PLAN WYCHOWAWCZY KLAS I III na rok szkolny 2013/2014

Pełen tekst

(1)

PLAN WYCHOWAWCZY KLAS I – III na rok szkolny 2013/2014

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

1. Wprowadzenie i kontynuacja realizacji nowej podstawy programowej.

1. Udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach metodycznych.

2. Przygotowanie i przystosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć w ramach programu

„Radosna szkoła”

 Wymiana lub dopasowanie mebli

 Wyodrębnienie miejsca do zabawy dla dzieci

 Przygotowanie stanowisk ze sprzętem audiowizualnym

 Zorganizowanie kącików tematycznych – czytelniczego, przyrodniczego, czystości oraz komputerowego

 Zakup pomocy dydaktycznych

 Wzbogacenie bazy programów edukacyjnych

3. Prowadzenie diagnozy umiejętności i

wiadomości uczniów na początku i pod koniec roku szkolnego w kl. I i II.

4. Zapoznanie rodziców z zagadnieniami nowej podstawy programowej.

5. Wykorzystywanie techniki komputerowej w nauczaniu.

6. Zajęcia integracyjne klas pierwszych.

wg harmonogramu

wrzesień, cały rok

październik, czerwiec wrzesień

cały rok

wrzesień i cały rok

wychowawcy klas

wychowawcy klas, rodzice, Dyrektor

wychowawcy klas

wychowawcy klas

wychowawcy klas

wychowawcy klas

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami dotyczącymi organizacji

l. Omówienie Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, WSO, PSO (oceny opisowe w klasie pierwszej), planu dydaktyczno- wychowawczego,

wrzesień wychowawcy klas

(2)

pracy w szkole. profilaktycznego, planu wychowawczego klasy, programu monitorowania frekwencji oraz praw i obowiązków ucznia i rodziców.

2. Szczegółowe omówienie i przypominanie zasad BHP.

3. Ustalenie zasad współpracy i współżycia w grupie. Położenie nacisku na przyjazne przyjęcie do gron klasowych uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym nie chodzili do naszej szkoły.

4. Wdrażanie do poszanowania szkoły i dbałości o porządek i ład w klasie lekcyjnej i w budynku szkolnym.

5. Działania zmierzające do współpracy miedzy klasami. Wspólne przygotowanie imprez.

Organizowanie i uczestnictwo w konkursach w ramach zdrowej rywalizacji

7. Wybory Samorządów Klasowych

8. Przypomnienie zasad projektu „Złote piórko”

9. Kontynuacja zabawy - rywalizacji „Nasza klasa ma najlepszą frekwencję”

wrzesień wrzesień

cały rok cały rok

wrzesień wrzesień

wychowawcy klas

wychowawcy klas

nauczyciele, świetlica nauczyciele, świetlica

wychowawca wychowawca

3. Działania związane z udziałem w

uroczystościach i

imprezach szkolnych oraz pozaszkolnych.

1. Omówienie z Rodzicami sposobu przygotowania do uroczystości Ślubowania.

2. Przygotowanie dzieci do uroczystości Ślubowania -nauka hymnu państwowego, hymnu szkoły i innych piosenek, nauka wierszy i sposobu zachowania się .podczas uroczystości.

3. Wdrażanie do troski przestrzeganie stroju szkolnego i galowego na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

4. Udział w uroczystościach organizowanych przez władze i instytucje lokalne.

5. Zaplanowanie i realizacja uroczystości

wrzesień

wrzesień/październik

zgodnie z kalendarzem szkolnym

zgodnie z kalendarzem szkolnym

cały rok

wychowawcy

wychowawcy

nauczyciele, świetlica

Opiekun Samorządu

(3)

klasowych: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Matki i Ojca.

6. Udział w zadaniach wynikających z planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

7. Udział w zadaniach wynikających z planu pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu. (SKW)

8. Udział w uroczystościach i imprezach należących do tradycji naszej szkoły.

9. Włączanie uczniów w uroczystości na terenie osiedla i dzielnicy.

zgodnie z kalendarzem szkolnym

okazjonalnie

Organizatorzy, Dyrektor, nauczyciele, świetlica SKW

Nauczyciele, świetlica

4. Kształtowanie właściwego stosunku ucznia do kolegów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły.

1. Działania zmierzające do kształtowania

prawidłowych relacji z uczniami niepełnosprawnymi.

2. Wdrażanie do dbałości o wygląd sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych.

3. Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych 4. Ocena pracy dyżurnych.

5. Działania kształtujące takie cechy jak:

aktywność, sprawność, kreatywność, pracowitość, otwartość i wrażliwość na potrzeby innych ludzi, tolerancja poprzez wykorzystanie tematyki edukacji

wczesnoszkolnej, wycieczek.

6. Działania zmierzające do integracji grupy poprzez wycieczki, uroczystości, imprezy.

7. Podnoszenie kultury osobistej uczniów - utrwalenie form grzecznościowych, dbanie o kulturę języka.

8. Zwracanie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych (proszę, dziękuję,

przepraszam) i właściwą postawę w stosunku do nauczycieli pracowników szkoły (dzień dobry, dowidzenia)

systematycznie

wrzesień systematycznie systematycznie

okazjonalnie

systematycznie

systematycznie

nauczyciele

nauczyciele nauczyciele nauczyciele

nauczyciele, świetlica nauczyciele, świetlica nauczyciele, świetlica

(4)

9. Zwracanie uwagi na właściwą postawę uczniów w czasie lekcji, na przerwach, w czasie rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły.

5. Podnoszenie jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

1. Systematyczna kontrola wyników nauczania i zachowania (czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, podnoszenie efektywności

nauczania).

2. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

3. Przeprowadzenie testów diagnozujących style uczenia się.

4. Systematyczna kontrola i analiza frekwencji, kontynuacja programu „Monitorowanie frekwencji"

5. Kontynuacja zabawy – rywalizacji „Nasza klasa ma najlepszą frekwencję”

6. Nagradzanie.

7. Zindywidualizowane i zróżnicowane nauczanie.

8. Różne formy aktywności uczniów w szkole - praca z uczniem szczególnie

uzdolnionym.

- Realizacja projektu „Wars i Sawa”

- Motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych - praca z uczniem wymagającym

szczególnej pomocy - „Wyrównywanie szans". Zorganizowanie zajęć

wyrównawczych.

9. Objęcie pracą wyrównawczą oraz terapią

systematycznie

systematycznie

systematycznie

wrzesień/ cały rok systematycznie systematycznie cały rok

cały rok

cały rok

cały rok cały rok

nauczyciele

nauczyciele, pedagog

nauczyciele, pedagog

nauczyciele, świetlica wychowawcy, pedagog nauczyciele

nauczyciele, psycholog, pedagog, PPP, świetlica

nauczyciele, świetlica

nauczyciele nauczyciele

(5)

pedagogiczną uczniów słabych - wspieranie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną – IPET

11. Ścisły kontakt z rodzicami.

12. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

13. Tworzenie dobrego klimatu wychowawczego.

14. Udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań.

15. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (policjant, strażak, przedstawiciel kultury regionalnej itp.)

16. Kontrola techniki czytania w I i II semestrze nauki w klasach II i III , w klasach I w semestrze II

17. Dokładne przygotowanie uczniów klas III do ogólnopolskiego testu kompetencji CKE, OBUT

18. Współpraca z Biblioteką Publiczną, Domem Kultury, Kinem „Ada", klubem sportowym

„Przyszłość", Domem Kultury „Arsus", przedszkolami przy ul. Rybnickiej i ul.

Potrzebnej

19. Realizacja Projektu Ekonomicznego -

„Ekonomia jest dla wszystkich”

20. Kontynuacja Projektu „eTwinning” dla kl. III

cały rok cały rok cały rok okazjonalnie

początek i koniec roku szkolnego

systematycznie

wg. oferty

nauczyciel prowadzący nauczyciele

nauczyciele nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele klas III

nauczyciele

6. Wdrażanie do wzajemnej życzliwości, koleżeństwa i tolerancji, poczucia własnej wartości i godności, wspólnego

spędzania czasu wolnego.

1. Udział w zabawach organizowanych przez klasę i szkołę, włączanie się w działania związane z pracą Samorządu Uczniowskiego, SKW 2. Rozwijanie zainteresowań - uczestnictwo w

zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią.

cały rok cały rok

organizatorzy, nauczyciel

nauczyciele

(6)

3. Organizowanie wycieczek krajobrazowych, wyjść do kina, teatru, muzeum, filharmonii.

4. Uczenie zasad tolerancji wobec osób innych narodowości i różnych wyznań religijnych.

okazjonalnie

systematycznie

nauczyciele

nauczyciele, świetlica

7. Troska o zdrowie i higienę pracy ucznia

Edukacja prozdrowotna

1. Wdrażanie uczniów do dbałości o higienę osobistą i o własne zdrowie.

2. „Lekki plecak" - kształtowanie prawidłowej sylwetkii postawy dziecka w czasie nauki oraz zabawy.

3. Racjonalna organizacja czasu wolnego ucznia.

4. Higiena psychiczna poprzez stosowanie przerw śródlekcyjnych.

5. Racjonalna organizacja nauki ucznia.

6. Wspólne spożywanie drugiego śniadania- realizacja elementów programu „ Zdrowy styl życia" , akcja „Szklanka mleka", akcja „Owoce w szkole".

7. Rozbudzanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku, sportu i turystyki.

8. Realizacja projektu edukacyjnego KIK/34:

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

9. Organizacja „Tygodnia zdrowia”

10. Propagowanie dodatkowych zajęć „Od zabawy do sportu" oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych na terenie szkoły.

11. Organizowanie dyżurów nauczycielskich.

12. Zapewnienie uczniom klas II możliwości udziału w bezpłatnych zajęciach na pływalni.

systematycznie

wrzesień/systematycznie

cały rok cały rok cały rok cały rok

cały rok cały rok

cały rok I semestr

pielęgniarka szkolna i wychowawcy

nauczyciele, rodzice

nauczyciele, rodzice nauczyciele

nauczyciele nauczyciele

nauczyciele, rodzice

nauczyciele prowadzący, wychowawcy

Dyrekcja

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice

(7)

8. Troska o

bezpieczeństwo uczniów

l. Wdrażanie do przestrzegania regulaminów szkolnych.

2. .Systematyczne wpajanie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i ze szkoły oraz

bezpieczeństwa dziecka w szkole i poza szkołą 3. Realizacja elementów programu „Przemocy

stop” redukcja agresji, przemocy, nietolerancji, zapobieganie wagarom.

4. Monitorowanie wizyjny w celu mobilizacji do poprawnego zachowania

5. Stała obecność nauczycieli z uczniami przez cały czas trwania lekcji i przerw między zajęciami

6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli - dyskusje, szkolenia

7. Promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego opartego na kształtowaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych, doskonaleniu sprawności porozumiewania się z ludźmi i budowania poczucia własnej wartości.

8. Otwarta komunikacja - uczeń, nauczyciel, rodzic, Poradnia Psychologiczno-

pedagogiczna.

9. Położenie nacisku na rozwój zainteresowań -zachęcanie do udziału w zajęciach

pozalekcyjnych szkolnych i pozaszkolnych.

10. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki.

11. Przestrzeganie systemu interwencji wychowawczych, profilaktycznych i kryzysowych i sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia.

systematycznie

systematycznie

systematycznie

cały rok cały rok

zgodnie z ofertą i potrzebami

cały rok w ramach programu nauczania

wg. aktualnych potrzeb

wrzesień i cały rok cały rok

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

Dyrekcja, sekretariat

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele, pedagog, psycholog, PPP

nauczyciele

pedagog

(8)

cały rok Dyrekcja, nauczyciele, pedagog, psycholog

9. Kształtowanie postaw proekologicznych.

1. Udział w akcji Sprzątania Świata.

2. Realizacja elementów Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Ekologicznej.

3. Lektura broszur, tekstów, albumów o treściach propagujących ochronę przyrody.

4. Udział w obchodach Dnia Ziemi.

5. Troska o przyszkolne tereny zielone.

6. Uczestnictwo w zbiórce baterii.

7. Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt wolno żyjących i domowych.

wrzesień cały rok cały rok kwiecień/ maj cały rok cały rok cały rok

nauczyciele nauczyciele

nauczyciele, bibliotekarz

organizatorzy, nauczyciele, nauczyciele

nauczyciel przyrody, wychowawcy, nauczyciele

10. Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i reedukatorem.

1. Ścisła współpraca oraz systematyczny kontakt z rodzicami poprzez organizowanie zebrań i dni otwartych, indywidualnych spotkań 2. Kontakty wychowawcy oraz rodziców z

pedagogiem, psychologiem, reedukatorem, 3. Aktywizacja rodziców.

4. Pedagogizacja rodziców.

5. Rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców

wg. kalendarza zebrań i dni otwartych oraz wg.

potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, świetlica, pedagog

11. Wdrażanie szacunku do osoby patrona szkoły ks. Juliana Chrościckiego

l .Organizowanie lekcji poświęconych

przybliżeniu postaci ks, Juliana Chrościckiego i jego zasług dla mieszkańców Włoch.

2. Zorganizowanie kącików patrona w salach lekcyjnych.

3. Udział w konkursach poświęconych sylwetce patrona

4. Organizacja i czynny udział w obchodach

wrzesień/październik i okazjonalnie cały rok wrzesień

zgodnie z kalendarzem

listopad/ grudzień

nauczyciele

nauczyciele

organizatorzy i nauczyciele

organizatorzy i nauczyciele

(9)

Dnia Patrona dn.8.grudnia.

12. Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz

postawy obywatela Europy i świata.

1.Kształtowanie pojęcia Ojczyzna.

2. Nasza klasa, szkoła - cząstką Ojczyzny.

3. Obowiązki ucznia wobec Ojczyzny.

4. Udział w apelach i uroczystościach szkolnych z okazji rocznic państwowych, wdrażanie do okazywania szacunku symbolom narodowym - właściwa postawa w czasie słuchania hymnu państwowego.

5. Uwrażliwianie na piękno przyrody oraz

kształtowanie aktywnej postawy wobec potrzeby szanowania i ochrony środowiska

przyrodniczego

6. Rozbudzanie miłości do swojego kraju i swojej miejscowości.

7. Aktywny udział w lekcjach języka angielskiego podnoszenie efektywności nauczania.

8. Kształtowanie świadomości - obywatel Polski, Europy, świata.

9. Obchody rocznicy Powstania Styczniowego

cały rok

wg. kalendarza i cały rok cały rok

cały rok

cały rok

cały rok cały rok

cały rok wg. programu

nauczyciele, świetlica nauczyciele, świetlica nauczyciele, świetlica nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele, świetlica nauczyciele języka angielskiego nauczyciele

(10)

PLAN WYCHOWAWCZY KLAS IV – VI na rok szkolny 2013/2014

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

1. Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji.

1. Pogadanki na godzinach wychowawczych, zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 2. Warsztaty profilaktyczne

3. Pogadanki.

4. Spotkania z pedagogiem i psychologiem oraz ze specjalistami z zewnątrz

wg. harmonogramu zależnie od potrzeb

wychowawcy nauczyciele pedagog psycholog Dyrekcja

2. Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie.

1. Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców.

2. Praca w samorządzie szkolnym 3. Godziny wychowawcze.

4. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości patriotyczno- religijnych

5. Wychowanie do życia w rodzinie - zajęcia za zgodą rodziców w kl.V i VI

6. Realizacja Projektu Ekonomicznego -

„Ekonomia jest dla wszystkich”

wg. kalendarza szkoły

wychowawcy nauczyciele opiekun SU Dyrekcja

3. Organizowanie sytuacji

sprzyjających podnoszenie wiary we własne możliwości.

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (uczniowie kl. IV) 2. Przeprowadzenie testów diagnozujących

style uczenia się.

3. Przygotowanie do sprawdzianu w klasie VI 4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych,

organizowanie pracy uczniów zdolnych,

cały rok cały rok

cały rok

wychowawca nauczyciele pedagog psycholog

(11)

realizacja założeń podstawy programowej, praca z uczniem słabym celem

kompensowania deficytów i braków rozwojowych

5. Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, motywowanie do sukcesu oraz nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i uzdolnionych artystycznie

6. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną – IPET

7. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych poprzez działania zmierzające do integracji wszystkich uczniów w klasie.

zależnie od ofert

cały rok

4. Opracowanie obowiązujących w klasach, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania.

1. Przestrzeganie norm szkoły, tworzenie i wzmacnianie pozytywnych relacji międzyludzkich

2. Zapoznanie z zasadami oceniania zachowania - samoocena.

3. Zapoznanie i przypomnienie praw i obowiązków uczniów. Regulaminu

Samorządu Uczniowskiego, Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, PSO, WSO, Monitoring Frekwencji,

4. Kontynuacja programu „Złote przepióreczki”

cały rok

wrzesień wrzesień

wrzesień

wychowawca nauczyciele pedagog

5. Edukacja kulturowa 1. Wyjścia do teatrów, kin, muzeów.

2. Wystawy

3. Realizacja projektu „eTwinning”

4. Realizacja projektu „Tydzień europejski”

zależnie od repertuaru/

wg. ofert

wychowawcy nauczyciele

(12)

6. Dostrzeganie i szanowanie piękna przyrody oraz

kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.

1. Udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych.

2. Wycieczki krajoznawcze - turystyczne.

3. Dbałość o wygląd najbliższego otoczenia.

4. Udział w akcjach „Sprzątanie Świata",

„Dzień Ziemi", „Godzina dla Ziemi", 5. troska o zielone tereny przyszkolne, 6. zbiórka baterii

7. zbiórka zużytych tonerów, pojemników do drukarek atramentowych

wg. harmonogramu wychowawca nauczyciele

7. Poznanie obiektów objętych ochroną historyczną,

przyrodniczą i krajobrazową w regionie.

1. Wycieczki

2. Udział w konkursach.

3. Wystawy.

4. Lekcje przyrody w terenie.

wg. harmonogramu wychowawcy nauczyciele

8. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

1. Obchody Świąt Narodowych poprzez udział w apelach szkolnych oraz uroczystościach na terenie dzielnicy i miasta.

2. Rola symboli narodowych.

wg, kalendarza uroczystości

wychowawcy nauczyciele Dyrekcja

9. Znajomość przeszłości swojego regionu.

1. Poznawanie legend związanych z regionem.

2. Lekcje w terenie, wycieczki.

3. Udział w konkursie „Miejscami Pamięci Narodowej.

4. Udział w uroczystościach patriotycznych w Parku Kombatanta.

5. Uroczyste obchody święta patrona szkoły ks.

Juliana Chrościckiego, przypominanie sylwetki patrona szkoły, tworzenie kącików

wg. harmonogramu

8 grudzień

wychowawca nauczyciele Dyrekcja

Urząd Dzielnicy KS „Przyszłość”

(13)

pamięci o ks. Julianie Chrościckim

10. Znajomość i przestrzeganie ceremoniału szkolnego

1. Respektowanie zasad ceremoniału szkolnego.

2. Właściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych.

3. Znajomość „Hymnu Szkoły".

4. Stosowanie zasad obowiązującego stroju w czasie uroczystości szkolnych.

5. Udział Sztandaru szkoły w ważnych uroczystościach szkolnych i lokalnych.

cały rok

wychowawca nauczyciele Dyrekcja rodzice

11. Znajomość historii swojego kraju.

1. Lekcje przedmiotowe.

2. Udział w ważnych uroczystościach państwowych

3. Promowanie „pozytywnych" przykładów z dziejów narodu polskiego i historii Polski - wzorce historyczne.

4. Obchody rocznicy Powstania Styczniowego

cały rok wychowawca

nauczyciele Dyrekcja

12. Zagospodarowanie czasu

wolnego. 1. Możliwość udziału w Kołach

Zainteresowań

2. Współpraca z Klubem Sportowym

„Przyszłość", Biblioteką Publiczną, kinem

„Arsus” , Domem Kultury „Włochy". „Ada”

3. Organizowanie zajęć w czasie ferii zimowych i letnich.

4. Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu

cały rok okazjonalnie

wychowawca nauczyciele Dyrekcja pedagog

(14)

13. Przekazanie wiedzy na temat troski o własne zdrowie oraz dbałość o wygląd i higienę osobistą.

1. Pogadanki, prelekcje na lekcjach

Wychowawczych nt. aktywnego spędzania czasu wolnego

2. Zapewnienie opieki pielęgniarki

3. Realizacja elementów programu „ Wiem co jem", zajęcia SKS, udział w zawodach sportowych

4. Spotkania z psychologiem, pedagogiem.

5. Realizacja projektu edukacyjnego KIK/34:

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

6. Organizacja Tygodnia zdrowia.

wg. harmonogramu

cały rok cały rok wg. potrzeb

wychowawca nauczyciele Dyrekcja pedagog psycholog pielęgniarka

14. Zachowanie bezpieczeństwa oraz zapobieganie agresji i niedostosowaniu społecznemu.

1. Przestrzeganie zasad BHP na lekcjach, w czasie przerw i wycieczek, organizowanie dyżurów nauczycielskich

2. Realizacja programu „ Bezpieczna i Przyjazna szkoła", realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki

3. Wychowanie komunikacyjne- Karta Rowerowa

4. Pogadanki na godzinach wychowawczych, ze Strażą miejską, przestrzeganie systemu interwencji wychowawczych, eksponowanie sposobów i form poszukiwania pomocy

cały rok/ systematycznie

wg. harmonogramu

wychowawca nauczyciele Dyrekcja pedagog psycholog Straż Miejska

(15)

15. Pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i

hierarchizacji systemu wartości.

1. Prelekcje i pogadanki na temat tolerancji 2. Lekcje języka polskiego, religii ukazujące -

wzorce osobowe w literaturze i w świecie współczesnym

3. Akcje charytatywne

4. Podnoszenie kultury osobistej uczniów- utrwalanie form grzecznościowych

cały rok wychowawca

nauczyciele Dyrekcja

16. Integrowanie rodziców o angażowanie ich do pracy na rzecz klasy i szkoły

1. Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach.

2. Lekcje otwarte z udziałem rodziców 3. Spotkania z wychowawcą w innej formie

pozbawionej bariery nauczyciel – rodzic.

wychowawca nauczyciele Dyrekcja pedagog

17. Wprowadzenie nowej podstawy programowej dla klas V.

1. Udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach metodycznych.

2. Prowadzenie diagnozy umiejętności i

wiadomości uczniów na początku i pod koniec roku szkolnego w kl. V

4. Zapoznanie rodziców z zagadnieniami nowej podstawy programowej.

Wg harmonogramu wychowawcy nauczyciele

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :