Centralna Komisja do spraw stopni i tytułów

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Centralna Komisja do spraw stopni i tytułów

Wniosek

z dnia 29 kwietnia 2019

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki chemiczne, w dyscyplinie chemia 1. Imię

i

Nazwisko: Andrzej Olczak

2.Stopień naukowy: doktor nauk chemicznych

w

zakresie chemii, nadany przez Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej 11 lipca 1997r.

3.

Tytuł

osiągnięcia naukowego: Rozpraszanie rezonansowe w rentgenografii strukturalnej

-

aspekty teoretyczne i aplikacyjne

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego:

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

5. Oświadczam,, że zapoznałałem się

zk\alniąinformacyjną (RODO)

dotyczącą przetwa- rzania danych osobowych

w

Centralnej

Komisji

do Spraw Stopni

i

Tytułów

-

zgodnie

zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE)

2016i679

z

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w zułiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych

i w

sprawie swobodnego przepływu

tych

danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46/WE

(RODO)

-

dostępną na stronie www.ck.gov.p1.

e0/"\

podpis Wnioskodawcy

Załączniki:

1. Poświadczona kopia dyplomu doktorskiego 2a. Autoreferat w języku polskim

2b. Autoreferat w języku angielskim

3. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracY ,

"

naukowej i popularyzacji nauki

4. Oświadczenia współautorów określające wkład w powstanie publikacji 5. Kopie opublikowanych artykułów stanowiących osiągnięcie naukowe (Hl-Hg)

6. Dane adresowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :