METODYCZNE MATERIAŁY POMOCNICZE DO PODRĘCZNIKA I ZESZYTU ĆWICZEŃ „MIĘDZY NAMI”AUTORSTWA AGNIESZKI ŁUCZAK I ANNY MURDZEKNauczyciel wybiera lekcje spośród podanych. Samodzielnie planuje czas poświęcony na omawianie lektur i sprawdziany.DZIWNY TEN ŚWIAT

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

METODYCZNE MATERIAŁY POMOCNICZE DO PODRĘCZNIKA I ZESZYTU ĆWICZEŃ „MIĘDZY NAMI”

AUTORSTWA AGNIESZKI ŁUCZAK I ANNY MURDZEK

Nauczyciel wybiera lekcje spośród podanych. Samodzielnie planuje czas poświęcony na omawianie lektur i sprawdziany.

DZIWNY TEN ŚWIAT

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Dziwny ten świat

1 KSIĄŻKA DLA

NAUCZYCIELA:

J. Gaarder, Świat Zofii (fragm.), s. 66–68

– czytanie ze zrozumieniem (określanie sytuacji narracyjnej, przytaczanie fragmentów potwierdzających tezę) – formułowanie pytań otwartych

dotyczących istoty otaczającego nas świata – uczestniczenie w debacie

1 PODRĘCZNIK:

plansza, s. 7–8

J. Lechoń, Preludium, s.

8–9

– czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego

– rozwijanie zdolności dostrzegania związków między tytułem a treścią utworu – rozumienie pojęcia podmiot liryczny – rozumienie funkcji znaków

interpunkcyjnych w tekście poetyckim – redagowanie opisu

osoba mówiąca, podmiot liryczny

muzyka plastyka

1 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Jak opowiedzieć

zabawną historię?, s. 29–

31

– redagowanie opowiadania z zachowaniem trójdzielnej kompozycji

– dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych i czasoprzestrzennych – redagowanie opowiadania w narracji pierwszo- i trzecioosobowej

opowiadanie

(2)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Na tropie tajemnic kosmosu

1 PODRĘCZNIK:

Ziemia we

wszechświecie, s. 9–12

– opisywanie fotografii z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa

– kształcenie umiejętności komunikowania się podczas pracy w grupie

– wyodrębnianie czasowników wyrażających odczucia związane z określonym tematem – formułowanie pytań z użyciem

różnorodnych zaimków pytających – wskazywanie adresatów pytań

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (rozwiązywanie zadań testowych typu prawda/fałsz)

plastyka

1 PODRĘCZNIK:

Cz. Miłosz,

Przypowieść o maku, s.

13

– czytanie ze zrozumieniem tekstu

poetyckiego na poziomie krytyczno-twórczym (przekład intersemiotyczny)

– planowanie i organizowanie pracy w grupie – prezentowanie i ocenianie efektów pracy grupy plastyka

plastyka

O wschodzie i zachodzie słońca

1 PODRĘCZNIK:

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, księga II (fragm.), s. 14–15 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Malujemy słowem – epitet, s. 5–7

– słuchanie z uwagą tekstu poetyckiego w celu wyodrębnienia poszczególnych obrazów poetyckich

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym

– gromadzenie wyrazów określających rzeczowniki

– określanie funkcji epitetów w poezji i prozie – określanie rzeczowników

– uzupełnianie tekstu ogłoszeń określeniami rzeczowników

epitet

(3)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Kiedy wstaje dzień

1 PODRĘCZNIK:

J. Ratajczak, Dwa słońca, s. 16–17

– rozumienie dosłownego i przenośnego znaczenia wyrazów

– posługiwanie się cytatem

– dostrzeganie przenośnego sensu utworu poetyckiego

– redagowanie dialogu na określony temat – przełożenie pojęcia abstrakcyjnego na obraz – prezentacja, omawianie i ocenianie własnych prac

– uzasadnienie własnego wyboru

obraz poetycki

plastyka

Fascynujący świat

barw

1 PODRĘCZNIK:

V. van Gogh, Słoneczniki, s. 17–

19

– rozumienie treści obrazu

– kształcenie umiejętności czytania obrazu (tworzenie skojarzeń wywołanych obrazem, określanie własnych odczuć i nastroju

wywołanego nieregularnymi kształtami kwiatów i kolorystyką obrazu)

– redagowanie notatki w dowolnej formie o życiu twórcy, z wykorzystaniem różnych źródeł

informacji

plastyka

(4)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

W

słonecznym królestwie

1 PODRĘCZNIK:

J. Parandowski, Helios i Faeton, s.

20–21

– czytanie na poziomie semantycznym i

krytyczno-twórczym (rozpoznawanie elementów świata przedstawionego), układanie pytań do tekstu

– dokonywanie przekładu intersemiotycznego – tworzenie komiksu na podstawie losów bohatera (redagowanie planu wydarzeń, wykonywanie ilustracji, uzupełnianie rysunków wypowiedziami bohaterów)

– czytanie na poziomie krytyczno-twórczym (tworzenie zwięzłego, obiektywnego i zgodnego z faktami opowiadania o losach bohatera)

– uzasadnianie swojej wypowiedzi na temat świata przedstawionego

plastyka

Listy z podróży z gramatyką w tle

1 PODRĘCZNIK:

Rzeczownik, s. 22–

25

– wskazywanie rzeczownika w tekście – rozróżnianie rzeczowników nazywających osoby, zwierzęta, przedmioty

– sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie semantycznym – odróżnianie rzeczowników własnych od pospolitych, konkretnych od abstrakcyjnych, żywotnych od nieżywotnych, osobowych od nieosobowych

– stosowanie wielkiej litery w nazwach własnych i pospolitych

rzeczowniki własne i pospolite, konkretne i abstrakcyjne, żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Rzeczowniki własne i pospolite, s. 88–90

– rozróżnianie rzeczowników własnych i pospolitych (uzupełnianie tabel, tekstu)

– poprawne zapisywanie nazw własnych wielką literą

(5)

lub

Pisownia wyrazów wielką literą, s. 175–

180

– poprawne zapisywanie tytułów utworów i gazet

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Rzeczowniki konkretne i abstrakcyjne, s. 91–93

– rozróżnianie rzeczowników konkretnych i abstrakcyjnych (uzupełnianie tabel, podpisywanie rysunków)

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Rzeczowniki żywotne i

nieżywotne, s. 94–97

– rozróżnianie rzeczowników żywotnych i nieżywotnych (uzupełnianie tabel)

– tworzenie wypowiedzi z rzeczownikami żywotnymi i nieżywotnymi, osobowymi i nieosobowymi

(6)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Z wielkiej chmury…

2 PODRĘCZNIK:

J. Tuwim, Deszczyk, s. 26–29

ZESZYT ĆWICZEŃ:

Postrzegamy świat – uosobienie, s. 8–

10

– czytanie na poziomie semantycznym (posługiwanie się cytatem)

– czytanie na poziomie krytyczno-twórczym – zapisywanie dialogu między bohaterami utworu z zastosowaniem odpowiedniej interpunkcji

– wskazywanie i rozumienie funkcji uosobienia – tworzenie tekstu z wykorzystaniem uosobienia

uosobienie muzyka plastyka

2 PODRĘCZNIK:

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, księga X (fragm.), s. 30–31

– czytanie na poziomie semantycznym (porządkowanie planu zgodnie z chronologią wydarzeń)

– opisywanie zjawiska przyrody (burzy) z zastosowaniem słownictwa wskazującego na następstwo czasowe

– planowanie pracy grupy w celu przygotowania słuchowiska radiowego

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Jak wypełnić kartę oceny?, s. 32–34

– ustalanie kryteriów oceniania słuchowiska

3 PODRĘCZNIK:

A. Kamieńska Potop; Tęcza przymierza, s. 31–39

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

semantycznym (tworzenie planu szczegółowego, uzupełnianie tabeli informacjami o bohaterach) – redagowanie w grupie opowiadania

odtwórczego na podstawie planu

– słuchanie z uwagą wypowiedzi innych, właściwe reagowanie na te wypowiedzi – współdziałanie w zespole

– formułowanie pytań do tekstu

(7)

– ocenianie postępowania bohatera literackiego – przyporządkowywanie zwierzętom,

przedmiotom i zjawiskom przyrody znaczeń symbolicznych

– redagowanie wypowiedzi zawierającej proste informacje o budowie arki

– odczytywanie fresku (identyfikowanie przedstawionej sceny, wyszukiwanie symboli, charakteryzowanie przedstawionych postaci) – czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym tekstu prozatorskiego o

charakterze popularnonaukowym (wyszukiwanie w tekście różnych znaczeń tęczy i jej barw) – czytanie tekstu poetyckiego (wyodrębnianie obrazów poetyckich w tekście)

– redagowanie ramowego i szczegółowego planu wydarzeń

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Zabawy znaczeniem słów – powiedzenia i przysłowia, s. 11–

13

– rozumienie powiedzeń i przysłów – sporządzanie ilustracji do wybranego powiedzenia lub przysłowia

(8)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Dzieci Astrajosa i Eos

oraz Taumasa i Elektry

3 PODRĘCZNIK:

J. Parandowski, Wiatry, s. 40–43 ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 3, schemat 4

– czytanie na poziomie krytyczno-twórczym (wypełnianie kwestionariusza osobowego) – redagowanie dialogu z bohaterem utworu – redagowanie opowiadania twórczego na określony temat

– rozwijanie słownictwa przez gromadzenie wyrazów bliskoznacznych

– redagowanie komunikatu prognozy pogody z wykorzystaniem podanego słownictwa

– projektowanie i sporządzanie mapki meteorologicznej

kwestionariusz

1 PODRĘCZNIK:

J. Tuwim, Dwa wiatry, s. 44–46

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym (uzupełnianie schematu odpowiednimi informacjami, ocenianie postępowania

bohaterów, porównywanie obrazów poetyckich) – rozpoznawanie środków artystycznych i określenie ich funkcji w tekście

– redagowanie tekstu poetyckiego

muzyka

1 PODRĘCZNIK:

D. Wawiłow, Jak wygląda wiatr?, s.

46–47

– rozpoznawanie i rozumienie funkcji środków poetyckich (pytania retoryczne, porównania, powtórzenia)

– tworzenie kilkuzdaniowej wypowiedzi oceniającej na temat własnej osoby

(9)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

W egipskiej świątyni

1 PODRĘCZNIK:

Odmiana rzeczownika.

Tematy oboczne, s. 47–49

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym

– określanie formy gramatycznej rzeczownika

– rozpoznawanie rzeczownika w funkcji podmiotu i w funkcji określenia

– rozpoznawanie tematów obocznych

końcówka, temat, oboczność, temat oboczny

1 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Rzeczownik – odmiana, s.

98–101;

Rzeczownik – sprawdź siebie, s. 102

– stosowanie rzeczownika we właściwej formie

– określanie formy gramatycznej rzeczownika

– oddzielanie końcówki od tematu, wskazywanie tematów obocznych i oboczności tematu

– sprawdzenie wiadomości o rzeczowniku Wieczór nad

morzem

1 PODRĘCZNIK:

Pisownia wyrazów z

„ó”, „rz”, „ż”, „ch”

wymiennym, s. 49–50

– uzasadnianie pisowni wyrazów z ó, rz, ż, ch wymiennym

– tworzenie dalszego ciągu opowiadania z wyrazami zawierającymi ó, rz, ż, ch wymienne

– gra dydaktyczna Ortograficzne kalambury

2 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Pisownia wyrazów z

„ó”, „rz”, „ż”, „ch”

wymiennym, s. 144–152

– uzasadnianie pisowni wyrazów z ó, rz, ch, ż wymiennym

– poprawne uzupełnianie schematów, krzyżówek, tabel, rebusów

ortograficznych

(10)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Z wizytą u Posejdona

2 PODRĘCZNIK:

J. Parandowski, Królestwo morza, s.

51–55

ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 5

– czytanie na poziomie krytyczno-twórczym (przekształcanie przeczytanych treści na własne wypowiedzi – opis

miejsca, uzupełnianie wywiadu pytaniami) – wskazywanie i nazywanie środków artystycznych w tekście prozatorskim – współdziałanie w zespole – tworzenie makiety pałacu

– redagowanie listu do bohatera literackiego w imieniu innego bohatera (umiejętne

rozmieszczenie tekstu, stosowanie zwrotów grzecznościowych)

– redagowanie zaproszenia

– budowanie wypowiedzeń z użyciem związków wyrazowych

plastyka muzyka

1 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Savoir-vivre dla każdego – przyjęcie, s.

57–60

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym, łączenie fragmentów wypowiedzeń w logiczną całość

1 PODRĘCZNIK:

A. i Cz.

Centkiewiczowie, Skąd się bierze góra lodowa?, s. 55–

58

– czytanie tekstu na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym (uzupełnianie punktów planu wybranymi z tekstu czasownikami, redagowanie opisu krajobrazu, uzupełnianie schematu)

(11)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Myślę, że było to tak…

2 PODRĘCZNIK:

W. Markowska, Demeter i Kora, s.

59–63

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

semantycznym (tworzenie słowniczka bohaterów, uzupełnianie planu wydarzeniami szczegółowymi, uzupełnianie tabeli informacjami z tekstu) i krytyczno-twórczym (opowiadanie historii bohaterów na podstawie planu,

redagowanie przestrogi, prośby, podziękowania, relacji, rozmowy, opowieści)

– słuchanie z uwagą wypowiedzi innych osób – redagowanie barwnej wypowiedzi poprawnej językowo (unikanie powtórzeń)

– tworzenie wypowiedzi w roli wybranego bohatera

O czym śnią

drzewa? 1 PODRĘCZNIK:

D. Wawiłow, Drzewo, s. 64–65

– rozwijanie umiejętności czytania poezji (rozpoznawanie osoby mówiącej w wierszu, określanie sposobu obrazowania, związku między nastrojem podmiotu lirycznego a przedstawionym obrazem, rozpoznawanie zastosowanych środków artystycznych)

– tworzenie opowieści fantastycznej na dany temat

muzyka plastyka

1 PODRĘCZNIK:

L. M.

Montgomery, Poranek na Zielonym

Wzgórzu, s. 65–66;

L. Staff, Czucie niewinne, s. 66–67

– porównywanie utworu prozatorskiego z poetyckim (sytuacji lirycznej ze światem przedstawionym)

– dokonywanie przekładu intersemiotycznego tekstu

(12)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Listy z podróży z grama- tyką w tle

2 PODRĘCZNIK:

Przymiotnik, s. 68–72

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

semantycznym (rozpoznawanie przymiotnika w tekście jako określenia

rzeczownika) i krytyczno-twórczym (określenie jego funkcji)

– określanie i rozpoznawanie form przymiotnika (przypadek, liczba, rodzaj)

