Zarządzanie zasobami ludzkimi

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów: Zarządzanie Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: Z

Stopień studiów: I

Specjalności: Gospodarka nieruchomościami Marketing

Zarządzanie firmą

Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kod przedmiotu WZIKS ZA1N B12 13/14

Kategoria przedmiotu przedmioty kierunkowe, obligatoryjne

Liczba punktów ECTS 4

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

3 12 12 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatI — InneEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania kadrami.

Cel 2 Celem jest nauczenie studentów nie tylko doświadczenia i chęci ponoszenia ryzyka, ale przede wszystkim odpo- wiedniej wiedzy z zakresu realizacji poszczególnych elementów procesu zarządzania kadrami.Celem nauczania jest również rozwój osobowości studenta w kierunku dalszego kształcenia w pracy zawodowej.

4 Wymagania wstępne

1 zaliczenie mikroekonomii.

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student, który zaliczy przedmiot będzie znał proces zarządzania zasobami ludzkimi.

MW2 Student, który zaliczy przedmiot będzie umiał rozpoznać i ocenić problemy w organizacjach związane ze stosunkami międzyludzkimi.

MU3 Student będzie posiadał techniki i metody w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

MK4 Student bedzie posuadac kompetencje w zakresie wartości pracownika takiej jak: moralne, potencjał intelek- tualny, cechy osobowościowe oraz cechy psycho-fizyczne.

MU5 Student będzie posiadał umiejętność budowy zespołów pracowniczych.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Wprowadzenie do zarządzania kadrami, przegląd programu zajęć, literatura

przedmiotu, forma i warunki zaliczenia przedmiotu 1 W2

Miejsce zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zarządzania organizacjami, znaczenie kapitału intelektualnego ludzi obok pozostałych zasobów:

finansowych, kapitałowych, technologicznych i informacyjnych

1 W3 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, rekrutacja i dobór kadr, budowa

zespołów pracowniczych 1

W4 Doskonalenie zawodowe pracowników, rozwój potencjału pracy, szkolenia,

metody doskonalenia, oceny 1

W5 Motywowanie pracowników do pracy, teorie motywacji, zadowolenie

pracowników a efektywność pracy.Procedury i techniki zarządzania kadrami 1 W6

Style zarządzania kierowników, style przywódcze, koncentracja kierowników na zadaniach - formalnych celach stojących przed organizacją oraz na podwładnych tworzenie odpowiednich stosunków socjoemocjonalnych

1 W7 Wartościowanie stanowisk pracy, cele wartościowania stanowisk, kryteria, etapy

wartościowania 1

W8 Projektowanie, badanie, normowanie oraz mierniki pracy, mierzenie pracy, czas

faktyczny, normalny i normatywny 1

W9 Systemy wynagrodzeń pracowników.Systemy ocen pracowników, składowe

systemu ocen, kryteria ocen, metody ocen pracowników 1 W10 Rynek pracy, podaż i popyt na pracę, oczekiwania pracodawców i pracowników,

rodzaje rynków pracy. 1

W11 Koszty pracy i produktywność pracy, składniki kosztów pracy, efektywność

pracy 1

W12 Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji nowe wyzwania 1

Razem 12

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, rekrutacja i dobór kadr, budowa

zespołów pracowniczych 4

C2

Style zarządzania kierowników, style przywódcze, koncentracja kierowników na zadaniach - formalnych celach stojących przed organizacją oraz na podwładnych tworzenie odpowiednich stosunków socjoemocjonalnych

4 C3 Projektowanie, badanie, normowanie oraz mierniki pracy, mierzenie pracy, czas

faktyczny, normalny i normatywny 4

Razem 12

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady

M13. Studium przypadku M8. Praca w grupach M1. Burza mózgów M11. Projekty

M9. Praca z podręcznikiem

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 24

Konsultacje przedmiotowe 15

Egzaminy i zaliczenia w sesji 5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 36

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 100

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny

I1. zaliczenie na podstawie projektu Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Aby zaliczyć przedmiot student musi opanowac wiedzę z zakresu zasobami ludzkimi i wykazać sie aktywnością na wykładach i ćwiczeniach, złozyc z pozytywna oceną egzamin i zaliczyć ćwiczenia.

(4)

Kryteria oceny

(5)

Na ocenę 3 Prawidłowa odpowiedź na 50% pytań.

Na ocenę 3.5 Prawidłowa odpowiedź na 60% pytań.

Na ocenę 4 Prawidłowa odpowiedź na 70% pytań.

Na ocenę 4.5 Prawidłowa odpowiedź na 80% pytań.

Na ocenę 5 Prawidłowa odpowiedź na 90% pytań.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W05, K_W06, K_W10, K_W11,

K_W17

W1, W2, C1 M16, M13 P1

MW2 K_W05, K_W10 W4, W5, W7, C2 M16, M13, M9 P1, I1

MU1 K_U01, K_U15,

K_U16 W3, W4, W5, W6, C3 M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

MK1 K_K01, K_K04,

K_K09, K_K12

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12,

C1, C2, C3

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

MU2

K_U01, K_U02, K_U06, K_U08,

K_U18

W6, W8 M16, M13, M11,

M9 P1, I1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] H.Król, A. Ludwiczyński — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 2006, PWE [2] Pocztowski A — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 2013, PWE

Literatura uzupełniająca:

[1] Cz. Zając — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań, 2007, Wyd Wyższj Szkoły Bankowej

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Daniel Gach (kontakt: dgach@afm.edu.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr Jan Knapik (kontakt: jknapik@afm.edu.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :