• Nie Znaleziono Wyników

Rysunki i równania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rysunki i równania"

Copied!
2
4
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Wykonaj rysunki (wstążka Wstawianie – Kształty (łuki, linie, strzałki, prostokąt, pola tekstowe, strzałka blokowa), (wstążka Formatowanie – kontury kształtu i wypełnienie kształtu):

1.

NaOH

(2)

Zapisz równania matematyczne (wstążka Wstawianie – Równanie (Wstaw nowe równanie):

zz zy zx yz yy yz xz xy xx

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

(5)

2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1

(

),

(

),

(

),

,

,

,

N xx i i i i N yy i i i i N zz i i i i N xy yz i i i i N xz zx i i i i N yz zy i i i i

I

m y

z

I

m z

x

I

m x

y

I

I

m x y

I

I

m x z

I

I

m y z

     

 

 

 

(6)

oraz równanie reakcji chemicznej:

i chemograf (kształty i pola tekstowe):

1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... A B C E A D B C 1 2 3 4 5 + + AlCl3 K + K2O + K + + Wzory substancji: A... B... C... D... E...

Cytaty

Powiązane dokumenty

mentu neutralnego może być jednoznacznie rozszerzone do rozwiązania określonego na półgrupie z elementem neutralnym 0 przez położenie /(0 ) := 0.. Kolejne twierdzenie

Tworzymy uk÷ ad równa´n

Bombelli zrozumiał, że wzory Cardana można stosować także wówczas, gdy w rachunkach pojawiają się pierwiastki z liczb ujemnych, i w ten sposób wprowadził do matematyki

Nauczyciel przeprowadza pogadankę z uczniami, która ma na celu przypomnienie zdobytych wiadomości dotyczących równań i nierówności, przypomnienie pojęcia funkcji

Praca zostaªa napisana z my±l¡ o studentach kierunku matematyka, ale mo»e by¢ te» materiaªem uzu- peªniaj¡cym dla studentów innych kierunków.. Przez I oznaczamy

Na rysunkach schematycznych konstrukcji lub zespołów konstrukcji drewnianych należy przedstawiać tylko podstawowe elementy, bez łączników w złączach oraz podawać

zakazu uczestniczenia w przetargu przez dziecko dłuz˙nika (art.. Charakter „historyczny” ma zatem dyskusja dotycz ˛ aca kata- logu czynnos´ci przekraczaj ˛ acych zakres

[r]

• Kolejność rysowania oznaczeń pionów instalacji kanalizacyjnych powinna być zgodna z kolejnością odpływu z tych pionów ścieków, która z kolei zależy od długości

Rysunki instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 29.05.2020. Temat: Inne rysunki

Temat: Sporządzanie szkiców przy użyciu programów graficznych. Technologia robót zbrojarskich i

Tym, co decyduje o wartości i znaczeniu Hellerowskiego głosu, jest jego wykształcenie i specjalizacja, „pozycja instytucjonalna” (uniwersytet, ośrodki katolickie)

Uwaga: mnożąć lub dzieląc obie stony nierówności przez liczbę ujemną zmieniamy jej zwrot na przeciwny!... Na wejściówkę trzeba umieć rozwiązać równania i nierówności

Uwaga: mnożąć lub dzieląc obie stony nierówności przez liczbę ujemną zmieniamy jej zwrot na przeciwny!... Na wejściówkę trzeba umieć rozwiązać równania i nierówności

Udowodnij, że wielomian ten ma zawsze trzy pierwiastki rzeczywiste, w tym conajmniej jeden

Sugeruje się stosowanie formy dzielonej tam, gdzie wymagane jest mniejsze naprężenie wypychania brykietu lub gdy pożądane jest wyrzucenie z prasy.. Pionowe drewno

U jęta chronologicznie analiza dziejów prasy żydowskiej rozpoczyna się od relacji o poprzednikach prasy, a mianowicie o listach handlowych, opisach krajów i

Z uwagi na modernizację elewacji oraz w celu zabezpieczenia personelu przed poraŜeniem prądem elektrycznym i instalacji elektrycznych zastosowane zostanie uziemienie

[r]

Pan profesor Matkowski przeniósł się w 1997 roku do ówczesnej Wyższej Szkoły Peda- gogicznej w Zielonej Górze i, naturalną koleją rzeczy, również tam rozpoczął

Przewiduje się wykonanie nowej kuchni oraz pomieszczeń towarzyszących (zmywalnia, pom. przygotowania, socjalne, itp.) w części istniejących pomieszczeń na poziomie

Pomimo, że w dalszych rozważaniach skupiamy się przede wszystkim na funkcjach dwóch (rzadziej trzech) zmiennych, to należy podkreślić, że podobne definicje i twierdzenia

c) Zauważmy, że obliczając pochodną cząstkową względem zmiennej r będziemy musieli zastosować wzór na pochodną iloczynu. d) Mamy tu do czynienia z funkcją złożoną,