mgr Robert Drożdż

14  Download (0)

Full text

(1)

Spółka komandytowa

Podstawy prawa handlowego SSA III

mgr Robert Drożdż

(2)

Istota spółki komandytowej

Konstrukcja spółki komandytowej opiera się o występowanie w spółce dwóch rodzajów

wspólników:

Komplementariuszy (do których stosuje się przepisy o spółce jawnej);

Komandytariuszy (których status został

uregulowany odrębnie)

(3)

Istota spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową – posiada podmiotowość prawną, lecz nie posiada osobowości prawnej  w sp. k. istnieje również odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Rozróżnienie wspólników w sp. k. wiąże się z zakresem

odpowiedzialności, jaką ponoszą za zobowiązania spółki.

W konsekwencji wpływa to na ich pozycję w spółce (zarówno w stosunku do osób trzecich, jak i w

stosunkach wewnętrznych w spółce)

(4)

Status komplementariusza

Komplementariusz jest odpowiednikiem wspólnika w spółce jawnej:

• Odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki

• Ma prawo reprezentowania i prowadzenia spraw spółki - z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych:

– Możliwość wyłączenia od reprezentowania;

– Możliwość wyłączenia lub ograniczenia w prowadzeniu spraw spółki

(5)

Status komplementariusza

Komplementariusz jest odpowiednikiem wspólnika w spółce jawnej:

• Ponosi odpowiedzialność całym swoim

majątkiem osobistym za zobowiązania spółki:

– Solidarną;

– Subsydiarną;

– Bezpośrednią;

– nieograniczoną

(6)

Status komandytariusza

Rola komandytariusza urzeczywistnia się we wniesieniu wkładu do spółkim, który wykazuje pewne

podobieństwa względem wkładu w spółkach kapitałowych.

Uprawnienia komandytariusza w spółce komandytowej są ograniczone:

• Nie ma prawa reprezentowania spółki (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa);

• Co do zasady nie prowadzi spraw spółki (chyba, że umowa stanowi inaczej)

(7)

Status komandytariusza

Rola komandytariusza urzeczywistnia się we wniesieniu

wkładu do spółkim, który wykazuje pewne podobieństwa względem wkładu w spółkach kapitałowych.

Uprawnienia komandytariusza w spółce komandytowej są ograniczone:

• Nie ma prawa reprezentowania spółki (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa);

• Co do zasady nie prowadzi spraw spółki (chyba, że

umowa stanowi inaczej). Uwaga! Nawet jeżeli posiada on prawo prowadzenia spraw spółki to jest ono prawem

quasi – osobistym (nie przechodzi na następców prawnych)

(8)

Status komandytariusza

W spółce komandytowej występują trzy odrębne pojęcia, istotne dla ustalenia jego statusu w

spółce:

- suma komandytowa – istotna dla odpowiedzialności za zobowiązania

- wkład rzeczywiście wniesiony – istotny dla

odpowiedzialności za zobowiązania i udziału w zyskach

- wkład umówiony – istotny dla udziału w

stratach

(9)

Suma komandytowa

Suma komandytowa jest liczbowo określoną wartością, która wyznacza granicę

odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki z jego majątku

osobistego.

W granicach wkładu rzeczywiście wniesionego

do sp. k. komandytariusz staje się wolny od

odpowiedzialności

(10)

Odpowiedzialność komandytariusza wobec osób trzecich

Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

suma k.

wkład

(11)

Udział w zyskach i stratach

Komandytariusz uczestniczy w zyskach proporcjonalnie do wkładu rzeczywiście wniesionego

W stratach uczestniczy do wysokości umówionego wkładu.

Uwaga – art. 112 § 3 k.s.h.:

W przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę, uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed

uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki. Dokonanie takich wypłat nie wymaga wpisu do rejestr

(12)

Modele konstrukcji spółki komandytowej

• Model klasyczny – bierne uczestnictwo

komandytariusza (sprowadzające się do wniesienia wkładu i ograniczonej kontroli finansowej);

• Model dynamiczny – czynne uczestnictwo

komandytariusza w prowadzeniu spraw spółki, udzielenie pełnomocnictwa (również w formie prokury) i tym samym włączenie w reprezentację spółki

• Model pośredni – stopniowalne uprawnienia komandytariusza w spółce

(13)

Konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowej – wzmianka

Jest to konstrukcja, w której

komplementariuszem staje się spółka kapitałowa

Firma spółki brzmi przykładowo:

Kinect design sp. z o.o. sp. k.

(14)

Konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowej

Z uwagi na niską wysokość kapitału zakładowego sp. z o.o. sp. k. pozwala na ograniczenie

odpowiedzialności wspólników, którzy

najczęściej występują jako komandytariusze i

równolegle wspólnicy komplementariusza.

Figure

Updating...

References

Related subjects :