• Nie Znaleziono Wyników

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Copied!
90
0
0

Pełen tekst

(1)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na

sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2021 dla kadry

oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej 41. Bazy

Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek

i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu – Nr 63/20/N

(2)

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zwana dalej „Zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2021 dla kadry oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu – Nr 63/20/N” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Rozdział I

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp)

41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5

08 – 521 Dęblin NIP: 506-011-18-75 REGON: 061456920 tel. 261 517 714, faks 261 519 536

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 700 – 1500 Rozdział II

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2021 dla kadry oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu – Nr 63/20/N

Rozdział III

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp)

(3)

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tj. 139.000,00 Euro.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (art. 36 ust. 2 pkt. 1 Pzp).

4. Zamawiający nie wymaga składania ofert wariantowych; zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp).

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 Pzp).

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający informuje, iż w tym postępowaniu nie ma wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

8. Zamawiający nie przewiduje:

a) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp);

b) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 ustawy Pzp);

c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 ustawy Pzp).

9. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282 z późn.

zm.).

10. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy (art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp).

(4)

13. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

14. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy (sygnaturą): 63/20/N. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Rozdział IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp)

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Numer kodu CPV Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych

85121000-3 Usługi medyczne

85120000-6 Usługi medyczne i podobne 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne 85148000-8 Usługi analizy medycznej

85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2021 dla kadry oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej, w załączniku nr 1 do SIWZ tj.: formularzu ofertowym, załączniku Nr 5 do SIWZ, tj. ogólnych warunkach umowy oraz załączniku nr 6 do SIWZ, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Usługi medyczne obejmują wykonywanie:

1) Badań diagnostycznych.

2) Badań laboratoryjnych.

3) Konsultacji specjalistycznych:

a) neurologicznych, b) dermatologicznych, c) psychologicznych, d) okulistycznych, e) laryngologicznych, f) psychiatrycznych, g) kardiologicznych,

h) badań psychologicznych (psychotechnicznych) dla kierowcy wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937), wykonywanych przez psychologa

(5)

uprawnionego do badań w zakresie psychologii transportu, zarejestrowanego w ewidencji psychologów, prowadzonej przez Marszałka Województwa.

i) badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U.

z 2019 r., poz. 1659) dla pracownika na stanowisku kierowca przez lekarza (zarejestrowanego w ewidencji uprawnionych lekarzy, prowadzonej przez Marszałka Województwa) uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców.

j) końcowych badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) dla pracownika na stanowisku kierowca przez lekarza (zarejestrowanego w ewidencji uprawnionych lekarzy, prowadzonej przez Marszałka Województwa) uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców.

k) badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I i II (stopnia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2323).

l) badań psychologicznych wraz z wydaniem orzeczenia osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I i II (stopnia) przez psychologa posiadającego uprawnienia do orzekania pracowników ochrony fizycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323).

m) badań psychologicznych dla operatorów wózków widłowych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.

2067 tekst jednolity), ustawą z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (Dz. U.

z 2020 r., poz. 1320 tekst jednolity) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r.

o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 t. j.).

n) badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 tekst jednolity) o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku związanym z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje, który odbył przeszkolenie w jednostce badawczo-

(6)

rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego - pieczęć lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne z literą "J".

o) konsultacji psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku w kontakcie z materiałami wybuchowymi i amunicją.

3. Szczegółowy wykaz badań i konsultacji:

Lp. Rodzaj badań lub konsultacji Szacunkowa

ilość badań KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

1 Konsultacja neurologiczna 200

2 Konsultacja dermatologiczna 20

3 Konsultacja psychologiczna 20

4 Konsultacja okulistyczna 600

5 Konsultacja laryngologiczna 320

6 Konsultacja psychiatryczna 20

7 Konsultacja kardiologiczna 20

8

Badania psychologiczne (psychotechniczne) dla kierowcy wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 r. w sprawie badań

psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób

wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U.

z 2014 r., poz. 937) wykonywane przez psychologa uprawnionego do badań w zakresie psychologii

transportu, zarejestrowanego w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa.

