Izba szczecińska

Download (0)

Full text

(1)

J. Z.

Izba szczecińska

Palestra 19/3(207), 115

(2)

N r 3 (207) Kro nika 115 z uch w ałam i ostatniego P le n u m NRA

w izy tato rzy p o w in n i ta k że badać, ja k przeb ieg a szkolenie zaw odow e w r a ­ m ach dan eg o zespołu, ja k rów nież z w rac ać p ilnie uw agę n a rea liz a c ję a rt. 25 u sta w y o u stro ju ad w o k a tu ry .

5. D z i e s i ę c i o l e c i e Z e s p o ł u A d w o k a c k i e g o w B r z o z o w i e . N ajm łodszy zespół n asze j Izby, tj. Z es­ pół w Brzozow ie, utw o rzo n y jesien ią 1964 r., obchodził uroczyście sw oje 10- -lecie istn ien ia. N a u roczyste zebranie członków tego Zespołu przy b y ł dzie­ k a n R a d y oraz jej członkowie, a nad to zaproszeni goście z p ro k u ra tu ry p o w ia ­

tow ej w Brzozow ie oraz sędziow e S ądu P ow iatow ego w Brzozowie.

H isto rię a d w o k a tu ry brzozow skiej p rzed staw ił były k ie ro w n ik tego Z es­ połu adw . K azim ierz Lisow ski. N astęp ­ nie prze m aw ia li dziekan R ad y A d w o ­ k ac k ie j w Rzeszowie adw . S tan isław Rogoż oraz obecny k ie ro w n ik tego Zespołu adw . W łodzim ierz Ja n ick i.

T ra d y c y jn a la m p k a w ina, w sp o m n ie­ nia z la t ubiegłych u św ie tn iły tę u r o ­ czystość, odby w ającą się w m ieście M i­ strz a G ospodarności, k tó ry m był w ła ś­ nie Brzozów w la tac h 1973/1974.

adw. M. Cincio

I z b a s z c z e c i ń s k a

1. W ram a ch zajęć d oskonalenia za- w od owego rozpoczął się cykl w y kładów pośw ięconych kodeksow i pracy. W dniu 11 stycznia br. adw . Z y g m u n t S am b o r­ ski, członek Z espołu A dw okackiego N r 1 w Szczecinie, w ygłosił ciek aw ą p re le k ­ cję n a tem at: „O dpow iedzialność od­ szkodow aw cza p ra c o w n ik a ” .

2. W d n iu 1 lutego br. w lo k alu R a ­ dy A dw okackiej prezes O kręgow ego S ąd u P ra c y i U bezpieczeń Społecznych w Szczecinie m gr W łodzim ierz F o rm ic- k i sp o tk a ł się z licznym gronem a d ­ w o k ató w i ap lik an tó w adw okackich i w ygłosił p rele k cję n a te m at: „P ostępo­ w a n ie p rze d okręgow ym i sąd am i p r a ­ cy i ubezpieczeń społecznych”.

U czestnicy d y sk u sji zgłosili szereg

zapytań, np. co do try b u n ad a w a n ia klau zu li w ykonalności orzeczeniom k o ­ m isji o rzekających w sp ra w a c h ze s to ­ su n k u pracy, udziału ad w o k ató w ja k o pełnom ocników stro n w sp o rach ze s to ­ su n k u pracy, przepisów przejścio w y ch itp., na k tó re p rele g e n t u d ziela ł potem odpow iedzi.

Je d n y m z p o stu lató w d y sk u sji było to, by zorganizow ać analogiczne s p o t­ k an ie w k o ń cu bieżącego lu b n a p o ­ czątku przyszłego ro k u w celu om ów ie­ nia tych zagadnień p ro ce d u ra ln y ch z zak resu ro zstrz y g an ia sporów ze s to ­ su n k u p ra c y , k tó re w yłonią się w n a j­ bliższej działalności p rak ty c zn e j.

Figure

Updating...

References

Related subjects :