• Nie Znaleziono Wyników

Wykonanie ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wykonanie ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Ogłoszenie

Numer

2020-8729-13402

Id

13402

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.13.02.00-06-0034/16 - Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

Tytuł

Wykonanie ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie

Zamówienia uzupełniające

nie

Warunki zmiany umowy

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-23 1. Zapytanie ofertowe

2. zał nr 1 formularz oferty

3. zał nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków 4. zał nr 3 oświadczenie o braku powiazań 5. zał nr 4 wzór umowy

6. zał nr 5 przedmiar robót

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-23

Data ostatniej zmiany

2020-10-23

Termin składania ofert

2020-11-09 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-11

(2)

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Żyrzyn

Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn

NIP: 7162689805

Osoby do kontaktu

Marcin Sulej tel.: 81 8814226

e-mail: marcin.sulej@zyrzyn.pl

Części zamówienia Część: 1

Tytuł części 1

Wykonanie ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Zamówienie obejmuje budowę ogrodzenia panelowego o długości 590 mb. wraz z podmurówką betonową o wymiarach 25 cm x 250 cm oraz łącznikami wykonanymi z prefabrykowanych elementów betonowych. Panele o wymiarach 170-173 cm x 250 cm wykonane z drutu o grubości min. 4 mm

(3)

ocynkowanego i malowanego proszkowo w kolorze szarym, wielkość oczek nie powinna być większa niż 50 mm x 200 mm. dodatkowo panele powinny posiadać min. trzy przetłoczenia. Słupki o długości 2,6 m wykonane z profili zamkniętych o wymiarach 60 mm x 40 mm x 2 mm ocynkowanych i

malowanych proszkowo w kolorze szarym zakończone daszkami z tworzywa sztucznego w kolorze słupków.

Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 2 szt furtek o wymiarach 1 m x 1,9 m oraz bramy o wymiarach 6,6 m x 1,9 m wykonanych z siatki w ramach z kształtowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Furtki powinny posiadać wideodomofon z centralką (bazą sterującą) i zamkiem elektrycznym. Brama wyposażona w automatykę z napędem i min. 4 szt.

pilotów do jej sterowania. Zasilanie do bramy oraz do furtek należy dociągnąć ze skrzynki elektrycznej zlokalizowanej w budynku DPS w odległości ok 70 m od bramy. Zamawiający dopuszcza montaż wideodomofonów komunikujących się drogą radiową z bazą.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego którym jest przedmiar robót

Zamówienie będzie realizowane przy Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie ul. Tysiąclecia 154A;

24-103 Żyrzyn.

Okres gwarancji

3 lata

Kody CPV

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Miejsca realizacji adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

puławski

Gmina

Żyrzyn

Miejscowość

Żyrzyn

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

(4)

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

Typ

Potencjał techniczny

Opis

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1 Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena ofertowa łączna o wadze 100% (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

(5)

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-23 - data opublikowania

-> 2020-11-09 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/my się opracować „Wykaz uczniów i trasy dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bodzentyn do

Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, na podstawie zło- żonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których

 45 Beneficjentów Projektu „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18-248/09

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na skutek wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Wydział

• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr. W

Właściwy sposób reprezentowania Wykonawcy, tzn. Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w