• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z Czynności Towarzystwa Naukowego w Toruniu w Roku 1972

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie z Czynności Towarzystwa Naukowego w Toruniu w Roku 1972"

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

B ib liotek a G łów n a

U M K Toruń Młt%n

S P R A W O Z D A N I E

z c z y n n o ś c i

T o w a rz y s tw a N a u k o w e g o w T o ru n iu w ro k u 1 9 7 2

T O R U Ń 1 9 7 3

(2)

OZ 93 9

*1 I U O J E * *

(3)

z c z y n n o ś c i T o w a r z y s t w a N a u k o w e g o w T o r u n i u z a r o k 197 2

W d n i u 31 g r u d n i a 1972 T o w a r z y s t w o N a u k o w e v T o r u n i u , w c h o ­ d z ą c w 98 r o k s w e j d z i a ł a l n o ś c i , l i c z y ł o o g ó ł e m 4 3 5 c z ł o n k ó w , w t y m 241 z w y c z a j n y c h i 194 c z ł o n k ó w w y d z i a ł ó w . W c i ą g u r o k u 1972 p r z y b y ­ ło o g ó ł e m 18 c z ł o n k ó w z w y c z a j n y c h i 1 1 c z ł o n k ó w w y d z i a ł ó w . Z m a r ł o t. c z ł o n k ó w .

W a l n e Z g r o m a d z e n i e w d n i u 19 l u t e g o 1972 p r z y z n a ł o t y t u ł y c z ł o n ­ k ó w h o n o r o w y c h M a r i a n o w i G u m o w s k i e m u , W o j c i e c h o w i H e j n o s z o w i i B r o n i s ł a w o w i W ł o d a r s k i e m u .

I. Z A R Z Ą D T O W A R Z Y S T W A , w y b r a n y n a o k r e s t r z y l e t n i p r z e z W a l ­ n e Z g r o m a d z e n i e w d n i u 19 l u t e g o 1972 p r a c o w a ł w n a s t ę p u j ą c y m s k ł a d z i e :

K a r o l G ó r s k i , T a d e u s z C z e ż o w s k i , A l i n a U l i ń s k a i W a c ł a w S z y s z k o w - s k i - p r z e w o d n i c z ą c y w y d z i a ł ó w o r a z L e s z e k J a n i s z e w s k i , J a n S z u p Ty­

c z y ń s k i i J e r z y W o j t o w i c z - c z ł o n k o w i e .

W c i ą g u r o k u s p r a w o z d a w c z e g o Z a r z ą d o d b y ł 4 p o s i e d z e n i a , p o - d e j m u j ą c 2 9 u c h w a ł . P r z y Z a r z ą d z i e d z i a ł a ł y 2 s t a ł e k o m i s j e , 2 k o m i ­ t e t y r e d a k c y j n e i r e d a k c j a n a c z e l n a w y d a w n i c t w T N T .

f e O M I S J A R E W I Z Y J N A

w

s k ł a d z i e : W o j c i e c h H e j n o s z - p r z e w o d n i - c z ą c y , L e o n i d Ż y t k o w i c z i W a c ł a w S z y s z k o w s k i - c z ł o n k o w i e , o d b y ­ ł a j e d n o p o s i e d z e n i e , n a k t ó r y m r o z p a t r z o n o b i l a n s T N T n a d z i e ń 31 . 12 . 1971 o r a z z b a d a n o g o s p o d a r k ę f i n a n s o w ą i m a t e r i a ł o w ą T o w a ­ r z y s t w a . S p r a w o z d a n i e K o m i s j i R e w i z y j n e j , z w n i o s k i e m o u d z i e l e ­

K o n r a d G ó r s k i A n t o n i Ś w i n a r s k i M a r i a n B i s k u p

M i r o s ł a w N e s t e r o w i c z A r t u r H u t n i k i e w i c z

- p r e z e s - w i c e p r e z e s

- s e k r e t a r z g e n e r a l n y - s k a r b n i k

- r e d a k t o r n a c z e l n y

(4)

n i e a b s o l u t o r i u m u s t ę p u j ą c e m u Z a r z ą d o w i , z o s t a ł o o d c z y t a n e n a W a l n y m Z g r o m a d z e n i u w d n i u 19 l u t e g o 1 9 7 2 . W s k ł a d n o w e j K o - m i s j i R e w i z y j n e j w y b r a n e j n a t y m ż e Z g r o m a d z e n i u w e s z l i : M e l i t y - n a G r o m a d s k a , J e r z y S l i w o w s k i i L e o n i d Z y t k o w i c z .

I I I. K O M I S J E I K O M I T E T Y P R Z Y Z A R Z Ą D Z I E

1. K o m i s j a U p o w s z e c h n i a n i a N a u k i - p r a ­

c o w a ł a w s k ł a d z i e : E u g e n i a K w i a t k o w s k a - p r z e w o d n i c z ą c a i J a n u s z M a ł ł e k - s e k r e t a r z .

W r o k u 1972 K o m i s j a o d b y ł a c z t e r y p o s i e d z e n i a a d m i n i s t r a c y j n e , a m i a n o w i c i e :

- 30. V. 1972, p o ś w i ę c o n e r e a l i z a c j i p l a n u w y k ł a d ó w p o p u l a r n o - n a u k o w y c h w c i ą g u p i e r w s z e g o p ó ł r o c z a

- 13 IX 1972, n a k t ó r y m o p r a c o w a n o h a r m o n o g r a m »w y k ład ó w p o ­ p u l a r n o n a u k o w y c h n a o k r e s j e s i e n n o - z i m o w y

- 2 X 19 7 2 , w s p r a w a c h o r g a n i z a c y j n y c h

- 20 X II 1972, d l a p o d s u m o w a n i a c a ł o r o c z n e j d z i a ł a l n o ś c i . W c i ą g u c a ł e g o r o k u k o n t y n u o w a n o z a p o c z ą t k o w a n y w r o k u 1971 c y k l w y k ł a d ó w p t . : " S t u d i u m W i e d z y o M i k o ł a j u K o p e r n i k u " . O d b y w a ł y s i ę o n e w C h e ł m n i e , G r u d z i ą d z u , C h e ł m ż y , S w i e c i u i w W ą b r z e ź n i e . T o w a r z y s t w o n a s z e o t r z y m a ł o s z e r e g p r ó ś b o z o r g a n i z o w a n i e t e g o s t u - d i u m b ą d ź , j e d n o d n i o w e g o S y m p o z j u m K o p e r n i k a ń s k i e g o t a k ż e i w i n ­ n y c h o ś r o d k a c h n p . : w N a k l e i w e W ł o c ł a w k u .

W r a m a c h " S t u d i u m W i e d z y o R e g i o n i e " k o n t y n u o w a n e b y ł y s e r i e w y k ł a d ó w p o ś w i ę c o n y c h g e o l o g i i , g e o g r a f i i , h i s t o r i i , e t n o g r a f i i , h i s - t o r i i s z t u k i i e k o n o m i k i s z e r e g u r e g i o n ó w . T a k i e s e r i e , o b e j m u j ą c e p r z e c i ę t n i e 1 0 - 1 2 w y k ła d ó w , z o s t a ł y z o r g a n i z o w a n e b ą d ź t r w a j ą j e s z ­ c z e w I n o w r o c ł a w i u , S w i e c i u , A l e k s a n d r o w i e K u j a w s k i m i w Ż n i n i e . P r z e w i d u j e s i ę k o n t y n u a c j ę t y c h w y k ł a d ó w w n a s t ę p n y c h l a t a c h z u w - z g l ę d n i e n i e m b a r d z i e j o d l e g ł y c h t e r e n ó w w o j e w ó d z t w a b y d g o s k i e g o .

P o z a p l a n e m z o r g a n i z o w a n o s z e r e g w y k ł a d ó w o k o l i c z n o ś c i o w y c h z w ł a s z c z a z o k a z j i 5 0 - l e c i a Z S R R o r a z w r a m a c h D n i O ś w i a t y , K s i ą ż ­ k i i P r a s y .

K o m i s j a p o d j ę ł a t e ż s t a r a n i a o z o r g a n i z o w a n i e z u p e ł n i e n o w y c h c y k l ó w p o p u l a r y z a c y j n y c h . O p r a c o w a n o w i ę c p r o g r a m c y k l u p o ś w i ę c o ­ n e g o n a j w a ż n i e j s z y m p r o b l e m o m n a u k m a t e m a t y c z n o p r z y r o d n i c z y c h . S t w i e r d z o n o t e ż p o w a ż n e z a i n t e r e s o w a n i e k i l k u o ś r o d k ó w p o w i a t o w y c h t e m a t y k ą l i t e r a t u r y i j ę z y k o z n a w s t w a . Z o r g a n i z o w a n i e w y k ł a d ó w z t e j d z i e d z i n y n a s t ą p i w r o k u 1 9 7 3 . P l a n u j e s i ę t a k ż e w y k o r z y s t a n i e z a i n - t e r e s o w a n i a n a u k ą c o r a z l i c z n i e j s z e j i n t e l i g e n c j i r o l n i c z e j a g r o n o m ó w i n ż y n i e r ó w r o l n i k ó w i t p .

2 . K o m i s j a K o p e r n i k o w s k a p r a c o w a ł a p o d k i e -

r u n k i e m W i l h e l m i n y I w a n o w s k i e j . K o m i s j a o d b y ł a w r o k u 1972 d w a z e ­

(5)

b r a n i a , k t ó r y c h c e l e m b y ł o n a d z o r o w a n i e p r z y g o t o w a ń d o u c z c z e n i a 500 r o c z n i c y u r o d z i n M i k o ł a j a K o p e r n i k a p o p r z e z s z e r e g g r u p o p e r a c y j n y c h : h i s t o r i i , b i b l i o g r a f i i , m u z e a l n i c t w a , a s t r o n o m i i , w y d a w n i c t w o r a z a k c j i o d c z y t o w e j i w y s t a w i e n n i c z e j . K o m i s j a k o o r d y n o w a ł a t a k ż e p r z y g o t o w a n i a T N T z p l a n a m i i n n y c h i n s t y t u c j i o ś w i a t o w y c h i k u l t u r a l ­ n y c h n a t e r e n i e m i a s t a T o r u n i a o r a z w o j e w ó d z t w a b y d g o s k i e g o , z w ł a s z- c z a z a ś M u z e u m O k r ę g o w e g o w T o r u n i u , K s i ą ż n i c y M i e j s k i e j i m . K o - p e r n i k a , U n i w e r s y t e t u M . K o p e r n i k a i B i b l i o t e k i U n i w e r s y t e c k i e j w x o r u n i u . P r a c a K o m i s j i m i a ł a n i e w ą t p l i w y w p ł y w n a s p r a w n e o p r a c o - w a n i e i p l a n o w e w y d a w a n i e d a l s z y c h t o m i k ó w p o p u l a r n o n a u k o w e j " B i - b l i o t e c z k i K o p e r n i k a ń s k i e j " , w k t ó r e j t o s e r i i d o k o ń c a r o k u 19 72 u k a ­ z a ł o s i ę 12 p o z y c j i .

3. R e d a k c j a N a c z e l n a W y d a w n i c t w T N T w

s k ł a d z i e : A r t u r H u t n i k i e w i c z - r e d a k t o r n a c z e l n y o r a z J e r z y W o j t o - w i c z , B o l e s ł a w D a n i l c z u k , B r o n i s ł a w N a d o l s k i , H a l i n a T u r s k a , Z e n o n C z e r w i ń s k i , E d m u n d S t r z e l c z y k , J a n u s z G i l a s i A n d r z e j M a r e k - c z ł o n ­ k o w i e , o d b y ł a w r o k u s p r a w o z d a w c z y m j e d n o p o s i e d z e n i e .

W r o k u 1972 w y d a n o d r u k i e m 2 4 p o z y c j e p l a n u w y d a w n i c z e g o o ł ą c z n e j o b j ę t o ś c i 2 1 0 , 7 a r k u s z y w y d a w n i c z y c h a m i a n o w i c i e :

a / W y d a w n i c t w a c i ą g ł e ;

S p r a w o z d a n i a T N T n r 2 4 i 25 . . . * ... ... 2 p o z . Z a p i s k i H i s t o r y c z n e t o m 3 7 ... 4 p o z , 6 p o z . b / W y d a w n i c t w a s e r y j n e ;

R o c z n i k i ... 3 poz#

P r a c e W y d z i a ł u F i l o l o g i c z n o - F i l o z o f i c z n e g o ... 2 p o z . S t u d i a I u r i d i c a ... 3 p o z . S t u d i a S o c i e t a t i s S c i e n t i a r u m T o r u n e n s i s

S e c t i o B / C h e m i a / ... ... .. 2 p o z . S e c t i o D / B o t a n i k a / ... 1 p o z . S e c t i o F / A s t r o n o m i a / ... 1 p o z . S e c t i o G / F i z j o l o g i a / ... 1 p o z . P r a c e P o p u l a r n o n a u k o w e ... 5 p o z .

R a z e m : 2 4 p o z .

N i e s t e t y z p r z y c z y n n i e z a l e ż n y c h od R e d a k c j i n i e u d a ł o s i ę w y d a ó w r o ­ k u 1972 t r z e c h z a p l a n o w a n y c h p o z y c j i , k t ó r e p r z e s z ł y p o ś l i z g i e m n a r o k 1 9 7 3 .

K o n t y n u o w a n e t e ż b y ł y p r z y g o t o w a n i a d o w y d a w n i c t w w c h o d z ą c y c h w s k ł a d p l a n u w y d a w n i c z e g o T N T n a r o k 1 9 7 3 . W r a z z 3 p o z y c j a m i , k t ó ­

r e p r z e c h o d z ą z r o k u 1972 p r z e w i d u j e o n w y d a n i e 2 5 p o z y c j i o ł ą c z n e j

o b j ę t o ś c i 2 7 2 , 25 a r k u s z y w y d a w n i c z y c h . T y m c z a s e m u k a z a n i e s i ę w r o ­

k u 1972 n o w y c h p r z e p i s ó w , _ r e g u l u j ą c y c h z a s a d y p u b l i k o w a n i a i r o z p o w ­

(6)

s z e c h n i a n i a w y d a w n i c t w / Ż a r z . n r 1 8 / 7 2 S e k r e t . N a u k . P A N z 16. 10.

1 9 7 2 / o r a z s t a w k i w y n a g r o d z e ń a u t o r s k i c h / R o z p . R . M i n . z 9 IX 1972, D z . U . n r 4 0 / 7 2 p o z . 2 5 9 / , s t w o r z y ł o s z e r e g d o d a t k o w y c h t r u d n o ś c i , k t ó r e Z a r z ą d s t a r a s i ę u s i l n i e p o k o n a ć . F a k t , ż e p o m i m o t o u d a ł o s i ę d o t ą d u t r z y m a ć p l a n y w y d a w n i c z e n a n i e z m i e n i o n y m p o z i o m i e t r z e b a u z n a ć z a d u ż y s u k c e s R e d a k c j i N a c z e l n e j . B a r d z o p o w a ż n e z a k t y w i z o - w a n i e s i ę p r a c y n a u k o w e j w p o s z c z e g ó l n y c h W y d z i a ł a c h i K o m i s j a c h T N T o r a z r e a l i z a c j a z a p l a n o w a n y c h w y d a w n i c t w j u b i l e u s z o w y c h T N T w s k a z u j e n a p o t r z e b ę r o z s z e r z e n i a d z i a ł a l n o ś c i w y d a w n i c z e j w n a j b l i ż ­ s z y c h l a t a c h . B ę d z i e t o w y m a g a ł o d o d a t k o w y c h p o w a ż n y c h s t a r a ń o u l o ­ k o w a n i e z l e c e ń w y d a w n i c z y c h , ś r o d k i f i n a n s o w e i l i m i t o w e o r a z m o c p r z e r o b o w ą R e d a k c j i .

4. K o m i t e t R e d a k c y j n y " S p r a w o z d a ń T N T " p r a c o ­ w a ł w s k ł a d z i e : B o ż e n a O s m ó l s k a - P i s k o r s k a - p r z e w o d n i c z ą c a , L u d - m i ł a R o s z k ó w n a , J a d w i g a K l i m a s z e w s k a i W a c ł a w S z y s z k o w s k i - c z ł o n ­ k o w i e .

K o m i t e t o d b y ł d w a p o s i e d z e n i a , n a k t ó r y c h o m a w i a n o m a t e r i a ł y d o k o l e j n e g o n u m e r u " S p r a w o z d a ń T N T " / N r 26 z a r o k 1 9 7 2 / o r a z k w e s ­ t i ę c z ę s t o t l i w o ś c i u k a z y w a n i a s i ę " S p r a w o z d a ń T N T " . W y s u w a n o t e ż p o s t u l a t y p r z e s t r z e g a n i a " I n s t r u k c j i " d o t y c z ą c e j s p o s o b u o p r a c o w a n i a m a t e r i a ł ó w d o " S p r a w o z d a ń " .

W r o k u 1 971, d z i ę k i p o w a ż n e m u s k r ó c e n i u c y k l u w y d a w n i c z e g o u d a ł o s i ę w y d a ć d w a r o c z n i k i " S p r a w o z d a ń T N T " , a m i a n o w i c i e n r 2 4 / 1970 i 2 5 / 1 9 7 1 .

S t w i e r d z o n o j e d n a k n i e c e l o w o ś ć p l a n o w a n e g o u p r z e d n i o w y d a w a - n i a " S p r a w o z d a ń " w o d s t ę p a c h p ó ł r o c z n y c h i s ł u s z n o ś ć k o n t y n u o w a n i a d o t y c h c z a s o w e g o c h a r a k t e r u p u b l i k a c j i j a k o r o c z n i k a .

5. K o m i t e t R e d a k c y j n y " P r a c P o p u l a r n o n a u k o w y c h "

d z i a ł a ł w s k ł a d z i e : A n d r z e j T o m c z a k - p r z e w o d n i c z ą c y , W a n d a Z a b ł o c ­ k a , J a n u s z G i l a s i F r a n c i s z e k P e p ł o w s k i j a k o c z ł o n k o w i e .

K o m i t e t o d b y ł d w a p o s i e d z e n i a . W d n i u 18 II I 1972 o m ó w i o n o p l a n w y d a w n i c z y z w ł a s z c z a zaś n o w o p l a n o w a n ą s e r i ę " Z a b y t k i s z t u k i w o j e - w ó d z t w a b y d g o s k i e g o " . D o K o m i t e t u d o k o o p t o w a n o h i s t o r y k a s z t u k i M a ­ r i a n a A r s z y ń s k i e g o . W d n i u 6 X II 1972 p r z e d y s k u t o w a n o p l a n w y d a w n i ­ c z y n a r o k 1974.

W r o k u 19 72 w r a m a c h " P r a c P o p u l a r n o n a u k o w y c h " u k a z a ł y s i ę 4 d a l s z e p o z y c j e " B i b l i o t e c z k i K o p e r n i k a ń s k i e j " o r a z j e d n o w z n o w i e n i e , a m i a n o w i c i e :

- Z e n o n a N o w a k a : K u l t u r a u m y s ł o w a P r u s K r ó l e w s k i c h w c z a s a c h K o p e r n i k a

- C e c y l i i I w a n i s z e w s k i e j / r e d / : A s t r o n o m i a w T o r u n i u - C e c y l i i I w a n i s z e w s k i e j / r e d / : A s t r o n o m y i n T o r u ń

- M a r i a n a B i s k u p a : N i c o l a u s C o p e r n i c u s i m B f f e n t l i c h e n L e b e n P o l e n s

- K a r o l a G ó r s k i e g o : D o m i ś r o d o w i s k o r o d z i n n e . M i k o ł a j a K o p e r -

n i k a / w z n o w i e n i e /

(7)

Z a t e m od r . 1968 w y d a n o 12 p o z y c j i , w ł ą c z n y m n a k ł a d z i e 137. 000 eg ­ z e m p l a r z y .

W r o k u 19 73 u k a ż ą s i ę n a s t ę p u j ą c e p o z y c j e :

- B o h d a n R y m a s z e w s k i : - T o r u ń in t h e d a y s o£ C o p e r n i c u s - B o h d a n R y m a s z e w s k i : - T o r u ń w c z a s a c h K o p e r n i k a / w z n o w i e ­

n i e /

- A n t o n i S t a w i k o w s k i : - W s z •< h ś w i a t K o p e r n i k a a k o s m o l o g i a w s p ó ł c z e s n a

- A l o j z y T u j a k o w s k i : - M i k o ł a j a K o p e r n i k a " D e r e v o l u t i o n i b a s " - h i s t o r i a w y d a ń

- A n d r z e j W o s z c z y k : - I n s t r u m e n t y a s t r o n o m i c z n e M . K o p e r - n i k a a w s p ó ł c z e s n e n a r z ę d z i a o b s e r w a ­ c y j n e

- W i l h e l m i n a I w a n o w s k a : - A s t r o n o m i a w s p ó ł c z e s n a

- W a l d e m a r V o i s e : - M i k o ł a j K o p e r n i k - D z i e j e j e d n e g o od - k r y c i a / w z n o w i e n i e /

W d a l s z e j k o l e j n o ś c i p l a n o w a n e j e s t w y d a n i e p r a c y z b i o r o w e j p t . M o n o g r a f i a m i a s t a i p o w i a t u ś w i e c k i e g o " o r a z p r z y g o t o w a n i e n a s t u - l e c i e T N T z w i ę z ł e g o o p r a c o w a n i a J e r z e g o S e r c z y k a p t . " T o w a r z y s t w o N a u k o w e w T o r u n i u 1 8 7 5 - 1 9 7 5 " .

IV . W Y D Z I A Ł Y

W y d z i a ł I - N a u k H i s t o r y c z n y c h s k ł a d a ł s i ę p r z y k o ń c u r o k u 1972 z 33 c z ł o n k ó w m i e j s c o w y c h i 15 z a m i e j s c o w y c h . P r z e w o d n i c z ą c y m W y d z i a ł u b y ł K a r o l G ó r s k i , z a s t ę p c ą T a d e u s z G r u - d z i ń s k i a s e k r e t a r z e m S t e f a n C a c k o w s k i .

W c i ą g u r o k u 1972 W y d z i a ł o d b y ł 7 p o s i e d z e ń n a u k o w y c h , p o d c z a s k t ó r y c h w y g ł o s z o n o n a s t ę p u j ą c e r e f e r a t y :

10 I 1972 :

10 II I 1972 :

8 V 1972 :

Z b i g n i e w Z d r ó j k o w s k i : K s i ę g a p a m i ą t k o w a G i m n a ­ z j u m T o r u ń s k i e g o

J a d w i g a C h u d z i a k o w a : M a t e r i a ł y a r c h e o l o g i c z n e z t e r e n u z a m k u k r z y ż a c k i e g o w T o r u n i u

D y s k u s j a o r a z w y m i a n a d o ś w i a d c z e ń w p r a c y n a d K s i ę g ą P a m i ą t k o w ą T N T

S t e f a n C a c k o w s k i : S t r u k t u r a s p o ł e c z n o - g o s p o d a r - c z a w o j e w ó d z t w a c h e ł m i ń s k i e g o w o k r e s i e I r o z - b i o r u

23 X 1972 : E l w i r a W r ó b l e w s k a : S a t y r a p o l i t y c z n a

W i e l k i e j

E m i g r a c j i

(8)

16 X I 1972 : K a r o l G ó r s k i : N o w e ź r ó d ł o d o d z i e j ó w T o r u n i a XV i X V I w i e k u

27 X I 1972 : S t a n i s ł a w B o b i ń s k i : R o z w ó j p r z e s t r z e n n y T o r u r n i a w ś r e d n i o w i e c z u

18 X II 1972 : K a r o l G ó r s k i : P r a c a H e n r y k a R u c i ń s k i e g o p t . : S t r u k t u r a ś r e d n i o w i e c z n e g o m i a s t e c z k a n a p r z y ­ k ł a d z i e K o p r z y w n i c y

P o z a t y m W y d z i a ł o d b y ł 6 p o s i e d z e ń a d m i n i s t r a c y j n y c h , n a k t ó ­ r y c h o m a w i a n o p l a n y p r a c y o r a z s p r a w y d r u k u z g ł o s z o n y c h p r a c . W g r u d n i u r o z p a t r y w a n o k a n d y d a t u r y n a n o w y c h c z ł o n k ó w W y d z i a ł u , p r z y k t ó r y m c z y n n a j e s t 1 K o m i s j a i 3 K o m i t e t y r e d a k c y j n e .

D n i a 18 I 19 72 W y d z i a ł g o ś c i ł p r o f . R o l a n d a D e s n e z u n i w e r s y - t e t u w R e i m s / F r a n c j a / , k t ó r y w y g ł o s i ł w j ę z y k u f r a n c u s k i m o d c z y t p t . " O b e c n e b a d a n i a n a d h i s t o r i ą l i t e r a t u r y X V II I w . w e F r a n c j i " .

W d n i u 22 IX 1972 z i n i c j a t y w y W y d z i a ł u I o d b y ł a s i ę w T o r u n i u s e s j a n a u k o w a z w i ą z a n a z p r z y p a d a j ą c ą w t y m r o k u 200 r o c z n i c ą z a b o ­ r u P o m o r z a p r z e z P r u s y . W s p ó ł o r g a n i z a t o r a m i S e s j i b y ł y t a k ż e O d - d z i a ł y P o z n a ń s k i i T o r u ń s k i P o l s k i e g o T o w a r z y s t w a H i s t o r y c z n e g o . W o b r a d a c h w z i ę ł o u d z i a ł 60 h i s t o r y k ó w r e p r e z e n t u j ą c y c h ś r o d o w i s k a n a ­ u k o w e z a j m u j ą c e s i ę p r o b l e m a t y k ą n i e m i e c k ą i d z i e j a m i z a c h o d n i c h i p ó ł n o c n y c h z i e m p o l s k i c h a w i ę c e l b l ą s k i e , g d a ń s k i e , k a t o w i c k i e , ł ó d z ­ k i e , o l s z t y ń s k i e , p o z n a ń s k i e , s z c z e c i ń s k i e , t o r u ń s k i e i w r o c ł a w s k i e .

W c z a s i e S e s j i w y g ł o s z o n e z o s t a ł y n a s t ę p u j ą c e r e f e r a t y :

- J e r z e g o T o p o l s k i e g o / P o z n a ń / : T ł o p i e r w s z e g o r o z b i o r u P o l s k i - J e r z e g o W o j t o w i c z a / T o r u ń / : O p i n i a e u r o p e j s k a w o b e c r o z b i o ­

r u P o l s k i

- M a r i a D r o z d o w s k i e g o / P o z n a ń / : W c z e s n e s k u t k i p i e r w s z e g o r o z b i o r u

- K a z i m i e r z a W a j d y / T o r u ń / : R o z b i o r y a e k o n o m i k a P o m o r z a G d a ń s k i e g o w XIX i p o c z ą t k a c h XX w i e k u .

1 . K o m i s j a H i s t o r y c z n a l i c z y ł a w k o ń c u r o k u s p r a ­ w o z d a w c z e g o 25 c z ł o n k ó w i 31 w s p ó ł p r a c o w n i k ó w . P r z e w o d n i c z ą c y m b y ł K a z i m i e r z J a s i ń s k i a s e k r e t a r z e m Z o f i a K ę d z i e r s k a .

K o m i s j a o d b y ł a 3 p o s i e d z e n i a n a u k o w e , p o d c z a s k t ó r y c h :

- 19 I 1972 - S t e f a n K w i a t k o w s k i w y g ł o s i ł r e f e r a t p t . U w a g i n a d H . F e i l z e r a " J u g e n d i n d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n Stclnde-

g e s e l l s c h a f t "

- 9 V 1972 - R y s z a r d K u k i e r w y g ł o s i ł r e f e r a t p t . T r a d y c y j n e

f o r m y p r z e c h o w y w a n i a i o b r ó b k i z i a r n a w g o s p o d a r ­

s t w i e c h ł o p s k i m n a z i e m i a c h p o m o r s k o - k a s z u b s k i c h

(9)

- 13 X II 1972 - Z e n o n N o w a k w y g ł o s i ł o d c z y t p t . C z y M i k o ł a j K o p e r n i k b y ł u c z n i e m s z k o ł y t o r u ń s k i e j i c h e ł ­ m i ń s k i e j .

K o m i s j a w s p ó ł p r a c u j e z P o l s k i m T o w a r z y s t w e m H i s t o r y c z n y m . 2 . K o m i t e t R e d a k c y j n y " R o c z n i k ó w " p r a c o w a ł w s k ł a d z i e : J e r z y W o j t o w i c z - p r z e w o d n i c z ą c y , M a r i a J a c z y n o w s k a - z a ­ s t ę p c a p r z e w o d n i c z ą c e g o i Z b i g n i e w Z d r ó j k o w s k i - s e k r e t a r z . K o m i t e t o d b y ł j e d n o p o s i e d z e n i e , p o d c z a s k t ó r e g o p r z e a n a l i z o w a n o z a m i e r z ę - n i a w y d a w n i c z e o r a z u s t a l o n o k o l e j n o ś ć p r z y s z ł y c h p u b l i k a c j i w " R o c z ­ n i k a c h " .

W r o k u 19 72 w s e r i i " R o c z n i k ó w " u k a z a ł y s i ę n a s t ę p u j ą c e p r a c e : B o h d a n a R y s z e w s k i e g o - A r c h i w i s t y k a - p r z e d m i o t , z a k r e s , p o ­

d z i a ł

H e n r y k a B a r a n o w s k i e g o - B i b l i o g r a f i a m i a s t a T o r u n i a

A m b r o ż e g o E o g u c k i e g o - K o m e s w p o l s k i c h ź r ó d ł a c h ś r e d n i o - w i e c z n y c h

D o w y d a n i a w r o k u 1973 p r z y g o t o w a n o 2 p r a c e :

S t a n i s ł a w a M r o ż k a - P r y w a t n e r o z d a w n i c t w o p i e n i ę d z y i ż y w n o ś ­ c i w m i k s t a c h I t a l i i w o k r e s i e w c z e s n e g o c e ­ s a r s t w a

J a d w i g i C h u d z i a k o w e j - K u l t u r a ł u ż y c k a n a t e r e n i e m i ę d z y r z e c z a W i s ł y , D r w ę c y i O s y .

3. K o m i t e t R e d a k c / j n y " F o n t e s " p r a c o w a ł w s k ł a ­ d z i e : L e o n i d Z y t k o w i c z - p r z e w o d n i c z ą c y , A n t o n i C z a c h a r o w s k i i B o ­ l e s ł a w D a n i l c z u k - c z ł o n k o w i e .

