Alkany - test sprawdzający, test PDF / Memorizer

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Alkany - test sprawdzający

Sprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów

1/ Metan CH4 2/ etan C2H6 3/ Propan C3H8 4/ Butan C4H10 5/ Pentan C5H12

6/ Podaj wzór sumaryczny alkanu o 10 węglach

C10H22

7/ Podaj wzór sumaryczny oktanu

C8H18

8/ Podaj nazwę alkanu o 11 węglach.

undekan

9/ ile węgli w cząsteczce posiada nonan ?

9

10/ alkany są węglodorami...

nasyconymi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :