• Nie Znaleziono Wyników

Widok Curriculum Vitae księdza profesora Ryszarda Rubinkiewicza SDB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Curriculum Vitae księdza profesora Ryszarda Rubinkiewicza SDB"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

ROCZNIKI BIBLIJNE Tom 1(56) − 2009

CURRICULUM VITAE

KSIE

˛ DZA PROFESORA RYSZARDA RUBINKIEWICZA SDB

Ksi ˛adz Profesor Ryszard Rubinkiewicz urodził sie˛ 6 marca 1939 roku w Kielcach. Egzamin maturalny złoz˙ył w 1956 roku. W tym samym roku rozpocz ˛ał nowicjat w Zgromadzeniu Ksie˛z˙y Salezjanów. W latach 1957-1958 odbył praktyke˛ pedagogiczn ˛a w Niz˙szym Seminarium Duchownym Ksie˛z˙y Salezjanów, gdzie uczył je˛zyka rosyjskiego i chemii. W trakcie trwania prak-tyki był równiez˙ organist ˛a i opiekunem ministrantów w parafii Cieszków. Po zakon´czeniu praktyki pedagogicznej rozpocz ˛ał studia filozoficzne w Os´wie˛ci-miu, a naste˛pnie teologiczne w Krakowie – w Wyz˙szym Seminarium Du-chownym Ksie˛z˙y Salezjanów. S´wie˛cenia kapłan´skie przyj ˛ał 25 czerwca 1965 r. z r ˛ak biskupa J. Groblickiego. W tym samym roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu biblistyki w KUL, które trwały do 1969 roku. W lutym 1970 r. zwien´czył je obron ˛a pracy doktorskiej nt. Jezus Arche-gos w Nowym Testamencie. Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. Feliksa Gryglewicza.

Kolejnym etapem w rozwoju naukowym Ksie˛dza Profesora były studia zagraniczne. W latach 1970-1972 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym uzyskuj ˛ac w 1971 licencjat nauk biblijnych, a w 1972 candidatus ad lauream. W latach 1972-1973 przebywał w Izraelu, gdzie studiował w Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. Stamt ˛ad wrócił do Polski, podj ˛ał prace˛ w Wyz˙szym Seminarium Duchownym Ksie˛z˙y Salezjanów w Krakowie oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, tj. w Wyz˙szym Instytucie Liturgicznym i w Wyz˙szym Instytucie Katechetycznym. Po dwóch latach pracy w kraju wyjechał w 1975 roku do Rzymu na dokon´czenie dokto-ratu z nauk biblijnych. W 1977 wrócił do Polski i podj ˛ał zaje˛cia w KUL-u na stanowisku asystenta. W lutym 1978 roku obronił w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie doktorat z nauk biblijnych.

Kolejny waz˙ny etap w pracy naukowej Ksie˛dza Profesora stanowi uzyska-nie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Kolokwium odbyło sie˛ w lu-tym 1980 roku, a stopien´ naukowy został zatwierdzony w 1981. Ksi ˛adz Pro-fesor prace˛ naukow ˛a w KUL ł ˛aczył z prac ˛a wykładowcy NT w Wyz˙szym

(2)

Se-18 CURRICULUM VITAE

minarium Duchownym Ksie˛z˙y Salezjanów w Krakowie i Łodzi oraz w Wyz˙szym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Ukoronowaniem kariery naukowej było uzyskanie w 1991 roku tytułu naukowego profesora. Jako visiting profesorprowadził zaje˛cia z biblistyki w Nitrze (Słowacja), Cremisan (Izrael) i w Kijowie (Ukraina).

W ponad trzydziestoletniej pracy w KUL Ksi ˛adz Profesor pełnił róz˙ne funkcje w kraju i poza jego granicami. Przez dwadzies´cia lat kierował Insty-tutem Nauk Biblijnych KUL (1988-2008) i był przewodnicz ˛acym Sekcji Biblistów Polskich (1993-2003) przyczyniaj ˛ac sie˛ do jej przekształcenia w Stowarzyszenie Biblistów Polskich. W dowód uznania dla pracy naukowej Ksi ˛adz Profesor został powołany w 1997 roku przez Jana Pawła II do Papies-kiej Komisji Biblijnej, któr ˛a to funkcje˛ pełnił przez dwie kolejne kadencje (1998-2008). W trakcie długoletniej pracy naukowej był członkiem Towarzys-twa Naukowego KUL (sekretarz generalny 1981-1986), od 1981 Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Działa równiez˙ w ogranizacjach mie˛dzynaro-dowych: od 1972 w Associazione Biblica Italiana, od 1973 w The Catholic Biblica Association of America, a od 1980 w Studiorum Novi Testamenti Societas. Brał takz˙e udział w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (1994-1997), Rady Głównej Szkolnictwa Wyz˙szego jako członek prezydium (1999-2002).

