• Nie Znaleziono Wyników

Lubelski Rocznik Pedagogiczny Vol. 39 (2020), nr 1. Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lubelski Rocznik Pedagogiczny Vol. 39 (2020), nr 1. Spis treści"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

VOL. 39

NR 1 (2020)

VOL. 39 , NR 1 (2020)

WYDAWNICTWO UMCS

(2)

FACULTY OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

LUBLIN 2018

Anna Żukowska Marija Czepil Oresta Karpenko

MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY PRESS

VOL. 37, NR 2 (2018)

MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY

Edited by

VOL. 39, NR 1 (2020)

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2020

Człowiek w wielowymiarowej refleksji pedagogicznej

Redakcja naukowa

Teresa Parczewska

(3)

LubeLski rocznik pedagogiczny T. XXXiX, z. 1 – 2020

spis Treści

WsTęp . . . 7 M o n i k a H a j k ow s k a , słaba płeć? o nauczycielkach domowych

w królestwie polskim w XiX wieku i początkach XX wieku . . . 11 iw o n n a M i c h a l s k a , rodzinne obowiązki kobiety w świetle

katolickiego periodyku „gazeta dla kobiet” z lat 1918–1938 . . . 27 J o a n n a c u k r a s - s t e l ą g ow s k a , Szalom bajit – religijna rodzina

żydowska i dziedzictwo kulturowe . . . 43 k a t a r z y n a s z y m c z y k , początki praktyki opiekuńczo-wychowawczej

i kształtowania się publiczno-prawnego systemu opieki nad dzieckiem w piotrkowie Trybunalskim do 1918 roku . . . 57 e l ż b i e t a d o l a t a , czasopismo „Muzeum” w dyskusji o zadaniach

wychowawczych szkoły na przełomie XiX i XX wieku . . . 75 ew a b a r n a ś - b a r a n , initiators of change in the upbringing

and education of children in „ruch pedagogiczny”

(„pedagogical Movement”) in the first half of the 20th century . . . . 93 a l d o n a z a k r z e w s k a , z badań nad stanem przedszkoli

i szkół katolickich na Warmii i Mazurach po 1945 roku . . . 115 M a ł g o r z a t a s t aw i a k- o s o s i ń s k a , s y l w i a g o ł u c h ,

organizacja i funkcjonowanie przedszkoli podległych zrzeszeniu katolików caritas – oddział Wojewódzki w kielcach

w latach 1950–1960 . . . 133 a l i c j a L i s i e c k a , problematyka powszechnego nauczania robót ręcznych

na łamach kwartalnika „praca ręczna w szkole” (1927–1939) . . . 149

(4)

6 spis Treści

g r z e g o r z M i c h a l s k i , sprawy obrony wychowania religijnego w przekazie białostockiego tygodnika „zjednoczenie katolickie”

(1933–1935) . . . 165 J o a n n a M a j c h r z y k-M i k u ł a , Lubelskie szkolnictwo powszechne

w latach 1918–1939 w świetle wymogów sanitarno-higienicznych . . . 181 b a r b a r a k a l i n ow s k a -W i t e k , Troska o zdrowie i prawidłowy

rozwój fizyczny dzieci na łamach czasopisma „Życie dziecka”

z lat 1932–1937 . . . 201 r e n a t a a n n a , b e d n a r z - g r z y b e k , Health education from

the perspective of the „echa zrojowe” periodical (1914) . . . 219 a n d r z e j F e l c h n e r, Wpływ uwarunkowań społecznych,

ekonomicznych i zdrowotnych na wychowanie uczniów w okresie ii rzeczypospolitej na przykładzie piotrkowa Trybunalskiego

i powiatu piotrkowskiego . . . 233 M a r ij a c z e p i l , o r e s t a k a r p e n k o , opieka nad dziećmi w polsce

i jej recepcja na ukrainie: historiografia problemu . . . 251 W i e s ł aw Ż a r d e c k i , główne kierunki rozwoju animacji kultury.

od animacji społecznej do osobowej . . . 269

Cytaty

Powiązane dokumenty

Możemy zauważyć odniesienie do znanego dzieła malarza (pojawienie się obrazu) w epizodzie. Rysunek 7 jest przykładem, jak pojawia się odniesienie do dzieła Normana

zresztą zatrzym ać się nad charakterem tej wzm ianki, jako że ze zdania Jerzego Szackiego, iż am erykańska socjologia historyczna „z reguły nie jest uważana za

Do kluczo- wych elementów tej sieci należą następujący aktorzy: kierowcy, pasażerowie, aplikacja, prawo, a także Uber jako korporacja oraz partnerzy flotowi (partner flotowy to

„Odnalezione w 1937 roku w Toszku (woj. katowickie) pisma Zyndrama z Murcek, przez nie- których badaczy określanego jako »pre-performer« i »pre-instalator«, przez blisko pół

Przeanalizowano pod kątem posiadania oficjalnych profili na wymienionych wcześniej serwisach społecznościowych 185 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego:

Laboratoria Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostały zmodernizowane i wyposażone w aparaturę naukowo-badawczą oraz utworzono nowe, specjalistyczne

Uczestnictwo w nowych ruchach religijnych warunkowane jest przede wszystkim poszukiwaniem - zwłaszcza przez ludzi młodych - nowych wartości, nowego sensu życia

Świadomość narodowa jest zatem wizją tego, co wspólne, grupowe, ogólnonarodowe (wizją grupy jako własnej wspólnoty bez wizji siebie), w przeciwieństwie do