• Nie Znaleziono Wyników

1. Topic: Language functions

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Topic: Language functions"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Topic: Language functions – making, accepting and refusing requests Ex.2 p 97 (książka)

Wybierz odpowiednie słowo w każdym z 6 przykładów i przepisz te przykłady do zeszytu pod właściwym tytułem: making a requests (wyrażanie prośby), accepting a request

(akceptowanie prośby) i refusing a request (odrzucanie prośby) Ex. 3 p. 97

Do każdej sytuacji dobierz właściwą reakcję, do zeszytu wpisz tylko odpowiedzi.

Ex.4 p.97

Przeczytaj dialogi, w każdym wybierz właściwą opcję i zapisz ją w zeszycie.

Ex.6 p.97

Uzupełnij dialogi, do zeszytu wpisz tylko to co wstawiasz w luki.

Ćwiczeniówka

Ćw.1 i 2 str.43 (Language functions) 2.Topic: Grammar – Past Perfect

Czasu Past Perfect używamy aby opisać czynności lub sytuacje, które wydarzyły się wcześniej niż inne sytuacje czy czynności przeszłe. Jeżeli mamy dwie czynności, które wydarzyły się w przeszłości to pierwsza będzie wyrażona czasem Past Perfect, a druga czasem Past Simple.

Past Czynność 1 Czynność 2 Now Past Perfect Past Simple

Peter told me that he had given up basketball a few weeks ealier.

2 1 Zd. twierdzące

Podmiot + had + 3 forma czasownika

W przeczeniach do „had” dodajemy „not” – hadn’t (we wszystkich osobach), a w pytaniach „had” (operator) stawiamy przed podmiotem. Z tym czasem możemy używać wyrażeń typowych dla Present Perfect: just / already ( stawiamy po „had”)

Z czasem Past Perfect używamy wyrażeń; By the time (zanim), before (przed), after (po)

By the time + Past simple + Past perfect

By the time Jim arrived at the clinic, the doctor had left.

Before + Past Simple + Past Perfect

(2)

Before he moved to Poland he had lived in Greece.

After + Past Perfect

After Tom had trained hard for 3 months, he won the tournament.

Ex.1 p 164 (książka)

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników uzyj czasu Past Perfect. Do zeszytu wpisz tylko to co wstawisz w luki.

Ex.2 p. 164

Napisz pełne zdania w zeszycie w czasie Past Perfect, połącz zdania za pomocą wyrazów w nawiasach. Przykład:

1. Mr. Jenkins couldn’t see the doctor because he had left his office an hour earlier.

Ex. 1 i 2 p.165

Uzupełnij zdania właściwą formą czasu przeszłego ( notatka nad ćwiczeniami), do zeszytu wpisz tylko to co wstawisz w luki.

Ćwiczeniówka

Use of English ćw. 1,2,3,4 str. 44/45

3) Topic: Writing – wiadomość dotycząca problemów zdrowotnych Ex.2p.100 (książka)

Uzupełnij wiadomość od Marka do Andrew, według własnego pomysłu, zapisz to co wstawisz w luki do zeszytu.

Ex. 3 p. 100

Uzupełnij wiadomość z ćw. 2 zdaniami a-e i przepisz całość do zeszytu.

Aby rozwinąć wypowiedź pisemną stosuj zdania złożone i używaj różnych spójników:

Although – chociaż Because – ponieważ Also – także

Then – potem, następnie

Ex. 4 p. 100

Napisz do zeszytu 4 zdania uzupełniając je właściwym spójnikiem.

Ex.6 p.100

Proszę wykonać zadanie pisemne i przesłać do 20.03 (piątek) na mój adres:

agafar@interia.pl Początek wiadomości jest w zad. 8 str. 100, proszę skorzystać ze zwrotów

(3)

w ramce Phrase Box str.100. Proszę również skorzystać z przykładu, który jest w ćw. 3 str.

45 (ćwiczeniówka)

4. Topic: Nauka i technika – Vocabulary

W oparciu o słownictwo na str. 109 (książka) proszę wykonać do zeszytu następujące ćwiczenia ze stron 102/103 (książka):

Ex.1 Do wyrazów dopisujemy numery obrazków.

Ex.2 Połączyć przedmioty z czynnościami, do których ich potrzebujemy i wpisać do zeszytu np. phone charger -charge a phone

Ex.3 Uzupełniamy teksty wyrazami z ramek, do zeszytu wpisujemy tylko to co w luki.

Ex. 4 Uzupełniamy zdania wyrazami z ramki i wpisujemy do zeszytu.

Ex. 6 Dopasuj definicje do wyrazów z ramki, wpisz do zeszytu tylko wyrazy.

Ex. 7 Wybierz właściwą opcję i zapisz ją w zeszycie.

Ćwiczeniówka Ćw.1,2,3 i 4

5.Topic: Nauka i technika – reading Ex.1 p.104

Z którymi komentarzami na temat gier komputerowych się zgadzasz, zapisz je w zeszycie.

Ex.2 p.104

Przeczytaj tekst z zad. 4 na str.104 i napisz w zeszycie, z którymi komentarzami z ćw.1, zgodziłby się autor tego tekstu.

Ex.3 p.104

Przeczytaj tekst jeszcze raz i napisz gdzie możesz znaleźć taki tekst, wybierz właściwą odpowiedź a, b, c lub d.

Ex.4 p.104

Przeczytaj trzy opisy różnych gier komputerowych i dopasuj je do zdań 1-4, odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Ex.5 p.104

Połącz zakreślone w tekście wyrazy z definicjami w ćw. 5, zapisz je do zeszytu.

Ćwiczeniówka

ćw. 1 i 2 str.47 (Reading)

6 Topic: Language Functions – positive and negative feelings and emotions Ex.1 p.105

(4)

Podziel podane wyrażenia na pozytywne i negatywne, wypisz je do zeszytu.

Ex.2 p.105

Wybierz właściwe wyrazy i uzupełnij nimi 4 funkcje językowe, zapisz je w zeszycie i dopisz do każdej 2 wybrane wyrażenia.

Ex.5 p.105

Uzupełnij dialogi, zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Ex.7 p.105

Dopisz do każdej sytuacji właściwą reakcję i zapisz ją w zeszycie.

Ex.1 p.106

Połącz naukowców z ich osiągnieciami, zapisz całość w zeszycie.

Ex.2 p. 106

Wybierz właściwą odpowiedź i zapisz ją w zeszycie.

Ćwiczeniówka Ćw. 1 i 2 str.47

Mój adres mailowy: agafar@interia.pl (w przypadku wątpliwości proszę o kontakt) Good Luck! 

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia czasie past

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia w czasie present

Uzupełnij zdania czasownikiem „to be” w czasie Past Simple.. Where your younger sister and her boyfriend

As Kate is very busy working, her children usually/look after by a nanny.. My friends advise to be careful about the food when they were

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

© 2010 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.. www.perfect-english-grammar.com Past Perfect and

I often watch the street shows and open-air concerts near Tate Modern.. One day some dancers were dancing on the Millennium Bridge and then they were doing

[r]