• Nie Znaleziono Wyników

Na czym polega synteza addytywna i subtraktywna dźwięku? 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Na czym polega synteza addytywna i subtraktywna dźwięku? 4"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Klasyfikacja metod syntezy dźwięku 2. Obwiednia ADSR

3. Na czym polega synteza addytywna i subtraktywna dźwięku?

4. Na czym polega synteza dźwięku metodą modelowania fizycznego? Wymienić rodzaje tej syntezy 5. Na czym polega synteza dźwięku metodą modelowania matematycznego oraz falowodowego? Podać

postać równania struny nieskończonej oraz równania fali płaskiej w nieskończonym cylindrze 6. Wzrok i słuch - podstawowe pojęcia: bodziec wzrokowy/słuchowy, wrażenie, percepcja 7. Składowe przestrzeni koloru w terminach obserwatora i w terminach światła

8. Budowa oka

9. Czułość wzroku i rozdzielczość wzroku

10. Addytywne/subtraktywne mieszanie kolorów i kolory podstawowe 11. Kanały kolorów w nerwie optycznym

12. Związek luminancji z rozdzielczością widzenia barw 13. Wymienić przykłady modeli przestrzeni barw

14. Podziały filtrów, charakterystyki amplitudowe filtrów 15. Co to jest transmitancja filtru?

16. Transformacja Fouriera

17. Na czym polega okienkowanie sygnału i w jakim celu jest stosowane? Wymienić najpopularniejsze funkcje okienkowe

18. Różnice między transformatą Fouriera i falkową

19. Wymienić najpopularniejsze falki stosowane w analizie falkowej 20. Podaj definicję ciśnienia SPL.

21. Dwa 80 dB źródła dodając się generują wartość mocy akustycznej równą ...?

22. Co to są izofony?

23. Co to są pasma krytyczne?

24. Podaj prawo Webera-Fechnera

25. Wymienić kilka częstotliwości próbkowania stosowanych w cyfrowych systemach audio 26. Na czym polega procedura przepróbkowania i w jakim celu jest stosowana?

27. Wymienić najpopularniejsze sposoby kodowania dźwięku 28. Co to jest wokoder i do czego jest stosowany?

29. Wymienić najważniejsze formaty plików dźwiękowych

30. Wymienić najważniejsze sposoby kodowania zastosowane w kompresji wg standardu JPEG 31. Jakie są główne zalety i wady kompresji JPEG? Co jest ich przyczyną?

32. Jakie techniki kompresji zastosowano w standardzie MPEG?

33. Warunek Nyquista, częstotliwość Nyquista

34. Na czym polega kwantowanie? Kwantyzacja wielobitowa, liniowa, nieliniowa 35. Ile poziomów kwantowania daje zastosowanie słowa 8-bitowego?

36. Proszę przedstawić schemat kodowania makrobloku typu I.

37. Proszę przedstawić schemat kodowania makrobloku typu P.

38. Proszę przedstawić schemat kodowania makrobloku typu B.

39. Jaki jest zakres pojemności DVD? Rodzaje płyt DVD i ich pojemności

40. Proszę przedstawić sposoby dopasowania obrazów w proporcji 16:9 do wyświetlania w proporcje 4:3.

41. Proszę wymienić formaty zapisu audio stosowane na dyskach DVD 42. System Dolby Digital (AC-3)

43. Jakie metadane można zastosować w opisie baz audio?

44. Na czym polega konstrukcja drzew czwórkowych typu MX-quastrees i gdzie są one stosowane?

45. W wyniku czego powstaje szum kwantyzacji?

46. Na czym polega zjawisku maskowania dźwięku?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uwaga przypominam wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości: klasa, temat, przedmiot?.

Kiedy w jednej i tej samej osobie, lub w jednym i tym samym ciele, władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności; ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha

Napięcie hamujące jest niezależne od natężenia ś wiatła padającego, natomiast natężenie prądu nasycenia jest wprost proporcjonalne do natężenia. ś

Chodzi tu o upodobnienia leksyki poszcze- gólnych języków europejskich, widoczne nie tylko w językach wywodzących się z praindoeuropejszczyzny, lecz także obejmujące języki,

Jeśli chcemy tam mieć przeciwne współczynnik to rozszerzamy, oba równania tak aby otrzymać przy x współczynnik 30 i -30 (najmniejsza wspólna wielokrotność dla 5 i 6, tak

 Scharakteryzuj pokrótce składnię języka JavaScript oraz sposób jego łączenia z HTML?.  Czym są aplety i jakie cechy odróżniają je

The said wall had been built in the Late Roman period as a pe- rimeter wall closing the entire complex of public buildings and separating it from the habitation quarter located east

W jubileuszowym dokumencie na temat misji KRASP w zmieniającym się świecie4, podpisanym przez ponad stu rektorów polskich uczelni, stwierdzamy, że o autonomię i