• Nie Znaleziono Wyników

"Teatralia", Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1983 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Teatralia", Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1983 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Mirosław Lalak

"Teatralia", Jarosław Iwaszkiewicz,

Warszawa 1983 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 28/1-2 (95-96), 354

(2)

IWASZKIEWICZ Jarosław: Teat гаlia. Warszawa 1983t Czyt., 88. 235, 2ł

230,-Oedenaete wydanie rozpraw o teatrze, tym razem w edycji “Dzieł" 3. Iwaszkiewicza. W tomie autor zawarł: szkic wspomnie­ niowy o Stanisławie Wysockiej (poświęcony głównie jej rolom i inscenizacjom kijowskim), omówienie działalności warszawskiego Teatru Polskiego z lat 1938-1949, notatki z lektur polskich sztuk teatralnych przeczytanych "pod kętem widzenie repertuaru na sezon Teatru Polskiego (1945/1946)" oraz podobnego charakte­ ru blok recenzji - zatytułowany "Z teki kierownika literackiego (1957)" - ze sztuk obcych.

BP/95-96/51 M.L,

3URK0WSKI Henryk: Dzieje teatru lalek. Od wielkiej reformy do współczesności. Warszawa 1984, PIW, ss. 384, zł 450,-Trzecl tom historii teatru lalkowego poświęcony dziejom tego teatru w Europie od 1918 roku do współczesności. Okres ten charakteryzuje "uspołecznienie" teatru lalek, który zaczęł ko­ rzystać z mecenatu organizacji społecznych i państwa. W tym czasie naetępiło także umiędzynarodowienie ruchu teatrów lalko­ wych poprzez wzajemne kontakty 1 wymianę doświadczeń. Równo­ cześnie jest to okres, w którym następuje odchodzenie od klasy­ cznego teatru lalek 1 wykorzystywanie w nim obecności żywego aktora oraz animacja różnych form plastycznych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

The aim of this study was to examine the relationships between voting behaviour and political preferen- ces of young adults and their hierarchy of basic personal values, global

Przeprowadzono walidację stosowanej metody oznaczania selenu określając jej przecyzję, dokładność oraz

Warto zauważyć, że zasób dóbr publicznych i dóbr mieszanych jest różny w zależności od lokalizacji w przestrzeni, ponieważ znaczna część dóbr publicznych jest

Wood Clean Energy has years of experience of measur- ing wind conditions at offshore locations and has built up a good understanding of complex sheer characteris- tics and

[r]

: Dydaktyczne problemy odbioru prozy artysty czn ej (zagadnienia metodologiczne - próba diagnozy).. : Komunikacja masowa jako kontekst szkolnego odbio­ ru

Для передачи же зна­ чения несовершенного вида русский язык, как и во многих других уже рассмотренных выше случаях, прибегает к

Na herb rodowy, który miał być widomym znakiem nobilitacji, zdają się oczekiwać kartusze na wieży i nad głównym wejściem do Starego Dworu.. Być może czekała nań także