• Nie Znaleziono Wyników

Nowi Magistrzy prawa kanonicznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nowi Magistrzy prawa kanonicznego"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Nowi Magistrzy prawa kanonicznego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 55/4, 259-268

2012

(2)

259

NOWI MAGISTRZY PRAWA KANONICZNEGO

W ostatnim czasie dyplom magistra prawa kanonicznego uzyskali

na-stępujący absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW: adaMCzyK anna, przedkładając pracę pt. Przygotowanie, przebieg

i postanowienia I Synodu Archidiecezji Białostockiej (1991-2000),

napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

aDaMczyK Mirosław, przedkładając pracę pt. Sposoby wykonania

kary śmierci w starożytnym Rzymie, napisaną pod kierunkiem

dr M. Wójcik;

ayDoğDu Dorota, przedkładając pracę pt. Związki pozamałżeńskie

oraz status dzieci pozamałżeńskich w Starożytnym Rzymie,

napisa-ną pod kierunkiem dra M. Jońcy;

baranowsKa anna, przedkładając pracę pt. Warunki zawarcia

małżeń-stwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w wybranych konkorda-tach z państwami europejskimi, napisaną pod kierunkiem ks. prof.

dra hab. J. Krukowskiego;

bąbiK sEbastian, przedkładając pracę pt. Przymioty małżeństwa w

pra-wie kanonicznym i prapra-wie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra

hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;

białEK alEKsanDra, przedkładając pracę pt. Małżeństwo tajne w

kano-nicznym prawie małżeńskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

H. Stawniaka, prof. UKSW;

białEK GrzEGorz, przedkładając pracę pt. Gwarancje wolności

sumie-nia i religii w wymiarze indywidualnym w Konstytucji RP z 1997 r. i w nauce Kościoła, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.

J. Krukowskiego;

Z Ż Y C I A W Y D Z I A Ł U P R AWA K A N O N I C Z N E G O

Prawo Kanoniczne 55 (2012) nr 4

(3)

bLaCha daMian, przedkładając pracę pt. Obowiązki prawne i

ascetycz-no - duszpasterskie przełożonych zakonnych w dokumentach ko-ścielnych wydanych w latach 1963-2008, napisaną pod kierunkiem

s. dr hab. B. Szewczul, prof. UKSW;

boGDańsKi PawEł, przedkładając pracę pt. Postępowanie regulacyjne

przed Komisją Majątkową do spraw Kościoła katolickiego w latach 1989-2011, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J.

Krukow-skiego;

boguCKi MarCin, przedkładając pracę pt. Symulacja zgody małżeńskiej

w wyrokach trybunału metropolitalnego w Warszawie w roku 2000,

napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

borowa anna, przedkładając pracę pt. Wady nieważności wyroku

w świetle KPK z 1983 r., napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.

G. Leszczyńskiego;

brzus agniEszKa, przedkładając pracę pt. Niezdolność psychiczna do

podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich i zawarcia małżeństwa w świetle polskich publikacji kanonistycznych po 1983 roku,

napi-saną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW; chwalińsKa izabEla, przedkładając pracę pt. Separacja małżeńska

jako instytucja chroniąca trwałość małżeństwa, dobro małżonków oraz dzieci w prawie kanonicznym i w prawie cywilnym, napisaną

pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;

CiChECKa JoLanta, przedkładając pracę pt. Niezdolność (incapacitas)

do małżeństwa a trudności (dificolta) w małżeństwie, napisaną pod

kierunkiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof. UKSW;

CzarnECKi waLdEMar, przedkładając pracę pt. Prace

przygotowaw-cze, przebieg oraz uchwały III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej z 2000 roku, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

DębsKi MatEusz, przedkładając pracę pt. Błąd jako przyczyna

nie-ważności małżeństwa w polskich publikacjach kanonistycznych po 1983 r., napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego,

(4)

261 dMoChowsKa Katarzyna, przedkładając pracę pt. Istotne prawa i

obo-wiązki wynikające ze skierowania małżeństwa na dobro zrodzenia i wychowania potomstwa w polskiej literaturze kanonistycznej pod rządami KPK z 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra

hab. W. Góralskiego;

DręŻEK DaniEl, przedkładając pracę pt. Ustrój Państwa-Miasta

Waty-kańskiego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J.

Krukow-skiego;

dydyCz-KondarEwiCz anna, przedkładając pracę pt. Struktura i

or-ganizacja diecezji drohiczyńskiej, napisaną pod kierunkiem ks. dra

hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

DzbańsKi Piotr, przedkładając pracę pt. Zasady relacji

Państwo-Ko-ściół w Traktacie Lizbońskim, napisaną pod kierunkiem ks. prof.

dra hab. J. Krukowskiego;

dziEwiECKa Marta, przedkładając pracę pt. Zaskarżenie wyroku

pra-womocnego w kanonicznym procesie karnym, napisaną pod

kierun-kiem ks. dra hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;

fELCzuK MarCin, przedkładając pracę pt. Drugi Synod Częstochowski -

zwołanie, przebieg i uchwały, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

fLorysiaK MagdaLEna, przedkładając pracę pt. Przygotowanie do

mał-żeństwa w świetle polskich publikacji kanonistycznych po 1983 r.,

napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

GłuchowsKi PawEł, przedkładając pracę pt. Prawo do posiadania

potomstwa? Katolik wobec in vitro w świetle prawa małżeńskie-go i karnemałżeńskie-go kanonicznemałżeńskie-go, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

H. Stawniaka, prof. UKSW;

grabowsKi dawid, przedkładając pracę pt. Zakazy prawne występujące

w regulacjach materialnego prawa małżeńskiego Kodeksu z 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;

GruDzińsKa Karolina, przedkładając pracę pt. Przestępstwo obrazy

uczuć religijnych w Kodeksie Karnym z 1997 roku, napisaną pod

kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO [3]

(5)

haLaMsKa Joanna, przedkładając pracę pt. Iudex peritus peritorum

w kanonicznym procesie sądowym, napisaną pod kierunkiem o. dra

hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;

ignaCzaK EMiLia, przedkładając pracę pt. Niezawisłość sędziego w

pra-wie kościelnym i w prapra-wie polskim, napisaną pod kierunkiem ks.

dra hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;

Jafra oLiwia, przedkładając pracę pt. Bigamia w ujęciu prawa

kano-nicznego oraz prawa polskiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra

hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

Karolina ŻEbrowsKa, przedkładając pracę pt. Podmiotowość

pu-blicznoprawna Stolicy Apostolskiej w świetle prawa kanonicznego i prawa międzynarodowego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

J. Wroceńskiego, prof. UKSW;

Kita Marta, przedkładając pracę pt. Kompetencje Kongregacji Nauki

Wiary w zakresie karnym, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. W.

Ki-wiora, prof. UKSW;

KołoDziEJczyK aGniEszKa, przedkładając pracę pt. Postępowanie

rzymskie w sprawie męczeństwa, napisaną pod kierunkiem o. dra

hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;

KorybaLsKi MarCin, przedkładając pracę pt. Recepcja Konstytucji

Sa-crosanctum concilium w uchwałach III Powojennego Synodu Ar-chidiecezji Gnieźnieńskiej, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

KrztuK MagdaLEna, przedkładając pracę pt. Rola laikatu w posłudze

Kościoła wobec migrantów, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

W. Necla, prof. UKSW;

Kuta bartłoMiEJ, przedkładając pracę pt. Zapłodnienie pozaustrojowe

w prawie kanonicznym i prawie Unii Europejskiej, napisaną pod

kierunkiem ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW;

lEśniaK Mariusz, przedkładając pracę pt. Niestawiennictwo stron

i jego skutki w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa,

(6)

263 MaChaLiCa MaCiEJ, przedkładając pracę pt. Pozycja prawna

metropo-lity. Studium historyczno-prawne, napisaną pod kierunkiem ks. dra

hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;

MaCiEJuK EMiLia, przedkładając pracę pt. Monogamiczność

małżeń-stwa w świetle prawa rzymskiego, kanonicznego i cywilnego,

napi-saną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;

MaKowsKi MatEusz, przedkładając pracę pt. Przygotowanie do

mał-żeństwa w kanonicznym prawie partykularnym Polski i Stanów Zjednoczonych, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J.

Krajczyń-skiego, prof. UKSW;

MalinowsKi łuKasz, przedkładając pracę pt. Zasada współdziałania

między Kościołem i państwem w prawie kanonicznym i prawie pol-skim, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;

MałEcKa ElŻbiEta, przedkładając pracę pt. Prawa i obowiązki

wier-nych świeckich w świetle uchwał Synodu Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J.

Gręźlikowskie-go, prof. UKSW;

MarChEwa syLwia, przedkładając pracę pt. Uprawnienia sędziego do

fakultatywnego zaostrzenia kary w kościelnym prawie karnym,

na-pisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW; MarczyK łuKasz, przedkładając pracę pt. Nowe media jako narzędzia

ewangelizacji, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J.

Krajczyń-skiego, prof. UKSW;

Mazan Jan, przedkładając pracę pt. Obowiązki polityków katolickich

w świetle dokumentów papieskich Leona XIII i jego następców,

ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW;

MEndra MarLEna, przedkładając pracę pt. Struktura i zadania

Kon-gregacji Nauki Wiary, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J.

Wro-ceńskiego, prof. UKSW;

MiLLEr MoniKa, przedkładając pracę pt. Niezdolność konsensualna

do zawarcia małżeństwa w wyrokach Trybunału Metropolitalnego w Warszawie w 2001 roku, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO [5]

(7)

MłynarczyK sylwia, przedkładając pracę pt. Dowodzenie w sprawach

małżeńskich prowadzonych z tytułu niezdolności konsensualnej,

na-pisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego; MościcKi Piotr, przedkładając pracę pt. Kara śmierci w prawie

pol-skim i kanonicznym. Studium historyczno – porównawcze, napisaną

pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW; Mróz Michał, przedkładając pracę pt. Podstawy prawne działalności

wydawnictw kościelnych w III Rzeczypospolitej Polskiej, napisaną

pod kierunkiem ks. dra hab. J. Wroceńskiego, prof. UKSW;

MuLtan Joanna, przedkładając pracę pt. Sprawowanie sakramentów

podczas Triduum Paschalnego w świetle prawa kanonicznego i li-turgicznego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Z.

Jan-czewskiego;

nadoLsKa diana, przedkładając pracę pt. Czy transseksualista może

zawrzeć związek małżeński w świetle prawa polskiego i prawa ko-ścielnego, napisaną pod kierunkiem ks. dr hab. H. Stawniaka, prof.

UKSW;

niEwińsKi EMil, przedkładając pracę pt. Zaskarżenie wyroku

niepra-womocnego w kanonicznym procesie spornym i w postępowaniu cywilnym, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. W. Kiwiora, prof.

UKSW;

nitKa Justyna, przedkładając pracę pt. Stwierdzenie nieważności

mał-żeństwa z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd w świetle dok-tryny i orzecznictwa, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.

G. Leszczyńskiego;

osyPiuK anna, przedkładając pracę pt. Klauzule generalne w prawie

kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra

hab. T. Gałkowskiego prof. UKSW;

PaChoLsKi JaCEK, przedkładając pracę pt. Stwierdzenie domniemanej

śmierci w prawie kanonicznym, a uznanie za zmarłego w prawie cywilnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyń-ks. prof. dra hab. G. Leszczyń- Leszczyń-skiego;

PiErzchała EMilia, przedkładając pracę pt. Rozwód w prawie

(8)

265 PrabucKi sławoMir, przedkładając pracę pt. Naturalny i

sakramen-talny charakter małżeństwa chrześcijańskiego w przemówieniach Jana Pawła II do Roty Rzymskiej, napisaną pod kierunkiem ks. dra

hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

Przybyła JaKub, przedkładając pracę pt. Dotacje i subwencje z

bu-dżetu państwa na działalność instytucji kościelnych w prawie III Rzeczypospolitej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.

