• Nie Znaleziono Wyników

Widok Sprawozdanie z finału II edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach, Warszawa, 18–19 marca 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Sprawozdanie z finału II edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach, Warszawa, 18–19 marca 2016"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

N

a Uniwersytecie Warszawskim, w auli daw-nego BUW-u, 18 i 19 marca odbyá siĊ Þ naá II edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Jest to inicjatywa Instytutu Dziennikarstwa na Wy-dziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW skierowana do uczniów szkóá Ğrednich w caáej Polsce. Jej wspóáorganizatorami są szkoáy wyĪ-sze z terenu caáego kraju: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawáa II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet GdaĔski, Uniwersytet JagielloĔski, Uniwersytet Jana Ko-chanowskiego w Kielcach, Uniwersytet àódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-czy, WyĪsza Szkoáa Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet SzczeciĔski, Uniwer-sytet ĝląski, Uniwersytet WarmiĔsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Biaáymstoku, Uni-wersytet Wrocáawski, Uniwersytet Zielonogór-ski. Eliminacje warszawskie byáy wspóáorgani-zowane przez Instytut Dziennikarstwa UW oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.

Uczestnicy eliminacji centralnych przeszli przez szkolny i okrĊgowy etap olimpijskich zmagaĔ. Ten pierwszy polegaá na przygotowa-niu pracy na temat związany z mediami, wybra-ny z zaproponowanego zestawu. Prace miaáy róĪny charakter, mogáy byü esejami, mogáy teĪ mieü charakter fotokastu, Þ lmu lub fotoreporta-Īu. Uczniowie najchĊtniej siĊgali po temat do-tyczący dziennikarskiej odpowiedzialnoĞci za sáowo, wiele osób pisaáo o przyszáoĞci mediów. Autorzy i autorki najciekawszych prac wziĊli udziaá w teĞcie na etapie wojewódzkim, któ-ry odbyá siĊ w grudniu ub. roku. DziesiĊcioro

laureatów tych eliminacji z kaĪdego wojewódz-twa zakwaliÞ kowaáo siĊ do etapu centralnego, zatem 18 marca w Warszawie spotkaáo siĊ 160 uczniów. Na uczestników, oprócz honoru laure-ata, czekaáy liczne nagrody ufundowane przez sponsorów, a takĪe moĪliwoĞü wyboru jednego z czterdziestu oĞmiu indeksów uprawniających do podjĊcia studiów w zakresie dziennikarstwa na jednej z uczelni wspóáorganizujących Olim-piadĊ.

Atrakcyjną formĊ organizacyjną etapu cen-tralnego, emocje uczestników i trudy organiza-torów moĪna byáo zobaczyü na krótkim Þ lmie zamieszczonym na stronie Olimpiady http:// konkurs.id.uw.edu.pl/. Szczególnie dynamiczną jej czĊĞcią byá Þ naáowy kwiz, w którym 12 naj-lepszych uczestników i uczestniczek odpowia-daáo przed publicznoĞcią na pytania konkurso-we zadawane przez dr KarolinĊ Brylską. Kwiz odbyá siĊ drugiego dnia olimpijskich zmagaĔ, do atrakcji dnia poprzedniego naleĪaáy natomiast spotkania z dziennikarzami: Anną Morawską i Krzysztofem Ziemcem, a takĪe wizyta w Na-rodowym Instytucie Audiowizualnym, bogata pod wzglĊdem programu merytorycznego.

Patronat nad Olimpiadą Wiedzy o Mediach sprawowaáy Minister Edukacji Narodowej Jo-anna Kluzik-Rostkowska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa WyĪszego prof. Lena Kolarska--BobiĔska. Partnerem strategicznym byá koncern medialny Bauer Media Group oraz miesiĊcznik „ĝwiat Wiedzy”; gáównym sponsorem zostaá TP-Link, sponsorem – Bank Zachodni WBK oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dzien-nikarskiego. DziĊki wsparciu patronów i

spon-Rados

ïaw Pawelec

Fina

ï II edycji

Olimpiady Wiedzy o Mediach,

Warszawa, 18–19 marca 2016

(2)

118

Radosáaw Pawelec sorów moĪliwe byáo ufundowanie atrakcyjnych

nagród rzeczowych dla uczestników i laureatów Olimpiady. NagrodĊ specjalną – projektor mul-timedialny – otrzymaáa teĪ szkoáa, z której naj-wiĊksza liczba uczniów zakwaliÞ kowaáa siĊ do

eliminacji okrĊgowych. Byáo to I Liceum Ogól-noksztaácące im. Mikoáaja Reja w JĊdrzejowie. Gáównymi bohaterami II edycji Olimpiady, w kolejnoĞci miejsc, zostali:

L.p. Nazwisko i imiĊ

uczestnika Nazwa szkoáy

ImiĊ i nazwisko

nauczyciela-opiekuna OkrĊg 1 KieápiĔski àukasz VIII LO im. Wáadysáawa IV

w Warszawie Malwina ĩyra Warszawa

2 Raü Szymon V LO im. Stefana ĩeromskiego w GdaĔsku BoĪena Kudrycka GdaĔsk 3 CieĞlak Julia III LO im. Marii Konopnickiej we Wáocáawku Agnieszka Andler Bydgoszcz

4 Suákowska Alicja V LO im. Augusta Witkowskiego

w Krakowie Dariusz Pasieka Kraków

5 Kazanecki Wiktor Miejski Zespóá Szkóá nr 4 (II LO

im. Konstytucji 3 Maja) w KroĞnie Arkadiusz Prajsnar Rzeszów

6 Turski Paweá VIII LO im. Wáadysáawa IV

w Warszawie Malwina ĩyra Warszawa

7 Oszust Jakub ZSZ nr 1 i II LO we Wáodawie Maágorzata Oleniak Lublin

8 Wójcik Maciej V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego

w Warszawie Kamil Olak Warszawa

9 Kowalski àukasz II LO im. Marii Skáodowskiej-Curie

w Gorzowie Wielkopolskim Mariusz Biniewski Zielona Góra

10 Rogala Katarzyna I LO im. Mikoáaja Kopernika w KroĞnie Marcin Pudáo Rzeszów

11 Skorupska Alicja II LO im. Generaáowej Zamoyskiej

i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu Olga WyspiaĔska PoznaĔ

12 Zielniewicz Maria II LO im. Generaáowej Zamoyskiej

Cytaty

Powiązane dokumenty

Analiza wybranych źródeł pozwala stwierdzić, że nie we wszystkich z nich pojawia się znaczenie lingua franca jako języka wspólnego, a tylko nieliczne

skumulowana moc badań, korelacja między wielkością próby i wielkością efektu, analiza rozkładu wartości p. Ćwiczenie stosowania w/w metod na wybranych

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metoda weryfikacji za pomocą analizy regresji wielorakiej dokonać oceny istotności i. jakości wielu predyktorów zmiennej zależnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.

Oprócz formuł związanych z funkcją η, poja- wiają się między innymi w dowodzie prawa wzajemności dla symbolu Jacobiego, zliczaniu punktów kratowych oraz partycji.. Celem

W analizie procesów utowarowienia i odtowarowienia zasadnicze pytanie dotyczy jednak tego, kto z tych usług korzysta i jak kształtuje się dostęp po- szczególnych kategorii

* Tego rodzaju idee były, nawiasem mówiąc, niezwykle rozpowszechnione wśród niemieckich idealistów i romantyków, czego świadectwem jest na przy- kład Henryk von