– stopniowanie przymiotnika

– pisownia nie z przymiotnikami w stopniu równym, wyższym i najwyższym

– opisywanie krajobrazu z zastosowaniem przymiotników w różnych stopniach – dobieranie wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym, tworzenie logicznych wypowiedzeń z zastosowaniem antonimów

stopniowanie przymiotnika (stopnie:

równy, wyższy, najwyższy i sposoby stopniowania:

proste, opisowe, nieregularne), przymiotniki niestopniujące się

1 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Przymiotnik – odmiana, s. 103–106

– świadome i poprawne stosowanie form przymiotnika (uzupełnianie tekstu, tworzenie antonimów, redagowanie

opisu bohatera, określanie form gramatycznych przymiotnika)

2 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Przymiotnik – stopniowanie, s. 107–111 lub Pisownia „nie” z częściami mowy, s. 153–157 Przymiotnik –

sprawdź siebie, s. 112

– stopniowanie przymiotnika – określanie rodzaju stopniowania

– używanie przymiotników w różnych stopniach przy ocenie ofert biur podróży

– pisownia nie z przymiotnikami w różnych stopniach

– tworzenie związków rzeczownika z

przymiotnikiem o przeciwstawnym znaczeniu – poprawne i świadome zapisywanie wyrazów z przeczeniem nie

– sprawdzenie wiadomości o przymiotniku

(13)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Sprawdź siebie…

1 PODRĘCZNIK:

J. Ratajczak, Lato malowane, s. 73–74

– czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym (rozpoznawanie podmiotu lirycznego, określanie tematu utworu, uzasadnianie swojego zdania, wykorzystywanie wiadomości gramatycznych o rzeczowniku i przymiotniku do rozwiązywania zadań testowych, tworzenie wypowiedzi pisemnej na zadany temat)

2 KSIĄŻKA DLA

NAUCZYCIELA:

Lekcja utrwalająca, s. 91–92

– tworzenie mapy mentalnej porządkującej problematykę rozdziału

– dokonywanie oceny wyników własnej pracy, sposobów dochodzenia do wyników, stanów emocjonalnych, postaw

– tworzenie plakatu syntetyzującego tematykę rozdziału

(14)

OCALMY ZIEMIĘ!

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Ocalmy Ziemię!

1 KSIĄŻKA DLA

NAUCZYCIELA:

Dekalog św.

Franciszka z Asyżu, s.

68–70

– gromadzenie skojarzeń z danym pojęciem – układanie zdań deklarujących właściwą postawę w stosunku do przyrody

– tworzenie deklaracji praw człowieka korzystającego z dóbr przyrody

– czytanie ze zrozumieniem tekstu literackiego – układanie własnego dekalogu

1 PODRĘCZNIK:

Jak ratować świat?, s. 76–78

ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 6

– redagowanie spójnej wypowiedzi w określonym celu i intencji

– efektywne współdziałanie w grupie – kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się i prezentacji własnego punktu widzenia, uwzględnianie poglądów innych

– przygotowanie do wystąpień publicznych – czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym tekstu o charakterze popularnonaukowym (uzupełnianie schematu na podstawie przeczytanego tekstu i własnych doświadczeń)

– tworzenie parafraz słowotwórczych wyrazów pochodnych od wyrazu śmieć

muzyka

1 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Zaśmiecanie świata, s. 61–63

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (uzupełnianie tekstu podanymi wyrazami i zwrotami oraz danymi z tabel, uzupełnianie tabeli informacjami z tekstu)

1 PODRĘCZNIK:

A. de Saint-Exupéry, – czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (przekształcanie

(15)

Baobaby, s. 79–81 przeczytanych treści na własne wypowiedzi) – redagowanie wypowiedzi zawierającej precyzyjne informacje

– skuteczne komunikowanie się, prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych osób

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym fragmentu rozporządzenia ministra (transformacja tekstu)

1 PODRĘCZNIK:

J. Porazińska, Szewczyk Dratewka, s. 81–88

ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 7

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (umiejscawianie wydarzeń na osi czasu)

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (tworzenie kilkuzdaniowej wypowiedzi wyjaśniającej przysłowie)

– odczytywanie informacji z mapy i

sporządzanie notatki encyklopedycznej na dany temat

(16)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Hobby Pawła

1 PODRĘCZNIK:

Pisownia wyrazów z „ó”, „rz”, „ż”,

„ch”

niewymiennym, s.

89–91

– poprawne zapisywanie wyrazów z ó, rz, ż, ch niewymiennym

– organizowanie konkursu na opowiadanie z wyrazami, których pisownię należy zapamiętać – tworzenie słowniczka trudniejszych wyrazów

2 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Pisownia wyrazów z „ó”, „rz”, „ż”,

„ch”

niewymiennym, s.

158–166

– czytanie ze zrozumieniem tekstu na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym

(wskazywanie wyrazów z ó, rz, ż, ch

niewymiennym, przekład intersemiotyczny tekstu, tworzenie dalszego ciągu opowiadania,

rozwiązywanie krzyżówek, rebusów,

łączenie części wypowiedzenia w logiczną całość) – sprawdzenie umiejętności poprawnej pisowni wyrazów z ó, rz, ż, ch niewymiennym

1 PODRĘCZNIK:

Cz. Janczarski, Nie mijam, s. 92–93

– czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego na poziomie krytyczno-twórczym (charakteryzowanie podmiotu lirycznego, wyjaśnianie przenośni, poszukiwanie odpowiedzi na pytania retoryczne) – konstruowanie wypowiedzi nacechowanej emocjonalnie (przestrogi) z użyciem podanego słownictwa

akcja

(17)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Napiszmy oficjalny list

1 PODRĘCZNIK:

zadania, s. 93–95

– poszukiwanie i gromadzenie informacji z różnych źródeł na temat miejsc w najbliższej okolicy, które mogą być zagrożone z powodu działalności człowieka

– redagowanie oficjalnego listu

– czytanie ze zrozumieniem tabel na poziomie semantycznym

2 PODRĘCZNIK:

Leśny duch, s. 96–

99

– czytanie ze zrozumieniem tekstu dramatycznego

– planowanie i organizowanie przedstawienia teatralnego

– prezentowanie wyników pracy grupy – ocenianie własnej pracy

1 PODRĘCZNIK:

J. Kulmowa, Pod asfaltem, s. 100–

101

– czytanie tekstu poetyckiego na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym (uzupełnianie tabeli)

– redagowanie wypowiedzi w roli zanieczyszczonego miasta

Kiedy ludźmi kieruje

okrucieństwo…

1 PODRĘCZNIK:

R. Dahl, Ucieczka, s. 101–105

ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 8

– czytanie ze zrozumieniem tekstu i ilustracji na poziomie krytyczno-twórczym

(uzupełnianie schematu według wskazówek, redagowanie wniosków, redagowanie dalszego ciągu opowiadania)

(18)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Listy z podróży z gramatyką w tle

1 PODRĘCZNIK:

Liczebnik, s. 106–107

– rozpoznawanie w tekście liczebnika jako określenia rzeczownika

– rozpoznawanie liczebników głównych i porządkowych

liczebnik, liczebniki główne i porządkowe 1 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Liczebniki główne i porządkowe, s. 113–116

– zapisywanie liczebników słowami, łączenie ich z wyrazami określanymi – poprawne stosowanie liczebników głównych i porządkowych w

wypowiedziach pisemnych

– sprawdzenie wiedzy o liczebniku Sprawdź

siebie… 1 PODRĘCZNIK:

J. Robins, Wielka Rafa Koralowa, s. 108–111

– czytanie ze zrozumieniem tekstu na poziomie semantycznym i krytyczno- twórczym

– redagowanie pisma użytkowego (oferty biura turystycznego)

– redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi w określonej intencji

(19)

„GDZIE STOPY NASZE...”

