• Nie Znaleziono Wyników

Wykład 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykład 2"

Copied!
22
0
0

Pełen tekst

(1)

Fizyka

Mechanika kwantowa

prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

dr inż. Marta Kamińska

Zakład Biofizyki

Instytut Inżynierii Materiałowej

Politechnika Łódzka

(2)

Równanie de Broglie’a i Einsteina

Zarówno fale elektromagnetyczne (fotony) jaki i

elektrony lub inne obiekty mikroświata, w jednych zjawiskach

mogą zachowywać się jak fala, a w innych jak cząstka tzn.

wykazują zarówno własności falowe jak i korpuskularne

h

E

równanie Einsteina – wiąże energię z częstotliwością

 równanie de Broglie’a – wiąże długość fali z pędem

p

h

(3)

Zasada komplementarności

 cechy falowe i korpuskularne uzupełniają się wzajemnie, dając pełny opis danego obiektu

 w danym pomiarze stosuje się tylko jeden model, zatem w tych samych warunkach nie można stosować obu modeli

 dany obiekt fizyczny, rejestrowany w wyniku pewnego rodzaju oddziaływania, zachowuje się jak cząstka w tym sensie, że jest zlokalizowany (posiada określoną wielkość, kształt i masę), natomiast kiedy porusza się – zachowuje się jak fala, która nie jest zlokalizowana, lecz rozciąga się w przestrzeni

(4)

Zasada nieokreśloności

(Zasada nieoznaczoności Heisenberga)

Nie można z dowolnie dużą dokładnością określić obu

wielkości występujących w równaniu tj. pędu i położenia lub

energii i czasu; iloczyn nieokreśloności obu wielkości nie

może być mniejszy od ħ/2 (ħ – h/2π)

2

 p

x

2

E

t

 jest ona wynikiem dwoistości materii

 mało istotna w makroskali

m

x

2

Ze wzrostem masy nieoznaczoność staje się mniejsza; dla ciał makroskopowych nieoznaczoność zanika i zarówno położenie jak i prędkość ciała

(5)

Zasada nieokreśloności

 bardzo ważna dla rozważania cząstek elementarnych cd.:

Doświadczenie Bohra –

wyznaczanie położenia elektronu Aby zaobserwować elektron należy go oświetlić. Fotony oddziałują z cząstką powodując jej odrzut w wyniku zjawiska Comptona

Zasada nieoznaczoności odnosi się do samego procesu pomiaru i wyraża fakt, że pomiędzy obserwatorem a

obiektem istnieje zawsze pewne oddziaływanie. Nie ma sposobu na uniknięcie tego oddziaływania lub na uwzględnienie go przed pomiarem.

(6)

Paczki fal

Fala materii związana z poruszającym się elektronem składa się z nieskończonych ciągów falowych. Amplituda takiej fali jest modulowana tak, że różni się od zera tylko w obszarze przestrzeni w pobliżu cząstki, której ruch opisuje. Fala materii ma więc postać grupy fal (paczek fal) poruszających się z tą samą prędkością co rozważana cząstka.

2 / ) (

1

2

  2 / ) (

2

1

  

)

cos(

)

cos(

)

(

t

K

1

t

2

t

S

) cos( ) cos( 2 cos cos A B A2B A2B t t L t t K t

S( )  2 cos( )cos  ( )cos

)

cos(

2

)

(

t

t

L

korzystając ze związku otrzymamy

(7)

Paczki fal

Nakładamy dwie fale harmoniczne o jednakowej amplitudzie i zbliżonych ω1 i ω2

Dokładamy trzecią falę o

amplitudzie 2a i częstotliwości

Pięć fal sinusoidalnych

(8)

Paczki fal- prędkość grupowa

) cos( ) cos( 2 cos cos A B A2B A2B korzystając ze związku otrzymamy funkcja modulująca

Prędkość paczki fal lub funkcji modulującej nazywa się prędkością

grupową

Fala będąca sumą dwóch fal o zbliżonych długościach fali:

)

cos(

)

cos(

)

,

(

x

t

K

1

t

k

1

x

K

2

t

k

2

x

y

/

2

k

gdzie ) cos( ] ) ( ) cos[( 2 ) , (x t K t k x t kx y      

]

)

(

cos[(

2

)

,

(

x

t

K

t

k

x

L

osiąga maksimum gdy

0

)

Δ

Δ

(

t

k

x

k

t

x

średnia liczba falowa

lub, gdy

dk

d

g

prędkość grupowa

(9)

Paczki fal- prędkość grupowa

Ze związku de Broglie’a wynika, że dla wszystkich cząstek

k

k

h

h

p

2

2

2

2

h

gdzie

2

k

hf

f

E

2

m

p

E

2

/

2

Podstawiając powyższe równania do otrzymamy

m

k

2

)

(

2

 

różniczkujemy po k

m

p

m

k

dk

d

g

Oznacza to, że prędkość grupy fal materii jest

(10)

Funkcja falowa

 własności falowe cząstki (lub innego obiektu) w mechanice kwantowej opisuje funkcja falowa Ψ. Jest to w ogólnym przypadku zespolona funkcja współrzędnych przestrzennych oraz czasu: Ψ(x,y,z,t)

 prawdopodobieństwo znalezienia cząstki określa kwadrat

modułu funkcji falowej

2

(11)

Funkcja falowa cd.:

 wielkość

gdzie ΔV jest małą objętością w przestrzeni, jest równa

prawdopodobieństwu znalezienia cząstki w chwili t w objętości

ΔV

V

p

2

/

wielkość nazywamy gęstością

prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w chwili t w pewnym

punkcie przestrzeni, w otoczeniu którego wybrano element objętości ΔV

 prawdopodobieństwo tego, że cząstka znajduje się „gdziekolwiek” w przestrzeni wynosi 1.

1

2

dV

Warunek powyższy nosi nazwę warunku normalizacji a funkcję Ψ

p

dV

V

2

(12)

Równanie Schrödingera

Funkcję falową Ψ dla danej cząstki

otrzymujemy rozwiązując równanie różniczkowe nazywane równaniem Schrödingera. Równanie nazywamy stacjonarnym, jeśli energia potencjalna cząstki nie zależy od czasu.

)]

(

[

2

2 2 2

x

U

E

m

dx

d

Rozwiązaniem tego równania jest możliwe tylko dla pewnych wartości energii En, które nazywamy wartościami własnymi, a odpowiadające funkcje Ψn nazywamy funkcjami własnymi.

Erwin SCHRÖDINGER (1887 – 1961), fizyk

(13)

Równanie Schrödingera

Przypadek trójwymiarowy

(14)

Cząstka w jamie (studni) potencjału

Jeśli energia potencjalna jest równa zeru w obszarze [0,L] a poza nim U0. (U0 →∞) to taki kształt energii nazywamy jamą (studnią) potencjału.

Równanie Schrödingera ma w tym wypadku postać (U(x)=0)

)

(

)

(

2

2 2 2

x

E

x

dx

d

m

 

(15)

Cząstka w jamie (studni) potencjału

Funkcja falowa cząstki jest superpozycją fali rozchodzącej się w prawo i w lewo.

)

(

)

(

x

Be

ikx

Be

ikx

B

e

ikx

e

ikx

i

e

e

kx

ikx ikx

2

sin

(

x

)

A

sin

kx

A 2

Bi

korzystając z otrzymamy

Funkcja Ψ(x) misi spełniać warunki brzegowe:

(

0

)

0

oraz

 L

(

)

0

L

n

k

n

kL

O

L

n

 )

(

W studni potencjału powinna mieścić się całkowita liczba połówek fal

)

2

1

(

n

L

x

L

n

A

x

n

(

)

sin(

/

)

dla n=1,2,3,

(16)

Cząstka w jamie (studni) potencjału cd.:

Odpowiadające tym funkcjom pędy:

p

n

k

n

n

L

Tym wartościom pędu odpowiadają następujące energie kinetyczne:

m

p

E

n n

2

2

mL

n

E

n

2

2 2 2

Najmniejsza wartość energii wynosi π2ħ2/(2mL2) (dla n=1) nosi nazwę energii

zerowej a odpowiadająca tej energii funkcja falowa jest dokładnie polówką fali sinusoidalnej

(17)

Studnia potencjału o skończonej głębokości

Cząstka znajduje się w studni potencjału, której ściany mają skończoną wysokość U0

Funkcja falowa odpowiadająca poziomowi E

Równanie Schrödingera ma postać:

)

(

2

0 2 2 2

E

U

m

dx

d

(18)

Studnia potencjału o skończonej głębokości

)

(

2

0 2 2 2

E

U

m

dx

d

Rozwiązaniami są funkcje falowe  w obszarze II: x II

Ae

 

2 ( 02 )E U m     w obszarze I

kx

B

I

cos

I

B

sin

kx

2

2

mE

k

lub W punkcie x0

I

(

x

0

)

II

(

x

0

)

(19)

Studnia potencjału o skończonej głębokości

Poziomy energetyczne oraz trzy fale stojące najniższego rzędu (odpowiadające energiom E1, E2, E3) dla elektronu w studni potencjału o szerokości 10-10m. Linia ciągła-poziomy

(20)

Oscylator harmoniczny

klasycznie oscylatorem harmonicznym nazywamy cząstkę o masie m wykonującą jednowymiarowy ruch pod wpływem sprężystej siły F=-kx, gdzie

k jest współczynnikiem sprężystości

 w ujęciu klasycznym energia potencjalna takiej cząstki wynosi

 w mechanice kwantowej zagadnienie oscylatora harmonicznego rozwiązujemy równaniem Schrödingera; jako energię potencjalną wstawiamy 2 x 2 kx2 2 2

U(x)

2 x U(x) 2 2 kl

x

2

1

(E

2m

dx

Ψ

d

2 2 kl 2 2 2

2 ax

e

Ψ(x)

 Proponowane rozwiązanie 2 2 2 2 ax ax 2 2

e

x

4a

2ae

dx

Ψ

d

(21)

Oscylator harmoniczny

2 2 2 2 ax kl 2 ax 2 2

x

)e

2

1

(E

2m

)e

x

4a

2a

(

Porównujemy współczynniki przy x2

  2 kl 2 2 kl 2 2 m ω ω 4a   am

Porównujemy wyrazy stałe

2a

2mE

2

kl

E

2

1

wówczas 2 ) 2 / ( 1

(

)

x m kl

e

x

  

2 ) 2 / (

)

(

x

xe

mklx

E

kl

3

Fala następnego rzędu ma postać:

(22)

Oscylator harmoniczny

Różnica pomiędzy dwoma przyległymi poziomami wynosi

1 2

E

E

Uogólniając, wzór na wartości własne ma postać:

E

n

n

)

kl

2

1

(

W fizyce klasycznej energia cząstki może mieć każda wartość nie wyłączając zera. W teorii kwantowej możliwe są tylko dozwolone wartości energii

Cytaty

Powiązane dokumenty

U nowszych autorów, „(pod)przestrzeń izotropowa” to taka, której pewien wektor jest izotropowy – co nie odpowiada znaczeniu słowa „izotropowy” (jednorodny we

We performed anti-HCV antibodies testing in the groups of patients with arterial hypertension or diabetes mellitus and compared proportions of positive results with rates obtained

Assessment of the epidemiology of pertussis in Poland was based on analysis of individual reports of suspected cases of pertussis sent to the NIPH-NIH by the

wydatkowaniu środków publicznych w tym obszarze.. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia: art. W rzeczonym pliku Wnioskodawca dla większej przejrzystości umieścił jedynie pytania

Dokładne wyprowadzenie szeregu własności tych funkcji można znaleźć w podręcznikach mechaniki kwantowej lub matematycznych metod fizyki; tu ograniczymy się do przypomnienia

Dodatkowo podjęto próbę oszacowania izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej zagrożonego budynku, z wykorzystaniem hałasu przemysłowego bezpośrednio

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:.. 

Skarżąca udała się więc w tym celu do specjalistycznej kliniki, gdzie zaproponowano jej od razu zapłodnienie komórek jajowych nasieniem męża z uwagi na fakt, że

W uzasadnieniu postanowienia sąd podał, że co prawda materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanego

Kiedy wszystkiego się nauczyłem i swobodnie posługiwałem się czarami, to czarnoksiężnik znów zamienił mnie w człowieka... 1 Motywacje i przykłady dyskretnych układów dynamicz-

• Procedura Objetosc wywołuje procedurę PolePodstawy uzyskując, w efekcie jej wykonania Pole okręgu podstawy, a następnie mając Pole podstawy mnoŜy je przez Wysokosc

• Funkcja ObjetoscWalca wywołuje funkcję PoleKola, która zwraca pole okręgu podstawy, a następnie mnoży to pole przez Wysokosc uzyskując objętość.. Rezultat mnożenia

Rozważamy funkcje, których dziedziną i przeciwdziedziną jest pewien podzbiór ℝ (dla innych funkcji definicje są bardzo podobne, jednak w ramach tego kursu praktycznie nie

The latter graves, similarly to those of the older phase, mostly contained many burials (at Korzeń, Pałuki, and at Drozdowo). A characteristic complex of cemeteries, consist- ing

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również

Podobnie to święto obchodzi się w Republice Południowej Afryki, a także w Kanadzie, gdzie Dzień Matki jest najpopularniejszym.. świętem, po Bożym Narodzeniu

Zgodnie jednak z inną tezą, która mówi, że niemożliwe jest dokonanie całościowego oszacowania tego, co się dostało, ani oddanie w słowach całej wdzięczności wobec tych,

przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zajęć lub części zajęć z

Dany jest taki czworościan, że każdy kąt dwuścienny wyzna- czony przez jego sąsiednie ściany jest ostry lub prosty.. Wierz- chołki tego czworościanu leżą na sferze o

Sens początku staje się w pełni zrozumiały dla czasów późniejszych - z końca widać początek - a zarazem jego rozumienie jest ożywcze dla tych czasów - jest dla

(RR**) Każde quale jest doznaniem i każde doznanie jest reprezentacją i żadna reprezentacja nie zawiera wewnętrznych własności przedmiotów zewnętrznych, ergo każde

Z tego samego względu nie można utrzymywać, że Heidegger dopuszcza oglądanie czystego czasu: czas jest oglądem samym, a wszelka relacyjność powstaje dopiero w łonie tego

b) Wyznacz współrzędne punktu D tak, aby czworokąt ABCD