• Nie Znaleziono Wyników

Wskazywanie kierunku drogi - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wskazywanie kierunku drogi - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych"

Copied!
2
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Data:14.V.2019.

1. Temat lekcji: Wskazywanie kierunku drogi

2. Rozgrzewka językowa ;przypomnienie i utrwalenie wyrażeo typu turn left, turn right, cross the road, go straight on, pass, next to.

- środki dydaktyczne- materiały przygotowane przez nauczyciela 3. Cele lekcji:

-uczeo pyta o drogę

- uczeo potrafi wskazad drogę go odpowiednich miejsc - tworzenie dialogu

4. Metody i formy nauczania - działania praktyczne

- praca w parach 5. Tok lekcji:

- Czytanie dialogu modelowego przez uczniów

- uczniowie sami kompletują dialog – nauczyciel sprawdza odpowiedzi z cała grupą

- nauczyciel wyjaśnia grupie jakich sformułowao można zastosowad pytając o drogę np. How can I get to ……? How far is it ………….?

(2)

- utrwalenie słownictwa związanego z nazwami różnych miejsc w miescie np. post office, library, museum, church … .

6. Podsumowanie zajęc.

Krótka pogawędka dotycząca zajęd, uświadomienie uczniom użyteczności i umiejętności kontaktowania się w krajach anglojęzycznych.

Podpis nauczyciel Iwona Świątkowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Progowanie modalne Zagadnienie Segmentacji Progowanie Proste progowanie Półprogowanie Progowanie pasmowe Histogram Progowanie optymalne Segmentacja konturowa Segmentacja obszarowa..

Aproksymacja krzywymi B-sklejanymi Zagadnienie Interpolacji Sterowanie Ruchem Wykorzystanie Ścieżek Ruch po ścieżce Zorientowanie wzdłuż ścieżki Kamera Wygładzanie Ścieżka

 Interpolacja odpowiedenich wierzchołków.. Wielościany gwiaździste Klatki kluczowe Odkształcanie obiektów Interpolacja kształtów trójwymiarowych Terminologia Identyczna

Struktury danych Wprowadzenie Kinematyka prosta Modelowanie hierarchiczne Pary kinematyczne Struktury Kinematyka odwortna  Drzewo root node link joint root arc root. Articulated

W najprostszej i najbardziej ogólnej definicji oddziaływania wychowawcze można utożsamić z samą istotą procesu wychowania rozumianego jako wspomaganie wychowanka w jego

Obejrzenie części filmu (do momentu podejmowania decyzji przez bohatera, czy wyjeżdża z klasą, czy zostaje w domu, aby grać w gry komputerowe).. Podział klasy na

3) zabawy i gry rozwijające percepcję dotykową – rozwijają doznania dotykowe dziecka, uwrażliwiają i usprawniają zmysł dotyku, dzięki czemu dziecko może

„Pokaż gdzie masz…”- zabawa ruchowa- naśladowcza- dziecko recytuje tekst rymowanki: „Pokaż nam, pokaż sam, pokaż gdzie masz….(nos, włosy, łokcie itd.) Nauczyciel wypowiada

Uczniowie zdolni często mają swój wewnętrzny świat, posługują się niezrozumiałym dla otoczenia językiem werbalnym i niewerbalnym: gestami, minami. Często

◦ Podstawa programowa to obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisanych w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących

Dziecko, które czuje się lubiane i akceptowane, traktuje nauczyciela jak autorytet, dlatego dzięki temu łatwiej wpłynąć jest mu na dziecięcą postawę i zmotywować do

 Zaproponowane działania dla dziecka muszą uwzględniać pracę nie tylko z komputerem (dziecko nie może spędzać więcej niż 2-2,5 godziny przed komputerem). 

Mama biegnie do łazienki umyć ręce i twarz, a tata goli się przed lustrem. Po chwili ze swego pokoju wychodzi babcia, która właśnie teraz musi

Justyną Bednarek” - wybranie spośród chętnych uczniów osoby, która wcieli się w rolę pisarki i zadawanie jej pytań przez pozostałych uczniów. Czego Twoim zdaniem uczy

Dzieci po rozpakowaniu się stają przy swoich ławkach i podchodzą do nauczyciela, naśladując w dowolny sposób wywołane przez niego zwierzę.. Nauczyciel przywołuje dzieci

O odpowiedzialności: filozofia moralna Romana Ingardena / Krystyna Skuriat [online].. O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania

B.Complete the sentences with past simple- skompletuj odpowiednią forma gramatyczną zdania w czasie przeszłym prostym. She ……….at eight o’clock

Rozgrzewka językowa ;przypomnienie i utrwalenie wyrażeo typu turn left, turn right, cross the road, go straight on, pass, next to..

- Uczniowie czytają tekst oraz tłumacza poszczególne zdania.. Podpis nauczyciela Iwona

- tworzą zdania twierdzące, przeczące oraz pytające w czasie przeszłym prostym 3.. Podpis nauczyciela Iwona

Podręcznik, karta pracy, zdjęcia roślin, zwierząt, grzybów trujących, bandaże, trójkątna chusta, środki dezynfekcyjne, opakowania po środkach czystości..