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

„Gdzie stopy nasze…”

2 KSIĄŻKA DLA

NAUCZYCIELA:

K. Wierzyński, Tego mi trzeba, s. 71–72

– tworzenie piktogramów przedstawiających wspomnienia z dzieciństwa, obrazujących fragmentaryczność pamięci

– układanie historyjki obrazkowej tworzącej plan opowiadania

– opowiadanie o wspomnieniach z dzieciństwa – redagowanie tekstu opowiadania

– porównywanie obrazów poetyckich z własnymi wspomnieniami

1 PODRĘCZNIK:

K. I. Gałczyński, Kronika olsztyńska, s. 112–113

ZESZYT ĆWICZEŃ:

Podróże w dawnych czasach, s. 64 lub

Jak korzystać ze słowników?, s. 17–19

– bogacenie słownictwa ucznia przez korzystanie ze Słownika wyrazów bliskoznacznych

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym przysłów i powiedzeń – poszukiwanie informacji w różnych źródłach na temat podróżowania w dawnych czasach – umiejscawianie danych na osi czasu – czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (uzupełnianie tekstu wyrazami we właściwej formie gramatycznej)

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym

– świadome stosowanie wyrazów bliskoznacznych w opisie miejsca

– zachowanie trójdzielnej kompozycji opisu miejsca

Słownik wyrazów

bliskoznacznych

(20)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

„Wędruj z nami lasami, polami i maszeruj bez końca, bez celu…”

2 PODRĘCZNIK:

M. Perepeczko, Wycieczka, s. 114–

120

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

krytyczno-twórczym (rozpoznawanie elementów świata przedstawionego utworu)

– planowanie poszczególnych etapów podróży z wykorzystaniem szczegółowej mapy Gorców – redagowanie opowiadania z dialogiem na temat dalszej wędrówki bohaterów

muzyka

1 PODRĘCZNIK:

L. Marjańska, Słońce – gorąca gwiazda,

s. 120–121 ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 9

– czytanie ze zrozumieniem poezji (uzupełnianie schematu)

– rozumienie funkcji środków stylistycznych w poezji (powtórzenia)

2 PODRĘCZNIK:

S. Stolarczyk, Kapłan – turysta, s.

121–125

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym – opowiadanie według planu

– przekształcanie wypowiedzi gwarowej na język literacki

– poznawanie kultury regionalnej – sporządzanie słowniczka słów i wyrażeń, anegdot

regionalnych, miejsc i ludzi związanych z kulturą regionu, rozpoznawanie regionów na podstawie słownictwa

– redagowanie strony z przewodnika turystycznego

– tworzenie „Księgi anegdot regionu…”

anegdota, dialekt

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Rozwiązujemy

– rozwiązywanie łamigłówek

– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

(21)

krzyżówki, s. 20–22

1 PODRĘCZNIK:

A. Kamieńska, Widok z gór, 126–

127

– czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego (wyodrębnianie elementów obrazu poetyckiego, łączenie ilustracji z właściwą przenośnią, tworzenie mapy skojarzeń do przenośni

poetyckiej, określanie nastroju utworu i odczuć podmiotu lirycznego)

2 PODRĘCZNIK:

J. Strąkowski, Ja mam tylko jeden świat,

s. 128–130 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Jak wypełnić kwestionariusz?, s.

38–39

– rozumienie treści przekazanych przez piosenkę i komiks

– projektowanie wynalazku przydatnego na wycieczce

– organizowanie, planowanie, wykonywanie pracy w grupie według wskazówek

– prezentowanie wyników pracy grupy – poprawne wypełnianie pism użytkowych (kwestionariusz osobowy)

muzyka

(22)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Listy z podróży z gramatyką w tle

2 PODRĘCZNIK:

Czasownik, s. 131–

135

– rozumienie kategorii: osoby, liczby, rodzaju, czasu i poprawne ich użycie w tekście

mówionym i pisanym

– rozpoznawanie czasowników w tekście – poprawne używanie i pisownia form czasu teraźniejszego oraz form rodzaju

męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym

– rozumienie różnicy znaczeniowej i gramatycznej między czasownikami dokonanymi i niedokonanymi

czasowniki dokonane i niedokonane

2 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Czasowniki dokonane i niedokonane,

odmiana, s. 117–136;

Pisownia cząstki -bym, -byś, -by…, s.

181–185;

Czasownik – sprawdź siebie, s. 137–138

– rozumienie różnicy znaczeniowej i gramatycznej między czasownikami dokonanymi i niedokonanymi

– stosowanie form trybu orzekającego, przypuszczającego (warunkowego) i rozkazującego

– rozpoznawanie czasowników w tekście – poprawne używanie i pisownia form czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego – poprawne zapisywanie cząstek: -bym, -byś, -by…

– przekształcanie i tworzenie tekstu z czasownikami w trybie przypuszczającym – odczytywanie planu miasta (zastosowanie łącznej i rozdzielnej pisowni cząstek: -bym, -byś, -by… z czasownikami)

– uzupełnianie tekstu odpowiednimi formami czasownika w trybie przypuszczającym – sprawdzenie wiedzy o czasowniku

(23)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

A może zajęcia w terenie?

1 PODRĘCZNIK:

Bieg na orientację, s.

136–137

– sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie semantycznym

2 PODRĘCZNIK:

Bieg harcerski, s.

138–143

– opracowanie metodą projektu w zespołach programu biegu na orientację po najbliższej okolicy:

a) opracowywanie zadań do wykonania (np.

zagadek, pytań, zadań zręcznościowych) b) opracowanie kart startowych dla każdej grupy (tabela)

c) zaplanowanie czasu na realizację zadania d) prezentowanie i ocenianie programów według podanych kryteriów

e) tworzenie klasowego programu biegu na orientację

f) przydzielanie zadań prowadzących do realizacji projektu

(24)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Rodzinne wędrówki

1 PODRĘCZNIK:

Pisownia „ó”, „u”,

„rz”, „ż”, „ch” w zakończeniach wyrazów, s. 144–

145

– uzupełnienie wiadomości o zasadach poprawnej pisowni ó, u, rz, ż, ch w zakończeniach wyrazów – tworzenie ortogra.cznej opowieści według ustalonego schematu

– uzasadnianie pisowni u, ó, rz, ż, ch w zakończeniach wyrazów i tworzenie do nich skojarzeń

ZESZYT ĆWICZEŃ:

Pisownia „u”, „ó”,

„rz”, „ż”, „ch” w zakończeniach wyrazów, s. 167–

174

– świadome i poprawne stosowanie u, ó, rz, ż, ch w zakończeniach wyrazów (rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek, uzupełnianie wypowiedzi bohaterów komiksu, określanie rodzaju rzeczowników, uzasadnianie pisowni, tworzenie opowiadania na podstawie ilustracji) – sprawdzanie umiejętności poprawnej pisowni u, ó, rz, ż, ch w zakończeniach wyrazów

PODRĘCZNIK:

M. Wojtyszko, Fumy, s. 146–147

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

krytyczno-twórczym (samodzielne redagowanie notatki w dowolnej formie z uwzględnieniem podanego porządku)

– tworzenie nazw typów podróżników (na podstawie listy ich cech charakterystycznych)

(25)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

W dalekie podróże…

palcem po mapie

2 PODRĘCZNIK:

Z. Beszczyńska, Podróże, s. 148–149

– odczytywanie legendy mapy

– opracowanie logo wymyślonego przez siebie biura podróży

– dostrzeganie żartobliwego sensu utworu – układanie trasy wycieczki za pomocą mapy świata lub globusa

– stosowanie poprawnej pisowni nazw własnych – podejmowanie zespołowych decyzji w celu opracowania uniwersalnego regulaminu wycieczki z zastosowaniem czasowników modalnych; pisemna prezentacja wyników pracy

– redagowanie dialogu odzwierciedlającego sytuację symulowaną (biuro podróży)

legenda mapy, logo

plastyka

Listy z podróży z gramatyką w tle

1 PODRĘCZNIK:

Przysłówek, s. 150–

151 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Przysłówek, s. 139–

143 lub

Pisownia „nie” z częściami mowy, s.

153–157

– wskazywanie w tekście przysłówków,

określanie ich funkcji jako określeń czasownika – tworzenie przysłówków odprzymiotnikowych – wzbogacanie dialogu przysłówkami z

przeczeniem nie

– rozpoznawanie przysłówków jako określeń czasownika

– tworzenie form stopnia wyższego i najwyższego przysłówków

– poprawne zapisywanie nie z przysłówkami

przysłówek

(26)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Domator czy

podróżnik?

1 PODRĘCZNIK:

T. Jansson, Samotna wyprawa, s. 152–154 ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 10, schemat 11

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (wyszukiwanie informacji, uzupełnianie schematu)

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (redagowanie kartki pocztowej)

– opracowanie drzewka decyzyjnego 1 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Jak napisać kartkę z podróży?, s. 40–42

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym kartki z podróży i fragmentu pamiętnika

– określanie adresata, nadawcy oraz miejsca i celu wysłania kartki z podróży

– redagowanie kartki z podróży

1 PODRĘCZNIK:

A. i Cz.

Centkiewiczowie, Polarnicy,

s. 155–157;

J. Kaczorowski, 07 lutego – raport, s. 156–157

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (uzupełnianie schematu cechami wspólnymi i różnymi dla obu tekstów)

dziennik

2 PODRĘCZNIK:

J. Verne, Początek wielkiej przygody, s. 158–161

– czytanie na poziomie krytyczno-twórczym – redagowanie kartki z dziennika podróży z uwzględnieniem charakterystyki postaci, przemyśleń i refleksji bohatera

(27)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Wszystko w rękach losu

3 PODRĘCZNIK:

J. Parandowski, Tułaczka Odyseusza, s. 162–172 ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 12 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Jak przygotować się do konkursu na najlepszego opowiadacza?, s.

47–49

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (uzupełnianie schematu na podstawie tekstu informacjami o miejscach pobytu Odyseusza i bohaterach)

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (tworzenie ramowego i szczegółowego planu wydarzeń, rozwijanie jednego z punktów planu w wypowiedź ciągłą) – skupianie uwagi słuchaczy na swojej

wypowiedzi (dobór odpowiedniego słownictwa, dostosowanie intonacji, gestykulacji, mimiki) – tworzenie opowiadania w grupie

– planowanie i organizowanie konkursu na najlepszego opowiadacza

– opowiadanie według planu z

wyeksponowaniem punktu kulminacyjnego – ocenianie własnej prezentacji

Każdy swoją

drogą… 1 PODRĘCZNIK:

J. Ratajczak, Droga za progiem, s. 173–

174

– czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego na poziomie krytyczno-twórczym (wskazywanie adresata tekstu poetyckiego, redagowanie

wypowiedzi z zastosowaniem wskazanych związków wyrazowych)

plastyka

Powtórka na wesoło

1 PODRĘCZNIK:

Utrwalenie wiadomości o częściach mowy, s. 174–176 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Gra Gramatyczne

– uzupełnianie schematu właściwymi informacjami

– czytanie głośne, wyraźne, płynne, z

poprawnym akcentem wyrazowym i zdaniowym – stosowanie zdobytej wiedzy w grach

dydaktycznych oraz symulowanej sytuacji komunikacyjnej

– kształcenie sprawności językowej – gra

sylaba akcentowana

(28)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Sprawdź siebie…

1 PODRĘCZNIK:

S. Lagerlöf, Cudowna podróż, s. 177–179

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym – tworzenie kilkuzdaniowej logicznej wypowiedzi potwierdzającej znajomość i rozumienie powiedzeń i przysłów

– powtórzenie wiadomości o czasowniku, przysłówku, liczebniku

muzyka

(29)

ŚWIAT LUDZKICH SPRAW

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Świat ludzkich spraw

1 KSIĄŻKA DLA

NAUCZYCIELA:

Lekcja wprowadzająca, s. 72–74

– szybkie czytanie ze zrozumieniem artykułów prasowych

– twórcze poszukiwanie rozwiązań – uzasadnianie własnego zdania

1 PODRĘCZNIK:

A. Kamieńska, Są takie wyspy, s. 181–183

– samodzielne redagowanie notatki w dowolnej formie, porównywanie wyników własnej pracy z wynikami pracy innych – czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (udzielanie precyzyjnej odpowiedzi na postawione pytania, uzupełnianie wypowiedzi)

– projektowanie mapy wymarzonej lub opisanej w lekturze wyspy, prezentowanie swojej pracy

– redagowanie programu naprawy świata, formułowanie i hierarchizowanie postulatów

plastyka

(30)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

W świecie wyobraźni

2 PODRĘCZNIK:

Z. Herbert, Pudełko zwane wyobraźnią, s. 184–185

– rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia przez opowiadanie niezwykłej historii

– redagowanie instrukcji obsługi wybranego przedmiotu wzbogaconej rysunkami,

odczytywanie fotografii

– słuchanie wypowiedzi innych, rozpoznawanie intencji nadawcy komunikatu

– redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi z wykorzystaniem związków frazeologicznych ze zwróceniem uwagi na poprawny szyk wyrazów – czytanie ze zrozumieniem poezji na poziomie krytyczno-twórczym (przekład intersemiotyczny, komponowanie opowiadania twórczego, którego akcja umiejscowiona jest w poetyckiej

rzeczywistości, próba tworzenia dodatkowych strof wiersza)

plastyka

Ludzkie problemy, uczucia, przeżycia

1 PODRĘCZNIK:

zadania, s. 186–187

– określanie przyczyn własnego samopoczucia, bogacenie słownictwa określającego uczucia – czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (uzupełnianie tabel informacjami o nadawcy wypowiedzi, jego przeżyciach oraz odczuciach i ich przyczynach;

przewidywanie pozytywnych i negatywnych skutków prawdopodobnych rozwiązań problemów)

– prezentowanie efektów pracy grupy – przygotowywanie wystawy zdjęć z gazet, dokumentujących różne ludzkie przeżycia

muzyka

1 PODRĘCZNIK:

J. Tuwim, Gorące mleko, s. 188–189

– czytanie ze zrozumieniem poezji

(identyfikowanie bohatera, przedstawionej sytuacji, rozpoznawanie środków poetyckich,

(31)

określanie ich funkcji, przekład intersemiotyczny obrazu poetyckiego)