119

9

Badania lekarskie i wydanie orzeczenia dla pracownika na stanowisku kierowca przez lekarza (zarejestrowanego w ewidencji uprawnionych lekarzy, prowadzonej przez Marszałka Województwa) uprawnionego do

przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami

i kierowców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1659) .

5

10

Końcowe badanie lekarskie i wydanie orzeczenia (Kodeks Pracy - Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 tekst jednolity) dla pracownika na stanowisku kierowca przez lekarza (zarejestrowanego w ewidencji uprawnionych lekarzy, prowadzonej przez Marszałka Województwa)

10

(7)

uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców.

11

Badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I i II (stopnia), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i

psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub

posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323).

121

12

Badania psychologiczne wraz z wydaniem orzeczenia ,osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I i II (stopnia) przez psychologa posiadającego uprawnienia do orzekania pracowników ochrony fizycznej, zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.

U. z 2015 r, poz. 2323).

121

13

Badanie psychologiczne dla operatorów wózków widłowych (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320 tekst jednolity) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 tekst jednolity)

8

14

Badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r.

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 tekst jednolity) o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku związanym z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje, który odbył przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań

profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego - pieczęć lekarza

przeprowadzającego badania profilaktyczne z literą "J"

20

15

Konsultacja psychologiczna dla pracowników

zatrudnionych na stanowisku w kontakcie z materiałami wybuchowymi i amunicją.

20 BADANIA LABORATORYJNE

16 Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym 1376

(8)

17 Odczyn opadania krwinek czerwonych OB. 100

18 Retikulocyty 50

19 Badanie ogólne moczu 1376

20 Cukier 1376

21 Cholesterol całkowity 200

22 Trójglicerydy 200

23 Cholesterol-HDL 200

24 Cholesterol-LDL 200

25 Bilirubina 200

26 Aminotransferaza asparaginianowa (GOT-AST) 100

27 Aminotransferaza alaninowa (GPT-ALT) 100

28 Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella I Shigella

(badania na nosicielstwo) 51

29 GGTP 100

BADANIA RADIOLOGICZNE I DIAGNOSTYCZNE

30 Rtg klatki piersiowej a-p 1376

31 Spirometria 100

32 Audiometria 200

UWAGA: W cenie badań dla kierowców zawodowych mają być uwzględnione tylko badania końcowe i wydanie orzeczenia przez lekarza uprawnionego do orzekania kierowców.

Zamawiający zastrzega, że wskazane w tabeli ilości badań i konsultacji medycznych są ilościami szacunkowymi, które służyć mają jedynie do skalkulowania ceny oraz porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości badań mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, pod warunkiem nie przekroczenia łącznego maksymalnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, stanowiącego łączną kwotę brutto.

4. Ustalenia dodatkowe:

1) Z badań i konsultacji korzystać będą pracownicy RON (Resortu Obrony Narodowej) oraz kadra 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu na podstawie imiennych skierowań wydanych przez lekarza medycyny pracy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

2) Usługi medyczne będą realizowane sukcesywnie w ramach potrzeb Zamawiającego. Ilość badań i konsultacji będzie kształtować się odpowiednio w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

3) Zamawiający, w związku ze swoją siedzibą oraz kierując się względami organizacyjnymi i ekonomicznymi wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką (miejscem świadczenia usług) w granicach administracyjnych miasta Dęblin, przy zachowaniu właściwych i zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie

(9)

przepisami, wymogami i normami określającymi miejsce, warunki, wymagania personelu i sposób realizacji usług medycznych stanowiących przedmiot postępowania.

Wymóg taki jest podyktowany treścią art. 229 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) - dalej k.p., który określa prawo pracownika do pokrycia przez pracodawcę kosztów jego przejazdu, wynikających z obowiązku przejścia okresowych lub kontrolnych badań lekarskich w innej miejscowości niż ta, w której siedzibę posiada pracodawca lub gdzie pracownik wykonuje pracę.

Zamawiający jest zmuszony postawić wymóg, aby Wykonawca dysponował placówką (miejscem świadczenia usług) w granicach administracyjnych miasta Dęblin, gdyż w przeciwnym wypadku naraziłby się na konieczność pokrycia kosztów przejazdu swoich pracowników na badania medycyny pracy do innej miejscowości według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

W myśl art. 229 § 3 k.p. okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Zgodnie z powyższym pracodawca jest obowiązany nie tylko do pokrycia kosztów samych badań lekarskich, ale również kosztów dojazdu pracownika w celu wykonania powyższych badań. Przepis odwołuje się do zasad obowiązujących przy podróżach służbowych, a więc zgodnie z art. 775 § 1 k.p., wyjazdów poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy.

Pracownicy odbywający badania w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub w której wykonują pracę, koszty dojazdu pokrywają sami (tak jak koszty dojazdu do pracy).

4) Zamawiający dopuszcza wykonywanie badań przez pracowników Zamawiającego w promieniu do maksymalnie 50 kilometrów od siedziby Zamawiającego (ul.

Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin). W takim przypadku organizacja dowozu i odwozu pracowników Zamawiającego pomiędzy siedzibą Zamawiającego a miejscem świadczenia usług przez Wykonawcę oraz wszelkie koszty z tym związane, leżą po stronie Wykonawcy. W takim przypadku zobowiązuje się Wykonawcę do codziennego dowozu i odwozu pracowników Zamawiającego spod siedziby Zamawiającego, za co nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

5) Pojazdy używane do realizacji dowozu pracowników Zamawiającego pomiędzy siedzibą Zamawiającego a miejscem świadczenia usług winny być przeznaczone do przewozu osób, sprawne technicznie, posiadać wszelką wymaganą aktualną dokumentację techniczną i ubezpieczenia.

(10)

6) Wszystkie świadczenia medyczne, będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą w placówce Wykonawcy (własnej lub wynajmowanej), za wyjątkiem badania na nosicielstwo, które jest wykonywane w Stacji Sanepidu (materiał do badania będzie pobierany według zaleceń pracowników stacji Sanepidu). Wynik wykonanego przez Stację Sanepidu badania Wykonawca wyda osobie badanej w swojej placówce (miejscu świadczenia usług).

7) Zamawiający dopuszcza możliwość analizy pobranych próbek poza placówką Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać badania i konsultacje specjalistyczne (łącznie z wykonywaniem niezbędnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych) w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia się pacjenta.

9) Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, żeby pracownicy Zamawiającego przy wykonywaniu badań i konsultacji byli przyjmowani poza kolejnością lub Wykonawca określił przedział czasowy do wyłącznej dyspozycji pracowników Zamawiającego.

10) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotowych usług w dni robocze od 7:00 do 18:00.

11) Wykonawca zapewni właściwą i sprawną organizację przyjęcia i realizacji usług medycznych dla pracowników Zamawiającego.

12) Personel lekarski, pielęgniarski i inny biorący udział w realizacji zamówienia musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320 tekst jednolity).

13) Świadczenia zdrowotne będą udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymogami zawartymi w:

a) Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 t. j.);

b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.);

c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U.

z 2019 r., poz. 1659);

d) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz.

937);

(11)

e) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323);

f) Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2020 r., poz. 514 t. j.);

g) Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r.

poz. 562 t. j.);

h) Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 t. j.);

i) Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 t. j.);

j) Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t. j.);

k) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.

z 2020 r., poz. 666);

l) Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 roku, w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. z 2010 r., poz. 1257)

14) Usługi medyczne będą wykonywane z należytą starannością z zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta - badanego nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy (bez przerw urlopowych, chorobowych itp.).

15) Gabinety, w których będą wykonywane usługi medyczne muszą spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595).

16) Wykonawca zapewni przynajmniej jeden dzień roboczy w tygodniu, w którym będą jednocześnie dostępni lekarze trzech specjalności (neurolog, laryngolog, okulista).

17) Końcowe badanie i wydanie orzeczenia dla pracownika na stanowisku kierowcy przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych będą realizowane jedynie w przypadku braku możliwości wykonania przez Zamawiającego takiego badania we własnej placówce służby zdrowia.

18) W przypadku kierowców (kierowców zawodowych) wymaga się badań zarówno wstępnych jak i okresowych oraz wydania orzeczenia przez lekarza posiadającego uprawnienia do orzekania kierowców tzn. lekarza posiadającego dwie pieczątki – jedną do badań profilaktycznych, drugą o treści „Lekarz uprawniony do badań lekarskich osób kierujących pojazdami” wydaną przez Wojewodę.

19) Badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.

z 2020 r., poz. 1320 tekst jednolity) o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku związanym z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego będzie

(12)

wykonywane przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje, który odbył przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego - pieczęć lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne z literą "J".

20) W końcowym zaświadczeniu, po konsultacji okulistycznej dla kierowcy powinien znajdować się wynik z badania mającego na celu określenie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

21) Zamawiający nie wymaga, aby psycholog, który będzie realizował konsultację psychologiczną był psychologiem klinicznym.

22) Badania psychologiczne (psychotechniczne) dla kierowcy wraz z wydaniem orzeczenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 r., poz.

937), będzie wykonywane przez psychologa uprawnionego do badań w zakresie psychologii transportu, zarejestrowanego w ewidencji psychologów, prowadzonej przez Marszałka Województwa. Cena za badanie zgodna z art. 90 ust. 1 pkt 7a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.).

23) Badanie i wydanie orzeczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1659) dla pracownika na stanowisku kierowca będzie wykonywane przez lekarza (zarejestrowanego w ewidencji uprawnionych lekarzy, prowadzonej przez Marszałka Województwa) uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców. Cena za badanie zgodna z art. 79 a ustawy dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1268 z późn. zm.).

24) Badaniu licencyjnemu będą podlegać pracownicy RON (Resortu Obrony Narodowej) zatrudnieni na etatach stałych w jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu 41.

Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

5.1. Działając z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności będące przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji zamówienia.

W ocenie Zamawiającego wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy.

Kwestia oceny, czy podejmowanie konkretnych czynności polega na wykonywaniu pracy jest bardzo niejednoznaczna. W opinii prawnej UZP z 29 kwietnia 2017 r. do katalogu czynności polegających na świadczeniu pracy Urząd Zamówień Publicznych wprost zaliczył czynności

(13)

wykonywane przez personel sprzątający czy osoby świadczące usługi ochrony. W ocenie UZP wypełnianie konstytutywnych cech stosunku pracy w tych wypadkach jest bezsprzeczne, jednoznacznie świadcząc o wykonywaniu pracy, rozumianej zgodnie z brzmieniem art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Dużo bardziej problematyczna wydaje się kwestia odpowiedniej kwalifikacji tzw. wolnych zawodów. W ocenie UZP czynności te nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu KP ze względu na wysoki poziom samodzielności objawiającej się w wyznaczaniu i realizacji zadań. Polskie ustawodawstwo nie formułuje zamkniętego katalogu wolnych zawodów. Jedynie przykładowy ich charakter określono w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymieniając w nim m. in. lekarzy i pielęgniarki (osoby świadczące usługi w ramach niniejszego zamówienia).

Trybunał Konstytucyjny w Wyroku z dnia 19 października 1999 r. (SK 4/99) uznał, że o wolności tego rodzaju zawodów stanowi brak poddania się rygorom podporządkowania, które charakteryzują świadczenie pracy. Tym samym czynności wykonywane w ramach zamówienia publicznego, polegające na wykonywaniu wolnego zawodu, co do zasady nie są czynnościami podlegającymi dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp.

