• Nie Znaleziono Wyników

Radom. Stanowisko 5 - Kościół farny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Radom. Stanowisko 5 - Kościół farny"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wojciech Twardowski

Radom. Stanowisko 5 - Kościół farny

Informator Archeologiczny : badania 5, 297

(2)

-

a*r

-Prawadaono n adaśr arekeo lo gio aey i nleabąm ią dekamentaoją na 23 wykopach aałedeayok d la eke perty ąr gnueta w aa jb lld aay n otecaen ia aabwdewaś dawnego ratn aaa ? Tylko w k i Mcm wykopach etwlerdaono pierwot­ ny wkład wmratw? ayod rąhnlone ao atały wmratwy awlągane a eo mej mniej trzema pokaroMzl mm tym teren ie ed XIV de XVIII wlekn? N atrafiono nm fm ^een ty apalomrek hrnmmhśw a aackowmayml dwooca rednmjmni hoaatrmb- e j l ścierni nnr w nlewypnloayeh c e g ie ł /X V III w? ? / 1 nar a pionowo wbityoh p a l l grmbe oblepionych g lin ą /praed XVI w? ? / ? pom dte a a t r a -

fleme na brwkl nowedytne 1 śreśmiowleoane e ia a na wmratwy a aawmrtoś- e l ą drewna 1 aakła oklenmoge?

gopakame a a t e r l e ł m^bytkowy w pcetmel oermnlkl newodytnej 1 średalew leean o j, fragmenty k a f l i 1 eaklawych aaoayd erea frmmoont g l l - n lnnej f k jk l ?

MMMH naaaerwmter Zabytkśw drek oo leglo

a-Stenewlako 5 - K e śe lśł fmray aydhw glele ao k

kaśknla pr emmd al ł ąp r P e jd e o k łwmrśewekl a Manonn kaglenalnage w Badomim? Flaan ae- wmł H Z w H e le n e k ? Ckrea aewody tły ?

kykep aondadowy e wymiarach 1 x 2 n 1 g łą b e k e śd 2 ,3 0 n n la ł na c e le d e ta r e le de pedemn dawnych peamdaek 1 ok reślen ia dawnego pe- alenn eaadnl nwogo! Botnaflene na re e a tk l 3 nnwiomehnl: w apśłeaeanej nam n rewej 1 den XH -deoam rok peaadaek eeglaigrck? Pcnidej odkryte mara twe gmaewe a lenną datowaną monetami na dragą połową XVII wieka? Starano od t e j wmratwy a ą odkryte jedynie fragment a cyrt ani o ? dwa graby azk leletew e? Jeden a nich anwiom ł awłeki doroałego oeoknika a waako- daoną eanaaką ałodone w proatekątnyn grobowca ceglanyn? Dragi grśb anajdeweł e ią aa aownątrs grebowoa 1 aaw ierał a a k le le t anleaaeaony w trwanie drewnianej wyłodonej earatw ą iz o la c y jn ą - wapna? Pray o ak ie-

le o le eaokemały a l ą re e a tk l tbenliąr 1 obewla ekśraanego? Ten o a ta tn l pookśwek w ląaaś nedaa a "morową omrmaą" ja k a panowała w Hadomla w la ­ tach 1222 1 1225?

Na akntek aarwenenla pierwotnego akłada wmratw n ie wdało a lą o k r e ślić najdew nlejaaego poa l ona eeednioaego?

PdKd MAZONINCKA p atra śre d la w le o a e Zamek

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Przed Działem Informacji Naukowej stają nowe zadania – zarządzanie informacją naukową dostępną poprzez internet czyli tworzenie biblioteki wirtualnej własnej uczelni

Wychodząc naprzeciw tym zaleceniom realizatorzy międzynarodowego programu ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility) podjęli inicjatywę

Friendship is the foremost form of human individual relation, a demanding community of ethical courage and reciprocation of the measure of life in the

Pierwszym wymiernym efektem tych prac byłby kompletny inwentarz rękopisów i druków poklasz- tornych w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, wprowadzony do baz danych Projektu.

Z tego około 50% przeznacza się na paszę, a ponieważ i tak nie jest to ilość wystarczająca, kraje bogate ratują się importem pasz.” „Aby osiągnąć

In [15] an equivalence is exhibited between the category of semi-Heyting algebras and the category of centered semi-Nelson algebras, extending Cignoli’s result that the categories

Badania miały za zadanie zlokalizowanie słabo zachowanych obiek­ tów archeologicznych jam, resztek pieców i Innych pozostałości osady.. Zastosowano po raz pierw