• Nie Znaleziono Wyników

Zebranie Zespołu Historii Geodezji Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zebranie Zespołu Historii Geodezji Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

K ron ika 413

teckiej. Szczególnie zajęła się jego dwom a pracam i rękopiśm iennym i, m ającym i charakter podręcznikow y (niedawno zresztą odnalezionym i): O m eta lu rg ii oraz 0 ro zk ła d zie ch em iczn ym roślin*.

P o referacie w yw iązała się dyskusja. N a pytan ie doc. M. Cham cówny, jaką drogą K atedra H istorii Techniki i N auk Technicznych A kadem ii G órniczo-H utni­ czej w K rakow ie zdobyła w ym ienione rękopisy, prof. A G aweł w yjaśn ił, iż k u p io­ no je z rąk pryw atnych, tym niem niej m usiały one n iegd yś należeć do w ięk szych zbiorów bibliotecznych, dotychczas nie ustalonych. Doc. J. Babicz podkreślił trud­ ności w ustalaniu autorstw a m anuskryptów bez podpisu, uw ypuklając n a tym tle w y n ik i pracy badaw czo-naukow ej referentki, która w skazała nazw isko autora oraz czas pow stania dzieła. P rof. G aw eł analizow ał bliżej treść pracy O ro zk ła d zie ch e­ m ic zn ym roślin. Doc. C ham ców na i dr J. Strojn ow ski poruszyli w ażną k w estię w p ły w u dorobku naukow ego Jaśkiew icza n a późniejsze prace Jędrzeja Ś niad eckie­ go. Referentka, odpow iadając na pytania, w yraziła gotowość uwzględnić w sw oich badaniach to zagadnienie.

_ D anuta R ed ero w a

PRACE NAD BIBLIOGRAFIĄ MATEMATYKI POLSKIEJ X IX W. W m arcu 1964 r. odbyła się w e W rocławiu sesja pośw ięcona historii m atem a­ tyki p o lsk ie j1. W referacie S tan i p o trze b y h istorii m a te m a ty k i w P olsce doc. Zdzi­ sław O piął podkreślił Wtedy konieczność opracow ania now ej i pełnej b ibliografii p olskiej literatury m atem atycznej sięgającej do czasów najnowszych.

R ealizując te n postulat, Zespół H istorii M atem atyki Zakładu H istorii N auki 1 Techniki PA N przystąpił do p rac przygotow aw czych nad bibliografią polskiej literatury m atem atycznej X IX w . W dniu 21' k w ietn ia br. odbyło się w K rakow ie p ierw sze zebranie p ośw ięcone organizacji tej pracy. Zasięgi: terytorialny i języko­ w y planow anej bibliografii będą ' nieograniczone. O bejm ie ona druki zw arte, arty­ ku ły w czasopism ach oraz drukowane prace zbiorowe z dziedziny m atem atyki i o m atem atyce polskiej.

Zofia P a w lik o w sk a

ZEBRANIE ZESPOŁU HISTORII GEODEZJI ZAK ŁA DU HISTORII I NAUK I I TECHNIKI P A N

W dniu 2 m aja br. odbyło się w W arszawie zebranie Zespołu H istorii Geodezji pod przew odnictw em prof. J. G om oliszew skiego. W referacie nagra Łnż. K azim ie­ rza Saw ickiego poddany został analizie T ra k ta c ik m a ły J. J. H aina z 1664 r., trze­ cia z k o lei publikacja w języku polskim z dziedziny m iernictw a — po M iern ickiej nauce iz 1566 r. S. Grzepskiego i po P rzy d a tk u d o geo m etrii p o lsk iej Grzepskiego.' w ydanym przez J. Brożka. Choć T ra k ta cik n ie jest pracą oryginalną i zaw iera w yciągi z ogłoszonej w 1627 r. w języku niem ieckim G eo m e trii p ra k ty c zn e j D. Schwentera, to posiada on dużą w artość ze w zględu na zam ieszczony w nim w yk ład ó pom iarach stolikow ych — pierw szy w języku polskim . Za celow e uzna­ no w ię c przygotow anie w yczerpującej rozprawy na ten tem at.

W dalszym ciągu zebrania postanow iono zorganizować jesienią 1966 r. uroczy­

* Por. w nrze 1/1961 „K wartalnika” artykuły H. M adurow icz-Urbańskiej i E. Ostachowskiego, om aw iające te rękopisy.

(3)

414 K ron ika

ste posiedzenie w K rakow ie z okazji 400 rocznicy w ydania M iern ickiej n au ki Grzepskiego oraiz podjęto decyzję o przygotow aniu d o druku pracy doc. S. K ryń­ skiego 'O historii triangulacji w zaborze pruskim.

J. Bb.

ROZPRAWA DOKTORSKA O HIERONIMIE PINOCCIM

Dnia 1111 czerwca 1965 r. n a W ydziale Filozoficzno-H istorycznym U niw ersytetu Jagiellońskiego odbyła się obrona rozpraw y doktorskiej starszego asystenta Z a ­ kładu Historii Nauki i Techniki P A N , m gr K aroliny Targosz-K retow ej: H ieronim Pinocci, re p reze n ta n t k u ltu ry n a u k o w ej w Polsce w X V II w .1. Prom otorem dokto­ ratu b ył prof. H enryk Barycz, a recenzentam i rozprawy: doc. Leszek H ajdukie- wicz, kierow nik Archiw um UJ, oraz prof. M ieczysław Brahm er z U niw ersytetu W arszawskiego. W tydzień później Rada W ydziału nadała m gr Targosz-K retowej stopień doktora nauk hum anistycznych.

DOKTORAT NAUK FARMACEUTYCZNYCH ZA PRACĘ Z ZAKRESU HISTORII FARMACJI

W dniu 30 czerwca br. Rada W ydziału Farm aceutycznego A kadem ii Medycznej w W arszawie nadała stopień doktora nauk farm aceutycznych starszem u asystento­ w i Zakładu H istorii i T echniki P A N , m gr Barbarze R em bielińskiej-K uźnickiej za pracę E w olu cja akadem ickiego nauczania fa rm a cji w Polsce w latach 1783— 1930. Prom otorem pracy był prof. S tan isław Konopka, recenzentam i zaś: doc. Ludm iła Krakowiecka z Akadem ii M edycznej w Poznaniu i prof. H enryk Bukowiecki.

MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE I TECHNICZNE DO ODBUDOWY I ROZBUDOWY WARSZAWY W ŚWIETLE POTRZEB B A D A Ń NAUKOWYCH

Zagadnienie grom adzenia i archiwalnego opracow ywania m ateriałów karto­ graficznych i technicznych jest problemem , którem u polskie koła naukow e p o­ św ięcają w ostatnich latach coraz Więcej uwagi. Stw orzenie pełnow artościow ej bazy źródłowej dla ¡badań nad rozw ojem urbanizacji, urbanistyki i sił w ytw órczych oraz nad historią techniki nie jest zadaniem prostym ani łatw ym . A by je n ależy­ cie rozswiązać, konieczna jest ścisła współpraca trzech zainteresow anych stron: tw órców tych m ateriałów , tj. projektantów, archiwistów, którym powierzono obo­ w iązek ic h grom adzenia i udostępniania, oraz historyków różnych specjalności, którym m ateriały Ite potrzebne są do badań naukowych.

N aw iązując do niedaw nych (w 1965 r.) uroczystości zw iązanych z 700-leciem istnienia oraz dwudziestą rocznicą w yzw olenia W arszawy, państw ow a służba archiwalna zorganizowała w W arszaw ie w dniu 28 m arca br. konferencję n auk o­ wą, której przew odniczył naczelny dyrektor archiwów państw ow ych Leon Chajn. Celem konferencji było przedstaw ienie stanu bazy źródłowej w zakresie m ateria­ łó w kartograficznych i technicznych, obrazujących budowę, odbudowę i rozbudo­ w ę S tolicy oraz przedyskutow anie podstaw owych problem ów związanych z ich gromadzeniem. U dział w naradzie w zięli urbaniści, architekci, historycy oraz archiwiści.

1 Por. w nrze 3/1963 „K w artalnika” (s. 463) inform ację o referacie m gr Tar­ gosz-K retow ej n a ¡temat P inocciego n a posiedzeniu Zespołu Odrodzenia Zakładu H istorii N auki i Techniki PAN.

Cytaty

Powiązane dokumenty

h et gron dwater aangeven en h e t andere stel lijnen zijn dan lijnen van gelijken druk. Bij zeer eenvoudigen vorm van de grondmassa kunnen deze lijnen lan gs

Troska Kościoła o słowo pisane wynika z przekonania, że mimo nowocze­ snych środków społecznego przekazu jest ono podstawowym narzędziem wpły­ wania na człowieka, jego

Wiele złego w relacjach rodzice - dzieci spowodowały wyjazdy zarobko­ we rodziców za granicę. Sprawiły one, że jest dość duża grupa dzieci nazywa­ nych eurosierotami.

mineralnych na ziemiach Mazur i Warmii, eksploatowanych

Przyczynek do polskości wsi Olszewo, pow. ełckiego,

BIJLAGE I WADJEB1INGEN COMMISSIE NORRfALI'SATIE NEDERLANDSCHE VAARPYEGEN 22 SEPTEMBER-4 OCTOBER

Stała się w spółtwórczynią Muzeum Mazurskiego w Działdowie, gromadząc przy pomocy członków Koła Krajoznawczego Młodzieży Sem inarialnej zbiory sztuki ludowej,