• Nie Znaleziono Wyników

(1)Temat: Aproksymacja krzywej metod najmniejszych kwadratów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Temat: Aproksymacja krzywej metod najmniejszych kwadratów"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Aproksymacja krzywej metod najmniejszych kwadratów.

Zadanie:

Dopasowa parametry "krzywej konsumcyjnej" ( a, b ) przy u yciu metody najmniejszych kwadratów.

Zadany kształt krzywej w/g wzoru:

Q = a ( h - ho) b

gdzie: a, b - parametry do dopasowania,

h0 - dana warto gł boko ci mierzonej wodowskazem , dla której Q=0.

h - gł boko wody w przekroju (mierzona wodowskazem), Q - przepływ w przekroju dla danej warto ci h.

Dane: h0 , zestaw par liczb h, Q z pomiarów do wiadczalnych.

--- Dane :

h0 = 1.02

h q

1.05 0.14

1.09 0.33

1.13 0.56

1.16 1.12

1.22 1.87

1.32 3.64

1.41 6.01

1.55 17.2

1.68 34.8

1.81 45.5

Wyniki: a = 48.014 b = 1,8421

Cytaty

Powiązane dokumenty

Te szczególne przypadki zerowego obciążenia estymatorów (7), (8), (9) modelu (1) przy założeniach e) i d) oraz przyjętym modelu obiektywnej heteroscedastyczności nazywać

Uwagi o równości estymatora najmniejszych kwadratów oraz najlepszego liniowego estymatora nieobciążonego.

W problemie estymacji parametrów w nieliniowych modelach regresji metodą najmniejszych kwadratów najczęściej wykorzystuje się metody Gaussa-Newtona i Levenberga-Marquardta oraz

Zaimplementować funkcję regularized model selection dokonującą selekcji modelu dla zadanych wartości

Wykluczono wpływ liczby ludności, liczby miast i udziału

[r]

Na podstawie tych danych oszacuj metod¡ najmniej- szych kwadratów model regresji liniowej wpªywu dochodów na wydatki konsumpcyjne w gospodarstwie domowym9. Oblicz sumy kwadratów

(Centralne twierdzenie graniczne dla ciągów niezależnych zmiennych losowych o jedna- kowym rozkładzie) Niech dany będzie ciąg niezależnych zmiennych losowych {Z n } o tym