J. Krukowskiego;

rdzonKowsKa Magda, przedkładając pracę pt. Znaczenie klauzury

mniszek w obowiązującym ustawodawstwie kościelnym, napisaną

pod kierunkiem s. dr hab. B. Szewczul, prof. UKSW;

ruszczyńsKa barbara, przedkładając pracę pt. Osoba świecka w

try-bunale diecezjalnym, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. W.

Ki-wiora, prof. UKSW;

rutECKi KaMiL, przedkładając pracę pt. Ewolucja przyczyn nieważnie

zawartego małżeństwa na podstawie Kodeksu Prawa Kanoniczne-go z 1917 roku oraz Kodeksu Prawa KanoniczneKanoniczne-go z 1983 roku,

napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

rybniK raFał, przedkładając pracę pt. Motywy symulacji częściowej

i całkowitej i ich wpływ na ważność małżeństwa na podstawie wy-roków opublikowanych w roczniku Jus Matrimoniale, napisaną pod

kierunkiem ks. dra hab. T. Gałkowskiego, prof. UKSW;

siEdLECKi JaCEK, przedkładając pracę pt. Rola i zadania organizacji

społecznych w nauczaniu i działalności Stefana Kardynała Wyszyń-skiego. Ujęcie prawno-duszpasterskie, napisaną pod kierunkiem ks.

dra hab. J. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

sMaGiEł Katarzyna, przedkładając pracę pt. Instytucja nowicjatu

w ujęciu Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku,

napi-saną pod kierunkiem s. dr hab. B. Szewczul, prof. UKSW;

stEMPLEwsKi MaCiEJ, przedkładając pracę pt. Obowiązek małżonków

do wzbudzenia potomstwa, a przeszkody stawiane im przez współ-czesną cywilizację w świetle Evangelium Vitae, napisaną pod

kie-runkiem ks. dra hab. W. Necla, prof. UKSW;

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO [7]

(9)

susKa KLaudia, przedkładając pracę pt. Nierozłączność między umową

i sakramentem w małżeństwie ochrzczonych, napisaną pod

kierun-kiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof. UKSW;

syManowiCz Joanna, przedkładając pracę pt. Wykluczenie istotnego

elementu małżeństwa w świetle kanonu 1101 § 2, napisaną pod

kie-runkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;

szafranKo anna, przedkładając pracę pt. Ochrona małżeństwa w

pra-wie kanonicznym i w prapra-wie polskim, napisaną pod kierunkiem

o. dra hab. W. Kiwiora, prof. UKSW;

szczEPańsKi MaciEJ, przedkładając pracę pt. Wykładnia funkcjonalna

prawa kanonicznego w nawiązaniu do derywacyjnej koncepcji wy-kładni prawa, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. T.

Gałkowskie-go, prof. UKSW;

szELiga Krystian, przedkładając pracę pt. Wolność woli jako element

konstytutywny aktu prawnego, napisaną pod kierunkiem ks. dra

hab. T. Gałkowskiego, prof. UKSW;

szEwCzyK Katarzyna, przedkładając pracę pt. Aplikacja dyspozycji

dotyczących przeszkody różności religii w odniesieniu do związku małżeńskiego zawieranego pomiędzy katolikiem, a muzułmaninem,

napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Dzierżona;

szuszKiEwiCz Justyna, przedkładając pracę pt. Kary w kanonicznym

i w polskim prawie karnym, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. W.

Kiwiora, prof. UKSW;

szyManKiEwicz Michał, przedkładając pracę pt. Formy regulacji

sy-tuacji prawnej Kościoła katolickiego i innych związków wyznanio-wych w III Rzeczypospolitej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra

hab. J. Krukowskiego;

tarnaCKa agata, przedkładając pracę pt. Niezdolność do podjęcia

istotnych obowiązków małżeńskich jako wada zgody małżeńskiej na podstawie kanonu 1095 n. 3, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

J. Wroceńskiego, prof. UKSW;

tEryKs PauLina, przedkładając pracę pt. Przygotowanie

(10)

267

w Polsce, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof.

UKSW;

trębicKi KrzysztoF, przedkładając pracę pt. Dochodzenie wstępne

i postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w prawie ka-nonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem o. dra hab.

W. Kiwiora, prof. UKSW;

warzocha-Pliś EDyta, przedkładając pracę pt. Prawa i obowiązki

stron procesowych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeń-stwa, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G.

Leszczyńskie-go;

wiECzorEK arKadiusz, przedkładając pracę pt. Konwalidacja

małżeń-stwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod

kie-runkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego;

wiECzorEK MatyLda, przedkładając pracę pt. Podstawy prawne

kon-fiskaty dóbr kościelnych po II wojnie światowej, napisaną pod

kie-runkiem ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW;

woJCiEChowsKi woJCiECh, przedkładając pracę pt. Zadania Papieskich

Dzieł Misyjnych w Kościele na przykładzie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

H. Stawniaka, prof. UKSW;

wołosz MaGDalEna, przedkładając pracę pt. Zaburzenia psychiczne,

a zawarcie małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim,

napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego; wróbLEwsKi MarCin, przedkładając pracę pt. Małżeństwo pod

warun-kiem w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kano-nów Kościołów Wschodnich, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab.

H. Stawniaka, prof. UKSW;

wydErKa MatEusz, przedkładając pracę pt. Skuteczność testamentu

alograficznego, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. J.

Błeszyń-skiego;

zaGórsKi PawEł, przedkładając pracę pt. Nieważność wyroku w

kano-nicznym procesie o nieważność małżeństwa w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i instrukcji Dignitas

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO [9]

(11)

Connubii, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J.

Gręźlikowskie-go, prof. UKSW;

zaLEwsKa agniEszKa, przedkładając pracę pt. Możliwości

wykorzysta-nia nauk psychiatrycznych na polu sądownictwa kościelnego,

napi-saną pod kierunkiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof. UKSW; zasęPa sonia, przedkładając pracę pt. Urząd i znaczenie adwokata

sta-łego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, napisaną

pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;

ŻuPińsKa anna, przedkładając pracę pt. Wpływ DDA na zdolność

kon-sensualną osoby, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J.

Krajczyń-skiego, prof. UKSW.

s. Bożena Szewczul WNO

NOSTRYFIKACJE

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego przeprowadziła w roku aka-demickim 2011/2012 następujące postępowania nostryfikacyjne doty-czące uznania stopnia doktora prawa kanonicznego za równorzędny ze stopniem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego nadawanym w kraju:

1. Ks. dohnaLiKa Jana, uzyskanego na Wydziale Prawa

Kanoniczne-go PapieskieKanoniczne-go Uniwersytetu GreKanoniczne-goriańskieKanoniczne-go na podstawie dyser-tacji pt. Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la

confessione annuale (cc. 920-989), napisanej pod kierunkiem ks.

prof. Janusza Kowala SJ;

2. Ks. PocałuJKo toMasza, uzyskanego na Wydziale Prawa

Kano-nicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriański na podstawie dy-sertacji pt. La prevenzione della nullità del matrimonio nella

pre-parazione e nell’ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici, napisanej pod kierunkiem ks.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bliżej poznałem Zawodzińskiego dopiero w Toruniu, gdzie objął k atedrę lite ra tu r słowiańskich na Uniwersytecie Kopernika. Odgiął się, odżył, ruchliwy, czynny,

Boleslaus furens jest najdawniejszym w literaturze polskiej dram atem o Śmiałym i jego walce ze św. W stylu dram atu do­ strzegamy ślady wpływu Seneki (zwłaszcza

Bardziej istotne będą związki z poezją zachodnio-europejską, którą bardzo silnie reprezentuje w twórczości Jastru n a Bainer Maria Bilke. Celem moich uwag jest

Title The life course approach as a framework for the study of neighbourhood effects The moderating effect of higher education on the intergenerational transmission of

In this framework, we hypothesize that drivers choose to resume manual control or to regulate the ACC target speed (binary logit and regression models) if the

Cny Lubomirski, wszystek św iat twój dekret widzi, Każdy się w niewinności twej tym dekretem brzydzi.. Bankietuje i świadków szalbierz z

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 45/1,

Ten typ pro­ gramu id eow o-politycznego, zw any przez h istoryk ów liberalizm em , jest jedną z podstaw ow ych form ideologicznych, bez których niesp osób zrozum