• Nie Znaleziono Wyników

Moje sprawdziany. Klasa 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Moje sprawdziany. Klasa 2"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Beata Jasińska Iwona Jóźwik

Moje

sprawdziany

Klasa 2

• 16 sprawdzianów zintegrowanych do krêgów tematycznych

pakietu „Gra w kolory”

• Tabele osi¹gniêæ uczniów

• Teksty do æwiczeñ w pisaniu

(2)

15

Imię i nazwisko:

Zanim ruszysz w drogę!

1.

Napisz, co kojarzy Ci się z hasłem na słoneczku.

2.

Okienko z czasownikami pomaluj na żółtożółto. Okienko z rzeczownikami pomaluj na zielonozielono. Okienko z przymiotnikami pomaluj na niebieskoniebiesko.

W

A KACJ E

plaża słońce jezioro

gorąca deszczowy

pogodne

opalała się spacerował

pływali

(3)

3.

Napisz trzy zdania na temat swoich wakacyjnych marzeń. Pomogą Ci pytania:

4.

Popraw kolorem strzałkę, która prowadzi do prawidłowego zakończe- nia zdania.

5.

Napisz skróty nazw:

W górach należy wędrować

Można kąpać się

W upalne dni zakładamy czapkę z daszkiem lub kapelusz, aby

Podczas wycieczki

po wyznaczonych szlakach.

po dowolnych trasach.

w miejscach, gdzie nikt nas nie widzi.

tylko w wyznaczonych i strzeżonych kąpieliskach.

ładnie wyglądać.

chronić głowę przed słońcem.

nigdy nie oddalamy się od grupy.

możemy chodzić, gdzie chcemy.

Gdzie pojedziesz na wymarzone wakacje?

Z kim tam pojedziesz?

Co tam będziesz robić?

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

(4)

6.

Oblicz i przyporządkuj sylaby do prawidłowych wyników w tabelce.

7.

Sprawdź cennik wakacyjnych pamiątek i wykonaj zadania.

8.

Miesiące wakacyjne to lipiec i sierpień. Przeczytaj zdania i wpisz w okien- ko PP, jeśli zdanie jest prawdziwe lub FF, jeśli zdanie jest fałszywe.

38 + 9 = TA 52 – 8 = RYS 27 : 3 = RO

30 : 6 = WZO 7 · 4 = TU 6 · 4 = WY

5 9 24 28 44 47

Lipiec jest VII miesiącem roku, a sierpień VIII.

Lipiec jest V miesiącem roku, a sierpień VI.

Lipiec ma 30 dni, a sierpień 31.

Oba miesiące mają po 31 dni.

Lipiec i sierpień to miesiące wiosny.

Lipiec i sierpień to miesiące lata.

Ewa kupi nad morzem 4 muszelki i korale z bursztynów. Ile zapłaci?

Kamil kupi w górach kapelusz i 3 owieczki. Ile zapłaci?

Odp.

Odp.

25 zł

4 zł

23 zł

2 zł

(5)

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Numer zadania Uczeń Ocena

1 Zapisuje skojarzenia do podanego wyrazu.

2 Rozróżnia rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki.

3 Zapisuje trzy zdania na podany temat.

4 Rozumie, na czym polega bezpieczny wypoczynek letni.

5 Zna skróty jednostek ratownictwa.

6 Sprawnie wykonuje obliczenia matematyczne.

7 Rozwiązuje zadania dowolnym sposobem.

Zapisuje odpowiedzi na pytania.

8 Wykazuje się wiadomościami związanymi z kalendarzem.

9 Zna nazwy nut i pauz.

10 Wykonuje ciąg działań matematycznych.

Pisze kształtnie, prawidłowo łączy litery.

... ...

podpis nauczyciela, data podpis rodzica, data

9.

Połącz znaki muzyczne z ich nazwami.

10.

Wykonaj działania.

SAMOOCENA Po skończonej pracy jestem

pauza

ósemkowa ćwierćnuta ósemka pauza

ćwierćnutowa

4

· 3 + 18 : 10 · 9 – 9 : 9

(6)

Świąteczny czar! 7

2.

Wpisz odpowiednie liczby rzymskie przy nazwach miesięcy. Zamaluj okienko z nazwą miesiąca, w którym jest Boże Narodzenie.

1.

Przeczytaj życzenia, podpisz je i zaadresuj kartkę. Wykorzystaj wyrazy z ramki.

Imię i nazwisko:

26-600 • Iwona • ul. Kwiatowa • Milska • 12 m.7 • Radom

styczeń kwiecień wrzesień czerwiec

sierpień luty marzec październik

grudzień lipiec listopad maj

(7)

3.

Napisz, z jakimi zwyczajami bożonarodzeniowymi kojarzą Ci się te rysunki.

4.

Napisz, który z tych zwyczajów jest dla Ciebie najważniejszy i dlaczego.

5.

Wykonaj obliczenia, korzystając z cennika. Napisz odpowiedzi na pytania.

C E N N I K lalka samochód miś

16 zł 28 zł 9 zł

Ile kosztuje lalka i miś?

Odp.

(8)

6.

Przeczytaj zaproszenie i odpowiedz na pytania.

O ile złotych droższy jest samochód od misia?

Gdzie odbędzie się bal karnawałowy?

Jak długo bal będzie trwał?

Odp.

