• Nie Znaleziono Wyników

H a l i n a P o m y k a j, J a r o s ł a w K r a w. c z y k o r a z J a c e k. M a c i e j e w s k i n i e. s ą j u ż n a c z e l n i

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "H a l i n a P o m y k a j, J a r o s ł a w K r a w. c z y k o r a z J a c e k. M a c i e j e w s k i n i e. s ą j u ż n a c z e l n i"

Copied!
32
0
0

Pełen tekst

(1)

T Y G O D N I K Z I E M I

J A R O C I Ń S K I E J

Nr 49 (634) 6 grudnia 2002 ISSN 1230-851X

Nr indexu 34382X

Cena 2,00 zł (w tym 7 % VAT)

www.gj.com.pl

M

O <

oTTTJW K C. N | E R

T

d w a, trzy w Jarocinie

Szczegóły na str. 5

8.019 zł brutto będzie zarabiał Adam Pawlicki. Pensja podstawo­

wa burmistrza wynosi 4.530 zł, do­

datek funkcyjny 1.775 zł. zaś do­

datek specjalny 1.261 zł. B u rm i­

strzowi przysługuje także dodatek za tzw. wysługę lat. W jego przy­

padku jest to 453 zł.

W yso ko ść z a ro b ku A dam a

Pawlickiego ustalono na pierwszej sesji Rady M iejskiej Jarocina. Za głosowało 14 radnych, a 6 wstrzy­

mało się od głosu. Adam Pawlicki zarabia ponad tysiąc złotych mniej, niż jego poprzednik. Marian Micha­

lak pobierał pensję w w ysokości 9.417 zł brutto.

D okończenie na str. 3

Nieprzepisowa stacja

N ie z g o d n ie z p r z e p is a m i f u n k c jo n u je ja r o c iń s k a s ta c ja a u to -g a z u . U r u c h o m io n o j ą p o m im o , ż e s tr a ż p o ż a r n a n ie

d o k o n a ła o d b io r u te c h n ic z n e g o . O b ie k t j e s t w ła s n o ś c ią f ir m y L P G C o n s u łtin g , k tó r e j w ła ś c ic ie le m d o n ie d a w n a

b y ł o b e c n y b u r m is tr z J a r o c in a A d a m P a w lic k i.

Stacja auto-gazu zlokalizowana jest przy u licy Wojska Polskiego, w sąsiedztwie stacji benzynowej JET 1 restauracji Kasyno. Jak nas poinfor­

mował komendant jarocińskiej stra­

ży pożarnej - st. kpt. Stanisław Kraw- ezyk termin odbioru stacji był wyzna­

czony. Nie chce jednak ujawnić, na kiedy. -

Po zajechaniu na miejsce od-

Z m i a n y w r a d a c h n a d z o r c z y c h s p ó ł e k k o m u n a l n y c h g m i n y J a r o c in

Z a u f a n i i k o m p e t e n t n i

- To s ą lu d zie , d o k tó r y c h m a m za u fa n ie , a je d n o c z e ś n ie są k o m p e ten tn i. I n ie są to ż a d n e n a g ro d y - ta k A d a m P a w lick i, b u r m is tr z J a r o c in a tłu m a c z y z m ia n y w r a d a c h n a d zo rc zy c h

s p ó łe k k o m u n a ln y c h p o d le g ły c h g m in ie .

W miniony czwartek odbyły się

nadzwyczajne walne zgromadzenia udziałowców w spółkach komunal­

nych, których właścicielem jest gmi­

na Jarocin (Przedsiębiorstwo Wodo­

ciągów i Kanalizacji, Przedsiębior­

c o Energetyki Cieplnej oraz Jaro-

bioru, przedstawiciel firmy LPG dał dokument, który zobligował nas do odstąpienia od dokonania odbioru -

wyjaśnia Stanisław Krawczyk. -

Być może termin odbioru przesunięto, bo firma chce usunąć usterki technicz­

ne. Właściciel chce być bardzo

vr

po­

rządku -

usprawiedliwia firmę.

D okończenie na str. 3

cińskie Linie Autobusowe). -

Oma­

wialiśmy zmiany w składach osobo­

wych rad nadzorczych, które dotyczy­

ły osób Zasiadających w radach Z nadania gminy -

mówi Witosław Gibasiewicz, wiceburmistrz Jarocina.

D okończenie na str. 5

s ą j u ż n a c z e l n i ­ k a m i w y d z i a ł ó w

U r z ę d u M i e j s k i e ­ g o w J a r o c i n i e .

W s z y s c y o t r z y ­ m a l i w y p o w i e ­ d z e n i a z p r a c y . O d e j d z i e t e ż E w a P e r l i ń s k a , k t ó r a o b e c n i e j e s t n a z w o l n i e ­

n i u c h o r o b o w y m

Szczegóły na str. 5

6 / '

► Rolnicze wybory w niedzielę

W najbliższą niedzielę 8 grud­

nia odbędą się w ybory do rad po­

w ia to w y c h W ie lk o p o ls k ie j Izb y Rolniczej. Do loka li wyborczych będzie można udać się w godzinach od 8.00 do 18.00.

Czytaj na str. 3

► Władza w ręce zwycięzców

W wyborach samorządowych, za­

równo do jarocińskiej rady miejskiej, jak i powiatowej wygrał Teraz Jaro­

cin. Komitet będzie rządził wspólnie z Unią Wielkopolan i Samoobroną, gdyż wynik wyborczy na obu szcze­

blach samorządowych nie pozwolił na samodzielne sprawowanie władzy.

W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze sesje rady miejskiej i rady powiatu. O tym , kto będzie prze­

w odniczył radom oraz poszczegól­

nym komisjom , a także kogo w y­

brano na starostę i wicestarostę po­

wiatu czytaj na str. 7 i 8.

Już w drugim i trzecim dniu urzędowania nowy burmistrz Adam Pawlicki dokonał rewolucyjnych zmian kadrowych

Sportowiec roku

W c z e ś n ie j n iż z w y k le s ta r tu je k o le jn a e d y c ja P le b is c y tu n a N a jp o p u la r n ie js z e g o i N a jle p s z e g o S p o r to w c a Z ie m i

J a r o c iń s k ie j. P o r a z p ie r w s z y u r o c z y s te r o z s tr z y g n ię c ie p le b is c y tu n a s tą p i n a W ie lk im B a lu S p o r to w c a , k tó r y

o d b ę d z ie s ię 7 lu te g o w P a ła c u w W ita s z y c a c h .

Jak co roku nasz plebiscyt prze­

prow adzony będzie dw utorow o.

Czytelnicy „G azety" w ybiorą naj­

popularniejszego, a kapituła złożo­

na z działaczy, trenerów i dzienni­

karzy „Gazety” i wskaże najlepsze­

go sportowca.

W tym roku postanowiliśmy dać także Państwu szansę zgłoszenia kandydatur zaw odników , któ rz y Waszym zdaniem zasłużyli na te zaszczytne tytuły. Wystarczy w y ­ słać SMS-a pod numer 7101 w tre­

ści wpisując GJ SPORT (im ię i na­

zwisko sportowca) czyli przykłado­

w y SMS powinien wyglądać nastę­

pująco: GJ SPORT JAN K O W A L ­ SKI (całkow ity koszt SMS-a w y ­ nosi I zł + VAT).

Pamiętać należy, że zgodnie z regulaminem plebiscytu kandyda­

tem do tytułu Najpopularniejszego i Najlepszego Sportowca Z iem i Ja­

rocińskie] może być tylko ten zawod­

nik (zawodniczka), który w 2(X)2 roku startował w barwach klubu reprezen­

tującego Ziemię Jarocińską.

D okończenie na str. 3

Burmistrz zarabia mniej

8 .0 1 9 z ł b r u tto b ę d z ie z a r a b ia ł A d a m P a w lic k i, n o w y b u r m is tr z J a r o c in a . J e g o z a s tę p c y b ę d ą p o b ie r a l i p e n s je

w w y s o k o ś c i: 6 .7 4 4 z ł - R o b e r t K a ź m ie r c z a k o r a z 7 .1 6 4 z ł W ito sła w G ib a s ie w ic z .

c z y k o r a z J a c e k M a c i e j e w s k i n i e H a l i n a P o m y k a j , J a r o s ł a w K r a w ­

Zwolnienia w urzędzie

(2)

n a s i r a d n i

Radni mają problem

1 m in 2 0 0 ty s. z ł o d s z k o d o w a n ia d o m a g a s ię w d a ls z y m c ią g u Z w ią z e k S o c ja lis ty c z n e j M ło d z ie ż y P o ls k ie j o d g m in y Ż e rk ó w . S p r a w a o d d w ó c h la t to c z y s ię w s ą d zie .

