• Nie Znaleziono Wyników

"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław 1981 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław 1981 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Dobrosława Świerczyńska

"Pamiętnikarstwo polskie XVIII

wieku", Andrzej Cieński, Wrocław

1981 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 24/4 (82), 128

(2)

/11/ CIEŃSKI Andrzej: Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981, Oss. , PAN IBL, SS. 220, zł 55,­

*

Książka zawiera charakterystykę pamiętnikarstwa polskiego czasów stanisławowskich dokonaną z punktu widzenia literaturo­ znawcy. Omówiono stan badań nad drukowanymi i rękopiśmiennymi pamiętnikami w. XVIII, zarysowano rozróżnienia terminologiczne (wspomnienie, autobiografia, dziennik, opis itp.) , zaproponowa­ no periodyzację i typologię omawianego materiału. Dano również krótkie charakterystyki pamiętnikarzy oraz opisy i oceny pa­ miętników. Podkreślając obfitość i zróżnicowanie pamiętnikar- stwa oświeceniowego autor zwraca uwagę na perspektywy jego po- zaliterackiej interpretacji.

BP/82/29 D.Ś.

/11/ DĄBROWSKI Mieczysław: Androgyne w prozie Andrzeja Kuśniewicza. "Miesięcznik Literacki" 1981 nr 4 s. 50-59. Bohaterów powieści Kuśniewicza cechuje niejednoznaczność, rozdwojenie świadomości, a także rozdwojenie biologiczne. Kul­ tura intelektualna pisarza wywodzi się z epoki modernizmu, szczególnie zaintrygowanej problemem płci. Zagadnieniem intere­ sującym twórcę jest sprawa duchowego obojnactwa człowieka i je­ go implikacje obyczajowe, etyczne i filozoficzne. Summą tego tematu w twórczości Kuśniewicza jest "Lekcja martwego języka".

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wydaje się, że w przypadku Flandrii, Lwowa, N adrenii, Francji i Skanii bilans handlu krzyżackiego był ujemny, natom iast korzystny był z Anglią i Szkocją. Być może,

[r]

W pierwszym dniu odbyły się więc 3 równoległe sesje z następującymi tematami: Medycyna polska XVII wieku, Medycyna polska pierwszej polowy XVIII wieku, Rozwój polskiej... 198

Zaobserwowana wysoka zdolność sorbowania cezu-137 przez substan­ cje humusowe z bielicy i związki tych substancji z żelazem i glinem ma z pewnością podstawowe

Niejedno­ krotnie zdarzało się na rozprawach, że osoby legitymujące się krótkim stażem pracy w pasiece odważały się udzielać odpowie­ dzi na pytania

Zwrócił się do mnie z py­ taniem, czym się interesuję, przedstawiając zarazem zakres prac prowadzonych w kancelarii.. prawem handlowym, sprawami banków prywatnych,

naprawienia szkody spowodowanej zaskarżonym konkretnym aktem administracyjnym, od których przysługuje wcześniej apelacja. К i w i o r na podstawie przeprowadzonych

Teraźniejsze zaangażowanie na rzecz kształtowania obowiązków człowieka zmienia optykę dotychczasowego punktu widzenia. Wcześniejsze zaangażowanie na rzecz obrony