcję warning=FALSE

Zastanówcie się kim są bohaterowie tej opowieści, co się z nimi dzieje, jak zakończyło się spotkanie ze zbójcami.. Pomyślcie o emocjach

Jechałam pospiesznie do domu, ignorowałam pytania i prośby męża i trójki dorosłych dzieci, szłam do kompute- ra i starałam się przypomnieć sobie wszystko, co tego dnia

Jak twierdzi archeolog Maciej Szyszka z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, który przyczynił się do odkrycia owej piwnicy, pierwotnie budowla ta była jadalnią i kuchnią, w

kwestii pomagania Żydom, coraz silniej podważają ten stereotypowy, zmitologizowany obraz„. Niniejsza książka jest próbą nowego spojrzenia na zagadnienie reakcji

Nauczyciel ma kartoniki z działaniami bez zapisanych wyników. Pokazuje je kolejno, a dzieci liczą na palcach i podają wyniki. pokazuje monety o nominałach 2zł, 1zł, 5zł a