• Nie Znaleziono Wyników

Mo¿liwoœæ sk³adowania dotyczy równie¿ wyrobisk górniczych wybranych zlikwidowanych kopalñ wêgla kamiennego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mo¿liwoœæ sk³adowania dotyczy równie¿ wyrobisk górniczych wybranych zlikwidowanych kopalñ wêgla kamiennego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

MO¯LIWOŒCI PODZIEMNEGO SK£ADOWANIA CO2W REGIONIE GÓRNOŒL¥SKIM

S ³ o w a k l u c z o w e Sk³adowanie CO2, GZW, zat³aczanie CO2do pok³adów wêgla, CCS

S t r e s z c z e n i e

Wyniki dotychczasowych badañ wskazuj¹, ¿e w regionie górnoœl¹skim istnieje mo¿liwoœæ sk³adowania dwutlenku wêgla w strukturach geologicznych. Jednak ze wzglêdu na znaczny stopieñ zurbanizowania do sk³adowania nadaj¹ siê poziomy wodonoœne i pok³ady wêgla kamiennego zlokalizowane na obrze¿u aglomeracji, natomiast nie kwalifikuj¹ siê ze wzglêdów bezpieczeñstwa obszary silnie zindustrializowane (miast, du¿ych obiektów przemys³owych i innych). Najlepsze warunki do zat³aczana CO2stwierdzono w poziomie warstw dêbowieckich w rejonie Skoczów-Zebrzydowice. Wyznaczone sk³adowisko ma pojemnoœæ wystarczaj¹c¹ na potrzeby lokalnego emitenta CO2. Mo¿liwoœæ sk³adowania dotyczy równie¿ wyrobisk górniczych wybranych zlikwidowanych kopalñ wêgla kamiennego. Wyniki wstêpnych badañ wykaza³y, ¿e mo¿na rozwa¿aæ utworzenie w nich zbiorników niskociœnieniowych (o ciœnieniu do 0,6 MPa) lub w wybranych, izolowanych wyrobiskach, zbiorników wysokociœnieniowych (na ciœnienie powy¿ej 1 MPa). Ich pojemnoœæ sk³adowania bêdzie jednak mniejsza, ni¿ w warstwach wodonoœnych. Potencjalnie mo¿liwoœci sk³adowania s¹ zwi¹zane równie¿ z pok³adami wêgla kamiennego – zw³aszcza zalegaj¹cymi na du¿ej g³êbokoœci, w obszarach znacznie zaanga¿owanych tektonicznie i zawodnionych, poza zasiêgiem czynnego górnictwa. Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e ewentualne zat³aczanie CO2spowoduje, i¿ zasoby wêgla w rejonie sk³adowiska CO2nigdy nie bêd¹ mog³y byæ eksploatowane metodami górniczymi lub poddane zgazowaniu, oraz ¿e bêdzie mo¿na prowadziæ innego typu dzia³alnoœæ gos- podarcz¹ tylko w znacznej odleg³oœci, poza zasiêgiem ich wzajemnego oddzia³ywania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obecne przepisy prawa geologicznego i górniczego, ochrony œrodowiska, prawa gospo- darczego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, teoretycznie w znacznym

Zasoby przemys³owe i operatywne cienkich pok³adów zlokalizowane poni¿ej poziomów udostêp- nionych i w budowie stanowi¹ oko³o 16% ca³oœci zasobów udokumentowanych na

Dwutlenek wêgla mo¿e byæ sk³adowany w kopalni jako gaz wolny, gaz rozpuszczony oraz jako gaz zaadsorbowany w pozosta³ych pok³adach wêglowych.. Oszacowano pojemnoœæ

Z uwagi na charakteryzuj¹cy produkcjê górnicz¹ wysoki poziom nie- pewnoœci, zwi¹zany zw³aszcza ze zmiennoœci¹ warunków zalegania z³ó¿, wskazane jest okreœlenie

Pierwszoplanowym poziomem zbiornikowym dla pod- ziemnego sk³adowania CO 2 s¹ utwory formacji mogileñskiej barremu-albu œrodkowego, o mi¹¿szoœci œrednio 170 metrów, œrednim

Zmiennoœæ zawartoœci fosforu w badanych pok³adach okreœlono jako du¿¹, a jedynie w przypadku najs³abiej rozpoznanego pok³adu 404/2 – jako przeciêtn¹.. Struktura

Stwierdzono generalnie bardzo nisk¹ jakoœæ interpolacji wyra¿aj¹c¹ siê wystêpowaniem b³êdów systematycznych prognozy wartoœci anali- zowanych parametrów, du¿ych

Elektroenergetyka, produkuj¹ca ponad 60% energii elektrycznej z wêgla kamiennego, potrzebuje szczegó³owych analiz i danych o perspektywach zasilania w wêgiel dla podjêcia