6. Uregulowania odnoszące się do Podwykonawców:

1) Zamawiający nie przewiduje na podst. art. 36 a) ust. 2 ustawy Pzp zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zgodnie z art.

36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).

2) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonywania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonane tego zamówienia.

4) Postanowienia dotyczące wymagań zamawiającego co do umów o podwykonawstwo oraz zasad zawierania takich umów zawarte zostały w ogólnych warunkach umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ).

5) Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom.

(14)

6) Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację usług.

7) Podwykonawcy muszą posiadać takie same uprawnienia jak wykonawca, jeżeli będą wykonywać część zamówienia wymagającą posiadania takich uprawnień.

Podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia winien wykazać się posiadaniem: odpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z treścią art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.

Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), prowadzonego przez Wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszczenie do działalności leczniczej przez odpowiedni, uprawniony organ w kraju Wykonawcy.

8) Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jak też zmian do tych umów, wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

9) Wraz z fakturą za zrealizowane usługi wykonawca przedłoży dokument potwierdzający rozliczenie wykonanych usług z podwykonawcą wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzającym brak roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego za określony zakres usług wykonanych przez Podwykonawcę.

10) Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 – 521 Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON:

061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy

(15)

w roku 2021 dla kadry oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu – Nr 63/20/N” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp – protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 Pzp, stosuje się odpowiednio. W kontekście przetwarzania - a dokładnie udostępniania danych osobowych zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zawartych w protokole lub załącznikach do protokołu; zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe (art. 9 RODO); zamawiający będzie mógł skorzystać również z innych ograniczeń zasady jawności wskazanych w art. 8 ust. 3-5 ustawy Pzp.

Każde inne przetwarzanie, z wyjątkiem przechowywania protokołu i załączników, możliwe będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach:

- zamawiający, w zakresie wykonywania obowiązku z art. 15 ust. 1-3 RODO, ma możliwość żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji;

- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować ingerencją w treść przechowywanego protokołu oraz jego załączników;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

(16)

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia

(17)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ).

W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:

 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności:

wykonawcy będącego osobą fizyczną,

wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności:

osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np.

dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

9. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia (ograniczona zasada jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO, co do celu - korzystanie ze środków ochrony prawnej oraz do czasu przetwarzania - do upływu terminu na ich wniesienie).

10. Zamawiający informuje, iż w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art.

16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

11. Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiający informuje o następujących ograniczeniach:

(18)

1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Formalności z tym związanych dopełni osoba odpowiedzialna za realizację umowy.

ROZDZIAŁ V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania ogólnej wartości umowy brutto wynikającej z oferty Wykonawcy. Usługi realizowane będą według cen jednostkowych poszczególnych badań i konsultacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i aktualnych potrzeb Zamawiającego - od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania ogólnej wartości umowy brutto (zgodnej z ofertą przetargową wykonawcy – wartością zamówienia ogółem z tabeli nr 1A formularza ofertowego – załącznika Nr 1 do SIWZ, wynikającej z szacunkowych przewidywanych ilości badań i konsultacji).

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać badania i konsultacje specjalistyczne (łącznie z wykonywaniem niezbędnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych) w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia się pacjenta.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotowych usług w dni robocze od 7:00 do 18:00.

2. Forma płatności:

1) Rozliczenie z Wykonawcą za wykonane usługi dokonywane będzie w okresach miesięcznych. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym przedstawić Zamawiającemu fakturę VAT za wszystkie wykonane w danym okresie świadczenia medyczne wraz z załącznikiem (w tym również w formie elektronicznej) zawierającym:

(19)

a) nazwiska i imiona osób przebadanych;

b) numer jednostki wojskowej, bądź nazwę instytucji, w której badany jest zatrudniony;

c) rodzaj i ilość, cenę jednostkową i całkowitą wartość udzielonych świadczeń;

d) podział na pracowników wojska i żołnierzy (PW - pracownicy, ŻZ - żołnierze).