- Mamy, niestety, problem i to duży -

powiedział burmistrz, Janusz Jajczyk podczas pierwszego posie­

dzenia nowej rady. Poinformował radnych, że nadal toczy się w są­

dzie sprawa dotycząca odszkodo­

wania, którego ZSM P żąda od gm i­

ny za przejęcie M łodzieżow ego Centrum Szkolenia i R ekreacji.

ZSMP chce, by żerkowski samorząd zapłacił 1 młn 200 tys. zł. -

Kwota ta jest niebagatelna. Oczywiście tycli pieniędzy nigdy od nas nie do­

staną. Jakieś odszkodowanie jednak na pewno wytargują -

powiedział burmistrz.

W ostatnim czasie ZSM P za­

proponowało ugodę. Przedstawiono ofertę, by gmina zapłaciła 300 tys. zł.

-

My tych pieniędzy nie mamy. Temat jest trudny, staramy się go przesu­

wać w czasie, ale kiedyś nas pew ­ nie dopadną. Przejęcie tego obiek­

tu to takie szczęście w nieszczęściu -

dodał burmistrz.

(akO

Ponad 50 tysięcy na odprawy

P o n a d 2 8 ty s. z ł o d p r a w y o tr z y m a M a r ia n M ic h a la k , b y ły b u r m is tr z J a r o c in a . J e g o z a s tę p c a - R y s z a r d K o ło d z ie j

d o s ta n ie p o n a d 2 4 ty s. zł.

Marian Michalak weźmie ponad 28 tys. zl odprawy, zaś jego zastępca ponad 24 tys. zł

Zgodnie z przepisami b u rm i­

strzom przysługuje odprawa w

w y­

sokości

trzymiesięcznego wynagro­

dzenia. Suma ta nie może być jed­

nak wyższa niż 20-krotność najniż­

szego wynagrodzenia, wynoszącego obecnie 760 zł brutto, co daje 15.200 zł.

Do tej kwoty doliczany jest również e kw iw a le n t za n iew ykorzystany urlop oraz trzynasta pensja.

Marian Michalak, były burmistrz, oprócz gwarantowanej kwoty 15.200zl, zainkasujc 13.055 zł brutto za 29 dni niewykorzystanego urlopu. Razem będzie to kwota 28.255 zł.

Ryszard Kołodziej, były wice­

burmistrz prócz 15.200 zł otrzyma 8.862 zł ekwiwalentu za 22 dni nie­

wykorzystanego urlopu, co łącznie daje kwotę 24.062 zł.

Prócz tych pieniędzy b y ły m burmistrzom przysługuje także tzw.

trzynasta pensja, którą otrzym ają w marcu.

(mat)

Na zdjęciu Ryszard Kołodziej - były wiceburmistrz Jarocina i Robert Kaźmierczak - obecny wiceburmistrz

► JARACZEWO

II sesja Rody Gminy Jaraczewo

rozpocznie się w piątek 6 listopada o godz. 9.00. W program ie je s t 8 uchwał dotyczących między in ­ nymi określenia stawek podatków, jakie będą obowiązywały na tere­

nie gm iny w 2003 roku. Poza tym radni wysłuchają inform acji o dzia­

łalności gminnych instytucji kultu­

ralnych oraz opieki społecznej. Ob­

radom mogą p rz y s łu c h iw a ć się

wszyscy chętni. (ann)

► KOTLIN

Druga, tym razem już robocza se­

sja Rady Gminy Kotlin

odbędzie się w piątek 6 grudnia. W czasie po­

siedzenia, które rozpocznie się o godz.

16.00 radni podejmą uchwały w spra­

wie m.in. ustalenia stawek podatków na 2003 rok, wysokości wynagro­

dzenia wójta Walentego Kwaśniew­

skiego oraz diet dla radnych i soł­

tysów. (Is)

► NOWE MIASTO

II sesja Rady Gminy Nowe Miasto

odbędzie się w najbliższą środę.

Radni ustalą m.in. wysokość podat­

ku od posiadania psów i nierucho­

mości oraz opłat: targowej i za skła­

dowanie odpadów komunalnych na w ysypisku śmieci. Podczas sesji uchwalone będą w ynagrodzenie wójta i diety radnych. Początek se­

sji o godz. 15.30 w GOK-u.

Podaruj książki

Z b i ó r k ę k s i ą ż e k d l a d z i e c i z Ż ó ł ­ k w i n a U k r a in ie p r o w a d z i j a r o ­ c i ń s k a k s i ą ż n i c a p e d a g o g i c z n a . P i e r w s z e d a r y p r z e k a z a n e z o ­ s ta n ą j e s z c z e p r z e d ś w ię ta m i.

- Zbieramy książki dla dzieci, lek­

tury oraz podręczniki do nauki języ­

ka polskiego dla uczniów szkoły pod­

stawowej. Mile widziane są również przybory szkolne -

mówi Maria Ko­

złowska, kierow nik f ilii Książnicy Pedagogicznej w Jarocinie.

Pierwszy transport darów ma dotrzeć na Ukrainę przed świętami, ale akcja będzie kontynuowana.

Książnica Pedagogiczna mieści się przy ul. Kościuszki 16 w Jaro­

cinie. Biblioteka czynna jest od po­

niedziałku do piątku w godzinach od 9.(X) do 17.00, a w środy - od

9.00 do 14.00. (akfj

k a d r y

OLGA KACZMAREK

powołana została na stanowisko sekretarza gm iny Jaraczewo.

Jest mieszkanką Noskowa. Ma 29 lat i jest absolwentką Uniwersytetu im. A. M ic k ie w i­

cza w Poznaniu - wydziału prawa. Od 1999 r. pracuje w Urzędzie G m iny w Jaraczewie jako inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki gruntami. Jej hobby, któremu poświęca dużo czasu, to informatyka. Olga Kaczmarek przyznaje, że całym i godzinami potrafi siedzieć przy

komputerze. Jeśli ju ż wstanie od klawiatury, lubi pojeździć rowerem. Nowa pani sekretarz gm iny Jaraczewo

jest niezamężna. (ann)

J A R A C Z E W O

Z o fia W iśniew ska - radna gm iny Jaraczewo z okręgu nr 3 Góra, Łobzowiec. W wyborach otrzymała 228 głosów. Ma 48 lat i mieszka w Górze. Z zawodu jest dekoratorem, ukończyła technikum sztuk plastycznych. Nie pracuje jed­

nak w swoim zawodzie, obecnie jest sprzedawcą w sklepie.

Razem z mężem Zenonem wychowują dwoje dzieci: córkę Agatę i syna Kamila. Wolne chwile lubi spędzać z rodziną, lubi też spacery i robótki ręczne. Z ofia Wiśniewska jest bezpartyjna. Od kilku lat jest zaangażowana w pracę społeczną w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej i Gim nazjum w Górze. Do składu Rady G m iny Jaraczewo została wybrana po raz pierwszy. Szczególną uwagę w pracy samorządo­

wej radna chce poświęcić bezpieczeństwu publicznemu w gminie. Chce również pracować nad rozwojem i walką z bezrobociem.

; J A R O C IN

Lechosława Dębska została radną Rady M iejskiej w Jaro­

cinie z listy komitetu Teraz Jarocin. W wyborach uzyskała 315 głosów. W radzie zasiada ju ż po raz drugi. Chce dzia­

łać na rzecz poprawy sytuacji najbiedniejszej części społe­

czeństwa i dążyć do zwiększenia ilości miejsc pracy, a tak­

że unormowania sytuacji w szkolnictwie.

Lechosława Dębska ma 59 lat. Wykształcenie wyższe.

Należy do Platform y Obywatelskiej. Obecnie jest na emeryturze. Miesz­

ka w Jarocinie. Jest zamężna, ma trzy córki. Interesuje się książkami, zwłaszcza o tematyce historycznej i pamiętnikarskiej. Lubi opiekować

się wnukami i pracować na działce. (mat)

^ K O T L IN

Jo la nta U rb a n ia k została wybrana w okręgu wyborczym nr 1 w Kotlinie. Zdobyła 216 głosów. Na pierwszej sesji rady IV kadencji radni poparli je j kandydaturę na przewod­

niczącą kom isji rew izyjnej. Przez najbliższe 4 lata będzie pracowała również w kom isji oświatowej.

M a 47 lat. Mieszka w Kotlinie. Nie należy do żadnej organizacji partyjnej ani społecznej. M a wykształcenie śred­

nie medyczne. Pracuje jako pielęgniarka. Prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej. Jolanta Urbaniak była radną rady gminy w latach 1998 - 2002. Za najważniejsze cele pracy w rozpoczynającej się kadencji Jolanta Urbaniak uważa: dokończenie oczyszczalni ścieków, kanalizację wsi, ga­

zyfikację oraz pozyskanie środków na pomoc najuboższym. Jest mę­

żatką i matką trojga dzieci. Sama przyznaje, że ma mało wolnego czasu, ale w nielicznych chwilach odpoczynku lubi poczytać dobre książki, (is)

► N O W E M IA S T O

M a re k Banaszak jest radnym pierwszy raz. Reprezentuje 9 okręg w yborczy - Chocicza, Utrata, Teresa, Rogusko.

W m inionym wyborach samorządowych uzyskał 134 gło­

sy. Wybrany został z listy K W W SLD-UP. Nie należy do żadnej partii. Do najważniejszych celów pracy w tej ka­

dencji zaliczył „poprawę warunków bytowania mieszkań­

ców gminy, a także doprowadzenie do zarejestrowania UKS Chocicza i zdobycie dotacji na budowę dróg i oświatę” .

M ieszka w Chociczy, ma 44 lata. Pracuje w Urzędzie Pocztowym w N ow ym Mieście, posiada wykształcenie średnie techniczne. Jest żona­

ty, żona Eugenia, ma dwóch synów i córkę. Jego sposobem na spędzenie wolnego czasu jest czynne uprawianie sportu, stawia też na turystykę.

► Ż E R K Ó W

Grzegorz Andraszak jest mieszkańcem Żerkowa, ma 42 lata.

Radnym rady miejskiej został po raz pierwszy.

M a wykształcenie wyższe. Jest nauczycielem, pracuje w żerkow skim gim nazjum . Za najw ażniejszy cel pracy w tej kadencji uważa „demokratyzację podejmowania decy­

zji ze szczególnym uwzględnieniem interesów młodzieży” . Żonaty, żona - Brygida, dzieci - Joanna i Michał. Wolny czas spędza grając w siatkówkę lub pracując w przydomowym ogrodzie, (akn

W ło d z im ie rz B u dzyń ski - radny Rady Powiatu Jarociń­

skiego z ramienia U nii Wielkopolan. W wyborach starto­

w ał z okręgu nr 1 - miasto Jarocin. Uzyskał 430 głosów.

M a 44 lata. Jest żonaty. M a dwóch synów Jacka i Ma­

cieja. Mieszka w Jarocinie. Z wykształcenia jest lekarzem- Obecnie pełni funkcję ordynatora oddziału ginekologicz­

no-położniczego w jarocińskim szpitalu. Ponadto należy do Stowarzyszenia Lekarzy Ziem i Jarocińskiej.

Był radnym rady powiatu 1 kadencji i wiceprzewodniczącym komisji zdrowia. W obecnej kadencji chciałby podjąć działania na rzecz poprawy warunków leczenia w jarocińskim szpitalu i bezpieczeństwa mieszkańców.

W w olnym czasie lubi jeździć na rowerze lub grać w tenisa. Jeśli ma okazję chętnie wyjeżdża z rodziną - najczęściej w góry. Od czasu do cza­

su lubi przeczytać dobrą książkę. (ag)

► P O W IA T

2 G a z e ta J a r o c iń s k a 49 (634) 6 grudnia 2002 w w w .g j.c o m .p l

(3)

i n f o r m a c j e

Burmistrz zarabia mniej

Dokończenie ze str. 1

-

Adam Pawlicki pobiera takie tylko 20

%

dodatku specjalnego.

Poprzedni gospodarz gminy, Ma­

rian Michalak pobierał 40 % do­

datku. Na ostatnie miesiące przed wyborami zmniejszono go do 35 %.

Podobnie zresztą, były wicebur­

mistrz Ryszard Kołodziej przez czte­

ry lata pobierał 40

%

dodatku, a my jako zastępcy burmistrza mamy 20

%

dodatek -

tłumaczy Robert Kaźmier-

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina będzie zarabia! 8.019 zt

Rolnicy swoich przedstawicieli dorady powiatowej W IR-u wybiorą w niedzielę 8 grudnia. Do lokali wyborczych będzie można udać się w godzinach od 8.00 do 18.00. Szer­

sze informacje można uzyskać w Biu­

rze Powiatowym WIR-u w Jarocinie, przy ul. T. Kościuszki 15A, pokój nr 10 lub pod numerem telefonu 747-26-11 w. 261.

Reprezentantów do Rady Powia­

towej WIR-u w Środzie Wielkopol­

skiej wybierać będą również rolnicy w g m inie Now e M ia sto . Pow iat średzki podzielono na pięć okręgów wyborczych. Jednym z nich jest gmi­

na Nowe Miasto. Szczegółowe infor-

czak, wiceburmistrz Jarocina.

Robert Kaźmierczak będzie za­

rabiał 6.744 zł brutto. Jego pensja podstawowa wynosi 4.200 zl, do­

datek funkcyjny 1.420 zł, zaś do­

datek specjalny 1.124 zł.

W itoslaw Gibasiewicz będzie zarabiał 7.164 zł brutto. Pensji pod­

staw ow ej ma 4.200 z ł, dodatku funkcyjnego 1.420 zł. specjalnego 1.124 zł. Przysługuje mu również 420 zł za tzw. wysługę lat. Pensja

Wiceburmistrz Witoslaw Gibasiewicz 7.164 zl

macje mieszkańcy Nowego Miasta mogą uzyskać biurze W IR-u miesz­

czącym się w Gospodarstwie Szkol­

nym ZSR w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Kijewie lub pod nume­

rem telefonu (0-61) 285-81-00.

W wykazie obwodów głosowa­

nia, który otrzym aliśm y z W IR -u (wykaz publikowaliśm y w „Gaze­

cie” dwa tygodnie temu) nie uwzględ­

niono trzech miejscowości: Łobza, Łobzowca i Prusinowa. Mieszkańcy Łobza mogą głosować w Urzędzie G m iny w Jaraczewie, Łobzowca - w SP w Górze, a Prusinowa w SP w Dobieszczyźnie.

(as)

Ryszarda Kołodzieja, byłego wicebur­

mistrza Jarocina wynosiła 8.427 zł

brutto. (mat)

Dla porów nania podajem y w ynagrodzenia innych

b urm istrzów

Marian Adamek - burmistrz Plesze­

wa zarabia 9.417 zt brutto

Tadeusz Pawłowski - burmistrz Ra­

wicza zarabia 8.258,60 zł brutto Jerzy Woźniakowski - burmistrz Go­

stynia zarabia 6.573,60 zł brutto

Wiceburmistrz Robert Kaźmierczak 6.744 zl

Nieprzepisowa stacja

Dokończenie ze str. 1

Z ap yta liśm y pracow nika sta­

c ji JET, czy placów ka ju ż fu n k ­ cjonuje. P o tw ie rd z ił. N ie potra­

f i ł je d n a k p o w ie d z ie ć , od ja k dawna. -

Jeśli stacja funkcjonuje, to je st ryzyko właściciela -

uważa komendant K raw czyk. N ie w ia ­ d o m o , d la c z e g o u ru c h o m io n o stację bez uprzedniego o db io ru.

N ie m og liśm y o to zapytać w ła ­ ś c ic ie lk i - K atarzyny P a w lic k ie j, p oniew aż w p o n ie d z ia łe k b y ła nieuchw ytna.

1 /

Sportowiec roku

Dokończenie ze str. 1

W jednym z kolejnych nume­

rów „Gazety” przedstawimy Pań­

stwu dwudziestkę kandydatów do obu tytułów wraz z krótkim i cha­

rakterystykami.

Uroczyste rozstrzygnięcie ple­

biscytu nastąpi na W ie lk im Balu Sportowca, któ ry odbędzie 7 lu ­ tego w Pałacu w W itaszycach.

Najlepsi zaw odnicy w obu kate­

goriach otrzym ają atrakcyjne na­

grody (na Najlepszego Sportow ­ ca Z ie m i Jarocińskiej Roku 2002 czeka ko lo ro w y te lew izor). Upo­

m in k i p rz e w id z ia n o ta kże d la tych, którzy będą głosow ali w ple­

biscycie.

( / (far)

o g ło szen ie

H E N R Y K

: ł JAŃ C ZAK

K a n d y d a t d o R a d y P o w ia t o w e j W i e l k o p o l s k i e j I z b y R o ln ic z e j z G m i n y J a r o c in

Mam 48 lat. Posiadam wykształcenie średnie rolnicze. Wraz z ro­

dziną prowadzę 40-hcktarowe gospodarstwo rolne w Golinie.

Społeczenie pracuję w organizacjach spółdzielczych pełniąc funkcje:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych Golina - Potarzyca

- Członka Rad Nadzorczych: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie oraz Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Jestem Prezesem Kółka Rolniczego w G olinie i członkiem G m in­

nego Zw iązku R olników Kółek i Organizacji Rolniczych w Jarocinie, Znam problemy funkcjonowania rolnictw a i otoczenia związanego z rolnictw em , co daje mi m ożliwość skutecznego działania w Izbie Rolniczej.

Rolnicze w wybory w niedzielę

W c z te r e c h o k r ę g a c h w y b o r c z y c h w y b ie r a n i b ę d ą p r z e d s ta w ic ie le d o R a d y P o w ia to w e j W ie lk o p o ls k ie j I z b y

R o ln ic z e j w J a r o c in ie . S w o ic h r e p r e z e n ta n tó w w y ty p u ją rów n ież, m ie s z k a ń c y g m in y N o w e M ia s to . G lo s o w a n ie

o d b ę d z ie s ię w n a jb liż s z ą n ie d z ie lę 8 g r u d n ia .

P rz y c h o d n ia Z e s p o łu L e k a rz a R o d z in n e g o

J A R - M

I N F O R M U J E

Po trzech latach przerwy występujemy z ofertą do Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych

na świadczenie usług w zakresie kompetencji

Lekarza Rodzinnego

Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

Położnej Środowiskowo-Rodzinnej Zapraszam y w szystkich pa cje n tó w ubezpieczonych

w B ranżow ej ja k i w W ie lko p o lskie j Kasie C horych do zapisyw ania się do naszej P rzychodni.

Stanowimy stabilny, zwarty zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych.

G w arantujem y nieprzerw ane św iadcze nie usług m edycznych w bu dynku Przychodni przy u lic y Hallera 9 w Jaro cin ie

w pełnym zakresie od 8.00 do 18.00 oraz całodobową pomoc w nagłych przypadkach

IW O N A S M A R Z Y Ń S K A -U D Z IK

specjalista medycyny rodzinnej

informuje, że z dniem 31 grudnia 2002 r. odchodzi ze spółki prowadzącej NZOZ Przychodnię ESKULAP

jednakże nie zaprzestaje udzielania św iadczeń zdro w o tn ych.

Od 1 stycznia 2003 r. w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dr Udzik nadal przyj­

mowała będzie pacjentów jako lekarz rodzinny w Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego

JAR -MEDIC

przy ul. Hallera 9 w Jarocinie. Najczęściej współpra­

cującą z tym lekarzem pielęgniarką środowiskowo-rodzinną jest Jolanta Gołka.

Pacjenci, którzy chcą od 1 stycznia 2003 r. korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej zapewnianej im przez doktor Iwonę Udzik proszeni są o wypełnienie nowego druku deklaracji, który mogą otrzymać od tego lekarza lub w rejestracji Przychodni

-MEDIC

przy ul. Hallera 9.

D o tych czaso w i pa cjenci d o k to r Udzik m ają zapew nione pierw sze ństw o w przyjm ow a niu ich de kla racji oraz zagw arantow aną c ią g ło ść op ie ki

lekarskiej na w iele lat

J O L A N T A G O Ł K A

pielęgniarka środowiskowo-rodzinną informuje,

że od T stycznia 2003 r. praować będzie w Przychodni Zespołu Lekarza Rodzin- nego

JAR -MEDIC

przy ul.Hallera 9 w Jarocinie, współdziałając przede wszyst­

kim z doktor Iwoną Smarzyńską-Udzik.

Pacjenci, którzy chcą od 1 stycznia 2003 r. bezpłatnie (w ramach ubezpiecze­

nia) korzystać z opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zapewnianej im przez Jolantę Golkę proszeni są o wypełnienie odpowiednich druków deklaracji, które mogą otrzymać od tej pielęgniarki lub w rejestracji Przychodni

JAR-MEDICprzy

ul. Hallera 9.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 747-58-87 lub 0-605/077-222.

Mądry Polak po szkodzie - DLACZEGO?

Przychodnia Z espo łu Lekarza R odzinnego

J A K - M E D IC

Poradnia Zdrowia i Szczepień Zaprasza

codziennie od 8.00 do 16.00

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

L e p ie j z a p o b ie g a ć n iż c h o r o w a ć

Zapraszamy noukfo

J A R O C I N

O ć

O Ć

♦ k a le n d a rz e ^ O druki firm owe

O m ateriały prom ocyjne O etykiety, opakow ania

t /f (6 2 ) 7 4 7 -1 7 -3 7

Jarocin, ul. Poznańska 33 biuro@ nowak-jarocin.com.pl

KREDYTY ŚWIĄTECZNE

W 3 DNI!

DLA WSZYSTKICH

Biuro kredytowe czynne od 9.00 do 18.00

Jarocin, ul. Kilińskiego 6

telefon 505 - 22-66

(SOJ 19827Q2)

Drukarnia

P R O J E K T

STUDIO REKLAMY PIECZĄTKI

p o l e w k a le n d a r z e d la firm

kalendarzyk kieszonkowy

w super promocyjnej cenie

S aro tin,

ul.

K u sotiń sk ie g o 12

( k i e r u n e k Ż e r k ó w )

O K N A * D R Z W I D R E W N I A N E

______________________www.slowinscy.pl

JAROCIN

F.U.H METTLER ®747 70 55 ul.Chrobrego 26

w W w .gj. c o m .p l G a z e ta J a r o c iń s k a 49 (634) 6 grudnia 2002 3

(4)

k ro n ik a policyjna

■ kradzieże i włamania

24 listopada na ogródkach działkow ych przy ul. św. Ducha w Jarocinie złodziej skradł z altanki telewizor, czajnik, wiertarki i k ilka butelek wina „własnej roboty” . Straty oszacowano na 150 zł.

Tego samego dnia na os. Konstytucji 3 Maja w Jarocinie włamano się do „malucha” , skąd skradziony został radioodtwarzacz Osaka wartości 100 zł.

W dniach 27 listopada - 1 grudnia nieznany sprawca włamał się do altanki na terenie ogródków działkow ych przy ul. Poznańskiej w Jarocinie. Skradziono dwa radiomagnetofony wartos'ci 150 zł.

28 listopada nieznany sprawca ukradł portfel z dokumentami śpiącemu podróżnemu na dworcu PKP.

Tego samego dnia w Witaszycach na ul. Szkolnej złodziej skradł mercedesa 190 wartości 20 tys. zł.

29 listopada około godz. 19.30 na ul. Sportowej w Jarocinie dwaj sprawcy w yrw a li starszej kobiecie torebkę z dokumentami i uciekli.

30 listopada w Jarocinie na ul. Wojska Polskiego sprawca włamał się do kiosku „Ruchu” . Skradziono papierosy oraz krzyżówki wartości 1.200 zl.

Tego samego dnia w sklepie obuwniczym na ul. W rocławskiej w Jarocinie nieznany sprawca skradł klientowi saszetkę z dokumentami, należącą do mieszkańca Noskowa.

30 listopada na dworcu PKP złodziej ukradł podróżnej portfel z dokumentami.

I Wypadek

30 listopada w W olicy Pustej (gm. Nowe M iasto) zderzyły się trzy samochody: ciężarowy renault, opel kadett oraz opel vectra.

Kierowca kadetta zginął na miejscu, a jadący z nim pasażer, mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego tra fił do szpitala w Jarocinie. Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku prowadzi KPP w Środzie W lkp.

I pijani

29 listopada w Zalesiu (gm. Jaraczewo) Rafał M . z Noskowa kierujący ciągnikiem ursus w stanie nietrzeźwości (2,85 prom ila alkoholu w w ydychanym pow ietrzu ) d op ro w ad ził do zderzenia z samochodem audi.

Tego samego dnia w Jarocinie na ul. Kościuszki patrol p o lic ji zatrzymał do kontroli rowerzystę Mariana B., mieszkańca Ludwinowa.

Badanie alkomatem wykazało 2,41 prom ila alkoholu w wydychanym powietrzu.

■ mandaty

W dniach 25 listopada - 1 grudnia funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego KPP w Jarocinie nałożyli 32 mandaty na łączną sumę 3.900 zł. Najwyższy mandat karny, w wysokości 300 zl zapłacił kierow ca, k tó ry p rze kro czył prędkość w terenie zabudowanym w Kotlinie o 40 km/h.

(jn)

Informacje pochodzą z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie i Śro­

dzie Wlkp.

r y n e k p r a c y

2

g r u d n i a w j a r o c i ń s k i m u r z ę d z i e spodarczego, kierowcy kat. C+E.

p r a c y z a r e j e s t r o w a n y c h b y ł o O fe rty stażu dla absolw entów 6 .8 0 6 b e z r o b o tn y c h . 2002 r. dó p ra c y ja k o : g r a fik

k o m p u te ro w y (ze zn a jo m o ścią W ciągu tygodnia zarejestrowa­ C orel D raw ), offsecista i przed­

ło się 96 osób. Spośród 77 w yreje­ sta w icie l handlow y - do d ru kar­

strowanych, 31 podjęło pracę. ni oraz księgow a, in ż y n ie r e le k­

Powiatowy Urząd Pracy w Ja­ try k , in ż y n ie r zootechnik, in ż y ­ rocinie dysponuje ofertami zatrud­ n ie r m ech an ik po p o lite c h n ic e nienia dla technika w ete ryn a rii, oraz m echanik e le k try k (ze śred­

malarza budowlanego, osoby do nim te chnicznym ).

działu sprzedaży, malarza, pomocy O fe rty pracy można znaleźć w cukiernictwie, rzeźnika ze znajo­ także w Internecie pod adresami:

mością j. niem ieckiego, fryzjera http://www.praca.gov.pl/PUP, http://

damsko-męskiego, pracownika go- powiat-jarocinski.pl/praca/pfert.php

f a r g o w i s k o

m ą k a „ T o r t o w a ” 1 , 3 0 d o 1 , 4 0

m ą c z k a z i e m n i a c z a n a 2 , 2 0 d o 2 , 5 0

c u k i e r 2 , 0 0 d o 2 , 1 5

o l e j „ K u j a w s k i " 4 , 3 0 d o 4 , 4 0

p o m i d o r y 1 , 0 0 d o 4 , 0 0

o g ó r k i 5 , 5 0

p i e c z a r k i 3 , 5 0 d o 5 , 0 0

k a l a f i o r 0 , 7 0 d o 2 , 0 0

k a p u s t a 0 , 4 0 d o 2 , 0 0

s a ł a t a 1 , 2 0 d o 2 , 5 0

j a b ł k a 0 , 8 0 d o 1 , 5 0

c y t r y n y 3 , 4 0 d o 5 , 2 0

m a k 6 , 4 0 d o 7 , 0 0

a m u r 9 , 5 0

s z c z u p a k 1 8 , 0 0

s u m 2 4 , 0 0

k a r p 1 0 , 0 0

25 listopada o godz. 16.30 na os. Kościuszki w Jarocina spalił się kontener ze śmieciami. Ogień zaprószyła nieznana osoba.

27 listopada w Jarocinie na posesji przy ul. Wrocławskiej zapalił się kontener - chłodnia. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Straty materialne oszacowano na 1 tys. zł, zdołano uratować 120 tys. zł.

1 grudnia w Potarzycy zapaliła się kotłow nia sklepu spożywczego.

Straty oszacowano na 1 tys. zł. Policja bada przyczyny pożaru.

(jn)

Informacje pochodzą

Z

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

W u b ie g ły p o n ie d zia łe k z a b lo k o w a n y zosta ł ruch na d ro d z e Ja ro c in - P o zn a ń , w miejscowości K lęka. Kierowca c ię ża ró w k i, w y je ż d ż a ją c y z d ro g i p od p orzą d ko w a n ej,

p rób o w a ł w łączyć się do ruchu. Źle w yk o n a ł jednak m a n e w r skrętu w pra w o i w jechał naczepą do ro w u . P rzew o ził 2 0 p ale ł butli z acetylenem . D zięki pom o cy innego kierow cy ciężarów ki udało się, bez szkód, w yciągnąć zała d o w an ą p rzycze p ę z ro w u

i m p r e z y w y d a r z e n i a a k c j e

► 0 UNII EUROPEJSKIEJ DLA MŁODZIEŻY

W czytelni Biblioteki Publicznej Gm iny Nowe Miasto odbędzie się spotkanie dotyczące Unii Europejskiej adresowane do gimnazjalistów. Po­

prowadzi je Agnieszka Stępkowska, dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”

zajmująca się tematyką unijną. Początek o godz. 12.45 w najbliższą środę.

► ZAŚPIEWAJĄ W NOW YM MIEŚCIE

7 i 8 grudnia odbędzie się V I Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej w No­

wym Mieście. W sobotę zaplanowano przesłuchania konkursowe, w niedzielę zaś jury ogłosi werdykt a laureaci jeszcze raz zaprezentują się na scenie GOK-u.

O Grand Prix i miejsca w poszczególnych kategoriach walczyć będzie około czter­

dzieścioro dzieci z całej gminy. Swoją nagrodę przyzna także „Gazeta Jarocińska” , która objęła patronat nad festiwalem. Początek koncertów o godz. 15.00.

► DLA TYCH, CO ROBIĄ BŁĘDY ORTOGRAFICZNE

W każdy czwartek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaroci­

nie prowadzi zajęcia terapeutyczne dla uczniów klas czwartych. Są one adresowane do tych dzieci, które mają trudności w pisaniu pod wzglę­

dem poprawności ortograficznej. Zgłoszenia na zajęcia grupowe będą przyjmowane codziennie do 20 grudnia w godz. 12.00-14.00 w poradni, przy ul. Kościuszki 16 (tel. 747-22-45).

► NA KURS TAŃCA

Na kurs tańca można zapisać się w Szkole Podstawowej nr 6 w Jaro­

cinie. Zajęcia odbywają się w piątki, w godz. 18.00-19.30 oraz w nie­

dziele w godz. 12.00-13.30. Tel. kontaktowy 0-604/277-521.

K IN O „ E C H O ” , Ja ro cin , u l. G ołębia 1 In fo rm a c ja : tel./fax (0-62) 747-23-60

„S Z Y F R Y W O J N Y ”

6 grudnia - godz. 19.00, 7 grudnia - godz. 19.00 Cena biletu - 12 zt

te le fo n y zaufania

P o licyjn y telefon zaufania - do Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie 747-22-41

- do Wojewódzkiej Komendy Policji w P o z n a n iu 0 - 8 0 0 /1 3 0 - 3 3 4 (bezpłatny).

W Ja ro cin ie 747-15-22. Ośro­

dek Terapii Uzależnień, ul. K o ­ ściuszki 18, czynny od poniedział­

ku do piątku w godz. 8.30 - 20.00.

Punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy czynny w czwartki w godz. 17.00-20.00.

W Ż e rk o w ie 740-38-93. Punkt konsultacyjny dla osób z proble­

mem alkoholowym oraz członków ich rodzin czynny jest w środy od godz. 17.00 do 19.00, w ośrodku p ro fila ktyki, socjoterapii i rehabili­

tacji, ul. Jarocińska 35.

W J a ra c z e w ie 7 4 0 -8 0 -1 3 . czynny w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.

Punkt konsultacyjny, któ ry pro­

w adzi zajęcia tęrapeutyczne dla osób z problemem a lkoholow ym i członków ich rodzin, czynny jest w tych samych dniach i godzinach w ośrodku zdrowia w Jaraczewie.

W R u s k u 740-00-04 czynny w drugi i czwarty czwartek mie­

siąca w godz. 17.00 - 18.00. Punkt konsultacyjny, który prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z problemem alkoholow ym i członków ich ro­

dzin, czynny jest w tych samych dniach i godzinach w ośrodku zdro­

wia w Rusku.

d y ż u ry aptek

Do 8 g ru d n ia dyżur w gódz.

20.00-23.00 oraz pogotowjg pracy w godz. 23.(X)-8.(X) pełni apteka „ K o ­ lejowa” (Jarocin, ul. Sienkiewicza 1 a, tel. 749-13-54). Od 9 do 15 grudnia dyżurować będzie apteka „W ita m in ­ ka” (Jarocin, ul. Wrocławska 9, tel.

tel. 747-82-58).

W najbliższą niedzielę (8.X 11) dyżur w godz. 14.00-23.00 pełnić będzie „K o le jo w a ” . W tym samym dniu czynna jest w godz. 9.00-14.(X) apteka „Św. M a rcin ” (Jarocin. Ry­

nek 13. tel. 747-26-56) oraz od I4.(X) do 17.(X) - apteka „P od Zegarem”

(Rynek 14, tel. 747-27-16).

d yżu r s to m a to lo g ic z n y G H S

1

grudnia sobotni dyżur stoma­

tologiczny w godz. 8.(X)-12.(X) pełni L ud m iła Biadaszkiewicz-Strugała (Jarocin,ul. Kwiatowa 17, tel. 747-14-24).

Podczas dyżuru udzielana jest bezpłat­

na pomoc doraźna. Stomatolog przyj­

muje w ramach umowy z W ielko­

polską Regionalną Kasą Chorych.

k lu b Am azonek

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, przy ul. Kościuszki 18 (C entrum P ro fila k ty k i i Terapii Uzależnień) odbywają się o godz.

11.00 spotkania Klubu Przyjaciół Kobiet po M astektomii „A m azon­

ka” w Jarocinie. Telefon kontakto­

wy 747-13-85.

4 G a z e ta J a r o c iń s k a 49 (634) 6 grudnia 2002 w w w .g j.c o m .p l

(5)

i n f o r m a c j e

Zmiany w radach nadzorczych spółek komunalnych gminy Jarocin I 1 1

Zaufani i kompetentni / . W O I D 1 6 1 1 1 E l

w u r z ę d z i e

H a lin a P o m y k a j, J a r o s ła w K r a w c z y k o r a z J a c e k M a c ie je w s k i n ie s ą j u ż n a c z e ln ik a m i w y d z ia łó w U rz ę d u M ie js k ie g o w J a r o c in ie . W sz y s c y o tr z y m a li w y p o w ie d z e n ia z p r a c y . O d e jd z ie te ż E w a P e r liń s k a , k tó r a

o b e c n ie j e s t n a z w o ln ie n iu c h o r o b o w y m .

Dokończenie ze str. 1

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Ka­

nalizacji oraz w Przedsiębiorstwie Energe­

tyki Cieplnej w Jarocinie w ym ieniono trzech spośród pięciu członków rady. W Jarocińskich Liniach Autobusowych z trzyosobowej rady wymieniono dwóch członków. -

Pełną od­

powiedzialność za sytuacje w tych spółkach ponosi burmistrz, dlatego też chciał mieć w radach osoby kompetentne i zaufane -

m ówi W itosław Gibasiewicz. Pytany, czy osoby, które zostały odwołane b yły niekompetent­

ne, nie chciał się wypowiadać.

Adam Paw licki zaprzeczył jakoby obsa­

dzanie stanowisk w radach podległych mu spółek było nagrodą dla tych, którzy wspie­

rali komitet Teraz Jarocin w kampanii w y­

borczej. -

To są ludzie, do których mam za­

ufanie, a jednocześnie są kompetentni. I nie są to żadne nagrody

- m ów i Adam Pawlicki.

W itosław Gibasiewicz zapewnił, że za­

sady wynagradzania nowych członków rad będą identyczne z tym i, które obowiązywa­

ły dotychczas. C złonkow ie rad otrzym ują jedną średnią krajow ą na kw artał (średnia krajowa wynosi około 2.200 zł), a ich prze­

wodniczący 1,3 średniej krajowej w PEC i JLA, zaś 1,2 w PW iK.

Zarządy PW iK, PEC i J L A są jednooso­

bow e. P W iK zarządza Józef Psztyr, PEC - Dariusz Musiał, a JL A - Andrzej Frąckowiak.

- Z

dwuosobowego zarządu PWiK odwołali­

śmy Stefana Błaszczyka i

w

tej chwili za ­ rząd je s t jen oosobow y -

m ów i W itosław Gibasiewicz.

(m at)

Halina Pomykaj, dotychczasowy naczel­

n ik w ydziału kultury, zdrowia i sportu oraz Jarosław Krawczyk naczelnik w ydziału ar­

chitektury i urbanistyki w jarocińskim urzę­

dzie otrzymali wypowiedzenia z pracy. -

Zmia­

ny personalne związane są z reorganizacją struktury organizacyjnej urzędu.

Z

dziesięciu wydziałów pozostają tylko cztery. Zlikwido­

waliśmy wydziały, którymi kierowali zwolnie­

ni naczelnicy, dlatego też nie było dla nich pracy -

m ówi Robert Kaźmierczak, wicebur­

m istrz Jarocina. Zgodnie z nową strukturą w urzędzie nie będzie w ydziału prom ocji.

Wypowiedzenie umowy o pracę czeka ju ż na Ewę Perlińską, dotychczasową szefową tego wydziału. -

Na razie pani naczelnik jest na zwolnieniu chorobowym. Wiemy, że uczest­

niczy w sesjach rady miejskiej Kalisza. Dla­

tego też wystąpiliśmy do ZUS, by sprawdził

jak poważnie chora je st pani Perlińska i czy nie może pełnić obowiązków zawodowych

- m ów i Robert Kaźmierczak.

Wypowiedzenie umowy o pracę otrzymał także Jacek Maciejewski, dotychczasowy na­

czelnik wydziału inwestycji. -

Nie przyjął on propozycji współpracy na stanowisku pełnią­

cego obowiązki naczelnika wydziału rozwo­

ju gminy i kierownika referatu inwestycji i gospodarki komunalnej. Zapowiedział je d ­ nak udział w konkursie na naczelnika tegoż wydziału -

m ów i Robert Kaźmierczak, w i­

ceburmistrz Jarocina.

Pozostali naczelnicy otrzym ali propozy­

cję w spó łpracy na inn ych stanowiskach.

O zmianach struktury organizacyjnej Urzę­

du M iejskiego w Jarocinie napiszemy w ko ­ lejnym numerze.

(m at)

N o w i c z ło n k o w ie ra d n a d z o rc z y c h w s p ó łk a c h k o m u n a ln y c h P rz e d s ię b io rs tw o W o d o c ią g ó w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaro cin ie

Przewodniczącym rady został Dariusz Szymczak - prawnik, współwłaściciel kancelarii radców prawnych.

C złonko w ie: Iz a b e la B u k o w s k a - prawnik, specjalista od inwestycji kapitałowych, zdała egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Henryk K ow alski - wiceburmistrz Jarocina w latach 1994-1998 odpowiedzialny za gospodarkę ko­

munalną, w poprzedniej kadencji rady miejskiej przewodniczący komisji gospodarki komunalnej P rzed się bio rstw o E nergetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jaro cin ie

Przewodniczącą rady została Bożena Przewoźna - wiceburmistrz Jarocina w latach 1990-1994, pre­

zes PEC we Wrześni, obecnie inżynier miasta Poznania

Członkowie: Jacek Parzonka - ekonomista, pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wcze­

śniej członek rad nadzorczych między innymi w elektrowni „Łagisza” i elektrociepłowni „Zielona Góra”

Jarosław Urbaniak - mgr zarządzania i marketingu, egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skar­

bu Państwa, wcześniej między innymi członek zarządu „Cerabud" Krotoszyn i rady nadzorczej PZL Kalisz J a ro ciń skie Linie A u to b u so w e Sp. z o.o. w Ja ro cin ie

Przewodniczącą została Małgorzata M artuzalska - radca prawny, wcześniej radca prawny KZB-ZGM ze struktury, którego został wyłączony majątek obecnych JLA.

Członek: Adam Lo ren c - mgr zarządzania i marketingu, od 1998 roku pracuje jako dyrektor finansowy - główny księgowy w spółkach prawa handlowego, rozpoczął aplikację na biegłego rewidenta

O)Q>

£0 0. cj 1U)

W

XX 2O oCL

<

co£

£

0)

N(0

CD

cr

z y t e o c z y m o g ą k ł a m a ć

p i o s e n k i A G N I E S Z K I O S I E C K I E J

z e s p o łu

r a z , d w a , t r z v

w J a r o c i n i e

%

%

| Sala JOK, 18 grudnia 2002r., godz. 19.00, bilety: Biuro Ogłoszeń Gazety Jarocińskiej, Rynek-Ratusz, Sekretariat Gazety Jarocińskiej - ul. Wolności 1 a, JOK - Plac Młodych 1

Cena biletów - do 15 grudnia 15 Zł, później 20 zł

w w w .g j.c o m .p l G a z e ta J a r o c iń s k a 49 (634) 6 grudnia 2002 5

(6)

moim zdaniem • moim zdaniem • moim zdaniem

Z a s k a k u j ą c a l e k k o ś ć z m i a n

Karuzela zm ian kadrowych w Jarocinie ru-

p j0tr P io tro w icz

szyła. Na początek poszli naczelnicy w ydzia­

łów i rady nadzorcze spółek, których właścicielem jest gmina.

Jest to zjawisko o tak dużej skali, że rubryka kadry w naszej

„G azecie” m usiałaby mieć kilka stron. Dlatego nowych ludzi na ważnych stanowiskach przedstawimy sukcesywnie.

W iem y już, kto nieodwołalnie nie będzie pracował w urzę­

dzie. Nie jest to chyba dla nikogo specjalne zaskoczenie. Z a ­ skoczenie budzi jednak tempo wprowadzanych zmian, co umoż­

liwił nowy regulamin organizacyjny urzędu. Ten regulamin prze­

widuje jedynie cztery wydziały i stąd możliwość wypowiedzenia umów dotychczasowym naczelnikom. W ygląda jednak tak, jak­

by regulamin pisano w dużym pośpiechu. M a dużo błędów re­

dakcyjnych i na dodatek w wielu miejscach jest nieprecyzyjny.

W ypada mieć nadzieję, że następne akty prawne przygotowy­

w ane przez now ą ekipę nie będą tak niechlujnie napisane.

Jeśli już mówimy o zaskoczeniu, to z pewnością dla obser­

watorów lokalnej sceny politycznej są nim nazwiska nowych członków rad nadzorczych. Roi się w nich od prawników, tak jakby konsultacji prawnych nie mogli udzielać radom nadzor­

czym radcowie zatrudnieni w urzędzie (jest ich, jak na razie, czterech). Zapew ne przez przypadek wśród osób powołanych w czwartek do rad nadzorczych jest żona nowego przewodni­

czącego rady Stanisława Martuzalskiego. Nie ma za to, z wyjąt­

kiem Bożeny Przewoźnej, fachowców od branż, w których te rady m ają pełnić funkcje nadzorcze. Ciekawe, bo w czasie kam ­ panii wyborczej komitet „Teraz Jarocin” szczególnie głośno pod­

nosił kwestie zatrudniania fachowców na ważnych stanowiskach.

Tym bardziej rady nadzorcze naprawdę nie powinny być stano­

wiskami z nadania politycznego, a niestety na to wygląda. Bur­

mistrz Pawlicki na konferencji prasowej z dużym przekonaniem i spokojem twierdził coś innego.

W ypada mieć nadzieję, że nie będzie nam wkrótce w m a­

wiał, że mimo białego koloru skóry jesteśm y M urzynam i.

Trzeba jednak przyznać, że lekkość w prowadzania zmian kadrowych w wykonaniu nowej w ładzy jest zaskakująca. W ie ­ rzę, że podobnie będzie z dobrą jakością rządzenia.

Prezes Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictw a Ludowego w Jarocinie, kol. Stanisław Czeszyk

W związku z powołaniem kol. Stanisława Andrzejczaka na stanowisko v-ce w ójta G m iny Jaraczewo, zgodnie z ustawą musi on zrezygnować z mandatu radnego powiatowego. Zarząd Gminny PSL'w Jaraczewie wyra­

ża stanowisko, że mandat ten powinien nadal pozostawać w naszej gminie, co jest zgodne z oczekiwaniami wyborców naszej gminy i wysokim w yni­

kiem uzyskanym na listę PSL (1.095 głosów - Jaraczewo, 426 - Kotlin).

Za Z arząd PSL Edmund Kowalczyk, Teodor Grobelny, Roman Skrzypczak

Czesław Skibiński, Stanisław Andrzejczak Do wiadomości:

Rada Powiatu w Jarocinie, „Gazeta Jarocińska” , V-ce prezes Zarządu Wo­

jewódzkiego PSL Poseł Józef Gruszka

Od redakcji: Publikujemy tylko te listy, które są podpisane imieniem i na­

zwiskiem umożliwiającym identyfikację nadawcy. W przypadku zastrzeże­

nia danych osobowych, zapewniamy pełną anonimowość autora listu.

s p r o s t o w a n i e

Przepraszam Pana Wójta Aleksandra Podemskiego, za mylne przyto­

czenie słów ślubowania, jakie złożył podczas pierwszej sesji Rady Gminy Nowe Miasto w dniu 21 listopada. Słowa te powinny brzmieć: -

Uroczy­

ście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd spra­

wować będę dla dobra publicznego i pomyślności

m ie s z k a ń c ó w

gminy.

J U S T Y N A N A P I E R A J

Tekst expose Adama Pawlickiego -burmistrza Jarocina

P a n ie i P a n o w ie R a d n i, S z a n o w n i G o ś c ie

D z ię k i p oparciu w iększo ści mieszkańców miasta i gm iny Jaro­

cin oraz opatrzności bożej, 27 paź­

dziernika zostałem wybrany burm i­

strzem Jarocina. Dziś, tutaj przed Państwem, złożyłem zobowiązanie dochowania wierności prawu i za­

pewnienie o sprawowaniu urzędu tylko dla dobra publicznego i po­

m yślności m ieszkańców gm iny.

Ślubowanie to było powtórzeniem tego, co wraz z kandydatami kom i­

tetu T E R A Z JAR O C IN przedłoży­

liśm y ju ż w iele miesięcy wcześniej 45 tysiącom jarociniaków. Za naszą ofertę, stanowiącą w izję funkcjono­

wania i rozwoju gm iny Jarocin zo­

staliśmy obdarzeni mandatem za­

ufania uprawniającym do sprawo­

wania rządów.

W tym roku po raz pierw szy w historii polskiego samorządu bur­

mistrz został wybrany w wyborach bezpośrednich. D ziś, znając ju ż werdykt demokracji, mam świado­

mość tego, ja k w ielka odpow ie­

dzialność za losy g m iny Jarocin spoczywa na mnie - burmistrzu Ja­

rocina, dla którego ustawodawca określił nieco inną od dotychczaso­

wej pozycję w ustroju gminy. Nie jest jednak tak. ja k zapow iadali przeciwnicy bezpośrednich w ybo­

rów, że zmarginalizowana została rola Rady M ie js k ie j. Przejmując funkcję lidera lokalnej społeczno­

ści, liczę na pomoc Państwa rad­

nych i zapraszam do współpracy.

Współpracy, dla której - mam na­

dzieję - przeszkodą nie będzie przy­

należność do tej czy innej form acji politycznej. Marzenia jarociniaków nie mają bowiem kolorów kom ite­

tów w yborczych. N atom iast na­

szym obow iązkiem jest spełniać marzenia jarociniaków.

S z a n o w n i P a ń s tw o

Chciałbym , aby fakt wybrania mnie na burmistrza Jarocina nie był postrzegany jedynie ja k o mój oso­

bisty sukces, ale jako zwycięstwo stylu sprawowania władzy polega­

jącego na służbie mieszkańcom, którzy będą m ogli mieć swój w ie l­

ki udział w sprawowaniu rządów.

Startowałem w wyborach po to, aby znaczną część uprawnień i zadań przypisanych organom i instytu­

cjom gminy oddać do realizacji spo­

łeczności lokalnej. Przed ch w ilą wspominałem o marzeniach ja ro ci­

niaków. Teraz zdradzę swoje w ie l­

kie marzenie. Za kilka lat m iałbym olbrzym ią satysfakcję, gdyby jaro- ciniacy nie przeklinali nas za to, jak ich urządziliśmy, ale aby byli dum­

ni z gm iny Jarocin, w której zarzą­

dzaniu będą aktywnie uczestniczyć.

Zaprosiłem do współpracy wszyst­

kich radnych. Proszę o pomoc także wszystkich tych, którzy również chcą uczestniczyć w działaniach mających na celu rozw ój gm iny Jarocin. W iele takich osób widzę dziś tutaj na sali: sołtysów, prze­

wodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli organizacji społecz­

nych, dziennikarzy. Nie wyobrażam sobie pełnienia funkcji burmistrza bez współdziałania z Państwem.

P a n ie i P a n o w ie R a d n i, S z a n o w n i G o ś c ie

Największym problemem ja ro ­ ciniaków jest bezrobocie. Nie jest prawdą, że władze gminne nie mają m ożliwości rozwiązania tego pro­

blem u. Z b y t w iele samorządów udowodniło, że można skutecznie podjąć działania owocujące now y­

mi miejscami pracy. Jarocin będzie korzystał z tych doświadczeń, ale również stosował swoje pomysły.

Nasza gmina może być atrakcyjna dla inwestorów - zarówno tych-, któ­

rzy na stałe zamieszkują na tym te­

renie, ja k również dla tych, którzy przyjdą z zewnątrz, aby realizować tutaj swoje przedsięwzięcia.

O tym, ja k zamierzamy dopro­

wadzić do takiej sytuacji m ówiłem w ielokrotnie w trakcie kampanii.

Dziś, miesiąc po wyborze na bur­

mistrza Jarocina, mogę powiedzieć o p ie rw szych sukcesach naszej gminy, które udało mi się osiągnąć jeszcze przed form alnym przeję­

ciem władzy.

Jarocin zostanie wkrótce w łą­

czony do programu Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

Oznacza to, że zagraniczne firm y zainteresowane lokowaniem inwe­

stycji w Polsce, w pierwszej kolej­

ności będą m iały wskazywany Ja­

rocin jako gminę, w której spotkają się z dobrym klimatem, warunka­

mi i przyjaznym i władzami. W ię­

cej szczegółów na ten temat będzie­

cie m o g li P aństw o poznać ju ż wkrótce, kiedy w Jarocinie będzie gościł Paweł Kolasa - dyrektor De­

partamentu Współpracy Regional­

nej Agencji Inwestycji Zagranicz­

nej.

A by przyjąć inwestorów, musi­

my być do tego dobrze przygoto­

wani. Myślę, że wkrótce będę mógł rów nie ż p oinform o w ać Państwa o znacznym przyspieszeniu planów b u d o w y o b w o d n ic y n a s z e g o miasta. Realizacja tego przedsię­

wzięcia otworzy nam nowe, bardzo airakcyjne tereny pod inwestycje.

W ielkie nadzieje wiążę również z aktywnością jarocińskich przed­

siębiorców. Chciałbym , aby nasza partnerska współpraca odbywała się wedle zasady: W czym wam mogę pomóc? W czym mam wam

nie przeszkadzać?

Kolejnym w ielkim wyzwaniem będzie stworzenie nowoczesnego systemu oświaty, dającego naszym dzieciom szanse na start do najlep­

szych szkół średnich, a później rów­

nież na studia. U czniow ie muszą być jednak traktowani sprawiedli­

wie przez prowadzącą placów ki o św ia tow e gm inę. C zy tak jest obecnie? U dzielenie odpowiedzi pozostawiam państwu.

S zko ły, szczególnie na w si, muszą być także ośrodkami kultu­

ralnym i, a w skrajnych przypad­

kach nawet miejscami, w których także popołudniami dziecko będzie m ogło czuć się bezpieczne, je śli poczucia bezpieczeństwa nie będzie im dawał dom rodzinny. To w szko­

le dziecko ma rozwijać swoje talen­

ty, umiejętności, ale - w sytuacjach 0 których ju ż wspomniałem - także przygotowywać się do zajęć lekcyj­

nych czekających je następnego dnia.

W gminie Jarocin mamy bardzo dobrą kadrę nauczycielską, do któ­

rej zwracam się z prośbą o pomoc.

W iem, że pedagodzy mają wiele z n a k o m ity c h p o m ysłó w . M o im obowiązkiem jest stworzyć im wa­

runki do ich realizacji. Chciałbym też, aby o tym, jakie będą szkoły, decydow ali - oprócz dyrektorów 1 nauczycieli - także rodzice, a w naj­

mniejszym stopniu urzędnicy, któ­

rych rolą będzie służenie tym w y­

m ienionym wcześniej kreatorom oświatowym.

Jarocin je st znany w Polsce dzięki imprezie kulturalnej. K u ltu ­ ra może być wciąż najważniejszym elementem promującym naszą gm i­

nę. M usim y ty lk o umiejętnie w y­

korzystać potencjał, ja k i stanowią animatorzy jarocińskiego życia kul­

turalnego, ale także pozw olić na rozwijanie nowych przedsięwzięć kulturalnych. Ufam, że to nam się uda, bow iem mamy w Jarocinie wiele osób, które wiedzą, jak to zro­

bić, a poza Jarocinem jest tyle samo, często bardzo w pływ ow ych posta­

ci bardzo nam życzliwych.

Powiedziałem o trzech dziedzi­

nach: ro z w o ju g o s p o d a rc z y m , oświacie i kulturze. Są to dziedzi­

ny, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju Jaroci­

na.

S z a n o w n i P a ń s tw o

Przed nami wiele pracy, czasem pewnie także wyrzeczeń. Jarocin jest dziś w bardzo trudnej sytuacji.

Jednak razem możemy sprawić, aby marzenia 45 tysięcy mieszkańców g m in y s p e łn iły się. Ja ro cin iacy mają prawo na nas liczyć, a my nie mamy prawa ich zawieść. W ygraj­

my razem.

6 G a z e ta J a r o c iń s k a 49 (634) 6 grudnia 2002 w w w .g j.c o m .p i

Cytaty

Powiązane dokumenty

e-muzyka jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce jak również liderem w obszarze mobilnych usług dodanych:.. • Reprezentuje już ponad 650 polskich

Kubiak Wydawnictwo: WAM Kraków Zeszyty ćwiczeń do religii dla klas III opracował ks..

 zna oraz umie interpretować wykresy zależności między podstawowymi poznanymi wielkościami fizycznymi w sytuacjach typowych.  umie stosować posiadane wiadomości

Na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego cyklu doskonalenia zawodowego w ramach realizacji każdej z części, Wykonawca będzie zobligowany przekazać do

Zmieniające się oczekiwania i potrzeby wywołały nowe okoliczności. Mniej rekrutacji, więcej komunikacji wewnętrznej, digitalizacja relacji. Live'y, webinary i nowe

Nazwy niebezpiecznych komponentów wymienione na etykiecie Zawiera: d-limonene; izotridekanol, etoksylowany; α-pinen. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H226 Łatwopalna ciecz

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS.. Omawiając rynki pracy koniecznym jest również spojrzenie na stopę bezrobocia. Zdecydowałem, aby pokazać stosunek