• Nie Znaleziono Wyników

"Idea >>kultury proletariackiej<< w okresie międzywojennym", Zbigniew Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Idea >>kultury proletariackiej<< w okresie międzywojennym", Zbigniew Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Piotr Stasiński

Idea "kultury proletariackiej" w

okresie międzywojennym, Zbigniew

Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.4

(1977) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 21/2 (68), 152

(2)

/II/ JA R O SIŃ SK I Zbigniew: Idea "kultury p ro le ta r ia c k ie j" w o k re sie międzywojennym. "Pam iętnik L ite r a c k i" 1977, z . 4 , s . 3 - 4 4 .

Opis idei "kultury p ro le ta r ia c k ie j" ta k ie j, jak a patronow ała p racy ośw iatow o-kulturalnej K P R P , p rzed e w szystkim Hempla (lata 1922-1924), a następnie - i in aczej - d ziałaln o ści T U R -u. R ekonstrukcja tej idei na tle dwu układów odn iesien ia: ro sy jsk ie g o "P roletk u ltu " (1917-1925) i r o ­ dzimych polemik około roku 1905 na temat k laso w o ści lite ratu ry (Nałkow­ sk i i B rzozo w sk i). Autor przypom ina, jak idea ta z o sta ła "zurzędow iona"

(o k reślen ie Kruczkow skiego) p rz e z in stytucje polityki lite ra c k ie j końca lat dw udziestych i lat trzy d ziesty ch . R elacjonuje ponadto dy sk u sje o poe­ z ji p ro le ta ria c k ie j w "W iadom ościach L ite ra c k ic h " (1928) i polemiki wo­ kół pamiętników robotniczych.

B P /6 8 /3 3 P . S .

/II/ JAW ORSKA Janina: L ite ra tu ra piękna w dorobku łódzkich wy­ dawców (do 1918). "A cta U n iv e rsita tis L o d z ie n sis. Z eszyty Naukowe U L " . Nauki H um anistyczno-Społeczne. S e r ia I, z . 26, s . 4 5 - 6 6 .

Artykuł je st przeglądem ruchu wydawniczego w Łodzi w latach 1884- - I 9I 8. Autorka omawia produkcję ów czesnych firm k się g a rsk ic h , ocenia poziom wydawanej lite ratu ry o raz bada stosunek ilościow y przekładów do lite ratu ry rodzim ej. T rzon wydawniczy stahow iła b e letry sty k a, odpowia­ d ają c a bieżącym zainteresow aniom czytelniczym (zapotrzebow anie na z e ­ szytowe pow ieści brukowe o raz pow ieści o tematyce łód zk iej). Pierwszym zawodowym wydawcą lite ra tu ry rozrywkow ej był Ludwik F is z e r ,

Cytaty

Powiązane dokumenty

&#34;Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku.Literatura okresu Młodej

Walerian Otwinowski jako tłumacz z łaciny (&#34;Georgik&#34; Wergilego i. &#34;Metamorfoz&#34; Owidiusza), Maciej Włodarski,

[r]

&#34;O problemach wydawniczych Biblioteki Narodowej&#34;, Wincenty. Danek, &#34;Ruch

Młodopolski świat wyobraźni Biuletyn Polonistyczny 17/51,

Omawiająo utwór jako próbę od­ tworzenia stanu mistyoznego, autor porównuje poszozególne jego fragmenty ze stadiami zaohwyoenia i euforii, jakie towarzyszą wizjom

Jeśli autor &#34;Wniebowstąpienia&#34; uznaje erotykę za tę płaszozyznę ludzkiej egzystencji, która umożliwia epifaniczne doznanie Całości, to w twórozości

V artykule zostały dokładnie omówione stosunki osobiste i literackie łąoząoe Iwana Prankę i Jana Kasprowioza, z wykorzy­ staniem drukowanyoh, leoz niejednokrotnie