• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 10

...

kod pracy ucznia

...

pieczątka nagłówkowa szkoły

KONKURS Z FIZYKI

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

Drogi Uczniu,

witaj na I etapie Konkursu z Fizyki. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 Arkusz liczy 10 stron i zawiera 19 zadao. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.

 Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem.

Dbaj o czytelnośd pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj korektora i długopisu zmazywalnego.

 Odpowiedzi do zadao testowych zapisz na str. 10. Rozwiązując test wybierz tylko jedną odpowiedź. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz kółkiem i w wierszu Korekta wpisz właściwą literę. Pola [....]

pozostaw puste, wypełni je Komisja Konkursowa.

 Rozwiązania zadao otwartych (od str. 5.) umieśd w miejscach do tego przeznaczonych. Brudnopis (str. 9) nie będzie oceniany.

 W zadaniach 18 i 19 zamaluj odpowiednie prostokąty .

 Możesz korzystad z kalkulatora.

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!

Czas pracy:

60 minut

Liczba punktów możliwych do

uzyskania:

50

(2)

Strona 2 z 10

Przyspieszenie ziemskie g = 10 . Gęstość wody w = 1000 .

Test jednokrotnego wyboru

Zadania 110 za 1 punkt

1. Gepard potrafi biec z prędkością 108 km/h. Dobry sprinter uzyskuje na dystansie 200 m czas 20 s. Różnica prędkości geparda i sprintera wynosi:

A) 10 m/s B) 15 m/s C) 20 m/s D) 25 m/s

2. Przemiana stanów skupienia przedstawiona strzałką na wykresie fazowym to:

A) krzepnięcie B) skraplanie C) resublimacja D) topnienie

3. W tabeli podano wzory na przeliczanie stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie.

98 °F to temperatura:

A) topnienia lodu pod normalnym ciśnieniem B) ciała zdrowego człowieka C) wrzenia wody pod normalnym ciśnieniem D) wrzenia ciekłego azotu

4. Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe?

A) Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do niezrównoważonej siły, działającej na to ciało.

B) Pole pod wykresem zależności prędkości od czasu jest miarą przyspieszenia.

C) Siła tarcia nie zależy od wielkości stykających się powierzchni.

D) Korzystając z bloczka nieruchomego nie zyskujemy na sile.

ciecz

gaz (ciało lotne) ciało stałe

temperatura ciśnienie

p.p p.k

Wykres fazowy (p.p – punkt potrójny, p.k – punkt krytyczny)

F = 32 + 9

5 C C = 5

9(𝐹 − 32)

(3)

Strona 3 z 10

5. Energia kinetyczna poruszającego się ciała o stałej masie zwiększyła się 4 razy. Pęd tego ciała:

A) zwiększył się 2 razy B) zwiększył się 4 razy C) zwiększył się 16 razy D) nie zmienił się

6. Na wózek o masie m = 2,5 kg, poruszający się po poziomym podłożu, działają dwie siły o wartościach F1 = 15 N i F2 = 10 N.

Przyspieszenie wózka wynosi:

A) 1 m/s2 B) 2 m/s2 C) 4 m/s2 D) 10 m/s2

7. Do ogrzania wody o masie 1 kg o 1 °C potrzeba 4200 J energii. Ile energii należy dostarczyć, aby wodę o masie 5 kg ogrzać o 2 °C?

A) 4,2 kJ B) 8,2 kJ C) 42 kJ D) 84 kJ

8. Łączenie się dwóch kropelek rtęci to skutek działania:

A) sił spójności B) sił przylegania C) napięcia powierzchniowego D) sił adhezji

9. Samochód, którego silnik pracuje z mocą 60 kW, jedzie ze stałą prędkością. Wartość wypadkowej sił oporów ruchu działających na ten samochód wynosi 3 kN. Oblicz wartość prędkości samochodu.