– redagowanie wypowiedzi wyrażającej uczucia i przeżycia

1 PODRĘCZNIK:

K. Bagniewska, Kapsel – bratem, s.

189–193

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

krytyczno-twórczym (przedstawianie okoliczności poznania bohatera, wyjaśnianie przyczyn

zaskakującego zachowania bohatera, nazywanie uczuć i stanów, które towarzyszyły bohaterom, wyjaśnianie prezentowanych postaw)

– redagowanie wypowiedzi w roli bohatera (prezentacja postaci według przemyślanego wcześniej planu)

Listy z podróży z gramatyką w tle

1 PODRĘCZNIK:

Podział wypowiedzeń, s. 194–195

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

semantycznym i krytyczno-twórczym (wskazanie nadawcy, adresata, określanie intencji

wypowiedzi, rozróżnianie rodzajów wypowiedzeń ze względu na cel, zabarwienie uczuciowe oraz obecność orzeczenia)

– redagowanie listu z zastosowaniem różnego rodzaju wypowiedzeń

orzeczenie

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Podział wypowiedzeń, s. 70–73

– uzupełnianie wypowiedzi zdaniami utworzonymi z rozsypanki wyrazowej

– redagowanie wypowiedzi z zastosowaniem różnego rodzaju wypowiedzeń w zależności od celu, zabarwienia uczuciowego, obecności orzeczenia

– tworzenie wypowiedzeń pytających do tekstu

wypowiedzenie, równoważnik zdania

(32)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Trudne sprawy, ważne decyzje i rozmowy

1 PODRĘCZNIK:

K. Wierzyński, Rzecz wstydliwa, s.

196–197

– porównywanie postaw ludzkich – zapisywanie własnych spostrzeżeń

– czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego (określanie adresata i nadawcy wypowiedzi, uzasadnianie tezy fragmentami tekstu) – reagowanie opowiadania twórczego

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Jak wypełnić ankietę?, s. 50–52

– wypełnianie ankiety ankieta

1 PODRĘCZNIK:

A. Kamieńska, Dom, s. 197–201 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

schemat 13, schemat 14

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (nazywanie związków pokrewieństwa)

– redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat swojego miejsca w rodzinie (transformacja tekstu)

– rozpoznawanie wyrazów dźwiękonaśladowczych – odczytywanie intencji wypowiedzi i tworzenie opowiadania o swojej rodzinie

– dostrzeganie estetycznego i etycznego wymiaru języka (unikanie wulgaryzmów, wyrażeń

potocznych)

1 PODRĘCZNIK:

H. Januszewska, Lwy, s. 202–203

– czytanie ze zrozumieniem utworu poetyckiego (wypowiadanie się na temat podmiotu lirycznego, jego potrzeb, przeżyć i uzasadnianie swojej opinii odpowiednim fragmentem utworu)

– tworzenie opowieści o sytuacjach podobnych do sytuacji przedstawionej w utworze

– redagowanie wskazówek co do tego, jak opanować złość

1 PODRĘCZNIK: – czytanie ze zrozumieniem na poziomie

(33)

E. Knight, Ważna rozmowa, s. 203–

208

krytyczno-twórczym (przekształcanie przeczytanych treści na własne wypowiedzi, umiejscawianie na osi czasu wydarzeń

poprzedzających czas akcji i mieszczących się w jej obrębie)

– charakteryzowanie postaci literackiej według podanego planu

– prezentowanie postaci rzeczywistej będącej wzorem prawego postępowania

2 PODRĘCZNIK:

M. E. Letki, Mam na imię Krzysztof, s. 208–215

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym

– gromadzenie materiałów i informacji

potrzebnych do charakterystyki postaci (mapa mentalna)

– dostrzeganie problemów osób

niepełnosprawnych i przewlekle chorych

– tworzenie relacji z wycieczki z punktu widzenia bohatera

– gromadzenie propozycji zmian mogących ułatwić życie osobom niepełnosprawnym

1 PODRĘCZNIK:

E. Lipska, Dom Dziecka, s. 216–217

– czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego (nazywanie uczuć odbiorcy, gromadzenie informacji o bohaterze lirycznym, rozumienie funkcji środków stylistycznych, odkrywanie dosłownego i przenośnego sensu utworu) – uzasadnianie swojego stanowiska – redagowanie planu działań

– redagowanie listu do wychowanka domu dziecka

1 PODRĘCZNIK:

G. Kasdepke, Pan Wredzik, s. 217–

219

– rozumienie znaczenia tolerancji w kontaktach międzyludzkich

– dostrzeganie skutków nietolerancji

(34)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Legenda o smoku wawelskim

1 PODRĘCZNIK:

Wypowiedzenie pojedyncze i złożone, s. 220–221

– przekształcanie zdań pojedynczych w zdania złożone i odwrotnie

– stosowanie spójników w zdaniach złożonych – układanie zdań złożonych z równoważnikiem zdania

– redagowanie listu zawierającego wyłącznie zdania

złożone zdanie pojedyncze, zdanie złożone

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Wypowiedzenie pojedyncze i złożone, s. 74–76

– odróżnianie wypowiedzeń pojedynczych od złożonych, zdań od równoważników zdań

– łączenie zdań pojedynczych w złożone za pomocą spójników, poprawne stosowanie interpunkcji w zdaniu złożonym

2 PODRĘCZNIK:

J. Parandowski, Syzyf, s. 222–

225

– redagowanie scenariusza telewizyjnego programu informacyjnego, artykułu do gazety, zażalenia, relacji, listu gończego (praca w grupach) – przeprowadzenie rozprawy sądowej bohatera mitologicznego (redagowanie aktu oskarżenia, mowy obrońcy, mowy oskarżonego, orzeczenia sędziów o wyroku)

– redagowanie relacji z rozprawy w roli dziennikarzy obserwujących jej przebieg

Bajki wam niosę

2 PODRĘCZNIK:

I. Krasicki, Mysz i kot; Czapla, ryby i rak;

Wilczki; Lew pokorny; Kruk i lis, s. 225–229

– czytanie ze zrozumieniem poezji na poziomie krytyczno-twórczym (tworzenie własnego

opowiadania z morałem, określanie adresata i funkcji bajek, przyporządkowywanie ludzkich cech

postaciom bajkowym, identyfikacja wypowiedzeń zawierających treści określające cechy gatunkowe bajki)

– układanie bajek

– zorganizowanie Klasowego Jarmarku Bajek – inscenizacje, komiksy, ilustracje, plakaty

plastyka

(35)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Konflikty 1 PODRĘCZNIK:

W. Markowska, Puszka Pandory, s.

229–231

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (wskazywanie wypowiedzeń zawierających treści zgodne z tekstem) i krytyczno-twórczym (zwięzłe opowiadanie o wydarzeniach, próba charakterystyki postaci) – transformacja tekstu

Zabawy z ortografią

1 PODRĘCZNIK:

Pisownia wyrazów z „rz”, „ż”, „ch”,

„h” – inne

reguły, s. 232–233

– korzystanie ze schematu uzasadniającego pisownię rz, ż, ch, h

– uczestniczenie w grze dydaktycznej oraz tworzenie diagramów, rebusów lub krzyżówek, których rozwiązaniem będą wyrazy zawierające wyjątki od podanych reguł

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Pisownia wyrazów z „rz”, „ż”, „ch”,

„h” – inne

reguły, s. 186–192

– grupowanie wyrazów z rz, ż, ch, h według schematu uzasadniającego ich pisownię

– rozwiązywanie różnych zagadek utrwalających poprawną pisownię

1 PODRĘCZNIK:

M. Twain, Bójka, s. 234–237

– uzupełnianie schematu rzeczownikami nazywającymi nieprzyjemne sytuacje znane z najbliższego otoczenia

– opowiadanie o przykrym wydarzeniu w roli obserwatora lub uczestnika

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

krytyczno-twórczym (porównywanie bohaterów, analizowanie ich postępowania, wskazywanie przyczyn konfliktów, poszukiwanie rozwiązań sytuacji konfliktowej, redagowanie listu w roli bohatera)

1 PODRĘCZNIK: – czytanie ze zrozumieniem na poziomie

(36)

Która

najpiękniejsza?, s. 238–240 ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 15

szczegółowego planu wydarzeń w porządku chronologicznym, wyeksponowanie punktu kulminacyjnego akcji, opowiadanie historii według planu, relacjonowanie wydarzeń z punktu widzenia różnych narratorów,

uzupełnianie schematu drzewa decyzyjnego, wnioskowanie, wyjaśnianie przenośnego znaczenia związków wyrazowych, stosowanie ich w wypowiedzi, przekład intersemiotyczny przysłowia)

– uważne słuchanie wypowiedzi innych uczniów Dotknięci

nieszczęściem 1 PODRĘCZNIK:

zdjęcia, s. 240 – odczytywanie fotografii na poziomie krytyczno-twórczym (nadawanie tytułów, opisywanie, wnioskowanie)

Herosi, bohaterowie, święci

1 PODRĘCZNIK:

W. Markowska, Prometeusz, s. 241–245

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

krytyczno-twórczym (samodzielne redagowanie notatki w formie wypowiedzi ciągłej,

redagowanie planu zdarzeń, wykonanie ilustracji do przygotowywanego albumu)

– redagowanie wypowiedzi w roli oskarżyciela i obrońcy

– odniesienie problematyki altruizmu do otaczającej rzeczywistości

1 PODRĘCZNIK:

S. M. Posadzowa, Stopka Królowej Jadwigi,

s. 246–248

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (nazywanie i charakteryzowanie elementów świata przedstawionego w legendzie)

– dostrzeganie różnic między notatką biograficzną a legendą

– opowiadanie legendy dotyczącej swojego regionu lub miejscowości

– uzasadnianie tezy

legenda

(37)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Czym jest mit

i mitologia?

1 PODRĘCZNIK:

zadania, s. 248

– określanie tematyki i przyczyny powstania poznanych wcześniej mitów

– wskazywanie fantastycznych elementów świata przedstawionego w mitach

– podawanie przykładów związków wyrazowych i przysłów mających źródło w mitologii greckiej – przygotowywanie zestawu pytań otwartych do wykorzystania w konkursie wiedzy o mitach

mity, mitologia

Sprawdź siebie…

1 PODRĘCZNIK:

Niespodzianka, s.

249–250

– rozwiązywanie zadań dotyczących mitologii (identyfikowanie postaci, operowanie wyrazami i wyrażeniami pochodzącymi z mitów)

– redagowanie dłuższej formy wypowiedzi na podany temat

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Gra Mitologiczne podróże

– rozwijanie umiejętności analizowania,

syntetyzowania i wykorzystywania wiadomości z mitologii

(38)

TWÓRCA I DZIEŁO

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Twórca i dzieło

1 KSIĄŻKA DLA

NAUCZYCIELA:

Lekcja wprowadzająca, s. 75–76

– tworzenie skojarzeń do zwrotu być twórczym

– określanie korzyści i zagrożeń wynikających z bycia twórczym

– wcielanie się w rolę twórcy udzielającego wywiadu

Jesteśmy twórcami

1 PODRĘCZNIK:

plansza Twórca i tworzywo, s. 251–253

– odczytywanie ilustracji

– bogacenie słownictwa związanego z twórczością z wykorzystaniem Słownika wyrazów bliskoznacznych

– rozumienie treści przekazywanych przez ilustrację

– wskazywanie cech wspólnych dla różnych dziedzin sztuki, łączenie nazw dziedzin sztuki z nazwiskami twórców

– uczestniczenie w rozmowie na temat gustu – korzystanie z różnych źródeł informacji w celu zredagowania notatki o ulubionym autorze tekstów dla dzieci i młodzieży

debiut

(39)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

Kilka uwag o…

1 PODRĘCZNIK:

L. Kołakowski, O sławie, s. 254–255;

L. Kołakowski, O sławnym człowieku, s. 256–259

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym

– dochodzenie do definicji słowa neologizm z wykorzystaniem różnych słowników

– redagowanie wypowiedzi o sławie z użyciem odpowiednich związków wyrazowych

– opracowanie kartki do albumu „Zwyczajni niezwyczajni” na temat żyjącej osoby, która zyskała sławę, pomagając innym

neologizm

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Nazywamy świat na nowo, s. 23–26

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (tworzenie wypowiedzi wyjaśniającej znaczenie neologizmów) – tworzenie neologizmów i ich objaśnień

– organizowanie konkursu na najlepszego autora neologizmów

O pokusach sławy

1 PODRĘCZNIK:

Pojedynek, s. 260–

261

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-twórczym (występowanie w roli prezentera zapowiadającego bohatera literackiego, nazywanie i analizowanie cech charakteru bohatera)

– przygotowanie do odgrywania ról społecznych – uzasadnianie swojego zdania

1 PODRĘCZNIK:

Z. Herbert, W pracowni, s. 262–263 ZESZYT ĆWICZEŃ:

schemat 16

– czytanie ze zrozumieniem poezji na poziomie krytyczno-twórczym (wybieranie i zapis na schemacie odpowiednich fragmentów tekstu) – udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania

plastyka

(40)

O pokusach sławy

1

GODZIN PODRĘCZNIK:

reprodukcje, s. 264;

A. Kamieńska, Jak się wchodzi w dzieło

sztuki, s. 265–267

– czytanie obrazu (określanie tematyki obrazu, relacji przestrzennych dowolnego elementu obrazu)

– redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat oglądanego dzieła

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno- twórczym (dostrzeganie wieloznaczności czasownika wchodzić, przekład intersemiotyczny)

– uzasadnianie swojego stanowiska

– wypowiadanie własnego zdania na temat odbioru dzieła sztuki

WPROWADZANE muzyka

1 PODRĘCZNIK:

W. Szymborska, Muzeum, s. 268–

269

– czytanie ze zrozumieniem poezji na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym

– dostrzeganie dosłownego i przenośnego sensu utworu

– rozumienie funkcji środków stylistycznych – doskonalenie techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją

1 PODRĘCZNIK:

Zwiedzamy muzeum, s. 270

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno- twórczym (redagowanie regulaminu zwiedzania muzeum)

– bogacenie słownictwa ucznia z wykorzystaniem słownika języka polskiego

– organizowanie wycieczki do muzeum

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Jak napisać sprawozdanie?, s.

53–56

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

semantycznym i krytyczno-twórczym (wskazywanie autora wypowiedzi, tworzenie planu zdarzeń,

gromadzenie wyrazów informujących o kolejności wydarzeń, uzupełnianie schematu cyframi

oznaczającymi kolejne etapy

wycieczki, wskazywanie wyrazów i wyrażeń

opisujących odczucia uczestników zdarzeń, określanie celu wypowiedzi)

– odczytywanie planu wycieczki z mapki miasta

sprawozdanie

(41)

– redagowanie sprawozdania z wycieczki

1 PODRĘCZNIK:

K. Makuszyński, Mój pierwszy wiersz, s. 271–273

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno- twórczym (wyszukiwanie w tekście informacji dotyczących narratora i akcji)

– doskonalenie umiejętności płynnego, poprawnego i zwięzłego wypowiadania się na określony temat z wykorzystaniem podanego słownictwa

– tworzenie nazw wymyślonych zawodów i redagowanie krótkich notatek o każdym z nich

muzyka

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Jak powstaje książka?, s. 65–67

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie

semantycznym i krytyczno-twórczym (projektowanie okładki książki, redagowanie wypowiedzi

przekonującej wydawcę o celowości opublikowania utworu, odczytywanie informacji z karty katalogowej) – zebranie informacji na temat sposobu katalogowania książek w bibliotece

– sporządzenie alfabetycznego spisu ulubionych książek

1 PODRĘCZNIK:

J. Harasymowicz, Cały mój dobytek;

J. Iwaszkiewicz, Z „warkocza jesieni”, s. 274–275 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Dziwna

rymowanka, s. 27–

28

– czytanie ze zrozumieniem poezji na poziomie krytyczno-twórczym (posługiwanie się fragmentami utworu w celu charakteryzowania podmiotu

lirycznego, tematu utworu, wyjaśnienia funkcji zastosowanych środków stylistycznych)

– bogacenie warsztatu młodego poety: tworzenie rymów, porównań, przenośni

– czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym (uzasadnianie tytułu wiersza, tworzenie zestawień wyrazów na wzór autora, układanie wierszyka z wykorzystaniem żartu słownego)

1 PODRĘCZNIK:

M. Bond, Idziemy do teatru, s. 276–

– opracowanie zasad postępowania, hierarchizowanie zasad

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie krytyczno-

plastyka

(42)

literackiego, tworzenie słownika terminów

teatralnych, definiowanie tych pojęć, odczytywanie informacji z programów teatralnych, redagowanie dalszego ciągu opowiadania)

– prezentowanie efektów pracy grupy, kulturalne i aktywne słuchanie wypowiedzi innych, ocenianie wykonanego zadania

Teatrzyk

„Zielona Gęś” ma zaszczyt przedstawić…

1 PODRĘCZNIK:

K. I. Gałczyński, Biurokrata na wakacjach, s. 282–283

– czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym (definiowanie pojęć, nazywanie odczuć

towarzyszących lekturze tekstu, porównywanie tekstu z rysunkiem, przygotowanie inscenizacji tekstu) – ocenianie wyników pracy w grupach

(43)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

A może napisałbym scenariusz…?

1 PODRĘCZNIK:

zdjęcia, s. 284–285

– rozumienie treści przekazywanych przez fotografię

– tworzenie scenariusza teatralnego według wzoru i wskazówek (ułożenie historyjki obrazkowej, nadanie imion bohaterom, tytułu, redagowanie didaskaliów, planu szczegółowego opowiadania, podział na sceny)

plastyka

1 ZESZYT

ĆWICZEŃ:

Jak wykonać maskę teatralną?, s. 68–69

– czytanie ze zrozumieniem instrukcji na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym (zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi, numerowanie ilustracji zgodnie z kolejnością powstawania maski, tworzenie dalszego ciągu dialogu, redagowanie instrukcji wykonania kukiełki lub pacynki)

plastyka

1 PODRĘCZNIK:

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, księga XII (fragm.), s. 286–

287

– czytanie ze zrozumieniem poezji na poziomie krytyczno-twórczym (wyszukiwanie

czasowników wskazujących na ruchy pary prowadzącej taniec

– wyodrębnienie z obrazów poetyckich „kadrów filmowych”, rysowanie taśmy filmowej)

muzyka plastyka

1 PODRĘCZNIK:

E. Rola, Taniec, s.

288–290

– tworzenie akrostychu słowa taniec – czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (wskazywanie wypowiedzeń niezgodnych z treścią tekstu)

– rozumienie treści przekazywanych przez rzeźby, opisywanie dzieła sztuki (opisywanie przedstawionej postawy, gestów, ruchu)

– kształtowanie wrażliwości przez uczestniczenie w dramie – tworzenie rzeźby, ruchowej ilustracji do wybranej muzyki

polonez muzyka

plastyka

(44)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE K.

K.

Zwycięzca konkursu geograficznego

1 PODRĘCZNIK:

Współrzędne i podrzędne połączenia

wyrazowe, s. 291–293

– czytanie ze zrozumieniem (uzupełnianie schematu związkami wyrazów określanych i określających)

– tworzenie związków wyrazowych

– oddzielanie członów szeregu przecinkiem

związki wyrazów, szeregi

1 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Współrzędne i podrzędne połączenia

wyrazowe, s. 77–81

– łączenie wyrazów w związki w celu stworzenia logicznych wypowiedzi

– zadawanie pytań do wyrazów określających – uzupełnianie tabeli związkami wyrazów z tekstu – oddzielanie przecinkiem członów szeregu wyrazów

Jak zilustrować zdanie?

1 PODRĘCZNIK:

Wykres graficzny zdania, s. 293–294

– odczytywanie schematu ilustrującego budowę zdania

– tworzenie ilustracji przedstawiającej budowę zdania

– wyodrębnianie grupy podmiotu i grupy orzeczenia

– uzupełnianie wykresu zdania

– tworzenie zdań, których ilustracją jest podany wykres

– tworzenie wykresu zdania pojedynczego

grupa podmiotu, grupa orzeczenia, związek główny, związek poboczny

1 ZESZYT ĆWICZEŃ:

Wykres zdania

pojedynczego, s. 82–85

– wyodrębnianie grupy podmiotu i grupy orzeczenia

– łączenie wyrazów w związki i opisywanie ilustracji zdaniami utworzonymi z tych związków – wypisywanie związku głównego i związków pobocznych według wzoru

– uzupełnianie i tworzenie wykresów zdań pojedynczych

(45)

TEMATYKA LICZBA

GODZIN MATERIAŁ CELE WPROWADZANE

POJĘCIE KONTEKST KULTUROWY

X Muza – film

1 PODRĘCZNIK:

Jak powstaje film?, s.

295–297

– czytanie ze zrozumieniem tekstu popularnonaukowego

– tworzenie słownika terminów filmowych Sztuka jest

wszędzie

1 PODRĘCZNIK:

zdjęcia, s. 298–299;

G. van Tiborg, Wiejski jarmark, s. 299

– odczytywanie znaczenia wyrazów

– „Na jarmarku”: redagowanie rozmów, haseł reklamowych, fragmentów piosenek,

ogłoszeń, instrukcji

– prezentowanie i ocenianie efektów pracy grup z uwzględnieniem podanych kryteriów – dostrzeganie podobieństw między

reprodukcją a zdjęciami

– redagowanie opowiadania z dialogiem w roli przechodnia oglądającego stoiska jarmarczne

1 PODRĘCZNIK:

W. Faber, Rzecz, s.

300–301

– czytanie ze zrozumieniem poezji

– kształtowanie szacunku dla pracy przez rozumienie procesów tworzenia przedmiotów codziennego użytku

– transformacja tekstu poetyckiego

plastyka

1 PODRĘCZNIK:

A. Niedźwiedź i N.

Usenko, Podróż wigilijna,

s. 301–303

– czytanie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym (wybieranie wypowiedzi najdokładniej oddających treść utworu) – rozumienie funkcji środków stylistycznych – redagowanie dialogu w roli przedmiotów

ożywienie

Figure

Updating...

References

Related subjects :
Outline : DZIEŁO