K o l e j n e w y d a w n i c t w o s e r i i : " K s i ę g a ł a w n i c z a N o w e g o M i a s t a T o r u n i a "

w o p r a c o w a n i u K a r o l i C i e s i e l s k i e j j e s t w d r u k u .

W p l a n i e na r o k 1973 j e s t t a k ż e t o m 5 c z . 1 " A k t ó w S t a n ó w P r u s K r ó - l e w s k i c h " w o p r a c o w a n i u M a r i a n a B i s k u p a .

4. K o m i t e t - R e d a k c y j n y " Z a p i s e k H i s t o r y c z n y c h "

d z i a ł a ł w s k ł a d z i e : M a r i a n B i s k u p - p r z e w o d n i c z ą c y o r a z A n t o n i C z a - c h a r o w s k i , S ł a w o m i r K a l e m b k a , W i t o l d Ł u k a s z e w i c z , Z e n o n N o w a k , K a z i m i e r z W a j d a i L e o n i d Z y t k o w i c z - c z ł o r t k o w i e . S e k r e t a r z e m K o m i ­ t e t u b y ł J a n P a k u l s k i . W c i ą g u r o k u K o m i t e t o d b y ł 4 p o s i e d z e n i a , n a k t ó r y c h o m a w i a n o z a w a r t o ś ć t o m u 37 z. 1 - 3 " Z a p i s e k " n a r o k 197 3 o r a z p l a n y p e r s p e k t y w i c z n e . O m a w i a n e z e s z y t y z o s t a ł y z a t w i e r d z o n e d o d r u ­ k u .

W s z y s t k i e 4 z e s z y t y t o m u 37 z o s t a ł y w y d a n e p l a n o w o w r o k u 1 9 7 2 .

Z g o d n i e z u c h w a ł ą Z a r z ą d u z 5 X 1972 z e s z y t 1 t o m u 38 " Z a p i s e k

H i s t o r y c z n y c h " u k a ż e s i ę j u ż z e s p i s e m t r e ś c i n a o k ł a d c e . W r . 1973

(10)

n r 3 p o ś w i ę c o n y b ę d z i e p r o b l e m a t y c e k o p e r n i k o w s k o - t o r u ń s k i e j X V - X V I w .

W y d z i a ł I I - F i l o l o g i c z n o - F i l o z o f i c z n y l i c z y ł 23 c z ł o n k ó w m i e j s c o w y c h i 12 z a m i e j s c o w y c h . P r z e w o d n i c z ą - c y m W y d z i a ł u b y ł T a d e u s z C z e ż o w s k i , z a s t ę p c ą p r z e w o d n i c z ą c e g o L e ­ o n G u m a ń s k i , a s e k r e t a r z e m B o ż e n a O s m ó l s k a - P i s k o r s k a .

W r o k u 1972 W y d z i a ł o d b y ł 4 p o s i e d z e n i a n a u k o w e , n a k t ó r y c h p r z e d s t a w i o n e z o s t a ł y p r a c e !

14 II I 1972 - J e r z e g o S p e i n y - B a n k r u c t w o r e a l n o ś c i - p r o z a B r u n o n a S c h u l z a

2 4 X 1972 - J e r z e g o Z b i g n i e w a M a c i e j e w s k i e g o - P o w i e ś c i S t a ­ n i s ł a w a B r z o z o w s k i e g o

20 X I 1972 - I z y d o r y D ą m b s k i e j - Z b i ó r r o z p r a w z z a k r e s u h i s ­ t o r i i i t e o r i i n a u k i

15 X II 1972 - D a r i u s z a K a c z m a r z y k a - K a p l i c a ś w . A n n y k o ś c i e l e B e r n a r d y n ó w w W i l n i e

p r z y

- Z y g m u n t a K r u s z e l n i c k i e g o - H i s t o r y z m i d o g m a - t y z m w s z t u c e r e f o r m a c j i

- J ó z e f a P o k l e w s k i e g o - Ś w i ę t a L i p k a - p o l s k a f u n - d a c j a b a r o k o w a n a t e r e n i e P r u s K s i ą ż ę c y c h

- Z o f i i M o c a r s k i e j - T y c o w e j - D z i a ł a l n o ś ć k r y t y c z n o ­ l i t e r a c k a T e o d o r a J e s k e - C h o i ń s k i e g o w o b e c p r z e ­

ł o m u a n t y p o z y t y w i 3 t y c z n e g o

- W a l d e m a r a T ł o k i ń s k i e g o - O d m i a n y z a l e ż n o ś c i b e z ­ p o ś r e d n i e j w p o ł ą c z e n i a c h s y n t a k t e m ó w .

P o z e b r a n i a c h n a u k o w y c h w d n i a c h 14 III, 2 4 X i 15 X II o d b y w a ­ ł y s i ę p o s i e d z e n i a a d m i n i s t r a c y j n e , n a k t ó r y c h o m a w i a n e b y ł y p l a n y i s p r a w y w y d a w n i c z e . N a o s t a t n i m z e b r a n i u d o k o n a n o t e ż w y b o r u k a n d y ­ d a t ó w n a c z ł o n k ó w W y d z i a ł u .

P r z y W y d z i a l e d z i a ł a ł y 4 K o m i s j e o r a z 1 K o m i t e t R e d a k c y j n y . 1. K o m i s j a F i l o l o g i c z n a l i c z y ł a 23 c z ł o n k ó w . P r z e w o d n i c z y ł j e j B r o n i s ł a w N a d o l s k i , a s e k r e t a r z e m b y ł a B o ż e n a O s ­ m ó l s k a - P i s k o r s k a .

K o m i s j a o d b y ł a ł ą c z n i e 5 p o s i e d z e ń n a u k o w y c h z 8 r e f e r a t a m i , a m i a n o w i c i e :

7 II I 1972 - K a z i m i e r z P o l a ń s k i / U A M P o z n a ń / - S t r u k t u r a g ł ę ­

b o k a a s t r u k t u r a s e m a n t y c z n a

(11)

17 V 19 72 - J e r z y Z b i g n i e w M a c i e j e w s k i - " C z ł o w i e k i d e i " w p o w i e ś c i S t a n i s ł a w a B r z o z o w s k i e g o " S a m w ś r ó d lu - d z i "

25 V 1972 - W i n c e n t y D a n e k / W S P K r a k ó w / - N a d p a m i ę t n i k a ­ m i J ó z e f a I g n a c e g o K r a s z e w s k i e g o

16 X I I 19 72 —B r o n i s ł a w N a d o l s k i - D w i e n a p r a w y R z e c z y p o s p o ­ l i t e j w p o ł o w i e X V I w i e k u : J a k u b a P r z y ł u s k i e g o i A n d r z e j a M o d r z e w s k i e g o

- B r o n i s ł a w N a d o l s k i - W o k ó ł g e n e z y w i e r s z a " W i t a ­ n i e " J a n a R y b i ń s k i e g o / T o r u ń 1 6 0 0 /

21 X I I 19 72 - W a l d e m a r T ł o k i ń s k i - O s y s t e m i e s k ł a d n i o w y m w w a r i a n c i e g r a f i c z n y m

- E m i l T o k a r z - K o n s t r u k c j e p a r a t a k t y c z n e w j ę z y k u s ł o w e ń s k i m i i c h b i n a r n y p o d z i a ł

- E d m u n d O b e r l a n - P o c h o d z e n i e z d a ń w z g l ę d n y c h w ś w i e t l e a n a l i z y t r a n s f o r m a c y j n e j .

D n i a 10 V 1972 K o m i s j a F i l o l o g i c z n a z o r g a n i z o w a ł a t e ż j e d n ą i m ­ p r e z ę o c h a r a k t e r z e n i e n a u k o w y m , m i a n o w i c i e w i e c z ó r a u t o r s k i A l e k ­ s a n d r a J a n t y - P o ł c z y ń s k i e g o , p o e t y p o l s k i e g o p o c h o d z ą c e g o z P o m o r z a , a p r z e b y w a j ą c e g o s t a l e w U S A .

2 . K o m i s j a F i l o z o f i c z n a l i c z y ł a 10 c z ł o n k ó w i 7 w s p ó ł p r a c o w n i k ó w . P r z e w o d n i c z y ł j e j L e o n G u m a ń s k i , z a s t ę p c ą p r z e ­ w o d n i c z ą c e g o b y ł S t a n i s ł a w S o l d e n h o f f , a s e k r e t a r z e m H e n r y k M o e s e . K o m i s j a o d b y ł a 4 p o s i e d z e n i a , n a k t ó r y c h w y g ł o s z o n o n a s t ę p u j ą c e r e f e ­

r a t y : i

31 1 19 72 - T a d e u s z C z e ż o w s k i - S t r u k t u r a e t y k i n i e z a l e ż n e j 12 IV 19 72 - Z b i g n i e w Z w i n o g r o d z k i - O e k s p e r y m e n c i e T u r i n g a 17 IV 1972 - T a d e u s z C z e ż o w s k i - F i l o z o f i a p o l s k a w o k r e s i e

m i ę d z y w o j e n n y m

- I z y d o r a D ą m b s k a - O z n a c z e n i u h i s t o r i i n a u k i d l a fi­

l o z o f i i .

D n i a 15 X I I 1972 K o m i s j a o d b y ł a p o s i e d z e n i e a d m i n i s t r a c y j n e , na

k t ó r y m p o s t a n o w i o n o p r o w a d z i ć d z i a ł a l n o ś ć o d c z y t o w ą i w s p ó ł p r a c o w a ć

w z a k r e s i e p o p u l a r y z a c j i f i l o z o f i i z O d d z i a ł e m T o r u ń s k i m P o l s k i e g o T o ­

w a r z y s t w a F i l o z o f i c z n e g o .

(12)

3. K o m i s j a H i s t o r i i S z t u k i l i c z y ł a 9 c z ł o n k ó w i 25 w s p ó ł p r a c o w n i k ó w . P r a c o w a ł a p o d k i e r o w n i c t w e m J a d w i g i P u c i a t y - P a w ł o w s k i e j , j a k o p r z e w o d n i c z ą c e j , Z y g m u n t a K r u s z e l n i c k i e g o j a k o z a s t ę p c y p r z e w o d n i c z ą c e g o i J ó z e f a P o k l e w s k i e g o j a k o s e k r e t a r z a .

K o m i s j a o d b y ł a 3 p o s i e d z e n i a , p o d c z a s k t ó r y c h w y g ł o s z o n e z o s t a ­ ł y n a s t ę p u j ą c e r e f e r a t y :

20 IV 1972 - A n t o n i S z y m k o w s k i - F u n d a c j e P i o t r a W ł o s t o w i c a 2 1 X 1972 - E w a W o l s k a - P o l i p t y k k a l i s k i w ś w i e t l e n o w y c h

b a d a ń

27 X 1972 - D a r i u s z K a c z m a r z y k - K o ś c i ó ł ś w . A n n y w W i l n i e

4 . K o m i s j a B i b l i o g r a f i i i B i b l i o t e k o

z n a w s t w a l i c z y ł a 20 c z ło n k ó w i 18 w s p ó ł p r a c o w n i k ó w . P r z e w o d ­ n i c z ą c y m b y ł H e n r y k B a r a n o w s k i , z a s t ę p c ą p r z e w o d n i c z ą c e g o A l o j z y T u j a k o w s k i a s e k r e t a r z e m K r y s t y n a P o d l a s z e w s k a .

K o m i s j a o d b y ł a 2 p o s i e d z e n i a n a u k o w e , p o d c z a s k t ó r y c h w y g ł o - s z o n e z o s t a ł y n a s t ę p u j ą c e r e f e r a t y : .

29 X I 1972 - A n n a L e w a n d o w s k a - M a t e r i a ł y p a m i ę t n i k a r s k i e w z b i o r a c h K s i ą ż n i c y M i e j s k i e j i m . K o p e r n i k a w T o ­ r u n i u

11 X I I 19 72 - K r y s t y n a P o d l a s z e w s k a - K s i ę g o z b i o r y m i e s z c z a ń ­ s k i e w T o r u n i u w X V II I w i e k u .

W d n i u 29 X I 1972 o d b y t o t a k ż e p o s i e d z e n i e a d m i n i s t r a c y j n e p o ś - w i ę c o n e o m ó w i e n i u p o s t u l a t ó w w y d a w n i c z y c h K o m i s j i .

5. K o m i t e t R e d a k c y j n y " P r a c W y d z i a ł u F i l o l o g i c z - n o - F i l o z o f i c z n e g o " , p r a c o w a ł w s k ł a d z i e : Z o f i a A b r a m o w i c z - p r z e w o d ­ n i c z ą c a o r a z T a d e u s z C z e ż o w s k i , B r o n i s ł a w N a d o l s k i , J a d w i g a P u c i a t a - P a w ł o w s k a i H a l i n a T u r s k a j a k o c z ł o n k o w i e .

W s e r i i w y d a w n i c z e j " P r a c W y d z i a ł u F i l o l o g i c z n o - F i l o z o f i c z n e g o "

z g o d n i e z p l a n e m w y d a w n i c z y m n a r o k 1972 u j c a z a ł y s i ę d w i e p o z y c j e , a m i a n o w i c i e :

T e k a K o m i s j i H i s t o r i i S z t u k i t . V

W i t o l d a W r ó b l e w s k i e g o - A r y s t o k r a t y z m P l a t o n a D o w y d a n i a w r o k u 1973 p r z y g o t o w a n e z o s t a ł y p r a c e :

M a r i i S z u p r y c z y ń s k i e j - S y n t a k t y c z n a k l a s y f i k a c j a c z a s o w n i k ó w p r z y b i e m i k o w y c h

A n t o n i n y B a r t o s z e w i c z - O g ł ó w n y c h t e r m i n a c h i p o j ę c i a c h w p o l ­

s k i e j k r y t y c e l i t e r a c k i e j w p i e r w s z e j p o ł o w i e X IX w .

(13)

W y d z i a ł II I M a t e m a t y c z n o - P r z y r o d n i c z y l i c z y ł w k o ń c u r o k u s p r a w o z d a w c z e g o 87 c z ł o n k ó w w t y m 59 m i e j s c o w y c h . P r e z y d i u m W y d z i a ł u od 8 I 1972 p r a c o w a ł o w s k ł a d z i e : A l i n a U l i ń s k a - p r z e w ó d n i c z ą c a , W ł a d y s ł a w N i e w i a r o w s k i - z a s t ę p c a p r z e w o d n i c z ą c e g o i A n ­ d r z e j W i l c z y ń s k i - s e k r e t a r z .

W c i ą g u r o k u s p r a w o z d a w c z e g o W y d z i a ł o d b y ł 2 p o s i e d z e n i a n a u ­ k o w e , n a k t ó r y c h w y g ł o s z o n e z o s t a ł y n a s t ę p u j ą c e r e f e r a t y :

2 4 V 1972 / w s p ó l n i e z O d d z i a ł e m T o r u ń s k i m P o l s k i e g o T o w a - r z y s t w a B o t a n i c z n e g o / - U r s z u l a B o i ń s k a - Z m i e n ­ n o ś ć l i ś c i , o w o c ó w i ł u s e k B e t u l a h u m i l i s w p ó ł n o c ­ n o - w s c h o d n i e j P o l s c e .

27 X I 1972 / w s p ó l n i e z O d d z i a ł e m T o r u ń s k i m P o l s k i e g o T o w a - r z y s t w a Z o o l o g i c z n e g o / - E d w a r d S o ł t y s - B a d a n i a n a d f a u n ą m o t y l i Z i e m i C h e ł m i ń s k i e j i B o r ó w T u c h o l ­

s k i c h .

D n i a 6 X I 1972 W y d z i a ł z o r g a n i z o w a ł z e b r a n i e m i ę d z y w y d z i a ł o w e T N T z o d c z y t e m L e s z k a J a n i s z e w s k i e g o - K i e r u n k i r o z w o j u w s p ó ł c z e s ­ n e j n e u r o f i z j o l o g i i ,

W d n i a c h 6 - 9 X I I 1972 W y d z i a ł II I T N T , w s p ó l n i e z r e d a k c j ą K w a r t a l ­ n i k a " R e p o r t s o n M a t h e m a t i c a l P h y s i c s " o r a z I n s t y t u t e m F i z y k i U M K w T o r u n i u z o r g a n i z o w a ł m i ę d z y n a r o d o w e S y m p o z j u m F i z y k i M a t e r n a - t y c z n e j , p o d c z a s k t ó r e g o w y g ł o s z o n e z o s t a ł y n a s t ę p u j ą c e w y k ł a d y n a u ­ k o w e :

- K . M . B e r e z a n s k i / K i j ó w / - E i g e n f u n c t i o n e x p a n s i o n s i n s p a c e o f f u n c t i o n s o f i n f i n i t e n u m b e r o f v a r i a b l e s

- J e r z y P l e b a ń s k i / W r o c ł a w / - A c l a s s o f t h e e x a c t s o l u t i o n s o f t h e M a x w e l l - E i n s t e i n e q u a t i o n s

- A r m i n U h l m a n n , G . L a s s n e r / L i p s k / - O n o p X - a l g e b r a s o f u n ­ b o u n d e d o p e r a t o r s

- J a n ' Ł o p u s z a ń s k i / W r o c ł a w / - O n t h e l o c a l p r o p e r t i e s o f a n o p e ­ r a t o r b i l i n e a r i n t h e f r e e f i e l d s

- A n d r z e j K o s s a k o w s k i - Q u a n t u m d y n a m i c a l s e m i - g r o u p s a n d O n s a g e r r e l a t i o n s

- J . N i e d e r l e / P r a g a / - C o n t r a c t i o n s o f r e p r e s e n t a t i o n s o f L i e g r o u p s

- V . S . V a r a d a r a j a n / L o s A n g e l e s , U S A / - H a r m o n i c a n a l y s i s o n

s e m i s i m p l e L i e g r o u p s

(14)

- A . J . C o l e m a n / O n t a r i o , K a n a d a / - T h e c u r r e n t s t a t u s o f t h e N - r e p r e s e n t a b i l i t y p r o b l e m

- S t a n i s ł a w P r u s k i / T o r u ń / - A n e x t e n d e d 1 - p a r t i c l e p i c t u r e f o r s y s t e m o f N f e r m i o n s

- F . C h . S c h l B g l / A a c h e n N R F / - S t a t i s t i c a l t h e r m o d y n a m i c s n e a r a s t e a d y s t a t e

- J e r z y R a y s k i / K r a k ó w / - R e f i n e d i n t e r p r e t a t i o n o f q u a n t u m m e ­ c h a n i c s

- N . C . v a n K a m p e n / U t r e c h t , H o l a n d i a / - F o u n d a t i o n s o f l i n e a r r e s p o n s e t h e o r y

- W . W e i d l i c h / S t u t t g a r t , N R F / - D e r i v a t i o n o f s t a t i s t i c a l m o d e l of t h e n u c l e u s f r o m t h e t h e o r y o f s t a t i o n a r y i r r e v e r s i b l e p r o - c e s s e s .

- J . R . K l a u d e r / N e w J e r s e y , U S A / - F u n d a m e n t a l l i m i t a t i o n s of c a n o n i c a l f i e l d s

- N . A . V i l e n k i n / M o s k w a / - S p e c i a l f u n c t i o n s a n d r e p r e s e n t a t i o n t h e o r y .

P r ó c z p o s i e d z e ń i s e s j i n a u k o w y c h W y d z i a ł o d b y ł 11 X II 1972 z e ­ b r a n i e a d m i n i s t r a c y j n e , n a k t ó r y m z g ł o s z o n o k a n d y d a t u r y n a n o w y c h c z ł o n k ó w W y d z i a ł u , z a p o z n a n o s i ę z e s p r a w o z d a n i a m i r o c z n y m i p o s z ­ c z e g ó l n y c h K o m i s j i o r a z z r e a l i z a c j ą p l a n ó w w y d a w n i c z y c h : N a r e d a k ­ t o r ó w " S t u d i a S o c i e t a t i s S c i e n t i a r u m T o r u n e n s i s " - S e c t i o B / C h e m i a / w y b r a n o L u c j a n a B o r o w i e c k i e g o i L e s ł a w a H u p p e n t h a l a .

1 . K o m i s j a A s t r o n o m i c z n a l i c z y ł a w k o ń c u r o k u 19 72 10 c z ło n k ó w i 13 w s p ó ł p r a c o w n i k ó w . P r z e w o d n i c z ą c ą K o m i s j i b y ­ ł a W i l h e l m i n a I w a n o w s k a a s e k r e t a r z e m C e c y l i a I w a n i s z e w s k a .

N a z e b r a n i a c h n a u k o w y c h K o m i s j i w y g ł o s z o n e z o s t a ł y n a s t ę p u j ą c e r e f e r a t y :

2 8 II 1972

6 III 1972

26 IV 1972

8 V 1972

- R o m u a l d T y l e n d a - I n t e r p r e t a c j a w i d m a g w i a z d y N o w e j D e l f i n a

- J a n H a n a s z - P o s t ę p y w d z i e d z i n i e p r z y g o t o w a n i a p o l s k o - r a d z i e c k i e g o e k s p e r y m e n t u k o s m i c z n e g o - H a r v e y R i c h a r d s o n / K a n a d a / - N o w o c z e s n e u r z ą ­

d z e n i e u z u p e ł n i a j ą c e t e l e s k o p y a s t r o n o m i c z n e - J a n i n a K r e m p e ó , B e r n a r d K r y g i e r - J e d n o r o d n e r e ­

l a t y w i s t y c z n e m o d e l e w s z e c h ś w i a t a

(15)

15 V 1972

22 V 1972

25 V 1972

2 X 1972

23 X 1972

6 X I 1972

4 X I I 1972

11 X I I 1972

- K a z i m i e r z B o r k o w s k i - K o r e l a c y j n y o d b i o r n i k z p r z e s u n i ę c i e m c z ę s t o t l i w o ś c i

- S t a n i s ł a w B ł a c h - P o m i a r p a r a m e t r ó w i m o n t a ż i n t e r f e r o m e t r u n a c z ę s t o t l i w o ś ć 127 M H z

- J a r o s ł a w M i c h e l - W p ł y w r u c h u o r b i t a l n e g o s ł o ń . - c a w o k ó ł ś r o d k a G a l a k t y k i n a r o z k ł a d o r b i t m a ł y c h p l a n e t

- D a n u t a K u r o c z k i n - G w i a z d y n a d o b f i t e w m e t a l e , c z ę ś ć I

- M a ł g o r z a t a S r ó b k a - P o m i a r d ł u g o ś c i f a l i i i d e n ­ t y f i k a c j a l i n i i e m i s y j n y c h k o m e t y 1960 g

- J a n u s z T y p e k - F o t o m e t r i a k o m e t y 1 9 67n i 19 6 8 c - W i l h e l m i n a I w a n o w s k a , E w a B a s i ń s k a - D y f u z j a

p i e r w i a s t k ó w w g a l a k t y c e

- A n d r z e j S t r o b e l - W i e l o p a r a m e t r o w a k l a s y f i k a c j a w i d m o w a , c z ę ś ć I

- A n d r z e j K u s , A l e k s a n d e r W o l s z c z a n - O k o ł o b i e g u - n o w a s y n t e z a ^ p e r t u r y n a 43 M H z

- Z y g m u n t T u r ł o - C y f r o w e o p r a c o w a n i e w i d m - D a n u t a K u r o c z k i n - G w i a z d y n a d o b f i t e w m e t a l e ,

c z ę ś ć II

- S t a n i s ł a w G o r g o l e w s k i - S ł o n e c z n y i g w i a z d o w y z e ­ g a r c y f r o w y

- W a l t e r W e g n e r - S p e k t r o f o t o m e t r i a g w i a z d y h e l o ­ w e j HD 2 6 4 1 1 1

- W i l h e l m i n a I w a n o w s k a - S t a t y s t y c z n e i n d e k s y p o ­ p u l a c j i g w i a z d p ó ł r e g u l a r n y c h t y p u M

- B o g d a n W i k i e r s k i - P r o g r a m o w a n y g e n e r a t o r i m ­ p u l s ó w w z a s t o s o w a n i u d o o b s e r w a c j i a s t r o n o m i c z ­ n y c h

- S t a n i s ł a w G ą s k a - Z a l e ż n o ś ć 3 . / a / d l a r o j u P e r - s e i d

- A n d r z e j S t r o b e l - T r ó j p a r a m e t r o w a k l a s y f i k a c j a w i d m o w a g w i a z d F , G , K

- A n d r z e j W o s z c z y k , R o m u a l d T y l e n d a - W i d m o

g w i a z d y N o w e j D e l f i n a 1967 w s t a d i u m n e b u l a r -

n y m .

(16)

W z w i ą z k u z d z i e s i ę c i o l e c i e m ś m i e r c i p r o f . W ł a d y s ł a w D z i e w u l ­ s k i e g o c z ł o n k o w i e K o m i s j i A s t r o n o m i c z n e j o d b y l i s z e r e g z e b r a ń a d m i ­ n i s t r a c y j n y c h , k t ó r y c h c e l e m b y ł o p r z y g o t o w a n i e s e s j i n a u k o w e j n a t ę r o c z n i c ę . S e s j a o d b y ł a s i ę w d n i a c h 2 0 - 2 1 l u t e g o 19 7 2 . O k o l i c z n o ś c i o ­ w a w y s t a w a p o ś w i ę c o n a p a m i ę c i p r o f . W ł a d y s ł a w a D z i e w u l s k i e g o , b y ­ ł e g o p r e z e s a T N T , b y ł a e k s p o n o w a n a w B i b l i o t e c e G ł ó w n e j U M K , od l u t e g o d o k w i e t n i a 1 972.

2 . K o m i s j a G e o g r a f i c z n o - G e o l o g i c z n a

s k ł a d a ł a s i ę z 11 c z ł o n k ó w i 30 w s p ó ł p r a c o w n i k ó w . P r z e w o d n i c z ą c y m K o m i s j i b y ł R a j m u n d G a l o n a s e k r e t a r z e m G a b r i e l W ó j c i k .

W r o k u s p r a w o z d a w c z y m K o m i s j a o d b y ł a j e d n o p o s i e d z e n i e n a u - k o w e w d n i u 6 XII 1972, p o d c z a s k t ó r e g o w y g ł o s z o n e z o s t a ł y n a s t ę p u j ą ­ c e r e f e r a t y :

- Z b i g n i e w P r u s i n k i e w i c z , K a z i m i e r z B i a ł y - G l e b y r e z e r w a t ó w l e ś n y c h w o j e w ó d z t w a b y d g o s k i e g o

- E u g e n i a K w i a t k o w s k a - M o r f o g e n e z a s e m i z u r b a n i z o w a n y c h w s i w o j e w ó d z t w a b y d g o s k i e g o

- I r e n a D m o c h , A n d r z e j W i l c z y ń s k i - S t r a t y g r a f i a i l i t o l o g i a u t w o ­ r ó w t r z e c i o r z ę d o w y c h i k r e d o w y c h z w i e r c e ń w o k o l i c a c h T o r u ­ n i a

- E u g e n i u s z D r o z d o w s k i - P o w s t a n i e i r o z w ó j r z e ź b y B a s e n u Gru^- d z i ą d z k i e g o w p ó ź n y m p l e j s t o c e n i e

- Z y g m u n t B a b i ń s k i - Z m i a n y s t o s u n k ó w w o d n y c h w b e z o d p ł y w o - w e j z l e w n i j e z i o r a P n i e w i t e n a s k u t e k p r o w a d z e n i a r o b ó t m e l i o ­

r a c y j n y c h .

P o s i e d z e n i e a d m i n i s t r a c y j n e K o m i s j i , o d b y t e t a k ż e 6 XII 1972, p o ś w i ę c o n e b y ł o p r a c o m n a d 1 t o m e m " M o n o g r a f i i Z i e m i C h e ł m i ń s k i e j "

W t o k u o b r a d s p r a w d z o n o a k t u a l n y s t a n p r z y g o t o w a ń d o w y d a n i a t e g o d z i e ł a .

3. K o m i t e t R e d a k c y j n y " S t u d i a S o c i e t a t i s S c i e n t i a - r u m T o r u n e n s i s " s k ł a d a ł s i ę z n a s t ę p u j ą c y c h o s ó b : E d m u n d S t r z e l c z y k r e d a k t o r g ł ó w n y o r a z r e d a k t o r z y d z i a ł o w i : A n t o n i B a s i ń s k i / S e c t i o B - c h e m i a / , R a j m u n d G a l o n / S e c t i o C - g e o g r a f i a i g e o l o g i a / , J a n Z a b ł o c ­ k i / S e c t i o D - b o t a n i k a / , M e l i t y n a G r o m a d s k a / S e c t i o E - z o o l o g i a / , C e ­ c y l i a I w a n i s z e w s k a / S e c t i o F - a s t r o n o m i a / i J u l i u s z N a r ę b s k i / S e c t i o G - f i z j o l o g i a / .

W s e r i i w y d a w n i c z e j " S t u d i a S o c i e t a t i s S c i e n t i a r u m T o r u n e n s i s "

w y d a n e z o s t a ł y w r o k u 1972 n a s t ę p u j ą c e p r a c e :

(17)

S e c t i o B / C h e m i a /

S e c t i o D / B o t a n i k a /

- W i e s ł a w R y c h c i k , H a l i n a B a s i ń s k a - J o - d o m e t r y c z n a m e t o d a o z n a c z a n i a m e t a l i c z n e j m i e d z i o r a z m i e d z i w s t o p a c h m o ­ s i ą d z u i b r ą z u .

- Z e n o n O r y l s k i - B a d a n i a n a d s k ł a d e m ż e ­ l a z o c y j a n k ó w b i z m u t u w y t r ą c a j ą c y c h s i ę

.. » . / N O / + H J F e f C N Y l w r e a k c j i B r 3' 3 4L V. 16J . - L u c j a n B o r o w i e c k i , J o a n n a G ł o w i ń s k a -

Z m o s t k o w a n y j o n k a r b o n i o w y w u k ł a d z i e b o r n a n u .

- K l e m e n s K ę p c z y ń s k i , M i r o s ł a w a C e y n o - w a - G i e ł d o n - O b s e r w a c j e n a d r o ś l i n n o ś ­ c i ą Z a l e w u K o r o n o w s k i e g o .

S e c t i o F / A s t r o n o m i a / - W i l h e l m i n a I w a n o w s k a - S t a t i s t i c a l p o p u ­ l a t i o n i n d i c e s o f M t y p e d w a r f s

- W a l t e r W e g n e r - S p e c t r o p h o t o m e t r i c i n ­ v e s t i g a t i o n s o f m e a n a t m o s p h e r i c e x t i n c ­ t i o n a t P i w n i c e .

- L u c y n a A d a m i a k , S t a n i s ł a w G ą s k a , K a ­ z i m i e r z W i e r c i o c h - S t a t i s t i c a l i n v e s t i ­ g a t i o n o f o r b i t a l e l e m e n t s o f m e t e o r s . P a r t H .

- S t a n i s ł a w G ą s k a - O n t h e r e l a t i o n b e t w e e n s o m e o r b i t a l e l e m e n t s o f m i n o r p l a n e t s a n d m e t e o r s .

S e c t i o G / F i z j o l o g i a / - E l ż b i e t a O l s z e w s k a - C h a r a k t e r y s t y k a m i ę ś n i o w y c h z j a w i s k e l e k t r y c z n y c h w r o z w o j u l a r w o w y m m ą c z n i k a m ł y n a r k a .

W y d z i a ł IV P r a w n o - S p o ł e c z n y l i c z y ł 27 c z ł o n k ó w , w t y m 20 m i e j s c o w y c h , 7 z a m i e j s c o w y c h . P r z e w o d n i c z ą c y m W y d z i a ł u b y ł W a ­ c ł a w S z y s z k o w s k i , z a s t ę p c ą p r z e w o d n i c z ą c e g o J e r z y S l i w o w s k i a s e ■ k r e t a r z e m A n d r z e j B u l s i e w i c z .

W r o k u 1972 W y d z i a ł o d b y ł 3 p o s i e d z e n i a n a u k o w e , p o d c z a s k t ó - r y c h p r z e d s t a w i o n e z o s t a ł y n a s t ę p u j ą c e p r a c e :

1 I I I 19 72 - L e o p o l d S t e c k i - U m o w a d a r o w i z n y w p r a w i e p o l s ­ k i m

10 V I 19 72 - W i e s ł a w R a d o m s k i - D o c h o d z e n i e r o s z c z e ń ze

s p ó ł d z i e l c z e g o s t o s u n k u p r a c y

(18)

- M a r i a n F i l a r - P r z e s t ę p s t w o z g w a ł c e n i a w p o l s ­ k i m p r a w i e k a r n y m

2 4 X 1972 - J a n G ł u c h o w s k i - F e d e r a l n y s y s t e m p o d a t k o w y S t a n ó w Z j e d n o c z o n y c h A m e r y k i P ó ł n o c n e j

- W i e s ł a w D a s z k i e w i c z - P r a w o k a r n e w P o l s c e w l a t a c h 1 9 1 8 - 1 9 3 9

- B a r b a r a T r a w i c k a - S ą d y s p o ł e c z n e w e u r o p e j s - k i c h k r a j a c h s o c j a l i s t y c z n y c h . M o d e l e u s t r o j o w e - f u n k c j e - z w i ą z e k z p o s t ę p o w a n i e m k a r n y m . 2 4 X 1972 o d b y t o t a k ż e . p o s i e d z e n i e a d m i n i s t r a c y j n e p o d c z a s k t ó ­ r e g o d o k o n a n o w y b o r u k a n d y d a t ó w n a n o w y c h c z ł o n k ó w W y d z i a ł u .

1. K o m i t e t R e d a k c y j n y " S t u d i a I u r i d i c a " p r a c o w a ł w s k ł a d z i e : W i e s ł a w D a s z k i e w i c z - p r z e w o d n i c z ą c y o r a z J a n K r a j e w -

s k i i J a n u s z S y m o n i d e s - c z ł o n k o w i e .

W r o k u 1972 w s e r i i w y d a w n i c z e j " S t u d i a I u r i d i c a " u k a z a ł y s i ę n a ­ s t ę p u j ą c e p o z y c j e :

M i r o s ł a w a N e s t e r o w i c z a - K o n t r a k t o w a i d e l i k t o w a o d p o w i e d z i a ł - n o ś ć l e k a r z a z a z a b i e g l e c z n i c z y , J e r z e g o S l i w o w s k i e g o - P o l s k a m y ś l p e n i t e n c j a r n a 1 9 4 6 - 1 9 7 1 , M a r i u s z a K u l i c k i e g o - K r y m i n a l i s t y c z n e p r o b l e m y u ż y c i a b r o ­

n i p a l n e j .

W p l a n i e w y d a w n i c z y m T N T n a r o k 1973 z n a j d u j ą s i ę ’w i e p o z y c j e s e r i i " S t u d i a I u r i d i c a " .

P o w y ż s z e z e s t a w i e n i a u k a z u j ą t ę c z ę ś ó n a u k o w e j i o r g a n i z a c y j n e j d z i a ł a l n o ś c i T o w a r z y s t w a , k t ó r ą p r o w a d z ą j e g o c z ł o n k o w i e w p o s z c z e ­ g ó l n y c h z e s p o ł a c h , a w i ę c w W y d z i a ł a c h , i c h K o m i s j a c h i K o m i t e t a c h r e d a k c y j n y c h . N a d z a p e w n i e n i e m t e j d z i a ł a l n o ś c i j a k n a j b a r d z i e j e f e k - t y w n y c h f o r m c z u w a z a r z ą d T N T p r z y p o m o c y z a w o d o w e g o p e r s o n e l u a d m i n i s t r a c y j n e g o . S t a ł y r o z w ó j T o w a r z y s t w a , w i d o c z n y - w s z y b k i m w z r o ś c i e l i c z b y c z ł o n k ó w i p o w i ę k s z a n i u s i ę i l o ś c i w n i o s k ó w W y d z i a - ł ó w o p u b l i k a c j e p r a c n a u k o w y c h , s t a w i a p r z e d z a r z ą d e m t r u d n e z a d a ­ n i e u ł a t w i e n i a c z ł o n k o m b a d a ń n a u k o w y c h o r a z w y s t ą p i e ń z d o r o b k i e m n a u k o w y m , c z y t o p r z e z d r u k p r a c n a u k o w y c h , c z y t e ż d r o g ą w y k ł a d ó w p r z e z n a c z o n y c h d l a o d b i o r c ó w z k ó ł ś c i ś l e p r o f e s j o n a l n y c h , j a k i d l a s z e r s z e j p u b l i c z n o ś c i . Z n a c z e n i e t e j d z i a ł a l n o ś c i T o w a r z y s t w a n i e m o ­ ż e u m n i e j s z a ć i n n y c h j e g o z a d a ń w y n i k a j ą c y c h z e s t a t u t u j a k t e ż z p o - t r z e b k u l t u r a l n y c h i s p o ł e c z n y c h n a s z e g o m i a s t a i r e g i o n u .

W r o k u 1 972, t a k j a k w l a t a c h p o p r z e d n i c h , w p r a c y T o w a r z y s t w a

N a u k o w e g o w T o r u n i u m o ż n a b y ł o w y r ó ż n i ć :

(19)

- d z i a ł a l n o ś ć w y d a w n i c z ą - b a d a n i a n a u k o w e

- o r g a n i z o w a n i e s p o t k a ń i z j a z d ó w n a u k o w y c h - a k c j ę p o p u l a r y z a c j i w i e d z y

- a k c j ę w y m i a n y w y d a w n i c t w

- p r o d u k c j ę m i k r o f i l m ó w i g r o m a d z e n i e f i l m o t e k i - p r o p a g a n d ę i s p r z e d a ż w y d a w n i c t w w ł a s n y c h - g r o m a d z e n i e k s i ę g o z b i o r u d z i e ł n a u k o w y c h

- g r o m a d z e n i e , p r z e c h o w y w a n i e i e k s p o n o w a n i e m a t e r i a ł ó w a r - c h i w a l n y c h i m u z e a l n y c h z w i ą z a n y c h p r z e d e w s z y s t k i m z T o r u ­ n i e m i r e g i o n e m P o m o r z a G d a ń s k i e g o '

V . A K C J A W Y D A W N I C Z A

D z i a ł a l n o ś ć w y d a w n i c z a T N T p o l e g a j ą c a n a o p r a c o w a n i u i w y d a - w a n i u d r u k i e m p r a c n a u k o w y c h i p o p u l a r n o n a u k o w y c h c z ł o n k ó w T o w a - r z y s t w a p r o w a d z o n a j e s t n a p o d s t a w i e r o c z n e g o p l a n u w y d a w n i c z e g o . J a k t o j u ż p r z e d s t a w i l i ś m y w r o z d z i a l e III p. 4, d o t y c z ą c y m R e d a k c j i N a c z e l n e j , z p l a n u t e g o w r o k u 1972 w y d a n e z o s t a ł y 2 4 p o z y c j e o ł ą c z o ­ n e j o b j ę t o ś c i 2 1 0 , 70 a r k u s z y w y d a w n i c z y c h .

U d z i a ł p o s z c z e g ó l n y c h W y d z i a ł ó w w r e a l i z a c j i p l a n u w y d a w n i c z e ­ go n a r o k 19 72 k s z t a ł t o w a ł s i ę n a s t ę p u j ą c o :

W y d z i a ł I / w y d . c i ą g ł e / 4 p o z y c j e . . . w y d . / w y d . s e r y j n e / 2 p o z y c j e . . . ____ 1 8 , 0 0 "

II

W y d z i a ł I I ... 3 p o z y c j e . . . ____ 4 6 , 7 5 "

II

5 p o z y c j i . . . ____ 1 5 , 4 5 "

11

W y d z i a ł I V ... 3 p o z y c j e . . . ____ 34, 00 "

II

W y d a w n i c t w a o g ó l n e

/ S p r a w o z d a n i a T N T / . . . . 2 p o z y c j e . . . .____ 1 1 , 0 0 "

l<

P r a c e P o p u l a r n o n a u k o w e . 5 p o z y c j i . . . .____ 2 1 , 7 5 " .

I*

2 4 p o z y c j e 2 1 0 , 70 a r k . w y d . P o t r z e b y w y d a w n i c z e T o w a r z y s t w a , z e w z g l ę d u n a s t a ł y r o z w o j d z i a ł a l n o ś c i n a u k o w e j w t o r u ń s k i m o ś r o d k u u n i w e r s y t e c k i m , w s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z i o l b r z y m i a w i ę k s z o ś ć c z ł o n k ó w T N T , s ą c o r a z w i ę k s z e i j u ż w c h w i l i o b e c n e j z n a c z n i e p r z e k r a c z a j ą n a s z e m o ż l i w o ś c i f i n a n s o ­ w e , a t a k ż e t e c h n i c z n e , b o w i e m T o w a r z y s t w o n a s z e r o z p o r z ą d z a o g r a ­ n i c z o n y m i f u n d u s z a m i i z a t r u d n i a n a p e ł n y c h e t a t a c h r e d a k c y j n y c h n i e d w i e p r a c o w n i c z k i .

• • * L I O T E K \

UWłVm:YTECK<\

w TORUNIU

(20)

B i o r ą c p o d u w a g ę d a l s z y w z r o s t p o t r z e b w y d a w n i c z y c h o r a z t r u d ­ n o ś c i f i n a n s o w e j a k i e m o g ą s i ę p o j a w i ć w n a j b l i ż s z y m c z a s i e w z w i ą z ­ k u z w p r o w a d z e n i e m z n a c z n i e p o d w y ż s z o n y c h s t a w e k w y n a g r o d z e ń a u ­ t o r s k i c h , Z a r z ą d T N T c z y n i ł u s i l n e s t a r a n i a o u z y s k a n i e d o d a t k o w y c h f u n d u s z ó w .D z i ę k i ż y c z l i w e j p o m o c y B i u r a W y d a w n i c t w i B i b l i o t e k P A N o r a z P r e z y d i u m W o j e w ó d z k i e j R a d y N a r o d o w e j w B y d g o s z c z y T o w a r z y ­ s t w o n a s z e u z y s k a ł o p o m o c f i n a n s o w ą , k t ó r a p o z w o l i ł a n a p o k r y c i e w r o k u 1972 c a ł o ś c i k o s z t ó w n a s z e j d z i a ł a l n o ś c i w y d a w n i c z e j , w y n o s z ą - c y c h 1. 3 2 1 . 000 z ł . , a t a k ż e n a z a l i c z k o w e o p ł a c e n i e h o n o r a r i ó w a u t o r ­ s k i c h n a s u m ę 1 0 1 . 000, - z ł. d o t y c z ą c y c h W y d a w n ic tw p l a n o w a n y c h n a r o k 19 7 3 .

P o m o c f i n a n s o w a u z y s k a n a p r z e z T N T , g ł ó w n i e w z w i ą z k u z p r z y ­ p a d a j ą c ą w r o k u 1973 500 r o c z n i c ą u r o d z i n M . K o p e r n i k a , p o z w o l i ł a n a w y d a n i e w r o k u s p r a w o z d a w c z y m 5 p o z y c j i / w t y m 2 o b c o j ę z y c z n y c h / p o p u l a r n o n a u k o w y c h w y d a w n i c t w p o ś w i ę c o n y c h M . K o p e r n i k o w i w łącz>- n y m n a k ł a d z i e 70. 00 0 e g z e m p l a r z y .

N i e z a l e ż n i e od t e g o , za d o t a c j ę d e w i z o w ą P o l o n i i a m e r y k a ń s k i e j z S a n F r a n c i s c o , w s p ó l n y m s t a r a n i e m P W N i n a s z e g o T o w a r z y s t w a , w y ­ d a n a z o s t a ł a w j ę z y k a c h a n g i e l s k i m , f r a n c u s k i m i h i s z p a ń s k i m , p r z e - z n a c z o n a d o k o l p o r t a ż u z a g r a n i c ą , b o g a t o i l u s t r o w a n a p r a c a J e r z e g o S z p e r k o w i c z a p t . " M i k o ł a j K o p e r n i k 1 4 7 3 - 1 9 7 3 ".

V I. B A D A N I A N A U K O W E

P l a n b a d a ń n a u k o w y c h T N T n a r o k 1972 p r z e w i d y w a ł w y d a t k i lą c z n n e j w y s o k o ś c i 4 2 . 100, - z ł n a n a s t ę p u j ą c e b a d a n i a :

1. B . O s m ó l s k i e j - P i s k o r s k i e j , K . W a j d y , J . S e r c z y k a i J . P a k u ł - s k i e g o , d o t y c z ą c e " M o n o g r a f i i T N T "

2 . K . J a s i ń s k i e g o , A. C z a c h a r o w s k i e g o , B. D a n i l c z u k a i J . K a s p r z y ­ k a , d o t y c z ą c e m o n o g r a f i i z a s ł u ż o n y c h d z i a ł a c z y T N T

3. A . T o m c z a k a , d o t y c z ą c e p l a n ó w m i a s t a T o r u n i a w z b i o r a c h p o l ­ s k i c h i o b c y c h

4. M . B i s k u p a , d o t y c z ą c e a k t ó w S t a n ó w P r u s K r ó l e w s k i c h 5. J . W o j t o w i c z a , d o t y c z ą c e d z i e j ó w m i a s t a T o r u n i a

6. Z . P r u s i n k i e w i c z a , d o t y c z ą c e g le b w r e z e r w a t a c h l e ś n y c h w o - j e w ó d z t w a b y d g o s k i e g o

7. T . K a r w i c k i e j i J . B i e n i a k a d o m o n o g r a f i i Z i e m i D o b r z y ń s k i e j .

(21)

W y k o r z y s t a n o j e d y n i e 2 5 . 150, - z ł o t y c h z s u m y p r z e z n a c z o n e j n a b a d a n i a , c o s t w a r z a o b a w ę , ż e b ę d ą s i ę o n e n a d m i e r n i e p r z e c i ą g a ł y , p o w o d u j ą c d a l s z e o p ó ź n i e n i e s z e r e g u w a ż n y c h i b a r d z o p o t r z e b n y c h , p l a ­ n o w a n y c h p u b l i k a c j i n a s z e g o T o w a r z y s t w a .

V I I . S P O T K A N I A I Z J A Z D Y N A U K O W E

W r o k u 1972 n a s t ą p i ł a d a l s z a a k t y w i z a c j a p o s z c z e g ó l n y c h o r g a - n ó w T N T w k i e r u n k u o r g a n i z o w a n i a s p o t k a ń i z j a z d ó w n a u k o w y c h , t a k k r a j o w y c h j a k i m i ę d z y n a r o d o w y c h . W y s t ą p i e n i a i w y k ł a d y n a u k o w e s p o z a ś r o d o w i s k a t o r u ń s k i e g o w y m i e n i o n e z o s t a ł y p r z y o m a w i a n i u ze - b r a ń i i m p r e z p o s z c z e g ó l n y c h W y d z i a ł ó w i K o m i s j i .

Z w i ę k s z y c h i m p r e z n a u w a g ę z a s ł u g u j e s e s j a n a u k o w a W y d z i a ł u I z o k a z j i 2 0 0 r o c z n i c y z a b o r u P o m o r z a G d a ń s k i e g o p r z e z P r u s y w p i e r w - ‘ s z y m r o z b i o r z e P o l s k i / s t r . 9 s p r a w o z d . / o r a z m i ę d z y n a r o d o w e S y m ­ p o z j u m F i z y k i M a t e m a t y c z n e j z o r g a n i z o w a n e w s p ó l n i e z r e d a k c j ą K w a r ­ t a l n i k a " R e p o r t s o n M a t h e m a t i e a l P h y s i c s " o r a z I n s t y t u t e m F i z y k i U M K / s t r . 1 5 - 1 6 / . N a u w a g ę z a s ł u g u j e t e ż i n i c j a t y w a W y d z i a ł u II I w k i e r u n ­ k u u r z ą d z a n i a w y k ł a d ó w d l a c z ł o n k ó w r ó ż n y c h w y d z i a ł ó w . W y r a z e m t e j i n i c j a t y w y b y ł o z e b r a n i e m i ę d z y w y d z i a ł o w e z w y k ł a d e m p r o f . d r L e s z k a J a n i s z e w s k i e g o p t . " K i e r u n k i w s p ó ł c z e s n e j n e u r o f i z j o l o g i i " .

V III. A K C J A W Y M IA N Y W Y D A W N I C T W

W r o k u 19 72 T o w a r z y s t w o n a s z e w y m i e n i ł o s w e w y d a w n i c t w a z 2 2 2 k o n t r a h e n t a m i z a g r a n i c z n y m i w 29 k r a j a c h o r a z 76 i n s t y t u c j a m i k r a j o w y m i .

W r a m a c h t e j w y m i a n y o t r z y m a l i ś m y ? od i n s t y t u c j i z a g r a n i c z n y c h

od i n s t y t u c j i k r a j o w y c h W z a m i a n z a t o w y s ł a l i ś m y ?

d o i n s t y t u c j i z a g r a n i c z n y c h d o i n s t y t u c j i k r a j o w y c h N i e z a l e ż n i e od w y m i a n y T N T p l a r z e w y d a w n i c t w , w t y m t a k ż e z m i a n y .

2. 362 e g ż . k s i ą ż e k i c z a s o p i s m 49 6 e g z .

1 . 106 e g z . k s i ą ż e k i c z a s o p i s m

• 406 e g z ,

o t r z y m u j e r ó w n i e ż b e z p ł a t n e e g z e m -

k r a j ó w , z' k t ó r y m i n i e p r o w a d z i w y-

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ocena rynku kredytów hipotecznych udzielanych na cele komercyjne, zarówno przez banki hipoteczne, jak i uniwersalne, jest jednak utrudniona.. Ograniczone są możliwości

czego 22 członków miejscowych i 7 zamiejscowych oraz 25 współpracowników.Przewodniczącym był Kazimierz Jasiński a sekretarzem Teresa Borawska.W ciągu roku 1976 Komisja

W dniu 18 XII 1975 Wydział odbył także posiedzenie administracyjne, na którym omawiano sprawy

Dnia 15 maja 1974 roku odbyło się posiedzenie naukowe Wydziału, na którym przedstawione zostały następujące prace:.. Anny Krzewińskiej -&#34;Sielanka staropolska,

W dniu 12 XI 1973 z inicjatywy Instytutu Historii i Archiwistyki, UMK, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydziału I TNT odbyła się sesja naukowa, poświęcona 200

Ponadto Komisja odbyła i posiedzenie administracyjne, na którym dokonano wyboru nowych władz Komisji na następną

Przewodniczącym był Rajmund Galon, zastępcą przewodniczącego Zbigniew Pruslnkiew icz, a sekretarzem Ja n Szupryczyński» Komisja odbyła 1 posiedzenie naukowe, na

posiedzeniach naukowych komisji i wydziałów, na których w roku sprawozdawczym wygłoszono referatów i przeprowadzono dyskusji naukowych 58* Również sprowadzani są do