• Nie Znaleziono Wyników

"Przemiany oświaty", Tadeusz Lewowicki, Warszawa 1994 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Przemiany oświaty", Tadeusz Lewowicki, Warszawa 1994 : [recenzja]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Ewa Kula

"Przemiany oświaty", Tadeusz

Lewowicki, Warszawa 1994 :

[recenzja]

Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 10, 219-220

(2)

Kieleckie Stadia Pedagogiczne i Psychologiczne, T . 1 0 / 1 9 9 5

Tadeusz Lewowicki, P rze m ia n y o św ia ty, Wydawnictwo „ŻAK”, Warszawa 1994, ss. 173

Przemiany ustrojowe zachodzące w Polsce mają również wpływ na edukację. W ostatnich latach dokonały się podstawowe zmiany w myśleniu o powinnościach, modelu i miejscu oświaty w życiu społeczeństwa i poszczególnych ludzi. Próbą ca­ łościowego przedstawienia obrazu przemian oświatowych jest książka prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego, zatytułowana „Przemiany oświaty”.

Część pierwsza książki, „Przemiany filozofii edukacyjnej”, ukazuje związki między

organizacją życia społecznego a miejscem i funkcjami edukacji w państwie i społe­ czeństwie. Autor scharakteryzował tu czynniki wpływające na sposób pojmowania i określania celów edukacji w społeczeństwach zorganizowanych hierarchicznie oraz w społeczeństwach zorganizowanych demokratycznie, a także omówił przyczyny, któ­ re doprowadziły do podważenia dotychczasowych schematów ujmowania celów edu­ kacji. „Tendencją współczesnego życia społecznego - pisze T. Lewowicki - a w tym iedukacji, jest przywracanie rangi wartościom uniwersalnym, związanym z człowie­ kiem i jego życiem”. W części drugiej, zatytułowanej „Podstawowe idee przemian oświatowych - od teorii ku praktyce” autor przedstawił znaczenie idei zmian oświa­ towych w oddziaływaniu na praktykę oświatową oraz wpływ demokratyzacji życia i uspołecznienia oświaty na jej niezależność od przejściowych oddziaływań i pozamery­ torycznych nacisków. Zdaniem autora nowe ujęcia teoretyczne i przemiany praktyki oświatowej powinny uwzględniać zarówno istotę zmian społeczno-politycznych w na­ szym kraju, jak i sens zmian doktryn edukacyjnych. Część trzecia, „W poszukiwaniu modeli lepszej edukacji”, zawiera teoretyczne i praktyczne problemy edukacji przed­ szkolnej i wczesnoszkołnej, szkolnictwa podstawowego i średniego, studiów wyższych oraz kształcenia nauczycieli. Autor wskazał na potrzebę prac nad nową koncepcją edukacji przedszkolnej i wczesnoszkołnej i nad wprowadzeniem nowych rozwiązań praktycznych. Omówił funkcjonowanie szkół państwowych i niepaństwowych, porząd­ kując jednocześnie dość mylącą terminologię, co jest bardzo cenne, gdyż różne nazwy: szkoły „powszechne”, „publiczne”, „państwowe”, „społeczne”, „prywatne”, »komu­ nalne” itp. często dają się zastosować do tych samych szkół. Dalej autor podkreślił funkcje polskiego szkolnictwa wyższego, związane ze zmianami ku demokracji, pod­ miotowości, praworządności i efektywności gospodarczej, a także zwrócił uwagę na potrzebę odbudowania deontologii nauczycielskiej.

Część czwarta, ,Zagrożenia i nadzieje”, zawiera teksty przedstawiające zderzenie idei przemian z praktyką oświatową. Autor podzielił się z czytelnikiem swoimi oba­ wami związanymi m.in. z przesadnie lansowanymi w Polsce wzorami szkoły amery­ kańskiej, ponieważ wpływy zagraniczne mogą wprawdzie zwiększać szanse, ale rów­ nież mogą wzmacniać zagrożenia oświaty polskiej.

Książka oparta jest na tekstach publikowanych w latach 1989-1993 na łamach czasopism „Edukacja” i „Ruch Pedagogiczny”, w pracach zbiorowych wydanych przez

(3)

2 2 0 Komunikaty i recenzje

uczelnie wyższe oraz w „Encyklopedii pedagogicznej” z 1993 r. Niewątpliwą zaletą książki jest to, że zawiera ona rozprawy i teksty wystąpień prof. dr. hab. T. Lewo­ wickiego, rozproszone w różnych wydawnictwach i pisane w różnym czasie, a przez to trudno dostępne dla szerszego kręgu czytelników. Książka daje możliwość uchwy­ cenia ogólnych tendencji i ważnych obszarów zmian i zmagań oświatowych, prezen­ tuje przykłady poszukiwań modeli edukacji oraz zagrożenia i nadzieje związane z przemianami oświatowymi. Z tych względów jest cenną publikacją, odpowiadającą na zainteresowania tymi zagadnieniami nauczycieli i studentów, którzy w przyszłości podejmą pracę w zawodzie nauczycielskim. Praca ta powinna również zainteresować pracowników nauki oraz organizatorów systemu edukacyjnego różnych szczebli.

Cytaty

Powiązane dokumenty

The aim of our study was to evaluate the effect of added resolvin D2 (RvD2), after treatment with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), on RAW 264.7 cells by using a

Traditional village-based resorts, typical of many alpine areas in Austria and Switzer­ land, contrast with more modem, purpose-built complexes so prevalent in

Zdaniem narodników, przem ysł przetwórczy w R osji był przem ys- łem drobnym, w niewielkim tylko stopniu zagarniętym przez kapitał.. co miało pozwolić na

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gda Ĕski, Uniwersytet Jagiello Ĕski, Uniwersytet Jana Ko- chanowskiego w Kielcach, Uniwersytet àódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

przyrodzonego prawa każdego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści, do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, zanim Rada

w „Wiadomościach Archeologicznych” materiały pochodzą w większości z ostatnich prac (publikacje ukazują się w 2—3 lata po przeprowadzeniu badań terenowych)

weichen, wenn nur der Propel Irr nicht austaucht [11], so läßt sich schließlich mit Hilfe der Propellerkennhinien auch die Wel- lenleistung ini Seegang

onboarding to discuss the airline expectations, company policies, etc., orientation training, online positional training, hands-on positional training, and the development of job