A) 36 km/h B) 54 km/h C) 60 km/h D) 72 km/h

10. Planeta zbliża się do aphelium. Podczas tego ruchu:

A) energia potencjalna grawitacji zwiększa się

B) wartość pędu planety nie zmienia się C) energia kinetyczna planety jest stała D) siła grawitacji rośnie proporcjonalnie do kwadratu odległości planety od Słońca

(4)

Strona 4 z 10

Zadania 1115 za 2 punkty

11. Na powierzchni pewnej planety o promieniu R wartość siły grawitacji działającej na statek kosmiczny wynosi F. Na wysokości h = 2 R względem

powierzchni planety wartość siły grawitacji działającej na ten statek jest równa:

A) 2 F B)

C) D)

9

12. Kula o masie 2 kg spada swobodnie z wysokości 30 m względem podłoża. Po pokonaniu drogi s = 20 m energia kinetyczna kuli wynosi:

A) 200 J B) 300 J C) 400 J D) 600 J

13. Drut aluminiowy o długości 1 m przy ogrzaniu o 100 °C wydłuża się o 3 mm. Pięć razy krótszy drut aluminiowy schłodzono o 50 °C. Jego długość po schłodzeniu zmniejszyła się o:

A) 0,15 mm B) 0,3 mm C) 0,6 mm D) 0,9 mm

14. W czasie bitwy o Anglię myśliwiec Spitfire Dywizjonu 303, poruszający się z prędkością v1 = 160 m/s, ostrzeliwał od tyłu niemiecki bombowiec Heinkel poruszający się w tę samą stronę z prędkością v2 = 100 m/s.

Prędkość pocisków względem myśliwca wynosiła v13 = 800 m/s. Z jaką prędkością pociski trafiły w bombowiec.

A) 700 m/s B) 800 m/s C) 860 m/s D) 960 m/s

15. W czasie 10 s silnik wykonał pracę 1,5 kJ i jednocześnie oddał do otoczenia energię równą 500 J. Moc i sprawność tego silnika wynoszą odpowiednio:

A) 50 W, 16,7 % B)150 W, 25 % C) 200 W, 33,3 % D) 150 W, 75 %

(5)

Strona 5 z 10

Zadania otwarte

(łącznie 30 p.)

16. (10 p.) Aby oszacować masę ciężkiej kamiennej płyty uczniowie wyznaczyli (za pomocą wagi elektronicznej i menzurki) gęstość kamienia, z którego wykonano płytę. Następnie przymiarem liniowym zmierzyli długość (2 m), szerokość (1 m) i wysokość płyty (0,25 m).

a) Odczytaj z rysunku odpowiednie dane i oblicz gęstość kamienia. Podaj wynik w g/cm3. (2 p.)

……….

………

b) Podaj gęstość kamienia w kg/m3. (1 p.)

………

c) Czy ciężar wypartej wody przez kamień jest równy jego ciężarowi? (1 p.)

 Tak  Nie

d) Oblicz wartość siły wyporu, działającej na kamień całkowicie zanurzony w wodzie. (1 p.)

……….

……….

e) Oblicz masę jednorodnej kamiennej płyty o wymiarach 2 m  1 m  0,25 m. (1 p.)

………

………

f) Dźwig przenosi powoli płytę z ziemi na I piętro na wysokość h = 4 m. Oblicz pracę wykonaną

przez dźwig. (1 p.)

………

………

(6)

Strona 6 z 10

g) Płytę zamocowano na dwóch linach tak, jak na rysunku. Oblicz siłę naciągu liny. (2 p.)

………

………

h) Podaj wymiary ściany, na której należy położyć płytę, aby wywierała na podłoże najmniejsze

ciśnienie. (1 p.)

………

17. (10 p.) Samochód o ciężarze 10 kN ruszył ze skrzyżowania i przez pierwsze 4 sekundy (I etap ruchu) poruszał się ze stałym przyspieszeniem 2,5 m/s2. Przez następne 6 s (II etap ruchu) pojazd ten poruszał się ruchem jednostajnym.

a) Oblicz masę samochodu. (1 p.)

………

………

b) Z jaką maksymalną prędkością jechał samochód? (1 p.)

………

………

c) Oblicz drogę przebytą przez samochód w czasie pierwszych 4 s. (1 p.)

………

………

d) Oblicz drogę przebytą przez samochód w czasie 10 s. (1 p.)

………

………

e) Oblicz prędkość średnią samochodu po przebyciu obu etapów ruchu. (1 p.)

………

………

(7)

Strona 7 z 10

f) Ile wynosiła energia kinetyczna samochodu w 8 s ruchu? (1 p.)

