• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

e-mail: mgopssuchedniow@hot.pl

Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu

„Lepsza przyszłość zależy od nas”

Numer ogłoszenia 3/POKL/10 ; data zamieszczenia: 20.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, 26-130Suchedniów, ul .Fabryczna 5

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są:

a) warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz indywidualne konsultacje z psychologiem;

b) grupowe doradztwo zawodowe i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”. Projektem objętych będzie 15 osób – uczestnikami są osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Suchedniów , korzystające ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej.

c) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wszystkich zajęć na terenie miasta Suchedniów. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada własnego lokalu – sal dydaktycznych na terenie Suchedniowa, należy dołączyć do formularza ofertowego dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający prawo do dysponowania lokalem umożliwiającym przeprowadzenie zajęć.

d)Wykonawca winien zapewnić uczestnikom warunki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, tablice szkolne lub magnetyczne

e) Wykonawca w ramach zajęć zapewni uczestnikom catering tj. kawa, herbata, woda mineralna (gazowana i niegazowana),ciastka, natomiast w przypadku zajęć przekraczających 6 godzin lekcyjnych zapewni catering w postaci ciepłego

(2)

e-mail: mgopssuchedniow@hot.pl

posiłku.

f) Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć materiały dydaktyczne i biurowe konieczne do przeprowadzenia zajęć( podręcznik lub skrypt autorski prowadzącego zajęcia- wydruk trwały, brulion w twardej oprawie A4/96 kartek, długopis). Odbiór materiałów dydaktycznych, biurowych oraz posiłków potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia;

g) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

2. Warsztaty umiejętności psychospołecznych i indywidualne konsultacje z psychologiem. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla 2 grup liczących : jedna 8 osób, zaś druga 7 osób, w łącznym wymiarze 58 godzin zegarowych.

Dla każdej grupy przewidziane są 2 warsztaty po 7 godzin zegarowych każdy. Konsultacje indywidualne dla 15 osób w łącznym wymiarze 30 godziny zegarowe . Wymaga się, aby powyższe zajęcia były realizowane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Szczegółowy harmonogram warsztatów i zajęć indywidualnych określi zamawiający, który będzie pośredniczył w ustalaniu czasu spotkań dla grup i poszczególnych uczestników projektu.

Ze strony Wykonawcy usługi w ramach warsztatów i indywidualnych konsultacji, przeprowadzać mogą wyłącznie psychologowie.

3. Zajęcia grupowe doradztwa zawodowego i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego dla 2 grup liczących : jedna 8 osób , zaś druga 7 osób, w łącznym wymiarze 58 godzin zegarowych. Dla każdej grupy przewidziane są 2 warsztaty po 7 godzin zegarowych każdy. Konsultacje indywidualne dla 15 osób w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych. Dla każdej osoby przewidziane są 2 godziny zegarowe.

Wymaga się, aby powyższe zajęcia były realizowane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Szczegółowy harmonogram zajęć grupowych, zajęć indywidualnych określi zamawiający, który będzie pośredniczył w ustalaniu czasu spotkań dla grup i poszczególnych uczestników.

Ze strony Wykonawcy usługi w ramach poradnictwa zawodowego przeprowadzać mogą wyłącznie doradcy zawodowi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.57.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 85.12.12.70 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

(3)

e-mail: mgopssuchedniow@hot.pl

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: czerwiec 2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający wymaga w szczególności - wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

III.3.2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający wymaga w szczególności dysponowania osobą (osobami) posiadającą (posiadającymi) : dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub uzyskały za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz co najmniej 3 -letni okres wykonywania Zawodu psychologa.

- wykształcenie wyższe w zakresie o specjalności doradca zawodowy bądź wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie: doradca zawodowy oraz minimum 3-letni okres pracy w tym zawodzie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o

(4)

e-mail: mgopssuchedniow@hot.pl

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

określonym w pkt III.4.2.

(5)

e-mail: mgopssuchedniow@hot.pl

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy w przypadku gdy:

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

(6)

e-mail: mgopssuchedniow@hot.pl

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

e) Nastąpi konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie z następujących powodów:

-śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie;

-niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań;

-jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji).

Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mgopssuchedniow.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, w pokoju nr 4,

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie , w pok. Nr 4 .

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt „Lepsza przyszłość zależy od nas” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych z przedmiotów szkolnych dla maksymalnie 19 uczestników projektu w wieku 15-18 lat w zależności od ich

nieograniczonego o nazwie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

www.zspzolkiewka.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej od lutego 2014 roku do marca 2015 roku dla uczestników (odbiorców) projektu „Zielone światło dla MŚP”

„Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A” poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

K_W01, K_W03 -W zaawansowanym stopniu zZna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w oeanografii fizycznej (treści programowe: B.1-B.8); zna i rozumie

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć/warsztatów dla 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Na koniec II kwartału inflacja w województwie małopolskim ukształtowała się na poziomie 5,2%, co lokuje je wśród województw o najwyższym poziomie wskaźnika cen CPI spośród

a) realizacji szkolenia, którego rezultatem będzie uzyskanie kwalifikacji, przy czym poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe