• Nie Znaleziono Wyników

Biblioteka Narodowa w l. 1964 i 1965.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Biblioteka Narodowa w l. 1964 i 1965."

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Biblioteka Narodowa w l. 1964 i 1965

Biuletyn Polonistyczny 7/21, 134-135

(2)

5. BIBLIOTEKA NARODOWA W R. 1964

Seria I

Szymonowie, "S ie lan k i i pozostałe wiersze polskie" w opr. J . Pelca (tom ukazał s ię w marcu)

Tuwim, "Wybór p o e z ji" w opr. M. Głowińskiego (w druku) Bogusławski, "Henryk VI na łowach" w opr. Z.Wołoszyńskiej

(w druku)

K rasińsk i, "Nieboska komedia" w opr. M.Janion (w druku) Seria I I

Czernyszewski, "Pisma estetyczne i krytycznoliterackie" w opr A. Walickiego (tom ukazał s ię w marcu)

Lewis, "Mnich" w opr. Z. Sinkowej (tom ukazał się w czerwcu) S c h ille r , "Zbójoy" p rze k ł. F. Konopki, opr. O.Dobijanki (tom ukazał s ię w czerwcu)

M o lier, "Skąpiec" w opr. T.Boya-Żeleńskiego (wznowienie, tom ukazał się we wrześniu)

M is tr a l, "Mireio" p rze k ł. Cz. Jastrzębiec-KozŁowskiego, opr. S t. Gniadka (w druku)

Goethe, "Herman i Dorota" p rze k ł. R. Kołonieckiego, opr. F. Witczuka (w druku)

"Symboliści francuscy" opr. M. Jastrun (w druku)

"Ludowe p ie ś n i, b a jk i i podania Łużyczan" w opr. J.Magnuszew- skiego (w druku)

Chateaubriand, "René" p rze k ł. Boya-Żeleńskiego, opr. A. Jaku-

biszyn-Tatarkiewicz (w druku)

M olier, Świętoszek" p rze k ł. i opr. T. Boya-Żeleńskiego (wzno­ w ienie, w druku).

Plan wydawniczy BIBLIOTEKI NARODOWEJ na r . 1965 Seria I

K .I. Gałczyński, "Wybór p o e zji" opr. Marta Wyka-Hussakowska G. Zapolska, "Moralność pani D ulskiej" opr. T. Weiss

(3)

-

135

-J . I . Kraszewski, "Zygmuntowskie" ozasy" opr. W. Danek A. Świętochowski, "Nowele" (Wybór) opr. S. Sandler

Gall-Anonim, "Kronika" opr. M. P lezia

K. Brodziński, "Wybór pism" opr. A. Witkowska

"Antologia lite r a tu r y sow izdrzalskiej w Polsce" opr. St.G rzesz­ czuk

Wł. Syrokomla, "Wybór p o e zji" opr. F. Bielak Wł. Orkan, "W Roztokach" opr. S t. Pigoń

Seria I I

Ibsen, "Peer Gynt" tłum. Z· Krawczykowski, opr. 0. Dobijanka Goethe, " Ifig e n ia w Taurydzie" tłum. i opr. fi. Csato

A rio sto , "Orland szalony" prze k ł. P io tr Kochanowski, opr. R. Pollak

Wznowienia Homer, " Ilia d a " opr. T. Sinko

Homer, "Odysea" opr. T. Sinko Gogol, "Rewizor" opr. A. W alicki

Cytaty

Powiązane dokumenty

N asuw a się tu odpowiedź najprostsza: ponieważ obrońca nie został jeszcze u sta ­ nowiony, czynność niepow tarzalną można wykonywać bez potrzeby troszczenia

Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych

Można sobie wyobrazić, z jak wielkim wzruszeniem powitano nie tylko w Polsce, lecz praw ie we w szyst­ kich krajach słowiańskich wiadomość, że nową operę

Problemy ekonomiczne słabych gospodarstw indywidualnych w województwie olsztyńskim. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr

Choć już wtedy została opisana jako choroba dziedziczona w sposób autosomalny rece- sywny, to dopiero w 1952 roku zdiagnozowano, że objawy takie jak ochronoza,

Otrzymany obraz podobieństw i różnic natężenia porównywanych zjawisk pozwala nie tylko ustalić ogólną zależność między tymi zjawiskami, ale także określić

Rekomendacja R3c: Wprowadzenie zmian w prawie zamówień publicznych umożliwiających większą elastyczność w obrocie energią w ramach klastra (K).. Aspekty finansowe

W dniach 22-23 października 2007 roku, z okazji 200-lecia utworzenia Księstwa W arszawskiego (którego konstytucję N apo leon zatwierdzi! 22 lipca 1807 roku —