Na szczególn ˛a uwage˛ zasługuj ˛a publikacje naukowe Ks. prof. Rubinkiewicza. Opublikował ich w kraju i za granic ˛a ok. dwustu. Najwaz˙niejsze z nich to:

Die Eschatologie von Henoch 9-11 und das Neue Testament, Kloster-neuburg 1984;

L’Apocalipse d’Abraham en vieux slave, Lublin 1987;

Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, Lublin 1987;

Wste˛p do Nowego Testamentu (red. i oprac.), Poznan´: Pallottinum 1996; Apokryfy Starego Testamentu (red. i oprac.), Prymasowska Seria Biblijna 13, Warszawa 1999.

W swej długoletniej pracy naukowej Ks. prof. Rubinkiewicz wypromował siedmiu doktorów:

Z. Dykiel SFM, Terminologia modlitwy w Septuagincie, Lublin 1988; S. Je˛drzejewski SDB, Korzenie zła. Rdz 1-11 w interpretacji apokaliptyki z˙ydowskiej, Lublin 1996;

Anna Jantas, Idea pojednania z Bogiem w Ksie˛dze proroka Jeremiasza, Lublin 1998;

Ks. Marian Obrus´nik, Wychowanie człowieka według Ksie˛gi Syracydesa, Lublin 2002;

(3)

19 CURRICULUM VITAE

Maria Kardis-Revakova, Modlitwa w literaturze apokryficznej judaizmu okresu Drugiej S´wi ˛atyni, Lublin 2004;

Ks. Leszek Rasztawicki, Funkcja terminu(š riru¯t) w Biblii Hebraj-e skiej, Lublin 2005;

Ewa Zaj ˛ac, Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej S´wi ˛atyni, Lublin 2006.

Ks. Rubinkiewicz był równiez˙ promotorem 24 prac magisterskich i magis-tersko-licencjackich. Uczestniczył w róz˙nego stopnia przewodach naukowych pisz ˛ac recenzje rozpraw doktorskich (35), habilitacyjnych (12) oraz ksi ˛az˙ek do tytułu naukowego profesora (6). Ks. Profesor przygotowywał jednoczes´nie recenzje dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych: habilitacyjne (9), profesorskie (5). Ksi ˛adz Profesor był takz˙e proszony o napisanie opinii w sprawie przyznania uprawnien´ do nadania stopnia naukowego doktora w ta-kich os´rodkach w Polsce, jak Opole, Olsztyn, Katowice, Poznan´ i Tarnów.

Uznaj ˛ac wybitny wkład Ks. prof. R. Rubinkiewicza w rozwój polskiej nauki Prezydent RP, Aleksander Kwas´niewski, odznaczył go we wrzes´niu 2004 roku Krzyz˙em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ksi ˛adz Profesor jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale równiez˙ muzykiem i poet ˛a. Szerokie zainteresowania humanistyczne przejawiały sie˛ zawsze wraz˙liwos´ci ˛a na dru-giego człowieka i na kaz˙de stworzenie. Dla wszystkich swych współpracowni-ków w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, z którymi jest najbardziej zwi ˛azany, pozostaje najlepszym ojcem i przyjacielem.

Ad multos annos!

Cytaty

Powiązane dokumenty

ralnego „Terra Incognita” z Chojny z Fundacją Akademia Muzyki Dawnej ze Szczecina w kościele Mariackim w Chojnie odbył się jeden z koncertów

nym prądu stałego, z zastosowaniem su­ rowic precypitujących białka określo ­ nych gatunków zwierząt. Przysłane do badań próbki mięsa oznaczone nr 1 - 20

Автори не ставили за свою мету здійснити оцінку тих або інших теорій, поглядів, концепцій, підходів, а вбачали її – у наданні студентам,

1981 - 1983 Assistant, Institute of Physics, Jagiellonian University in Krakow 1983 - 1984 Graduate Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw.. 1985 PhD in physics, Institute

If we look more broadly to the role of design in the context of societal challenges, we do see a large number of niches: initiatives, experiments, and places in which design

Wygaśnięcie grupy rodzinnej umiemożliwia zmarłym przodkom odwiedzać ziemię, ponieważ nie ma wtedy nikogo, kto mógłby z nimi obcować; przeciwnie, kiedy mężczyzna ma kilka żon

Technical Report UMK-KMK-TR 1/96, Department of Computer Methods, Nicholas Copernicus University, Toruń, Poland, 1995.

1998 – 1999 Zakłady farmaceutyczne w Sopocie 2002 – 2003 Bank PKO BP Oddział w Koszalinie 2003 – 2004 Firma maklerska „Zbyszek i Jadzia”.