• Nie Znaleziono Wyników

GIM 2 ORGANIZATOR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GIM 2 ORGANIZATOR"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

XIV EDYCJA

12 MARCA 2014

Czas pracy: 45 minut

Witaj. Sprawdź czy twój test jest zgodny z twoim wiekiem i jest obustronnie zadrukowany. Na starcie otrzymujesz od nas pulę 108 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno wykorzystywać słowników, notatek, podręczników i innych pomocy naukowych. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz.

Wyniki konkursu będą dostępne do 6 tygodni. Odkryj czym jest „talent” i podejmij wyzwanie w konkursie filmowym Filman - zgłoszenia do 26.03.2014r.

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego English Ace 2014!

1. - …... you …... Sam yesterday?

- No, I last ….... him two days ago.

a. Did/meet/saw b. Didn't/met/saw c. Do/met/see d. Did/see/met

2. ”In the last match Glasgow …... Milan 2-0”

a. has beaten b. beat c. defeated d. has lost

3. Do you know that Adam …... a new shop next week?

a. opens

b. is going to open c. is opening d. opened

4. - There's someone at the door.

- ….. go and see who that is.

a. I'm going to b. I'll

c. Let's d. So

5. „The teacher sent you the results last week.” =

„The results …... sent last week.”

a. have been b. were c. has been d. was

6. Oxford is famous ….... its universities.

a. to b. of c. for d. from

7. The book ….... be on your desk. I put it there in the morning.

a. has to b. should c. mustn't d. ought to

8. I ….... out more if I had more time.

a. will go b. would work c. would go d. will walk

9. Walk …... The floor is wet.

a. carefully b. cautiously c. slowly d. steadily

10. …... we couldn't stay for long, we had a lot of fun.

a. Nevertheless b. Because c. However d. In spite

11. The sound /ɪə / appears in:

a. wear b. tear c. near d. clear

TEST KONKURSOWY klasa

GIM 2

ORGANIZATOR

WPISZ KOD SZKOŁY

Arkusz testowy zawiera informacje prawnie chronione

do momentu rozpoczęcia konkursu.

(2)

12. The sound /ɑ: / does not appear in:

a. class b. arm c. father d. cat

13. Which of the following words is the odd one out according to pronunciation:

a. across b. along c. over d. from

14. When it's freezing outside, people often …... in the pavement.

a. sweep b. slep c. slip d. sleep

15. „I'm sure it's my dad knocking at the door – his car is outside the house.”

a. It might be my dad b. It must be my dad c. It's suppose to be my dad d. It may be my dad

16. Did you …... literature at school ? a. enjoy

b. use to enjoy c. like

d. hate

17. What is the noun form of the verb: to predict ? a. predication

b. prediction c. predictor d. precondition

18. Lewis: ”I usually have a big pizza.” - Lewis says that he usually…..

a. had a big pizza b. has a big pizza c. had had a big pizza d. has had a big pizza

19. Can you …... the form, please?

a. complete b. fill out c. fill in d. try on

20. She wasn't listening, ….... she ? a. wasn't

b. was c. did d. doesn't

21. If you …... your homework, the teacher …...

you a bad mark.

a. didn't do/would give b. would do/give c. do/won't d. don't/will give

22. Finish the proverb: There's no smoke without ….

a. matches b. fire c. cigar d. forest

23. False friends is a term used to describe words that:

a. are written the same way but spoken differently b. are similar in two languages but mean different things

c. have totally different meaning d. have exactly the same meaning

24. In the USA, Martin Luther King's Day is observed on:

a. the third Monday in January b. the Independence Day Eve c. 31st October

d. 4th July

25. At Thanksgiving Americans celebrate:

a. the arrival of the Pilgrims to the new land b. to thank for the harvest of the preceding year c. to commemorate the help from Indians to the Pilgrims during hard winter

d. destroying the Parliament 26. Canada Day is observed on:

a. 4th June

b. the Monday before 25th May c. 1st July

d. 31st December

27. The carnival day celebrated on the eve of Ash Wednesday in Great Britain is called:

a. Fat Tuesday b. Pancake Day c. Kissing Tuesday d. Collop Day

© COPYRIGHT BY ŁOWCY TALENTÓW – JERSZ. WILCZYN 2013

PARTNERZY I PATRONI

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uczestnicy Konkursu muszą dostarczyć do organizatora w dniu Konkursu lub wcześniej przesłać na adres e-mail, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i

15.Organizator stara się o wpisanie konkursu na listę konkursów zaaprobowanych przez kuratora, które można wpisać na świadectwie kończącym klasę trzecią szkoły

u zn ała jedynie za załatw ienie form alnej strony kwestji

Spróbuj swoich sił w konkursie English Ace i konkursie filmowym Filman oraz w pozostałych konkursach programu edukacyjnego Łowimy Talenty.. Życzymy sukcesów i zapraszamy do

Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt.. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ KANGUR

szyfrować tajne informacje na warsztatach z kryptografii, dowiemy się, dlaczego nie można dodrukować sobie pieniędzy, przyjrzymy się pracy polityka i staniemy

Aktualnie oferta szkoleniowa została skierowana do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z terenu Małopolski – odbyły się już pierwsze szkolenia..