• Nie Znaleziono Wyników

  Dlaczego kara grzywny w warunkach Polskich nie może stać się sankcją dominującą ?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "  Dlaczego kara grzywny w warunkach Polskich nie może stać się sankcją dominującą ?"

Copied!
29
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

 

Dlaczego kara grzywny w warunkach Polskich nie może stać się sankcją dominującą ?

(2)

Art. 32. Karami są:

1)   grzywna,

2)   ograniczenie wolności, 3)   pozbawienie wolności,

4)   25 lat pozbawienia wolności,

5)   dożywotnie pozbawienie wolności.

ogolem-osadzenia-prawomocne-1999-2008.pdf

..\prawomocne-skazania-oraz-warunkowe-umorzenia

-2001-2014.xls

(3)

Art. 33. § 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.

§ 2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową

osiągnął.

§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę

dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne,

stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka

dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też

przekraczać 2.000 złotych.

(4)

Art. 38. § 1. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo

nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, a ustawowe zagrożenie obejmuje więcej niż

jedną z kar wymienionych w art. 32 pkt 1–3, obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar.

§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności lub 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

§ 3. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy

ustawowego zagrożenia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie

może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za

przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności,

nie może przekroczyć 20 lat pozbawienia wolności.

(5)

Art. 58. § 1. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej

wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.

§ 2. Grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub

możliwości zarobkowe uzasadniają

przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji.

§ 2a. Kary ograniczenia wolności związanej z obowiązkiem, o którym mowa w art. 35 § 1, nie orzeka się, jeżeli stan zdrowia oskarżonego lub jego właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że oskarżony nie wykona tego obowiązku.

§ 3. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, sąd może orzec zamiast kary

pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia wolności do lat 2, w

szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny; Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje się do sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz do sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4.

Art. 58. § 1. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, a przestępstwo jest zagrożone karą

pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, sąd orzeka karę pozbawienia

wolności tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.

§ 2. (uchylony).

§ 2a. Kary ograniczenia wolności w postaci obowiązku, o którym mowa w art.

34 § 1a pkt 1, nie orzeka się, jeżeli stan zdrowia oskarżonego lub jego właściwości i warunki osobiste uzasadniają

przekonanie, że oskarżony nie wykona tego obowiązku.

§ 3. (uchylony).

§ 4. (uchylony).

Art. 37a. Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia

wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec

grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4.

(6)

Art. 63. § 1. Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia

wolności, dwóm dniom kary ograniczenia

wolności lub dwóm dziennym stawkom grzywny.

(7)

Art. 71. § 1. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd

może orzec grzywnę w wysokości do 270 stawek dziennych, jeżeli jej

wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe; zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd

może orzec grzywnę w wysokości do 135 stawek dziennych.

§ 2. W razie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności lub

ograniczenia wolności, grzywna orzeczona na podstawie § 1 nie podlega wykonaniu; kara

pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega

skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek

dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia.

Art. 71. § 1. Zawieszając

wykonanie kary, sąd może orzec grzywnę, jeżeli jej wymierzenie obok kary pozbawienia wolności na innej podstawie nie jest

możliwe.

§ 2. W razie zarządzenia wykonania kary grzywna

orzeczona na podstawie § 1 nie podlega wykonaniu; kara

pozbawienia wolności ulega

skróceniu o okres odpowiadający połowie liczby uiszczonych

stawek dziennych grzywny z zaokrągleniem w górę do

pełnego dnia.

(8)

Art. 103. § 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego

upłynęło lat:

  1)   30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,

  2)   15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,

  3)   10 - w razie skazania na inną karę.

§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych wymienionych, środków

kompensancyjnych oraz przepadku.

(9)

Art. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku

prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za

wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od

wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej

wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego

wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2.

(10)

Art. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną wart. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania

następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej

wykonania.

§ 4a. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego

wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

(11)

Art. 309. W razie skazania za przestępstwo

określone w art. 296 § 3 (nadużycie zaufania), art.

297 § 1 (oszustwo finansowe) lub art. 299 (pranie brudnych pieniędzy), grzywnę orzeczoną obok

kary pozbawienia wolności można wymierzyć w

wysokości do 3000 stawek dziennych.

(12)

Art. 44. § 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni.

§ 2. W razie bezskutecznego upływu

wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w

drodze egzekucji.

(13)

Art. 45. § 1. Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną,

przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną

określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując się

wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego.

§ 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53–58 i art. 60.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny

podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240 000 złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny

grzywnie w kwocie do 20 000 złotych.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną przysługuje zażalenie.

(14)

Art. 46. § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:

1) skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej

wykonania, lub

2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

§ 2. Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny; kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy

pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia

wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w

kwocie od 20 do 4000 złotych.

§ 4. W przypadku gdy grzywna została uiszczona lub ściągnięta w drodze

egzekucji tylko w części albo tylko w części została wykonana w formie pracy społecznie użytecznej, sąd, zarządzając wykonanie zastępczej kary

pozbawienia wolności, określa jej wymiar według zasad przewidzianych w § 2 lub 3.

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie..

(15)

Art. 47. § 1.  Jeżeli grzywna została uiszczona w części, prezes sądu lub upoważniony sędzia

zarządza zmniejszenie kary zastępczej w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej do wysokości grzywny.

§ 2. Od zastępczej kary pozbawienia wolności lub wykonywania pracy, o której mowa w art. 45 § 1, skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.

§ 3. (uchylony)

§ 4. (uchylony)

(16)

Art. 48. W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary

pozbawienia wolności ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a gdy skazany pozostaje pod dozorem – również

sądowy kurator zawodowy, osoba godna

zaufania lub przedstawiciel stowarzyszenia,

instytucji albo organizacji społecznej, o której

mowa w art. 73 § 1 Kodeksu karnego.

(17)

Art. 48a. § 1. Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej w wypadku, o którym mowa w art. 46 § 1 pkt 1, jeżeli skazany oświadczy na piśmie, że podejmie pracę społecznie użyteczną i

podda się rygorom z nią związanym. Wstrzymanie następuje do czasu wykonania pracy społecznie użytecznej lub złożenia kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.

§ 2. Jeżeli skazany uchyla się od wykonania pracy społecznie użytecznej, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

§ 3. W wypadkach wskazanych w § 1 i 2 sąd określa wymiar pozostałej do

wykonania pracy społecznie użytecznej lub zastępczej kary pozbawienia wolności, kierując się zasadami określonymi w art. 45 § 1 i 3 oraz art. 46 § 2–4.

§ 4. W posiedzeniu, o którym mowa w § 2, ma prawo wziąć udział prokurator, sądowy kurator zawodowy, skazany oraz jego obrońca.

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania i zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz określenia wymiaru pozostałej do

wykonania pracy społecznie użytecznej lub zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.

§ 6. Niedopuszczalne jest ponowne wstrzymanie wykonania tej samej zastępczej kary pozbawienia wolności na podstawie § 1.

(18)

Art. 49. § 1. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego

postanowienia w tym zakresie.

§ 2. W wypadkach zasługujących na

szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest

znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

§ 3. Na postanowienie w przedmiocie

rozłożenia grzywny na raty przysługuje

zażalenie .

(19)

Art. 50. § 1. Sąd odwołuje rozłożenia grzywny na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia;

art. 24 § 2 nie ma zastosowania.

§ 2. Rozłożenie grzywny na raty można odwołać również wówczas, gdy skazany uchybił terminowi płatności choćby jednej raty, chyba że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych.

§3. Na postanowienie w przedmiocie odwołania

rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie

(20)

Art. 51. § 1. Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a

wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w

szczególnie uzasadnionych wypadkach,

grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo – również w całości; nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie

umorzenia grzywny przysługuje zażalenie.

(21)

Art. 52. Udzielając skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia

reszty kary pozbawienia wolności, sąd

penitencjarny może, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że skazany uiści grzywnę

dobrowolnie, wstrzymać uprzednio

zarządzone wykonanie zastępczej kary

pozbawienia wolności, stosując jednocześnie

art. 49; wówczas okres rozłożenia grzywny na

raty biegnie od dnia wydania postanowienia o

warunkowym przedterminowym zwolnieniu.

(22)

Art. 52a.  Przepisy niniejszego rozdziału stosuje

się odpowiednio do egzekucji kar o charakterze

pieniężnym, o których mowa w rozdziale 66b

Kodeksu postępowania karnego.

(23)

Art. 23. § 1. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej;

jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720.

§ 2. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.

§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też

przekraczać jej czterystukrotności.

(24)

Art. 24. § 1. Za karę grzywny wymierzoną sprawcy przestępstwa

skarbowego czyni się w całości albo w części odpowiedzialną posiłkowo osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w

jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł albo mógł odnieść z popełnionego przestępstwa skarbowego jakąkolwiek korzyść

majątkową.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

§ 3. W razie nałożenia odpowiedzialności posiłkowej przy wymiarze kary grzywny stosuje się odpowiednio art. 23 § 3.

§ 4. Jeżeli odpowiedzialność, o której mowa w § 1 i 2, nałożono na kilka

podmiotów odpowiedzialnych posiłkowo, odpowiadają oni solidarnie, chyba że ze względu na okoliczności sprawy sąd określi zakres odpowiedzialności każdego z nich stosownie do osiągniętej korzyści majątkowej.

§ 5. Niezależnie od nałożenia odpowiedzialności posiłkowej sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu w całości albo w części na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; nie dotyczy to korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi na rzecz innego

uprawnionego podmiotu.

(25)

Art. 25. § 1.  Odpowiedzialności posiłkowej nie stosuje się wobec państwowych jednostek

budżetowych, o których mowa w przepisach o finansach publicznych.

§ 2. Odpowiedzialność posiłkowa nie obciąża spadku.

§ 3. Odpowiedzialność posiłkowa nie wygasa:

  1)   w razie śmierci sprawcy skazanego po uprawomocnieniu się orzeczenia;

  2)   jeżeli kary grzywny lub środka karnego

ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku

przedmiotów nie wykonano z powodu nieobecności

skazanego w kraju.

(26)

Art. 18. Karami są:

  1)   areszt;

  2)   ograniczenie wolności;

  3)   grzywna;

  4)   nagana.

(27)

Art. 24. § 1. Grzywnę wymierza się w

wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 § 2. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że

orzeczenie grzywny nie byłoby celowe.

 § 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki

osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i

możliwości zarobkowe.

(28)

Art. 25. § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną,

określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy:

1) ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania, lub

2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

§ 3. Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest

równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie kar zastępczych, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie

(29)

Art. 26. Nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki osobiste sprawcy uniemożliwiają odbycie tej kary.

Art. 27. § 1. Od zastępczej kary aresztu

sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej

przypadającej jeszcze do uiszczenia.

§ 2. Jeżeli grzywna została uiszczona w części, karę zastępczą zmniejsza się w sposób

odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w

wysokości grzywny.

Cytaty

Powiązane dokumenty

The aim of this paper is to show role of agrophy- sics in the investigation hazards to agricultural ob- jects (e.g. physical soil degradation, crop yield los- ses) and of

Wœród poziomów ge- netycznych w badanych glebach rdzawych najwiêk- szy zapas wêgla organicznego znajduje siê w pozio- mie Ofh w profilu 3 i wynosi 3,78 kg·m –2..

Spośród frakcji granulometrycznych największym rozrzutem (semiwariancją) cha­ rakteryzowała się zawartość piasku, najmniejszym - iłu, przy czym większy rozrzut zanotowano

Tego rodzaju publikacja naukowych w yników Instytutu z dziedziny konserw acji i ochrony zabytków ma na celu nie tylko popularyzację idei ochro­ niarskiej, ale

M alowidła wyobrażają fundatorów i dobroczyńców opactwa: na ścianie północnej — poczet książąt pomorskich z rodu G ryfi- tów, na południow ej —

Na wstępie wykonano badania specjalistyczne polichromii i podłoża. Na podstawie przeprowadzo­ nych badań i odkrywek sondażowych stwierdzono, że podłoże bezpośrednie

i. The fact that raising awareness is an important non-structural mitigation measure that is often stated first in the list of risk communication goals. The importance of visuals

Während sich der Fußabdruck in Defoes Roman nur auf den Anderen bezieht, entwickelt er sich in L’empreinte a Crusoé zu einem Motiv, das einer- seits Ogomtemmêlis

Sytuacja ta jednak stopniowo zmienia się na niekorzyść parafii: zwiększa się liczba dystansujących się od Kościoła i określają- cych siebie jako niewierzących

Wird die mystagogische Seelsorge als eine geistliche Begleitung verstanden, die dem Menschen zur vollen Entfaltung seiner Persönlichkeit verhilft, ist die- se Aufgabe nicht nur für

więc chleb i wino, nad którymi wypowiada się, wzywa się „verbum Dei", staje się „ciałem Chrystusa". „Verbum Dei" może więc oznaczać także wezwanie

"Er is in Boskoop een markt voor appartementen in de so- ciale huursector, mede omdat hier een aantal jaren nauwelijks is gebouwd.. Vooral senioren en

2019-10-14 Wykonywanie kary grzywny: formy wykonania, zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną, zastępczą karę pozbawienia wolności, rozłożenie grzywny na

Similar texture of soils in both slope positions as well as thick deluvial deposits on the footslope is evidence of tillage erosion as the main factor of soil downslope translocation

Całe słownictwo lokomocyjne podzielić m ożna na dwie grupy tem a­ tyczne: leksemy opisujące transport miejski (nazwy ogólne, nazwy środków transportu w

Inviting children to participate in the “Sun and Adventure” Project (and similar initiatives aiming at improving quality of life) should be also based on evaluation of the

strony postrzega się biegun rosnącego dobrobytu materialnego, partycypatywności po- litycznej szerokich kręgów społeczeństwa, jego otwartość na nowoczesność kulturowo-

Janusz Królikowski.

Drugi, gdy sytuacja kadrowa jednostki jest ustabilizowana i jej oddziaływanie na tworzenie nowych miejsc pracy w gminie może mieć wyłącznie charakter pośredni, poprzez

Döblin ma trudności ze znalezieniem pracy jako lekarz już w 1905 roku, a później w latach trzydziestych 90 ; Tuwim w dwudziestoleciu stanowi jeden z ulubionych celów ataków

&i$ podejrzana, zawiado~ił policje, i aż do przybycia •tej chwili pociąg zatrzymał się i Bartosz wysiadł. 'PJ"Z9dstawicieli władz zamknął Helenę w pokoju

wykonania uprzednio orzeczonej izolacyjnej kary pozbawienia wolności.** Jest to bardzo ważna gwarancja, ponieważ zdarzające się nierzadko w praktyce wypadki

Z powyższego wynika zatem, że górna granica przewi­ dziana w ustawie karnej skarbowej jest wyższa niż w Kodeksie karnym po no­