Z A P R O S Z E N I E

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas I, II i III na bal karnawałowy, który odbędzie się 20 stycznia 2010 r. w Domu Kultury „Słoneczko”.

Bal rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o 18.00.

Organizatorzy

7.

Połącz działania z prawidłowym wynikiem.

40 + 30 80 – 30 20 + 70 90 – 50

30 + 20 100 – 10 20 + 20 90 – 20

90 40 50 70

(9)

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Numer zadania Uczeń Ocena

1 Poprawnie adresuje kartę pocztową.

2 Wyznacza kolejność miesięcy liczbami rzymskimi.

Wie, w jakim miesiącu jest Boże Narodzenie.

3 Zna zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem.

4 Redaguje krótką wypowiedź pisemną.

5 Oblicza na podstawie podanego cennika.

Zapisuje odpowiedź na pytanie.

6 Odpowiada na pytania na podstawie tekstu.

7 Dodaje i odejmuje pełnymi dziesiątkami w zakresie 100.

Pisze kształtnie, prawidłowo łączy litery.

8 Wskazuje w liczbie dziesiątki jedności.

Zapisuje słownie nazwy liczb.

... ...

podpis nauczyciela, data podpis rodzica, data

SAMOOCENA Po skończonej pracy jestem

Nazwa stroju Cena Cyfra dziesiątek

Cyfra

jedności Zapis słowny

wróżka 32 3 2 trzydzieści dwa

67

9 5

król

8.

Uzupełnij tabelkę cenami kostiumów według podanego wzoru.

32 zł 51 zł 67 zł 95 zł

Cytaty

Powiązane dokumenty

W zakresie eliminowania stereotypów zwi¹zanych z p³ci¹ zwraca siê uwagê na rolê mediów i kampanii informacyjnych, które mog¹ siê przyczyniaæ do realnego

Jeśli chcemy tam mieć przeciwne współczynnik to rozszerzamy, oba równania tak aby otrzymać przy x współczynnik 30 i -30 (najmniejsza wspólna wielokrotność dla 5 i 6, tak

Nasuwa się więc pytanie, czy wobec tak dobrego sprawowania się teorii prelykato- wej zachodzi potrzeba jakichś ujęć alternatywnych. Za to świetnie sobie z nimi radzi

W jubileuszowym dokumencie na temat misji KRASP w zmieniającym się świecie4, podpisanym przez ponad stu rektorów polskich uczelni, stwierdzamy, że o autonomię i

reakcja chemiczna polegająca na rozkładzie pokarmu, zachodząca w żywych komórkach w obecności tlenu; podczas reakcji uwalniana jest energia, a produktami ubocznymi są dwutlenek

Szereg publikacji wskazuje na istnienie rozbieżności pomiędzy potencjałem efektywności energetycznej a rozwiązaniami rzeczywiście wdrożonymi [Sardia- nou, 2008]. Zjawisko to

Opisa¢ na czym polega test Bartletta dla wielu

Na czym polega synteza dźwięku metodą modelowania matematycznego oraz

Na podstawie powyższego rozporządzenia uczniowie wymieniają informacje, o które pracodawca nie może zapytać petenta na rozmowie kwalifikacyjnej (załącznik 2).. Omówienie

Wypowiedzenie składa się z zespołu wyrazów zawierających logiczną treść i połączonych ze sobą według reguł gramatyki?. 1.Czy umiesz wskazać w wypowiedzeniu

 Techniką druku wypukłego (odbitka powstaje z wypukłych części matrycy pokrytych farbą drukarską)..  Techniką druku wklęsłego (odbitka powstaje gdy farba

The said wall had been built in the Late Roman period as a pe- rimeter wall closing the entire complex of public buildings and separating it from the habitation quarter located east

Perspektywa, którą Autorka przyjęła w pracy analizując polskie społeczeństwo, sprawia, że udało się jej pokazać tylko jeden z wymiarów, w jakim to

HR Manager- czyli osoba, związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi zajmuje się sprawami. administracyjnymi typu płacami, umowami, urlopami itp., ale

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu Plastycznego oraz przetwarzaniu danych osobowych. Ja niżej podpisany/a _____________________

Prawidłowo zapisuje nazwy urządzeń elektrycznych1. Zna zasady bezpiecznego posługiwania się

W przypadku dalszych pytań należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania preparatu Lixiana ® lub porozmawiać z lekarzem... Co jeszcze należy wziąć pod

Uwaga przypominam wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości: klasa, temat, przedmiot?.

Kiedy w jednej i tej samej osobie, lub w jednym i tym samym ciele, władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności; ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha

Napięcie hamujące jest niezależne od natężenia ś wiatła padającego, natomiast natężenie prądu nasycenia jest wprost proporcjonalne do natężenia. ś

Przedstawione koncepcje wykrywania duplikatów za pomocą sto- sowania miar ostrych oraz miar podobieństw łańcuchów znakowych, tak prostych, jak i złożonych,

Angielski filozof – jak wynika z pierwszego zdania zamieszczonego cytatu – przypisywał absolutne stawanie się zdarzeniom, ponieważ obawiał się, że przy- pisywanie

Badane racje pokarmowe charakteryzowało bardzo niskie spożycie węglowodanów (ponad 70% studentów AMB nie realizowało poziomu bezpiecznego dla tego składnika pokarmowego). Niskie