• Nie Znaleziono Wyników

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR1

IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

(2)

1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA INTERNATU ORAZ ORGANIZACJI PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

• Rozporządzenie MP i PS z dnia 7 maja 2001 roku w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

wychowawczych w porze nocnej

• Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ze zmianami

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta nauczyciela ze zmianami

• Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ze zmianami

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

• Statut ZS Nr1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

• Regulamin Internatu

• Wnioski z posiedzeń Rady Wychowawców, wynikające z analizy pracy w latach poprzednich

• Wytyczne Dyrektora ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu do pracy wychowawczej

2. ORGANIZACJA PRACY

Internat funkcjonować będzie w okresie całego roku szkolnego, z wyłączeniem wyznaczonych przez władze oświatowe przerw w nauce (ferie) oraz dni

wolnych ustawowo od pracy. Praca opiekuńczo -wychowawcza prowadzona będzie w ramach III grup wychowawczych przy współpracy

z samorządem /Młodzieżową Radą Internatu/. Wychowankowie w porze nocnej są pod opieką dyżurujących nauczycieli wychowawców. Internat funkcjonuje od godziny 17 w niedzielę do godziny 17 w piątek.

(3)

3. DOKUMENTACJA PRACY

W bieżącym roku szkolnym wprowadza się jako obowiązującą dokumentację pracy opiekuńczo - wychowawczej:

• Dzienniki zajęć

• Księgę wychowanków

• Książkę meldunkowa

• Dokumentacja wyjść z internatu w okresie poza czasem wolny

• Dzienniki obecności

4. PODSTAWOWE ZADANIA PRACY INTERNATU

1. Zagwarantowanie dostępu do pełnej opieki medycznej (ZOZ Oddział Ratunkowy)

2. Przyzwyczajenie młodzieży do życia zbiorowego. Wypracowanie umiejętności życia w grupie (asertywność, empatia).

3. Przygotowanie do samodzielnego życia i pracy.

4. Rozwijanie samorządnej działalności wychowanków.

5. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do nauki i wiedzy.

6. Kształtowanie umiejętności i nawyków, atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego przez wychowanków z uwzględnieniem wychowania

prozdrowotnego.

7. Rozwijanie potrzeb i nawyków w zakresie życia codziennego.

8. Przygotowanie do udziału w życiu społeczno-politycznym, rozwijanie uczuć patriotycznych, tożsamość narodowa i lokalna.

9. Kształtowanie umiejętności własnej oceny i oceny innych.

10. Nawyki, nałogi i zagrożenia stąd wynikające.

11.Zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych.

12. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na terenie internatu.

13.Rozwijanie współpracy ze środowiskiem szkolnym i lokalnym.

14. Ochrona środowiska. Kształtowanie postaw proekologicznych.

(4)

5. PORZĄDEK DNIA:

06.55 – 07.00 - pobudka;

07.00 – 07.20 - toaleta poranna;

06.45 – 08.00 - śniadanie;

07.30 – 07.45 - sprzątanie – wietrzenie pomieszczeń, ścielenie łóżek,

pozostawienie porządku na stołach i szafkach, zamiatanie, obowiązkowe wynoszenie śmieci;

od 07.45 – wyjście do szkoły;

08.00 – 16.10 - zajęcia szkolne wg planu lekcji;

12.30 – 15.30 - obiad;

Od powrotu do Internatu po zakończonych zajęciach szkolnych do godz. 17.30 - czas wolny do dyspozycji ucznia, wyjścia w uzgodnieniu z wychowawcą

(poniedziałek, wtorek, środa);

Od powrotu do Internatu po zakończonych zajęciach szkolnych do godz.17.30 - dzień gospodarczy, porządkowy (czwartek – ewentualne wyjścia z Internatu po sprawdzeniu czystości przez wychowawcę);

17.30 – 19.15 - czas przeznaczony do zagospodarowania przez wychowawcę, Młodzieżową Radę Internatu lub ucznia w uzgodnieniu z wychowawcą;

17.30 – 18.15 - kolacja;

19.15 – 21.00 - nauka własna;

21.00 - 21.15 - sprawdzanie obecności na piętrach (wszyscy przebywają w swoich pokojach);

21.10 – 21.55 - przygotowanie do ciszy nocnej: toaleta wieczorna, ścielenie łóżek;

22.00 – 06.00 - cisza nocna – (czas przeznaczony na sen, naukę; zakaz bezzasadnego wychodzenia z pokoi po godzinie 22.00).

(5)

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W INTERNACIE SZKOLNYM ZS NR 1

IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

MIESIĄC ZAJĘCIA / IMPREZA OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

WRZESIEŃ  Wybory do samorządów grup

 Dzień Chłopaka w internacie

 Zapoznanie z nowym regulaminem internatu – pogadanki w grupach wychowawczych

• Wychowawcy grup

• Jacek Milewski

• J. Maj, D. Kowalewski, J. Milewski

 Kierownik Internatu

PAŹDZIERNIK

Próbna, kontrolowana ewakuacja,

zapoznanie z

przepisami bhp, ppoż.

 Lekcja patriotyzmu –

wyjście z młodzieżą na cmentarz

wojskowy z okazji Święta Zmarłych

Październik

miesiącem dobroci dla zwierząt – akcja na rzecz schroniska dla zwierząt.

Pogadanka nt.

kwalifikacji

wojskowej roczników 2001 i 2002

 D. Trzeciak,

D. Kowalewski

 D. Kowalewski,

A. Żuchowicz

 J. Maj, D. Trzeciak

D. Trzeciak

(6)

LISTOPAD  Wybory do

Młodzieżowej Rady Internatu

Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym - pogadanka

Zajęcia profilaktyczne – narkotyki, alkohol – zagrożenia.

Wizyta w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – lekcja historii

 I. Zarzycki

 J. Maj

 D. Kowalewski, D.

Trzeciak, J. Milewski

A. Żuchowicz

GRUDZIEŃ

Jasełka oraz uroczysta kolacja wigilijna

Mikołajki w internacie

„Oddychajmy na zdrowie” –

prezentacja na temat Programu Czyste

powietrze

 Wychowawcy grup

 J. Maj

 I. Zarzycki

STYCZEŃ

„Wiem, co jem” - spotkanie z

dietetykiem dotyczące zasad zdrowego

żywienia

Spotkanie z Policją WRD - prelekcja

 A. Żuchowicz

J. Milewski

(7)

LUTY  Walentynki w

internacie

Zajęcia profilaktyczne – narkotyki, alkohol – zagrożenia

 J. Milewski

J. Maj

MARZEC  Opieka nad

kwaterami – udział w uroczystościach

obchodów Rocznicy Wyzwolenia

Kołobrzegu

 Wizyta w Muzeum

Miasta Kołobrzegu – muzealna lekcja historii

Dzień Kobiet w internacie

Wyjście do brzegowej stacji ratownictwa wodnego w

Kołobrzegu

 J. Milewski

A. Żuchowicz

 J. Milewski

D. Trzeciak

KWIECIEŃ

• Uroczyste Pożegnanie Maturzystów

Quiz z wiedzy ogólnej

 J. Maj

I. Zarzycki

MAJ

Quiz z wiedzy ogólnej

Wyjście do placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu

Pogadanka nt. Flagi Państwowej

 J. Maj, I. Zarzycki

 D. Trzeciak, D.

Kowalewski, J.

Milewski

D. Trzeciak

(8)

CZERWIEC

Między internacki Turniej Piłki Nożnej INTERBALL 2022

D. Kowalewski, J. Milewski, I. Zarzycki, D. Trzeciak

Zajęcia stałe:

Zajęcia sportowe na basenie – Daniel Kowalewski/ Dariusz Trzeciak

Zajęcia sportowe – piłka nożna – Daniel Kowalewski

Zajęcia sportowe –na siłowni oraz piłka siatkowa – Dariusz Trzeciak

Poradnictwo zawodowe – Agnieszka Żuchowicz

• Konkurs czystości – wychowawcy dyżurni

• Rozmowy indywidualne – na bieżąco

• Pogadanki proekologiczne – na bieżąco

• Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym – na bieżąco

KIEROWNIK INTERNATU : mgr Arkadiusz Brzeczko WYCHOWAWCY:

Grupa I:

mgr Jacek Milewski Grupa II:

mgr Jarosław Maj Grupa III

Mgr: Daniel Kowalewski Wychowawcy:

mgr Agnieszka Żuchowicz mgr Ireneusz Zarzycki mgr Ewa Ołdak

mgr Dariusz Trzeciak

(9)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Cały rok szkolny Rada Pedagogiczna Osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa ucznia i szkoły.. 23

Gdańska 71a I.Michalak- kierownik sekcji Sekcja instrumentów smyczkowych 126 30.11.2021 Przesłuchania półroczne

Przygotowywać uczniów do konkursów i olimpiad w roku szkolnym 2018/2019 na szczeblu międzyszkolnym, regionalnym i ogólnopolskim oraz organizować konkursy i

Wszystkie działania Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym będą uzależnione od panującej

Zapoznanie rodziców i uczniów na początku roku szkolnego z koncepcją pracy szkoły i dokonanie jej analizy przez rodziców i uczniów.. Podnoszenie atrakcyjności

Zapoznanie rodziców i uczniów na początku roku szkolnego z koncepcją pracy szkoły i dokonanie jej analizy przez rodziców i uczniów.. 3.Stosowanie zasady

 Zapoznanie uczniów klas pierwszych z zakresem wiedzy i umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu maturalnego, a także z budową arkuszy i zestawów maturalnych oraz

Wypowiedzi dzieci na temat: jak opiekować się zwierzętami?, jak o nie dbać.. Czy zwierzęta czują?, czy zwierzęta

e) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy wszystkich zawodów w technikum i

Przeglądy szkoły pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków z obiektów należących do szkoły oraz kontroli gotowości szkoły do rozpoczęcia roku

A.Pyszka, wychowawcy Informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce oraz o frekwencji cały

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Cały rok Wychowawcy klas2. Praca z uczniem potrzebującym pomocy

finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych objętych ramowym planem nauczania szkoły

Cele szczegółowe Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni i termin.

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny Wdrożenie do pracy dydaktyczno- wychowawczej innowacji pedagogicznej „Dźwięki przyrody”.

 pieczęć i podpis osoby uprawnionej do jej sporządzenia (Dyrektora Szkoły).. Przy sporządzaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego uwzględnia się

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i

- praca członków zespołu przy dokonywania ewaluacji pracy zespołu - współpraca z biblioteką szkolną – doradztwo, propozycje zakupu książek, rozbudzanie

-12-14 stycznia 2022 - INDYWIDUALNE ZEBRANIA Z RODZICAMI/ podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów za pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022 -31 stycznia-11 lutego 2022 -

harmonogramu Praca z uczniami mającymi trudności w nauce wszyscy nauczyciele cały rok szkolny Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki Nauczyciele

cały rok szkolny wychowawcy klas I-VIII specjaliści szkolni Realizacja zadań z programu Szkoła Pozytywnego. Myślenia cały rok szkolny koordynator –

Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.). Szacunek dla pracy innego człowieka. Wyrobienie nawyku obcowania z

artystycznych, organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej, ceremoniał szkolny, tradycyjne spotkania w bursie (andrzejki, wigilia, pożegnanie maturzystów,