………

………

g) Podaj wartości siły wypadkowej dla obu etapów ruchu. (2 p.)

Etap I Fw = ………

Etap II Fw = ………

h) Narysuj wykres zależności siły wypadkowej od czasu. (2 p.)

18. (5 p.) W naczyniach A i B znajduje się woda. Poziom cieczy jest jednakowy w obu naczyniach.

Naczynie A Naczynie B

Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród AC oraz jego poprawne

uzasadnienie wybrane spośród 13. (1 p.) Ciśnienie, wywierane na dno naczynia A, w porównaniu z ciśnieniem wywieranym na dno B, jest

A. mniejsze,

ponieważ

1. w naczyniu A jest więcej wody.

B. takie samo, 2. naczynie B ma mniejsze pole powierzchni.

C. większe, 3. wysokość słupa wody w obu naczyniach jest taka sama.

(8)

Strona 8 z 10 Oceń poprawność następujących stwierdzeń:

1. Parcie cieczy na dno naczynia jest zawsze równe ciężarowi cieczy. (1 p.) Prawda  Fałsz 

2. Ciśnienie hydrostatyczne zależy od gęstości cieczy i wysokości słupa cieczy. (1 p.) Prawda  Fałsz 

3. W jednorodnym polu grawitacyjnym wlanie do któregokolwiek z naczyń połączonych jednolitej cieczy spowoduje, że jej poziom w każdym z naczyń ustali się na tej samej

wysokości. (1 p.)

Prawda  Fałsz 

4. W rurce w kształcie litery U gęstość cieczy 1

jest mniejsza od gęstości cieczy 2. (1 p.) (1 p.) Prawda  Fałsz 

19. (5 p.) Nazwij maszynę prostą użytą w doświadczeniu przedstawionym na rysunku.

………

………

Zapisz związek między siłami F i R oraz ich ramionami d i r. Pomijamy masę belki.

………

Oblicz wartość ciężaru R, jeśli siłomierz wskazuje 3 N. Ramię d jest dwa razy większe od ramienia r.

………

Jeśli ciężar R przesuniemy w lewo, to siłomierz będzie wskazywał:

 3 N

 mniej niż 3 N

 więcej niż 3 N

Jaką siłę wskaże siłomierz, jeśli (w sytuacji przedstawionej na rysunku) ciężar R zwiększymy 2 razy, nie zmieniając długości ramion r i d?

………

(9)

Strona 9 z 10

Brudnopis

/nie podlega ocenie/

(10)

Strona 10 z 10

Test jednokrotnego wyboru

(łącznie 20 p.) Zadania za 1 p.

Zadania za 2 p.

Razem za test T = *……….+

Zadania otwarte

(łącznie 30 p.)

Razem za zadania otwarte = *……….+

Wynik uczestnika = *……….+

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odpowiedź Korekta

Punkty [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Nr zadania 11 12 13 14 15

Odpowiedź Korekta

Punkty [...] [...] [...] [...] [...]

Nr zadania

16 max.

10 p.

17 max.

10 p.

18 max.

5 p.

19 max.

5 p.

Punkty *…...+ *……....+ *…...+ *…...+

Cytaty

Powiązane dokumenty

UWAGA: jeśli uczeń przypisze więcej niż dwie odpowiedzi do jednego podpunktu nie przyznajemy punktów.. Odkrywca Rok odkrycia

Okresy półtrwania cezu 137 Cs i strontu 90 Sr wynoszą odpowiednio około 30 lat i 29 lat, a okres półtrwania (okres połowicznego rozpadu) jodu 131 I wynosi około 8 dni.. W

DATA URODZENIA UCZNIA.. Światło laserowe pada na zwierciadło płaskie tworząc z jego powierzchnią kąt 30°. Za pomocą soczewki skupiającej otrzymujemy rzeczywisty

Podczas świecenia włókno żarówki ma dużo

B) Do wózka przymocowali magnes i solenoid z diodą. Następnie wózek wprawili w ruch. C) Obracali zamkniętą ramkę z miedzi między biegunami magnesu podkowiastego (rys. Jak

[r]

does this / the

– zikkurat; dopuszczalna pisownia zikurat, zikuratt, wieża Babel Zadanie 2.. Eufrat, Tygrys (1 pkt za podanie nazwy dwóch rzek)