2) Załącznik do miesięcznej faktury powinien być sporządzony w formie wykazów (za każdy rodzaj badań i konsultacji specjalistycznych oddzielnie) i zawierać bezwzględnie wszystkie wykonane w danym okresie badania i konsultacje.

Wykonawca nie może kumulować rozliczenia ilości wykonanych rodzajów badań bądź konsultacji w okresach dłuższych niż 1 miesiąc rozliczeniowy. Wszystkie wykonane świadczenia mają być rozliczane dla Zamawiającego na bieżąco.

3) Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie stanowić iloczyn faktycznie wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym badań lub konsultacji specjalistycznych oraz ich cen jednostkowych wynikających z formularza ofertowego, załącznika Nr 1 do umowy.

4) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego każdorazowo prawidłowo wystawionej faktury VAT (wraz z załącznikiem). Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5) Zamawiający zastrzega sobie, żeby końcowa faktura za wykonanie usługi - za miesiąc grudzień 2021 roku - była przedstawiona Zamawiającemu maksymalnie do dnia 17.12.2021 roku.

Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem VAT.

Zamawiający przypomina o Obowiązku e-faktur w zamówieniach publicznych: 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oddało do użytku Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) - centralną platformę do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/

Numer Zamawiającego w systemie PEPPOL: 5060111875

Aby przesłać Zamawiającemu fakturę elektroniczną Wykonawca może skorzystać z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej na stronie https://efaktura.gov.pl/

(zakładka: Jestem wykonawcą wystawiam faktury w ramach zamówień publicznych)”

„Jestem wykonawcą – wystawiam faktury w ramach ustawy PZP

Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający nie może odmówić przyjęcia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Przykładowo, w ramach zamówienia publicznego wykonujesz usługi budowlane dla urzędu (jesteś wykonawcą zamówienia publicznego) i chcesz wysłać fakturę za nie w formie elektronicznej – dzięki Platformie PEF możesz skorzystać z darmowych aplikacji i przygotować taką fakturę, bez konieczności drukowania i tracenia czasu na jej dostarczenie do zamawiającego drogą tradycyjną. Skorzystaj z PEF za pośrednictwem www lub podłącz

(20)

swój system ERP do PEF przez nowoczesne API. Możesz również pobrać i zainstalować aplikację PEF na swoim komputerze. Jak wybrać Brokera PEF i jak założyć konto?”

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:

3.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów spełnią wykonawcy, którzy posiadają:

- odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z treścią art.

100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.

295 z późn. zm..), prowadzonego przez Wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszczenie do działalności leczniczej przez odpowiedni, uprawniony organ w kraju Wykonawcy.

3.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu.

4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”

(informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy):

(21)

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4.2. Stosowna sytuacja, o której mowa wyżej będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Przedmiotowe zobowiązanie (w oryginale) wykonawca musi załączyć do oferty.

4.3. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

4.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów

(22)

podstawy do wykluczania na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający oceni – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy – czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie poprzez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego (informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

warunek określony w części VI pkt 3.1 SIWZ - warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: – posiadanie odpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - musi być spełniony przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy będą realizować część zamówienia wymagającą, zgodnie z przepisami prawa, posiadania stosownych dla tej części uprawnień.

5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 5.2.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy).

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

(23)

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

ROZDZIAŁ VII

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

W TYM PODSTAWY, O KTÓRCH MOWA W ART. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w tym:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt.

1 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp:

pkt 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

pkt 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1600, z późn. zm.11)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)

pkt 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

pkt 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

Cytaty

Powiązane dokumenty

9.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania

XVII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i

8.5.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

w sprawie szczegóáowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące siĊ eksploatacją urządzeĔ, instalacji i sieci (Dz. Nr 141, poz 1189) oraz

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.. 2)

4.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego