• Nie Znaleziono Wyników

K R A K O W IE S P R A W O Z D A N I E K R A K Ó W M C M X X V I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "K R A K O W IE S P R A W O Z D A N I E K R A K Ó W M C M X X V I"

Copied!
54
0
0

Pełen tekst

(1)

) lilB L J O F I L C K R A K O W I E

S P R A W O Z D A N I E

K R A K Ó W

T O W A R Z Y S T W O M IŁ O Ś N IK Ó W K S IĄ Ż K I M C M X X V I

(2)

PIERWSZY ZJAZD

(3)

n ? 3oh?>

(4)

9*6tdesXsg, f?**S& cS(r

-tr * T t? * it* u ■ 4 v y ■■ • A v~

■%*Ui*<.- ¿ k J U £ $ * w ł& *,* 'r*~> - £ -

P I E R W S Z Y Z J A Z D B I B L J O F IL Ó W P O L S K IC H W K R A K O W I E

28— 30 C Z E R W C A

1 9 2 5

S P R A W O Z D A N I E

K R A K Ó W

T O W A R Z Y S T W O M IŁ O Ś N IK Ó W K S IĄ Ż K I M C M X X V I

(5)

O D B IT K A Z V I. Z E S Z Y T U „ S I L V A R E R U M " W Y T Ł O ­ C Z O N A IV 35O E G Z E M P L A R Z A C H IV D R U ­

K A R N I W. L . A N C Z Y C A I SP.

W K R A K O W IE

Biblioteka

Uniwersytetu Gdańskiego

*11 00 816964

*

! k ś 0*1 \ R O I !

1100816964

(6)

T R E Ś Ć :

J ó z e f G ry c z : P ie rw s z y Z ja z d B ib ljo - f iló w P o ls k ic h w K r a k o w ie . . . . S k ła d o s o b o w y P ie rw s z e g o Z ja z d u B i- b ljo filó w P o l s k i c h ...

U c h w a ły P ie rw s z e g o Z ja z d u B ib ljo f iló w P o ls k ic h ...

D a r y zło żo n e u c z e s tn ik o m P ie rw s z e g o Z ja z d u B ib ljo f iló w P o ls k ic h . . . . S p ra w o z d a n ie K a s o w e K o m ite tu u rz ą ­ d zającego P ie rw s z e g o Z ja z d u B ib ljo ­ f iló w ...

s tr.

7 — 2 2

23—31 33—39

4 1 — 47

49—51

(7)
(8)

JÓZEF GRYCZ

P IE R W S Z Y Z J A Z D B I B L J O F IL Ó W

P O L S K IC H W K R A K O W I E

(9)
(10)

P ie rw s z y nasz Z ja z d sta ł się w y d a ­ rzeniem , z k tó re g o m oże m y b yć d u m n i.

N ie b y ło to zd aw kow e zebranie zapo­

znaw cze a n i napuszony, a p u s ty k o n g re s sn ob ów d la za spo kojen ia w łasn ej p ró ż ­ n ości — znaczenie i pow aga je g o w y s u ­ nęła ru c h b ib ljo fils k i na s ta n o w isko s tra ż n ik a p e w n ych id e a ln y c h d ó b r na ­ ro d u , a u ch w a ły, na n im p ow zięte , n ie p o w in n y p rz e jś ć bez s k u tk ó w , sięg ają ­ cych g łę b o k o w nasz «św iat k s ią ż k i» . T a k w y s o k ie p ojęcie o znaczeniu Z ja zd u m ają n ie ty lk o b ib ljo file . L ic z n e , bo n ie o m a l we w s z y s tk ic h p o w a ż n ie j­

szych d z ie n n ik a c h ogłoszone s p ra w o ­

zdania nacechowane są z ro z u m ie n ie m

p o trz e b y i k u ltu ra ln e g o znaczenia z o rg a ­

nizo w an eg o m iło ś n ic tw a k s ią ż k i. U z n a ­

n ie i ż y c z liw o ś ć d la Z jazd u za d o k u m e n ­

to w a ła i zagranica, p rz y s y ła ją c depesze

(11)

i p ism a g ra tu la c y jn e oraz p ię k n e i w a r­

to ścio w e d a ry d la je g o u c z e s tn ik ó w . Że d la p o czyn a ń m iło ś n ik ó w k s ią ż k i nie o b ja w ili w iększego z ro z u m ie n ia n a jb a r­

d z ie j za in te re so w a n i p ro d u c e n c i k s ią ż k i, księgarze p o ls c y — z n ie lic z n e m i w y ją t­

k a m i— n ie m oże nas d z iw ić . C zyż p rz e ­ ja w e m tego samego ospalstw a n ie b y ła

obojętność, ja k ą o k a z a li naw et wobec w ydaw anego d la ic b g łó w n ie k o rz y ś c i

P rze w o d n ika księgarskiego? Z ato p ra w -

d z iw e m i p ro p a g a to rk a m i b ib ljo fils tw a o k a za ły się k ra k o w s k ie d ru k a rn ie . W y ­ konane b e zin te re so w n ie p ię k n e w y d a w ­ n ic tw a p a m ią tk o w e s p ra w iły , iż Z ja z d s ta ł się p o n ie k ą d tu rn ie je m d ru k a rs k im i w o ln o się spodziewać, że następne z ja z d y będą terenem — n arazie je d y n y m po u p a d k u G ra fik i p o ls k ie j — g d zie o fi­

c y n y nasze będą m o g ły w ykaza ć sw oje u z d o ln ie n ie w w y k o n y w a n iu k s ią ż k i

« pięknej».

A b y n ależycie ocenić znaczenie Zjazdu, trz e b a za stan ow ić się nad je g o celem

io

(12)

i zadaniam i, ja k ie sobie p o s ta w ił, nad je g o składem , p rze b ie g ie m i p o w z ię te m i

u chw ała m i.

Cel i zadania o kre śla ściśle, p rz e d ru ­ ko w a n a w S ilv a Rerum. 5, odezwa K o m i- te tu O rga niza cyjne go , podnosząca s łu ­ sznie, że naszem u ru c h o w i b ib ljo f il- s k ie m u b ra k n ie spo rne go u ję cia je g o zadań, b ra k w y ty c z n y c h dróg, b ra k p rz e ­ m yślanego p la n u d zia ła n ia i w s p ó łd z ia ­ łania. O tóż te b ra k i m ia ł Z ja z d usunąć.

S k ła d je g o , zw łaszcza p o d w zglę de m d o b o ru u c z e s tn ik ó w , daw ał pew ną rę ­ k o jm ię , że cel będzie o sią g n ię ty. W lic z ­ b ie p rz e s z ło 150 u c z e s tn ik ó w z n a jd o ­ w a li się n a jp o w a ż n ie js i p rze d sta w icie le w s z y s tk ic h p o ls k ic h zrzeszeń b ib ljo f il- skich, b y li tu w y tra w n i znaw cy, w y p ró ­ b o w a n i m iło ś n ic y k s ią ż k i, lu d z ie o u g ru n - to w an em im ie n iu i u zn a n ych zasługach na tern p o lu , i b y li i m ło d z i, p e łn i szla ­ chetnego zapału i n ajle p szych chęci w y ­ zn a w cy ty c h sam ych ideałów .

P rze bieg Zjazdu, u ję ty w o b m y ś lo n y

u

(13)

p rze z K o m ite t p ro g ra m , zdążał do ro z ­ w iąza nia zaznaczonych w o d e z w ie zadań.

C h o d z iło g łó w n ie o d w ie rz e c z y : o z b li­

żenie się i w zajem ne zapoznanie, za­

ró w n o p o szcze gó ln ych to w a rz y s tw b i- b ljo fils k ic h , ja k ic h c z ło n k ó w , a po d r u ­ g ie o w e w n ę trzn e z o rg a n iz o w a n ie n a ­ szego ru c h u b ib ljo fils k ie g o . Pierw sze zadanie ro z w ią z a n o k u o g ó ln e m u chyba za do w o len iu. Z e b ran ia to w a rz y s k ie , w y ­ cieczka do Suchej, k w a te ry u k r a k o w ­ s k ic h b ib ljo filó w d a ły dość sposobności do w y m ia n y m y ś li i zapoznania się

« b ra tn ic h dusz b ib ljo fils k ic h » . A tm o s ­ fera b y ła szczera i ciepła, h u m o r i bez- z ło s liw a sa tyra ś w ię c iły tr iu m fy na ze­

b ra n ia c h to w a rz y s k ic h .

S praw a o rg a n iz a c ji w e w n ę trz n e j nie w yp a d ła ta k p o m yśln ie , ja k za po zna w ­ cza. N a pocieszenie m ożem y je d n a k ju ż tu podnieść, że zato u c h w a ły Z ja z d u p b ję ły n ie o cze kiw a n ie s z e ro k i zakres i w y s z ły daleko poza ram y, zakreślone p ro gram e m . P oniew aż K o m ite t O rg a n i­

zm

(14)

z a c y jn y p o ło ż y ł g łó w n y n acisk na za­

p o z n a n ie się b ib ljo filó w , n ie p rz e w id z ia ł sp ecjaln ych refe ra tó w p ro g ra m o w y c h , k tó re b y o d p o w ie d n io w y ś w ie tliły cel, za ­ d a n ia i sposób o rg a n iz a c ji p o ls k ie g o b i- b ljo fils tw a , z k tó ry c h d a ły b y się w ysn u ć zasadnicze w ty m k ie r u n k u w n io s k i do u c h w a ły . N ie m n ie j m ożna b y ło ju ż na ty m p ie rw s z y m Z je ź d z ie p o ło ż y ć n a j­

o gó ln ie js z e p o d w a lin y p o d b udow ę o rg a ­ n iz a c ji zrzeszeń b ib ljo fils k ic h zapom ocą u s ta lo n y c h p rze z prezesów p o szcze g ó l­

n y c h to w a rz y s tw w n io s k ó w p o d s ta w o ­ w ych, k tó re z o s ta ły b jr expTciesidio p rze d- ło ż o n e do u chw ały. Z u c z e s tn ik ó w Z ja ­ zd u zaś nie m ó g ł n ik t z ta k im w n io s k ie m w ystą pić, s k o ro naw et w n ie sio n e ex p rae-

std io na w to rk o w e m p o p o łu d n io w e m p o ­

sied zen iu n ie z o sta ły z p o w o d u b ra k u czasu poddane d y s k u s ji i m usiano p o ­ przestać na ic h o d c z y ta n iu !

Poza tem je d n a k p rz e b ie g Z jazd u b y ł nader u da tny, a co najw ażniejsza, prze z cały czas napięcie zainteresow ania n ie

13

(15)

o sła bło a ni na ch w ilę. J u ż na p ie rw sze m p o w ita ln e m z e b ra n iu to w a rz y s k ie m w so - b otę 27 czerw ca zapanow ała h a rm o n ja i serdeczna atm osfera n icze m p rze z ca ły p rz e c ią g Z ja z d u n ie zmącona. O tw a rto Z ja z d in a u g u ra c y jn e m zebraniem wT n ie ­ d zie lę w L e c to riu m B ib ljo te k i J a g ie llo ń ­ skie j, a n a s tró j ja k i się tu w y tw o rz y ł, b y ł napraw dę u ro c z y s ty . W y w o ła ły go p ię ­ kn e m o w y i pełen p o e tyczn e j zadum y, liry z m e m szczerego u czucia p rz e p o jo n y i w w y tw o rn ą fo rm ę u ję ty re fe ra t p. Ste­

fana Dem bego, dający ż y w y obraz d z ie ­

jó w m iło ś c i do k s ią g w Polsce od śred ­

n io w ie c z a aż p o nasze czasy. Po ze b ra n iu

zw ie d zo n o B ib ljo te k ę J a g ie llo ń s k ą p o d

p rz e w o d n ic tw e m d ra W . G ie le ckieg o,

a następnie W y s ta w ę O praw , u rzą dzo ną

w M u z e u m N aro d o w e m . R zeczow ych

o bjaśn ień u d z ie la ł o rg a n iz a to r w ysta w y,

D r Stefan K o m o rn ic k i. Po p rz e rw ie

obiadow ej z g ro m a d z ili się u cz e s tn ic y

Z ja z d u w obszernej c z y te ln i B ib ljo te k i

M u z e u m P rzem ysłow ego, g dzie po p o-

(16)

w ita n iu ic h p rze z d y re k to ra M uzeum , in ż. E . T o ra , w y s łu c h a li refe rató w . K a r o l H o m o la cs, p ro f. k ra k o w s k ie j S z k o ły P rz e m y s łu A rty s ty c z n e g o , w y g ło s ił w sze ch stro n n ie o p ra co w a n y i p rz e m y ­ ślan y o d c z y t na te m a t e s te ty k i k s ią ż k i, p oddając szczegółow ej a n a lizie e le­

m en ty, ja k ie skła d a ją się na c a ło k s z ta łt k s ią ż k i i staw iając szereg p o s tu la tó w 0 w y s o k ie j w a rto ści, n o w y c h ca łkie m , a je d n a k p o d św ia d o m ie odczu w a nych p rze z n ie jed ne go z m iło ś n ik ó w p ię k n e j k s ią ż k i. Z k o le i ks. D r E . M a jk o w s k i, d y r. B ib ljo te ld D ie c e z ja ln e j w P o zn a n iu , p rz e d s ta w ił w p la s ty c z n y m o brazie życie 1 b ib ljo fils k ie z a m iło w a n ia k a n o n ik a k a p itu ły p o z n a ń s k ie j X V stulecia, M i ­ k o ła ja z K o ścian a. N a k o n ie c D r Stefan R y g ie l, d y r. B ib ljo te k i P u b lic z n e j i U n i­

w e rs y te c k ie j w W iln ie , d a ł z w ię z ły zarys b ib ljo fils tw a w ile ń s k ie g o w X V I —X V I I I stuleciach, zw łaszcza k u lt u k s ią ż k iw k la ­ sztorach, tu d z ie ż w ś ró d ta k ic h je j m i­

ło ś n ik ó w ja k Z y g m u n t A u g u s t, Sapie-

15

(17)

ko w ie , Pacow ie i in n i. S zko da ty lk o , że do p o k a z u o m a w ia nych z n a kó w b ib ljo - te cznych n ie u ż y to p ro je k c ji ś w ie tln e j, k u czem u m ó g ł p o s łu ż y ć aparat, z n a jd u ­ ją c y się w M u z e u m P rzem ysłow em . Ż a ­ ło w a n o rów nie ż, że b ra k czasu u n ie m o ­ ż liw ił d jrskusję nad refe rata m i, porusza- ją c e m i ty le ż y w o tn y c h i każdego b ib łjo - fila in te re s u ją c y c h zagadnień. N ie w ą t­

p liw ie je d n a k bodaj o g ło s z o n y d ru k ie m o d c z y t p ro f. H o m o la csa o d b ije się echem na łam ach S ilv a R erum i in n y c h czaso­

p ism , k tó ry m n ie o b o ję tn ą je s t estetyka k s ią ż k i. Po referatach obecni w ś ró d c z ło n k ó w Z ja z d u m iło ś n ic y e x lib ris u ze­

b r a li się n a sp e cja ln e m p osiedzeniu, w y- p e łn io n e m w y m ia n ą m y ś li i — z n akó w b ib ljo te c z n y c h .

Po d n iu ta k p ra c o w ic ie spędzonym , m iły m o d p o c z y n k ie m b y ła w y c ie c z k a do Suchej, u rzą dzo na w p o n ie d z ia łe k d la zw ied zen ia p ię k n e j i zasłużoną sław ą ju ż cieszącej się b ib ljo te k i d a w n ie j h r. B ra- n ic k ic h , dziś h r. T a rn o w s k ic h . B ib ljo -

(18)

te ka rz ta m tejszy, D r J. K ossek, o p ro ­ w a d z ił u c z e s tn ik ó w Z ja z d u po p rz e p e ł­

n io n y c h n ie lad a ska rb am i salach b ib ljo - tecznych, c h a ra k te ry z u ją c rów no cze śnie bogate zasoby k s ię g o z b io ru i je g o dzieje, a w k ró tc e pote m D r D o b rz y ń s k a -R y - b ic k a w y g ło s iła o d c z y t o b ib ljo te c e k o - ście szyń skie j w W ie lk o p o ls c e . Z p r z y ­ jęcia , ja k ie w S uchej g ościom z g oto w an o w idać, że szlachetne u k o c h a n ie k s ią ż k i o tw ie ra na oścież serca p ra w d z iw y c h b ib ljo filó w i każe im z radością d z ie lić się tą w s p ó ln ą «kochanką». N ie s te ty n ie ­ w ie le je s t u nas b ib ljo te k p ry w a tn y c h , do k tó ry c h w ła ścicie le ic h z ta ką g o to ­ w ością i o fia rn o ś c ią o tw ie ra lib y podw oje, naw et w im ię n a u k i! Sucha ś w ie ci tu w y ­ ją tk o w y m splendorem . P. J u lju s z T a r ­ n o w s k i u m ia ł s p ra w ić b ib ljo filo m ś w ie ­ tn ą ucztę duchow ą. N ic w ię c d z iw ­ nego, że w racano do K ra k o w a w ś ró d w esołego g w a ru i n a s tro ju , k tó r y na w s p ó ln e j w ie c z e rz y w y tw o r z y ł ta k se r­

deczną atm osferę, że zdaw ało się, iż

(19)

w szyscy znają się i ko c h a ją naw zajem oddawna.

A le cze kał jeszcze d zie ń n ajcięższy i n a jw a ż n ie js z y zarazem. M ia n o ro z w ią ­ zać d ru g ą zasadniczą k w e s tję Z ja z d u : zadecydować o o rg a n iz a c ji w e w n ę trz n e j p o ls k ie g o ru c h u b ib ljo fils k ie g o i n a k re ­ ś lić p ro g ra m d z ia ła n ia w p rz y s z ło ś c i.

O cze kiw a no o d p o w ie d n ie g o prze z k ie ­ ro w n ik ó w Z ja z d u opracow anego p la n u i zasadniczych w y ty c z n y c h w ty m k ie ­ ru n k u , ale w n io s k i, p rze d sta w io n e ex

p ra e sid io na p osiedzeniach w to rk o w y c h ,

n ie w y k a z a ły dążności do je d n e g o na ­ czelnego celu. Jest w n ic h z w s z y s tk ie g o po trosze, lecz b ra k ó w ru c h u b ib ljo f il­

skieg o w y m ie n io n y c h w odezw ie K o m i­

te tu w ła ś c iw ie n ie poruszają. B ra k o m ty m będzie zatem m u sia ła za ra dzić u s ta ­ n o w io n a i w yb ra n a p rze z Z ja z d Rada B ib ljo fils k a , ja k k o lw ie k n ie o k re ś lo n o zu p e łn ie a ni je j zadań, a ni zakresu d z ia ­ łania. W n io s e k , aby p e łn iła przede- w s z y s tk ie m fu n k c ję k o m ite tu , p rz y g o to -

18

(20)

w ującego ka żdo ra zow e zja z d y i b y ła w y k o n a w c ą ic h u c h w a ł — upadł. C ha­

ra k te r nadają je j je d y n ie c z ło n k o w ie , p rz e w o d n ic z ą c y p o szcze gó ln ych z rz e ­ szeń b ib ljo fils k ic h : PP. S. D e m b y (W a r­

szawa) prezes, K . W itk ie w ic z (K ra k ó w ), F . B ie sia d ecki (L w ó w ), ks. D r E . M a j­

k o w s k i (Poznań), Z. K lu k o w s k i (Za­

mość), S. P. K o c z o ro w s k i (Paryż), oraz PP .: D r L . B e rn a c k i (L w ó w ), E . Chwa- le w ik (W arszaw a) i D r S. R y g ie l (W iln o ).

Są to w s z y s tk o je d n o s tk i znane n ie -

ty lk o ja k o w y b itn i b ib ljo file , ale p rze-

d e w szystkie m ja k o lu d z ie , za jm u ją c y

pow ażne w społeczeństw ie stanow iska,

dający pew ną rę k o jm ię , że p od ję te przez

n ic h k r o k i będą nie zaw o dn ie p rz e m y ­

ślane i skuteczne. W o b e c tego, że Z ja zd

n ie o k re ś lił zakresu d z ia ła n ia i c h a ra k ­

te ru R ady, pozostaje o tw a rtą kw estja,

cz y będzie ona m ia ła p ra w o i m ożność

n a d ro b ie n ia tego, czego Z ja z d za nie ­

dbał, czy będzie m o g ła u s ta n o w ić i z g ó ry

n a rz u c ić ja k ie ś ra m y o rg a n iz a c y jn e , re-

(21)

g u lu ją c e s to s u n k i w zajem ne p oszcze gó l­

n y c h zrzeszeń b ib ljo fils k ic h do siebie i do R ady, oraz u s ta lić i w skazać je d n ą w s p ó ln ą drogę na przyszłość. K w e s tje te ro z s trz y g n ie zapewne n astępny Z jazd, k tó r y m a odbyć się w W arszaw ie, do tego czasu zaś R ada kie ro w a ć się będzie m u sia ła tym cza so w ym re g u la m in e m przez siebie u s ta n o w io n y m , k tó r y p rz y ­ s z ły Z ja z d będzie m u s ia ł rozw ażyć.

T e n Z ja z d p o k u s i się też n ie w ą tp liw ie o p o s ta no w ie n ie , je ż e li n ie ro z s trz y ­ g n ię c ie k w e s ty j zasadniczych: czem ma b y ć u nas b ib ljo fils tw o i ja k n ależy je p ie lęg no w ać i ro z w ija ć .

Z in n y c h w n io s k ó w o g ó ln y m a plau ­ zem cieszy się zapewne życzenie, aby czasopism o E x lib ris b y ło w p rz y s z ło ś c i o g ó ln y m organem b ib ljo fils tw a , p o l­

skiego, u ła tw i to b o w ie m gospodarczą stro n ę tego w y d a w n ic tw a , k tó re stało się p ow ażnem i w ym agającem znacz­

n y c h k o s z tó w a rc h iw u m naukow em . P o ­ n iew aż zaś E x lib ris m oże w y c h o d z ić

20

(22)

t y lk o w dość zn aczn ych i n ie dających się z g ó ry o k re ś lić odstępach czasu, za­

te m sp ra w y a ktualne, zw iązane z b ie ­ żącym ru ch e m b ib ljo fils k im , oraz a rty ­ k u ły charakterem , zakresem czy celem s w ym do E x lib ris u się n ie nadające, będzie m ożn a um ieszczać w S ilv a Re­

ru m , k t ó r a — a c z k o lw ie k pozostaje o r ­

ganem T o w a rz y s tw a M iło ś n ik ó w K s ią ­ ż k i w K ra k o w ie , — c h ętn ie o tw o rz y swe ła m y d la w s z y s tk ic h , p ra gn ących się w y ­ p ow iedzieć, księ g o zn a w có w i m iło ś n i­

k ó w k s ią ż k i.

Z uchw ał, p o w z ię ty c h na Z je źd zie szczególnie w ażną je s t k w e s tja w p ły ­ n ię c ia na w y g lą d z e w n ę trz n y k s ią ż k i w spółczesnej z je d n e j s tro n y , oraz o p ie k i i k o n s e rw a c ji k s ią ż k i starej z d ru g ie j s tro n y . T u n ależy działać b e z z w ło c z n ie z energją, god ną ta k w ażn ych spraw.

T o s tw ie rd z e n ie niechaj w y s ta rczy, n ie m iejsce b o w ie m w k r ó tk im rz u c ie o ka na d y sku sję nad p rze kaza ne m i R adzie B ib lj o fils k ie j w n io s k a m i, tru d n e się

21

(23)

p rze cie ż w strzym a ć, b y jeszcze raz n ie w y ra z ić żalu, że o b ra d y rzeczow e p rz e ­ su n ię to na d zie ń o statni, prze z co u n ie ­ m o ż liw io n o w ła ś c iw ie w o ln e w n io s k i u c z e s tn ik ó w .

N ie m n ie j je d n a k p o k ło s ie Z ja z d u je s t o b fite i n ależy spodziew ać się, że n ie ­ d łu g o b ę d zie m y c z e k a li na je g o s k u tk i.

22

(24)

S K Ł A D O S O B O W Y P IE R W S Z E G O Z J A Z D U B I B L J O F I L Ó W

P O L S K IC H

(25)

»

(26)

P R E Z Y D J U M P IE R W S Z E G O Z J A Z D U B I B L J O F I L Ó W P O L S K I C H W K R A K O W I E 2 8 — 30 C Z E R W C A 1925.

Prezes h o n o r o w y : Franciszek Biesiadecki ( L w ó w ). P rz e w o d n ic z ą c y : Stefan Demby (W a r­

szawa).

Z a s tę p c y p rz e w o d n ic z ą c e g o : L u d w ik B e r- nacki (L w ó w ), E d w a rd Chwalewik (W a rs z a w a ), S tan isła w P . Koczorowski (P a ry ż ), Zygm unt K lukow ski (Zam ość), Ks. E dm und M ajk o w s k i (P o zn a ń ), Stefan Rygiel (W iln o ), K a zim ie rz

W itkiew icz ( K r a k ó w ) .

S e k re ta rz e : Z y g m u n tM o c a rs k i ( T o ru ń ), W a­

lenty P iaskow ski (Ł ó d ź ), H e nryk Szeryński (W a r­

szawa).

U C Z E S T N IC Y P IE R W S Z E G O Z J A Z D U B I B L J O F I L Ó W P O L S K I C H W K R A K O W I E : d ’A b a n c o u rt de F ra n q u e v ille , H e le n a ( K r a k ó w ,

A k a d e m ja U m ie ję tn o ś c i).

A n c z y c , W a c ła w ( K r a k ó w , S tu d e n c k a 14).

B a r, A d a m ( K r a k ó w , B ib ljo te k a J a g ie llo ń s k a ).

B a ra n , W ła d y s ła w ( K r a k ó w , A k a d e m ja U m ie ­ ję tn o ś c i).

B e d n a rs k i, ks. S ta n is ła w ( K r a k ó w , K o p e r ­ n ik a 26).

25

(27)

B e rn a c k i, L u d w ik ( L w ó w , O sso lin e u m ).

B ie s ia d e c k i, F ra n c is z e k ( L w ó w , A . P o to c ­ k ie g o 50).

B irk e n m a je r, A le k s a n d e r ( K r a k ó w , B ib ljo te k a J a g ie llo ń s k a ).

B o c h n a k , A d a m ( K r a k ó w , R a d z iw iłło w s k a 50).

B o s s o w s k i, J a n (P oznań, U n iw e rs y te t).

B u c z k o w s k i, J a n (W a rsza w a , H o ż a 59).

B y s tro ń , J a n S ta n is ła w ( K r a k ó w , K o c h a n o w ­ s k ie g o 19).

C h m ie l, A d a m ( K r a k ó w , A r c h iw u m A k t ó w D a w n y c h M ia s ta K r a k o w a ).

C h w a le w ik , E d w a r d (W a rsza w a , L ite w s k a 12).

C ie c h a n o w s k a , M a r ja ( K r a k ó w , B ib ljo te k a J a g ie llo ń s k a ).

C z e rn e c k i, J a n ( K r a k ó w , R y n e k 20).

C z o ło w s k i, A le k s a n d e r ( L w ó w , A r c h iw u m M ie j­

skie ).

D e m b o w a , L e o n ty n a (W a rs z a w a , C h m ie ln a 55).

D e m b y , S te fa n (W a rs z a w a , C h m ie ln a 55).

D e m e try k ie w ic z , M ie c z y s ła w ( K r a k ó w , B ib ljo ­ te k a J a g ie llo ń s k a ).

Des L o g e s , M a r ja n (L w ó w ', B ib ljo te k a U n iw e r ­ s y te c k a ).

D o b rz y c k i, J e rz y ( K r a k ó w , Z w ie rz y n ie c k a ).

D o b rz y ń s k a -R y b ic k a , L u d w ik a (P oznań, Sew.

M ie lż y ń s k ie g o 27/28).

D o liń s k i, J a ro s ła w ( K r a k ó w , ś. B ro n is ła w y 15).

F e lle r, B ro n is ła w ( K r a k ó w , B o sa cka 28).

F ig n a , Jó ze f ( K r a k ó w , C zysta 15).

26

(28)

F o lk ie r s k i, W ła d y s ła w ( K r a k ó w , Z y b lik ie w ie ż a , d o m P K O ).

F o rm a n o w ic z , ks. L e o n (M o d lis z e w k o , w o j.

P o z n a ń s k ie ).

G a b e rle , E u s ta c h y ( L w ó w , B ib ljo te k a U n iw e r ­ s y te c k a ).

G e rm a in , W a n d a (W a rsza w a , H o ż a 72 m . 6).

G ie le c k i, W o jc ie c h ( K r a k ó w , B ib ljo te k a J a g ie l­

lo ń s k a ).

G iż y c k a , J a n in a ( K r ó le w s k a H u ta ).

G ra b o w s k i, W ła d y s ła w ( K r a k ó w , M u z e u m P rz e m y s ło w e ).

G ro d y ń s k i, J a n ( K r a k ó w , B a to re g o 1).

G ry c z , Jó ze f ( K r a k ó w , B ib ljo te k a J a g ie llo ń s k a ).

G r z y w iń s k i, J a n ( K r a k ó w , K a rm e lic k a ).

H a ła c iń s k i, K a z im ie rz ( K r a k ó w , A k a d e m ja U m ie ję tn o ś c i).

H a n a sz, J ó z e f (P oznań).

H a n d e ls m a n ó w n a , H e le n a (W a rsza w a , P ró ż n a 8 m . 1).

H e itz m a n , M a r ja n ( K r a k ó w , M u z e u m C z a rto ­ ry s k ic h ).

H o m o la c s , K a r o l ( K r a k ó w , M u z e u m P rz e m y ­ sło w e ).

H u s a rs k i, W a c ła w (W a rsza w a , S e w e ry n ó w 5).

J a h o d a -Ż ó łto w s k i, R o b e rt ( K r a k ó w , G o łę b ia 4).

K a m ie ń s k i, L u c ju s z (W a rs z a w a , K r z y w e K o ło 14 m . 3).

K lu k o w s k i, Z y g m u n t (Szczebrzeszyn, w o j. l u ­ b e lskie ).

27

(29)

K lu g e r , W ła d y s ła w ( K r a k ó w , S o b ie s k ie g o 10).

K o c z o ro w s k i, S ta n is ła w P io t r (P a ris, Q u a i d ’O rlé a n s 6).

K o m o r n ic k i, S te fa n ( K r a k ó w , D ę b n ik i) . K o p c z e w s k i, W ła d y s ła w (W a rsza w a ).

K o p e ra , F e lik s ( K r a k ó w , Ł ę c z y c k a ).

K o s s e k , J a n (S u ch a , Z a m e k ).

K ra s ic k a , J a d w ig a ( K r a k ó w ) .

K ra s iń s k i, E d w a r d (W a rs z a w a , F r e d r y 6).

K r u c z k o w s k i, Ł u k a s z ( K r a k ó w , M a ły R y n e k 8).

K u g lin , J a n (P oznań).

K u n z e k , H e n r y k ( K r a k ó w , A k a d e m ja S z tu k P ię k n y c h ).

K u s z o w a , M a r ja ( K r a k ó w , A k a d e m ja G ó rn ic z a ).

L e n a r t, B o n a w e n tu ra (W iln o , Z a m k o w a i i).

L e p s z y , L e o n a rd ( K r a k ó w , B ra c k a 13).

L e w e s ta m , L u d o m ir (W a rs z a w a , C h m ie ln a 55).

L e w ic k i, K a z im ie r z (Z am ość, G im n a z ju m m ę ­ skie).

Ł a s k i, J ó z e f (W a rs z a w a , D łu g a 47 m . 13).

Ł a z a rs k i, Z y g m u n t (W a rsza w a , B ra c k a i8 m . 39).

Ł o p a c iń s k i, W in c e n ty (W a rsza w a ).

Ł o p ie ń s k i, Ig n a c y (W a rsza w a ).

Ł o ś , J a n ( K r a k ó w , K a p u c y ń s k a 7).

M a d le ro w a , W a n d a (Zam ość, G im n . że ń skie ).

M a jk o w s k i, ks . E d m u n d (P o zn a ń, W ie ż o w a 1).

M a rc z a k , M ic h a ł ( D z ik ó w , Z a m e k ).

M ę k ic k i, R u d o lf ( L w ó w , M u z e u m J a n a I I I ) . M in d e r , I z y d o r ( K r a k ó w , G o łę b ia 3).

M o c a rs k i, Z y g m u n t (T o r u ń , W y s o k a 12).

28

(30)

M o m id ło w s k i, ks. S te fa n (P rz e m y ś l).

M o r tk o w ic z , J a k ó b (W a rs z a w a , K s ię g a rn ia , u l. M a z o w ie c k a ).

M u c z k o w s k i, J ó z e f ( K r a k ó w , K a r m e lic k a 3).

M u z e u m M ie js k ie (Ł ó d ź ).

M u z e u m P rz e m y s ło w e ( K r a k ó w , S m o le ń s k a 9).

M u z e u m W ie lk o p o ls k ie (P oznań).

O k o n ie w s k i ks . (P oznań).

O ssecki, W ik t o r (P o zn a ń, P rz e m y s ło w a 28 a).

P a g a cze w ski, J u lja n ( K r a k ó w , F lo r ja ń s k a 40).

P ia s k o w s k i, W a le n ty (Ł ó d ź ).

P ie k a rs k i, K a z im ie rz ( K r a k ó w , B ib ljo te k a J a ­ g ie llo ń s k a ).

P ru s z y ń s k i, Z e n o n ( K r a k ó w , P ija rs k a ).

P r z y p k o w s k i, T a d e u s z ( K r a k ó w , L e n a r to ­ w ic z a 9).

R a a b e , T a d e u s z Jan.

R a b s k a , Z u z a n n a (W a rs z a w a , K ra k .-P rz e d - m ie ś c ie 5).

R e tz ó w n a , H e le n a (P oznań).

R o b e l, J a n ( K r a k ó w , K o p e r n ik a 7).

R o s iń s k i, H e n r y k (Zam ość).

R u ś k ie w ic z , T o m a s z (W a rsza w a ).

R y g ie l, S te fa n ( W iln o , B ib ljo te k a U n iw e r ­ s y te c k a ).

R z ą c ó w n a , B o le s ła w a ( K r a k ó w , św . G e rtr u d y 4).

S ch le y e n , W ło d z im ie rz ( K r a k ó w , P o to c k ie g o 3).

S e m k o w ic z , A le k s a n d e r ( L w ó w , K a d e c k a 4).

S ła p a , A le k s a n d e r ( K r a k ó w , K s ię g a rn ia Ge­

b e th n e ra i W o lffa ).

(31)

S o k u ls k i, J u s ty n ( K r a k ó w , S z la k 19).

S te rz y ń s k i, T a d e u s z (W a rsza w a , P o d w a le 17/41).

S tra s ik , F ra n c is z e k ( K r a k ó w , T o p o lo w a 48).

S tr o je k , L u d w ik ( K r a k ó w , p l. K o ssa ka ).

S z e ry ń s k i, H e n r y k (W a rsza w a , K ró le w s k a ).

T a r n o w s k i, J u lja n (S u ch a , Z a m e k ).

T o r , E u g e n ju s z ( K r a k ó w , M u z . P rz e m y s ło w e ).

T o w a rz y s tw o M iło ś n ik ó w K s ią ż k i ( K r a k ó w , S m o le ń s k 9).

P o ls k ie T o w a rz y s tw o P r z y ja c ió ł K s ią ż k i (P a ­ ry ż , Q u a i d ’O rlé a n s 6).

T y s z k o w s k i, K a z im ie rz ( L w ó w , O sso lin e u m ).

U la to w s k a , H a n n a (W a rs z a w a , C h m ie ln a 55).

W a lc z y ń s k i, S ta n is ła w ( K r a k ó w , L u b ic z 26).

W a lte r, F ra n c is z e k ( K r a k ó w , R y n e k K le p a r- s k i 6).

W a ń k o w ic z , M e lc h io r (W a rs z a w a , M . S. W ., N o w y Ś w ia t 60).

W a s y le w s k i, S ta n is ła w ( L w ó w , J a b ło n o w ­ s k ic h 42).

W ę d k ie w ic z , S ta n is ła w ( K r a k ó w , Ł o b z o w ­ s k a 27).

W itk ie w ic z , K a z im ie rz ( K r a k ó w , S m o le ń s k 9).

W ło d e k , J a n ( K r a k ó w , P ę d z ic h ó w -b o c z n a 5).

Z a le w s k i, ks. L u d w ik ( L u b lin , S e m in a rju m d u c h o w n e ).

Z b o r o w s k i, J u lju s z (Z a k o p a n e , M u z e u m T a ­ trz a ń s k ie ).

Z d z ito w ie c k a -J a s ie ń s k a , H a lin a ( K r a k ó w , S tu ­ d e n c k a 19).

30

(32)

Z ió łk o w s k i, W ik t o r ( L u b lin ) . Z u b o w ic z o w a , J a n in a (Zam ość).

Z y g a r ło w s k i, F ra n c is z e k (P o z n a ń , p la c N o w o - m ie js k i 6).

Ż e ra ń s k i, T ad e u sz ( K r a k ó w , D o m in ik a ń s k a 3).

Z y c h o w ic z , W ła d y s ła w ( K r a k ó w , K a s a C h o ­ ry c h ).

S K Ł A D R A D Y B I B L I O F I L S K I E J w y b r a ­ n e j n a P ie rw s z y m Z je ź d z ie B ib ljo f iló w P o ls k ic h w K r a k o w ie . P rz e w o d n ic z ą c y : Stefan Demby.

C z ło n k o w ie : L u d w ik B ern acki ( L w ó w ), F r a n ­ ciszek Biesiadecki (L w ó w ), E d w a rd Chwalewik (W a rsza w a ), Zygm unt K lukow ski (Zam ość), S ta­

n is ła w P . Koczorowski (P a ryż), ks. E dm und M ajkow ski (P o zn a ń), Stefan R ygiel (W iln o ), K azim ierz W itkiew icz ( K r a k ó w ) ,

3 1

(33)
(34)

U C H W A Ł Y P IE R W S Z E G O Z J A Z D U

B I B L J O F I L Ó W P O L S K IC H

(35)
(36)

U C H W A Ł Y P IE R W S Z E G O Z J A Z D U B I - B L J O F I L Ó W P O L S K I C H W K R A K O W I E 2 8 — 30 c z e rw c a 1925:

1) Z ja z d w y ra ż a u z n a n ie c z ło n k o m K o m is ji R e w in d y k a c y jn e j w M o s k w ie , szcze g ó ln ie m in i­

s tr o w i O ls z e w s k ie m u i d r. K u n tz e m u , za ic h g o r liw ą p ra c ę p rz y o d b io rz e n a le ż n y c h Polsce k s ię g o z b io ró w .

2) W y c h o d z ą c z z a ło że n ia , że z b r a k u o d ­ p o w ie d n ic h s ił fa c h o w y c h s ta n d z is ie js z y g ra ­ f i k i n ie o d p o w ia d a n ie z b ę d n y m w y m a g a n io m te c h n ic z n y m i a rty s ty c z n y m , a k s ią ż k a p o ls k a j a k ró w n ie ż w s z e lk a p r o d u k c ja w y k a z u je w ie l­

k ie n ie d o m a g a n ia , Z ja z d u c h w a la z w ró c ić się d o M in . W . R . i O. P. w s p ra w ie n a jr y c h le j­

szego o tw a rc ia w c e n tra c h p rz e m y s łu g ra fic z ­ n e g o p a ń s tw o w y c h u c z e ln i g ra fic z n y c h , celem w y k s z ta łc e n ia o d p o w ie d n ic h p ra c o w n ik ó w d la p rz e m y s łu d ru k a rs k ie g o , in tro lig a to r s k ie g o , fo to m e c h a n ic z n e g o , o ra z d la r e p r o d u k c ji ręcz­

n e j w za k re s ie za n ie d b a n e j te c h n ik i m ie d z io ­ r y t u , d rz e w o r y tu i t. p.

3) Ze w z g lę d u n a p o trz e b ę ro z b u d z e n ia w sp o łe c z e ń s tw ie p o ls k ie m s z la c h e tn y c h dążeń d o u m iło w a n ia k s ią ż k i, ja k o na jle p sze j to w a -

35

(37)

rz y s z k i ż y c ia k u ltu ra ln e g o , Z ja z d p o s ta n a w ia u rz ą d z ić w n a jb liż s z y m czasie, w p o ro z u m ie n iu z M in . W . R . i O. P., D z ie ń Ś w ię ta K s ią ż k i w im ię h a s e ł b ib ljo fils k ic h , n a u k o w y c h i pe­

d a g o g ic z n y c h .

4) Z ja z d u c h w a la w y b r a ć ze s w e g o ło n a s ta łą R a d ę b ib ljo fils k ą , z s ie d z ib ą w W a rs z a w ie , m a ­ ją c ą n a ce lu z o rg a n iz o w a n ie b ib ljo f ils t w a p o l­

s k ie g o .

5) Z ja z d u c h w a la z w ró c ić się d o rz ą d u o z o r­

g a n iz o w a n ie o p ie k i n a d z a b y tk a m i b ib ljo te - c z n e in i i a rc h iw a ln e m i, b ę d ą c e m i w p o s ia d a n iu p ry w a tn e m i p rze ka za ć R a d z ie b ib ljo f ils k ie j za­

ję c ie się tą s p ra w ą , a je d n o c z e ś n ie z w ró c ić się za p o ś re d n ic tw e m p is m d o w ła ś c ic ie li b ib ljo te k i a rc h iw ó w p r y w a tn y c h o u d o s tę p n ie n ie ic h b a d aczo m .

6

) Z ja z d u c h w a la z w ró c ić się d o rz ą d u 0 w y d a tn e p o p a rc ie m a te rja ln e ce le m k o n t y ­ n u a c ji d r u k u B ib ljo g r a f ji E s tre ic h e ra . Z ja z d s tw ie rd z a , że z a k o ń c z e n ie d r u k u te g o w y d a w ­ n ic tw a je s t n a jw a ż n ie js z y m p o s tu la te m n a u k i p o ls k ie j w d z ie d z in ie b ib ljo g r a f ji.

7) Z ja z d u c h w a la p o c z y n ić w s z e lk ie , n a j­

e n e rg ic z n ie js z e s ta ra n ia u o d p o w ie d n ic h c z y n ­ n ik ó w , b y rz ą d ro z p o c z ą ł b u d o w ę n o w e g o g m a c h u d la B ib ljo t e k i J a g ie llo ń s k ie j. Z ja z d p rz e k a z u je tę s p ra w ę R a d z ie b ib ljo f ils k ie j 1 p o le ca je j n ie u s ta w a ć w za b ie g a c h p r o ­ w a d z ą c y c h do o s ią g n ię c ia te g o celu.

(38)

8) Z ja z d u c h w a la o d b y ć n a s tę p n y zja zd b ib ljo f iló w p o ls k ic h w W a rs z a w ie .

W N I O S K I P R Z E K A Z A N E P R Z E Z P I E R ­ W S Z Y Z J A Z D B I B L J O F I L Ó W P O L S K I C H W K R A K O W I E R A D Z I E B I B L J O F I L S K I E J :

1) Z ja z d z w ra c a się d o w s z y s tk ic h b ib ljo f iló w i w ła ś c ic ie li b ib ljo t e k o n a d e s ła n ie na ręce p re ­ zesa R a d y b ib ljo f ils k ie j b liż s z y c h in fo rm a c y j, d o ty c z ą c y c h z a w a rto ś c i i c h a ra k te ru ic h k s ię g o ­ z b io ró w , ja k o m a te r ja łu d o za m ie rz o n e j k s ię g i a d re s o w e j w s z y s tk ic h b ib ljo t e k w Polsce.

2) Z ja z d z w ra c a się do w s z y s tk ic h b ib ljo ­ f iló w w P olsce o z a k ła d a n ie k ó ł b ib lj o fils k ic h ta k ż e w ś ró d m ło d z ie ż y .

3) Ż y c z e n ie m Z ja z d u je s t, a b y czasopism o E x lib r is b y ło w p rz y s z ło ś c i o g ó ln y m o rg a n e m b ib ljo f ils t w a p o ls k ie g o .

4) Z ja z d u c h w a la z w ró c ić się d o w y d a w c ó w p o ls k ic h z a pelem , b y w c e lu d o s to s o w a n ia p o l­

s k ie j p r o d u k c ji w y d a w n ic z e j d o w y m a g a ń este­

ty c z n y c h i k o n s e rw a to rs k ic h , z e c h c ie li u w z g lę ­ d n ia ć n a s tę p u ją c e p o s tu la ty :

a) p o d n ie ś ć w y m a g a n ia , z a ró w n o e stetyczne, j a k i te c h n ic z n e , s ta w ia n e w s z y s tk im b io rą c y m

u d z ia ł w p ro d u k o w a n iu k s ią ż k i;

b) n ie stosow ać p a p ie ru d rz e w n e g o i k r e ­ d o w e g o , ja k o s k a z u ją c y c h k s ią ż k i n a b a rd z o s z y b k ie z n iszcze n ie ;

c) n ie zeszyw ać ic h d ru te m , lecz w y łą c z n ie n ić m i;

37

(39)

d) p e w n ą ilo ś ć e g z e m p la rz y n a k ła d u , w y ­ p u szczo ne g o w o p ra w a c h o r y g in a ln y c h , p o z o ­ s ta w ia ć bez o p ra w y p rze zn a cza ją c je d la b i- b ljo t e k i b ib ljo f iló w , w y m a g a ją c y c h o p ra w s p e c ja ln y c h ;

e) p rz y w y d a w n ic tw a c h c ią g ły c h i w ie lo to ­ m o w y c h p rz e s trz e g a ć sta le je d n o lito ś c i f o r ­ m a tu , b y u s u n ą ć tr u d n o ś c i w ic h p rz e c h o w y ­ w a n iu i o p r a w ia n iu ;

f ) p e w n ą ilo ś ć czasopism i k s ią ż e k , p rz e z n a ­ c z o n y c h d la b ib ljo te k , a zw łaszcza e g ze m p la rze o b o w ią z k o w e w s z e lk ic h d ru k ó w , o d b ija ć n a s p e c ja ln ie t r w a ły c h g a tu n k a c h p a p ie ru ;

g) n ie szpecić o k ła d e k i k a r t t y t u ło w y c h k s ią ­ ż e k n ie e s te ty c z n e m i s te m p e lk a m i fir m o w e m i, o ra z n ie sto so w a ć d o a d n o ta c ji k s ię g a rs k ic h na o k ła d k a c h o łó w k a a n ilin o w e g o , k tó re g o ś la d y n ie d a ją się u s u w a ć .

5) Z ja z d u c h w a la z w ró c ić się d o b ib ljo t e k z g o rą c y m a p e le m , b y z e c h c ia ły w in te re s ie p ię k n a k s ią ż k i i o c h ro n ie n ia je j o d w s z e lk ic h u c h y b ie ń e s te ty c z n y c h p rz e s trz e g a ć w p ra k ty c e b ib ljo te k a r s k ie j n a s tę p u ją c y c h zasad:

a) sto so w a ć o ile m o ż n o ś c i e x lib r is y n a ­ k le ja n e z a m ia s t s te m p e lk ó w g u m o w y c h lu b m e ta lo w y c h ;

b) w ra z ie k o n ie c z n o ś c i u ż y w a ć s te m p li su­

c h y c h ;

c) o ile m o ż n o ś c i u n ik a ć o b c in a n ia k s ią ż e k w o p ra w ie ;

(40)

cL) z a c h o w y w a ć p rz y ic h o p ra w ie n iu o k ła d k o ry g in a ln e , z a ró w n o w ie rz c h n ie j a k i d o ln e . 6) Z ja z d u c h w a la z w ró c ić się d o p. B. L e ­ n a rta z p ro ś b ą , a b y z e c h c ia ł o p ra c o w a ć p o d ­ rę c z n ik in s tr u k c y jn y , z a w ie ra ją c y n a jn ie z b ę d ­ n ie js z e w s k a z a n ia , d o ty c z ą c e p r a w id ło w e j o p ra w y k s ią ż e k .

7) Z ja z d z w ra c a się d o M in . W . R . i O . P.

z p ro ś b ą o p o p a rc ie w n io s k u B ib ljo t e k i J a g ie l­

lo ń s k ie j w s p ra w ie z a k u p n a z b io ru g ra fic z n e g o M o s z y ń s k ic h .

8) O s ta tn ie ro z p o rz ą d z e n ie M in . S k a rb u , w ś ró d to w a ró w , k t ó r y c h p rz y w ó z d o k r a ju zo­

s ta ł z a b ro n io n y , w y m ie n ia r ó w n ie ż o p ra w y k s ią ż e k . Z ja z d p o le c a R a d z ie w szczęcie k r o k ó w w te j s p ra w ie . Z ja z d z w ra c a się z a pelem do M in is tr a S k a rb u , a b y p o le c ił u rz ę d o m c e ln y m s ta ra n n e o b c h o d z e n ie się z p rz e s y łk a m i k s ią ż e k , k tó r e p rz y s p ra w d z a n iu z a w a rto ś c i p rz e s y łe k u le g a ją n ie je d n o k r o tn ie u s z k o d z e n iu .

39

(41)
(42)

D A R Y Z Ł O Ż O N E U C Z E S T N IK O M P IE R W S Z E G O Z J A Z D U B IB L J O -

F I L Ó W P O L S K IC H

(43)
(44)

D R U K I W Y K O N A N E D L A C Z Ł O N K Ó W P IE R W S Z E C O Z J A Z D U B I B L J O F I L Ó W P O L S K I C H W K R A K O W I E o fia ro w a ły n a ­ s tę p u ją c e in s ty tu c je :

I. DRUKARNIA W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI W KRA­

KOWIE: i . Dzieje Alm ae M a t r is pendzla M i ­ chała Stachowicza na pisał Jerzy Dobrzycki. io o egz. 2. Do B ib ljo filó w słów k ilk a, które wypo­

w ie d zia ł doświadczony przyjacie l książki (Stefan Demby) na zebraniu towarzyskiem z o ka zji P ie rw ­ szego Z jazd u B ib ljo filó w Polskich d. 29 czerwca i q25 r. io o egz. 3. Odezwa Kom itetu Ogólnego Pierwszego Z jazd u B ib ljo filó w Polskich. 600 egz.

4. Program. I-go Z jazd u B ib ljo filó w Polskich.

300 egz. 5. Do P T . Zbieraczy e xlibrisów (od e zw a K o m it e t u Z ja z d u ). 300 egz. 6. Zaproszenie na otwarcie Z jazd u. 300 egz. 7. Legitym acja ucze­

stnika I-g o Z jazd u B ib ljo filó w Polskich. 150 egz.

I I . DRUKARNIA NARODOWA W KRAKOWIE:

K a zim ie rz Reychman. B ib ljo g ra fja Polskiego E x - lib ris u 1 8 7 4 .-1 9 2 5• 15° egz.

I I I . DRUKARNIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ­

SKIEGO w Kr a k o w ie: T rzy drzeworyty z za­

ginionego w ydania S ow izdrzała op atrzył tekstem K . P . 150 egz.

43

(45)

XV. MIEJSKIE MUZEUM PRZEMYSŁOWE W KRA­

KOWIE : K a r o l Homolacs. K ilk a uw ag ogólnych o książce. 150 egz.

V . TOWARZYSTWO BIBLJOBILÓW POLSKICH w w a r s z a w ie: S tefati Demby. O m iłości ksiąg

■w Polsce. 150 egz.

V I . TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

w Kr a k o w ie: i . P o rtre t Jerzego Samuela B a n d t- kiego. A k w a fo rta K ajetan a Wincentego K ie lis iń - skiego. N ow a odbitka. 100 egz. 2. Wystawa oprawy książki. 200 egz.

D R U K I D L A C Z Ł O N K Ó W P IE R W S Z E G O Z J A Z D U B I B L J O F I L Ó W n a d e s ła ły n a s tę p u ­ ją c e in s ty tu c je i f ir m y :

I . b a u e r & c o . O d le w n ia c z c io n e k w S t u t t ­ g a rc ie : B as Schriftgiessergewerbe in Süddeutsch­

la n d von G ustaw M o ri. 1 egz.

I I . h. b e r t h o l d a. G. O d le w n ia c z c io n e k w B e r lin ie : 1. S c h w a rz : K a r l Christoph Tauch- n itz . 1 egz. 2. B ie d e rm a n n : Goethe a ls Rätsel­

dichter. 1 egz. 3. H ü lle : Über d. alten chi­

nesischen Typendruck. 1 egz. 4. J o lle s : D ie deutsche Schriftgiesserei. .1 egz. 5. B e h re n d : Aus Theodor Fontanes W erkstatt. 6. G oeschen:

M eine Gedanken 1 egz. 7. H o ffm a n n : W ilhelm Reuter. 1 egz. 8. B eiträge z u r Lebensgeschichte J . F r . Ungers. 1 egz.

I I I . BIBLJOTEKA po ls k a. I n s t y t u t w y d a w ­ n ic z y w W a rs z a w ie : Alm anach «B ib ljo te k i P o l­

skiej» na rok IQ25. 150 egz.

44

(46)

I V . BIBLJOTEKA PUBLICZNA I UNIWERSY­

TECKA w w il n ie: Regulam in B ib ljo te k i P u b lic z ­ nej i Uniwersyteckiej w W ilnie, i . egz.

V . deutschesb uc hm uSe u mw L ip s k u : K a ta ­ loge des Deutschen Buchmuseum zu Leipzig.

D ie Dikunabeln z/on A lb e rt Schramm. 4 egz.

V I . L. FRIEDRICHSEN & CO. A n t y k w a r ja t w H a m b u r g u : D ie W asa-Bibliotek. 200 egz.

V I I . Ge b e t h n e ri Wo l f f. K s ię g a rn ia w K r a ­ k o w ie : A r t u r O p p m a n : K ro n ik a mieszczańska o M elchiorze Gąsce 1574.. 30 egz.

V I I I . K. h ie r s e m a n n. A n t y k w a r ja t w L ip s k u : 1. S c h n e id e r: Handbuch der B ibliographie. 1 egz.

2. V o lk m a n n : G rundfragen der K unstbetrach­

tung. i egz.

I X . w . k n a p p. K s ię g a rn ia w H a lle a. S.:

A rc h iv f ü r Buchbinderei. R o k X X V , zesz. 5.

55 egz.

X . KLINKHARDT & b ie r m a n n. K s ię g a rn ia w L ip s k u : M onatshefte f ü r Bücherfreunde u.

G raphiksanim ier. R o k I , zesz. 2. 162 egz.

X I . k s ią ż n ic a-a t l a s. K s ię g a r n ia n a k ła d o w a w e L w o w ie : O s tro w s k a : Książka ju t r a . 150 egz.

X I I . KSIĄŻNICA MIEJSKA IM. KOPERNIKA

w T o r u n iu 1. Z. M o c a r s k i: Regulam in K sią ż­

nicy m. im. Kopernika. 120 egz. 2. Z . M o c a r s k i:

K ro n ik a Książnicy m. im. Kopernika. 120 egz.

X I I I . KSIĘGARNIA STOWARZYSZENIA NAUCZY­

CIELI p o ls k ic hw W iln ie : i . S k r u d l i k : W spra­

wie twórcy obrazu N M P O strobramskiej. 1 egz.

45

(47)

2. Tygodnik W ileński zesz. i — 10. i egz. 3. K o l- b u s z e w s k i: Z dziejów k ry ty k i literackiej. 1 egz.

4. S r e b rn y : Komedja attycka. 1 egz. 5. N o w o ­ d w o rs k i : Is to ta i zadania dziejów powszechnych.

1 egz. 6. Z d z ie c h o w s k i: Renesans a rewolucja.

1 egz. 7. B re n s z te jn : Z arys dziejów lu d w is a r- stwa. 1 egz.

X I V . MIEJSKIE MUZEUM PRZEMYSŁOWE

w Kr a k o w ie: Rzeczy piękne 1925, zesz. 3 .1 2 0 egz.

X V . TONDEUR & SÄUBERLICH. A n t y k w a r ja t w L ip s k u : 1. U h lh o r n : D ie Grossbuchstaben gotischer S c h rift. 1 egz. 2. B r i e f E b e rh a rd des Ä lteren G rafen zu W ürttem berg ip y ó (p o d o ­ b iz n a .) 10 egz. 3. Z e its c h rift f ü r Buchkunde 1925 zesz. 1— 4. 10 egz.

X V I . KRAKOWSKIE KOŁO ZWIĄZKU BIBLJO-

TEKARZY p o l s k ic h. P race Bibljoteczne I . I n ­ wentarz inkunabułów bibljotek polskich. Ser ja pierw sza zebrana przez K a zim ie rza P iekarskie­

go. 60 egz.

K A T A L O G I I P R O S P E K T Y W Y D A W N I ­ C Z E I A N T Y K W A R S K I E D L A C Z Ł O N K Ó W P IE R W S Z E G O Z J A Z D U B I B J L O F I L Ó W P O L S K I C H n a d e s ła ły n a s tę p u ją c e f ir m y :

I . A s c h e n d o rff ( M ü n s te r i W .). I I . B ib ljo f il P o ls k i ( K r a k ó w ) . I I I . B. Cassierer (B e rlin ).

I V . D r. E y s le r & Co. (B e rlin ). V . F o n ta in e & Co.

(B e rlin ). V I . G e se llsch a ft z u r V e r b r e itu n g k la s ­ s isch e r K u n s t (B e rlin ). V I I . G e se llsch a ft f ü r G ra p h is c h e In d u s tr ie ( W ie n -L e ip z ig ), V I I I .

46

(48)

G s e lliu s (B e rlin ). I X . V . A . H e c k (W ie n ).

X . K . F . K o e h le r (B e rlin ). X I . O. K ü f n e r (B e rlin ). X I I . K s ią ż n ic a -A tia s ( L w ó w ). _ X I I I . K s ię g a r n ia S to w a rz y s z e n ia N a u c z y c ie li P o l­

s k ic h (W iln o ). X I V . M a n z (W ie n -L e ip z ig ). X V . M a y e r & M ü lle r (L e ip z ig ). X V I . S. M in a r ik (P ra h a ). X V I I . O ld e n b o u rg (M ü n c h e n ). X V I I I . F . A . C. P re s te l ( F r a n k f u r t a. M .). X I X . T o n ­ d e u r & S ä u b e rlic h (L e ip z ig ).

47

(49)

$

(50)

S P R A W O Z D A N I E K A S O W E K O M I T E T U U R Z Ą D Z A J Ą C E G O P IE R W S Z Y Z J A Z D B I B L J O F IL Ó W

P O L S K IC H

(51)
(52)

S P R A W O Z D A N IE K A S O W E K O M I T E T U U R Z Ą D Z A J Ą C E G O P IE R W S Z Y Z J A Z D B I- B L J O F I L Ó W P O L S K IC H .

D O C H Ó D

S k ła d k i u c z e s tn ik ó w Z ja z d u . . . . 990-—

S u b w e n c ja M a g is tr a tu m . K r a k o w a . 500-—

D a r J. S ... 62-18 N a d w y ż k a ze s k ła d k i n a w ie cze rzę . . 97-—

1649-18 R O Z C H Ó D

W y d a t k i k a n c e la ry jn e i gosp od a rcze . 614-18 O d z n a k i Z ja z d o w e ...450-—

W ie c z e r z a ...285-—

D r u k a r n ia W . L . A n c z y c a n a k o s z ta d r u k u S p ra w o z d a n ia ze Z ja z d u . . 300-—

1649-18 Z a z g o d n o ś ć :

K . W itkiew icz r. w. J . Sekulski r. w.

K rakó w 5 lipca 1925.

K O M I T E T O W I B U D O W Y M U Z E U M N A ­ R O D O W E G O W K R A K O W I E z ło ż y ł P rze ­ w o d n ic z ą c y K o ła M iło ś n ik ó w E x lib r is u p rz y T o w a rz y s tw ie M iło ś n ik ó w K s ią ż k i w K r a k o w ie , in ż . T . Ż e ra ń s k i, 18 z ł. i 25 g r. z e b ra n y c h n a lic y ­ t a c ji e x lib r is ó w u rz ą d z o n e j prze z K o ło z o k a z ji P ie rw s z e g o Z ja z d u B ib ljo f iló w P o ls k ic h .

5 1

(53)
(54)

Cytaty

Powiązane dokumenty

dla [imię i nazwisko ucznia]. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do

takiej, która zapewni dotrzymanie norm ochrony środowiska („ciche torowisko”), wraz z przyjętymi w Koncepcji rozwiązaniami dla komplementarnego układu drogowego,

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.. Wykonawcy,

• glebowy – mikroorganizmy zasiedlające glebę w pobliży korzeni rośliny, stanowiące rezerwuar partnerów do interakcji z rośliną. Czynniki wpływające na mikrobrom rośliny

Ryszard Krężołek, Elżbieta Krężołek, Małgorzata Krężołek-Tybon Firma Handlowo-Usługowa

Na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego cyklu doskonalenia zawodowego w ramach realizacji każdej z części, Wykonawca będzie zobligowany przekazać do

Zmieniające się oczekiwania i potrzeby wywołały nowe okoliczności. Mniej rekrutacji, więcej komunikacji wewnętrznej, digitalizacja relacji. Live'y, webinary i nowe

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS.. Omawiając rynki pracy koniecznym jest również spojrzenie na stopę bezrobocia. Zdecydowałem, aby pokazać stosunek